26.5.13

ALATI VÕIDAB SEE HUNT, MIDA TOIDAD


Üks vana indiaanlane õpetas lapselast: "Pane tähele, et igas inimeses käib võitlus, mis sarnaneb kahe hundi võitlusega. Üks hunt sümboliseerib kurjust (vale, pettus, ahnus jne), teine hunt sümboliseerib headust ( armastus, ausus jne)". Vanaisa sõnad avaldasid väikesele indiaanipoisile sügavat muljet, ta jäi mõttesse ja küsis siis: "Aga vanaisa, kumb hunt lõpuks võidab?" Vana indiaanlane naeratas: "Alati võidab see hunt, mida toidad.
Audru ja Lavassaare valla ühinemise ajal puuduvad Lavassaare vallal laenud (pikaajalised kohustused), Audru vald aga ägab laenude ja kohususte koorma all mis tähendab, et peale ühinemist hakkavad Lavassaare valla elanikud osalema Audru valla laenude ja kohustuste tagasimaksmisel kuigi ise nad mingeid hüvesid ei saanud.

Seepärast ongi Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingusse sisse kirjutatud punkt 13.2 ( siin ), kus lepitakse kokku, et kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani, ei võta kumbki vald kohustusi ( laenud, kapitalirendilepingud jne) mis ei olnud juba eelnevalt ette nähtud nende arengudokumentides.
Ühinemislepingu kinnitamisest on möödunud vaevalt kuu. Audru valla IRL- lastest vallajuhid Suursild, Sutt, Põldmaa, Annus ei mäleta enam sõlmitud kokkulepet.
Aus nägu peas, valehambad suus võttis 09 mai 2013 Audru vallavolikogu vastu otsuse nr 49 (siin ) hanke korraldamiseks ja 4 aastaks kapitalirendilepingu (varaline kohustus) sõlmimiseks kaubikule.
Lavassaare vallarahvale tehti lihtsalt ära. Nii palju siis kokkuleppest ja aususest mille tähendusest  Audru valla juhid ei ole kunagi aru saanud.

09.05.2013 volikogu istungil jäin eriarvamusele ega toetanud sellist kokkuleppe murdmist. Vallavanem Siim ja tema lilleneiu Jaanus teatavad istungil süüdimatult volikogule "aga meil on ju kaubikut vaja ,milline on siis alternatiiv."

Alternatiiv saanuks olla välja ostmine, ostmata jätmine või Lavassaarega aus läbirääkimine.

Mass istungisaalis tõstab ühegi küsimuseta lihtsalt kätt, neid ei vaeva ega huvita, et äsja kinnitatud ühinemislepingut sai ebaausate IRL meeste ettepanekul jõhkralt rikutud. Minu eriarvamus ja protestid jäetakse seadust rikkudes protokollimata ( sekretär teatab, et Jaanus Põldmaa keelas eriarvamuste ja protestide protokollimise).

Et kokkulepped Audru vallaga ei maksa midagi võib igaüks ühinemislepingu punkt 13.2 ja volikogu otsust 09.05.2013 nr 49 lugedes ise tõdeda, sest eeldavalt peale selle postituse ilmumist hakkab vallavanem S. Suursild vallalehes musta valgeks kirjutama.

Aga meil on ju veel sõltumatu IRL maavanem, Andres Metsoja, kes peaks teostama ka oma parteikaaslaste haldusaktide üle (sõltumatut) järelevalvet.

(IRL ja ausus - ära mõtle välja )
Ja siin järelevalve taotlus koos järelevalve otsusega, Pärnu Maavalitsuse kodulehel 

Kopeerin maavanema järelevalvest; ........  arvestades Vabariigi Valitsuse määruse jõustumise aega ning asjaolu, et ka ühinemisleping ei ole veel jõustunud, ei ole Audru Vallavolikogu rikkunud ei ühinemislepingut ega seadust

Maavanema järelevalve teostaja (Ene Ruus) leidis, et kuna Ühinemisleping ei ole veel jõustunud ei ole Audru Vallavolikogu rikkunud ei ühinemislepingut ega seadust,  kapitalirendilepingu sõlmimine (kohustuse võtmine) on õiguspärane, ja et Audru vallavolikogu ja maavanem on lähtunud Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest (ETHS) § 10 lg 3 ja 4  (siin 

Halloo ........ maavanem, kui Ühinemisleping ei ole veel jõustunud siis ei saagi seda rikkuda mis aga ei tähenda, et seadust ( ETHS § 10 lg 3 ), kus selgelt kirjas, et kuni valimistulemuste väljakuulutamiseni ei või kohustusi võtta (va volikogue vahelisel kokkuleppel), ei oleks rikutud. Kummaline  on järelevalve teostaja (Ene Ruus)  selline seisukoht.  Aga milline peaks olema asja seos maavanema ja Põldmaa poolt viidatud ETHS  §  10 lõikega 4  kus omakorda viidatakse §-le  8  (lg 3 p2 ) mis käsitleb hoopis „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmine valdade ja linnade osas Vabariigi Valitsuse algatusel
Kas järelevalve teostaja ja Audru vallajuhid, polegi teadlikud, et Audru ja Lavassaare vald ei ühine Vabariigi Valitsuse algatusel  vaid täiesti vabatahtlikult,  volikogude algatusel.

Järjekordne „kompetentne“ maavanema järelevalve, järelevalve teostaja peaks ikka oskama, viitsima natuke rohkem kui „pilte vaadata“ .


22.5.13

Lisatasu maskmine ei olnud õigusaktidega kooskõlas

Aasta lõpp käes ja  jälle makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat, lisatasu nime all.
31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel. 

Ära ütle või kõik täitsid lisaülesandeid kas niisamuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). tuleta meelde siin ja siin  
Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendile punkt 7.4 Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord
Vaatame mis ütleb palgajuhendi punkt 7.4 millised on tingimused ja kord lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete täitmise eest. 

Audru valla palgajuhendi (siin vi Lisa 2) punkt 7.4 kohaselt: Ettepaneku lisatasu maksmise täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse. Lisatasu määramise, lisatasu suuruse ja ajavahemiku, mis aja jooksul lisatasu makstakse, otsustab asutuse juht. 
Nuhin dokumendiregistris -  kas leian mõne  teenistuja vahetu juhi ettepaneku  - ei leia!
Kas leian mõne dokumendi kus oleks fikseeritud täiendav tööülesanne ja ajavahemik millal seda täideti - ei leia! Seda oligi arvata , M.O.T.T

Seega maksis vallavanem Siim Suursild  järjekordselt lisatasu õigusvastaselt  mis ei olnud kooskõlas Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkti 7.4 toodud  nõuetega. 

Jälle tekib tahtmine võrrelda - Savisaar saab kahtlustuse linna raha enda kasuks pööramises aga Suursild jagab  ilma õigusliku aluseta palju tahab ja kellele tahab.

06.11.2017 edastatud teabenüudega soovisin :
"Edastada iga lisatasu saanud isiku kohta dokument (vahetu juhi ettepanek vm) kus on fikseeritud täpselt tema täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik missuguse aja jooksul täiendavat ülesannet täideti. Kui mõne isiku osas selline dokument puudub keelduda selle isiku osas teabenõude täitmisest ja põhjendada keeldumist. 
Sellisel juhul anda selgitused vastavalt MSVS 
-miks dokumente ei ole vormistatud nagu näeb ette palgajuhendi punkt 7.4.2 ja kas sellisel juhul ilma vastavate dokumendita lisatasu maksmine on õiguspärane? 
-millist konkreetset ülesannet iga lisatasu saanud isik täpselt täitis ja millisel konkreetsel ajavahemikul.

Teabenõudele vastamise tähtaeg on möödas, vastust loomulikult netu, Tuleb edastada jälle vaie Andmekaitse Inspektsioonile. 

Jätkan postitust kui kui olen vastuse saanud. 


Majandusaasta aruanne kadunud

Audru valla Põhimääruse § 70 lg 11 (siin ) kohaselt esitab vallavalitsus  heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 15. maiks.

Täna 22 mai. Nädal tähtajast möödas aga majandusaasta aruannet ikka ei kuskil. Millega vallavalitsus põhjendab valla Põhimääruse sellist rikkumist?

Valimisliidu liikmetele piisab kui majandusaasta aruande pakk neile volikogu istungi algul kätte antakse. Nemad hoomavad kohe mitu lehetäit arve korraga, pole isegi seletuskirja tarvis,  piisab lihtsalt arvudest mis jutustavad neile minevikust, olevikust ja tulevikust.  Istungi juhataja ei saa suudki lahti kui käed juba tõusevad.

Millimalli oma piiratud mõistusega tahaks ikka majandusaasta aruannet ka veits näppida, sest keegi sama piiratud mõistusega olend nii  Põhimäärusesse kirjutas -  15 maiks.  

Vaatame millal siis tuleb!

Ühinemislepingut ei tutvustatud, lisad jäeti avalikustamata ja ettepanekute vastuväidete esitamise aega ei määratud

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus § 3 lg 1 selgitab mis on ühinemine ja mis liitumine.
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine  on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil (tekib üks uus  vald)  liitumine aga  kui ühe haldusüksusega liitub üks või mitu teist haldusüksust kusjuures haldusüksus kellega liitutakse jääb alles  teised (liitujad)  lõpetavad eksisteerimise.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse  (edaspidi ETHS) §9 1lg 1 (siin)  kohaselt tuleb  ühinevatel valdadel  koostada peale palju muu ka ühinemisleping. Nagu eelmises postituses kirjutasin otsustas  Audru Vallavolikogu ühinemislepingu koostamise  kohustuse  anda ühinemiskomisjonile ( S.Suursild, P. Annus,  M. Sutt, J.Põldmaa- kuldne nelik ).  
IT ajastul ja juhul kui teema  käib üle jõu on mõnus teha   copy /paste mõne teise, ühineva  valla kodulehelt. Natuke siit, natuke sealt, asendada nimed ja kohendada.
Just nii tehtigi aga isegi spikerdada peab oskama.  
Meie ühinemiskomisjoni  ei tee vahet mõistetel -  ühinemine ja liitumine.
Leping on peakirjastatud „Audru valla ja Lavassaare valla ühinemisleping" kuid  lepingu punktis 1.1.4 väidetakse, et see on hoopis liitumisleping.
Mõisteid liitumine ja ühinemine kasutatakse läbisegi - nagu pudru ja kapsad.
Lepingus esineb ka suuri ja põhimõttelisi vigu ja vasturääkivusi (sellest  edaspidi). 
Kui ühinemislepinguga (projektiga ) saadi kuidagi hakkama siis  ühinemislepingu lisad jäeti hoopis koostamata ja avalikustamata. 
Seaduse (ETHS § 91lg 2 siin  ) kohaselt tuli  ühinemislepingu juurde  koostada ka järgmised lisad : 
-seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv
-ühinevate valdade majandusaasta auditeeritud aruanded;
-kaart mõõtkavas 1:50 000, kuhu on märgitud uued ja vanad piirid
-Kui ühinevad vallad kavatsevad ühinemistoetust kasutada investeeringute tegemiseks, tuli  ühinemislepingule lisada ka investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve.
 
Ühinemisleping ja selle lisad tuli panna välja avalikkusele tutvumiseks, määrata neile ettepanekute ja vastuväidete esitamise aeg mis ei võinud  olla lühem kui 3 nädalat  (ETHS § 91lg 4  siin )
Audru Vallavilikogu ja Lavassaare Vallavolikogu aga suunavad avalikule väljapanekule ainult ühinemislepingu ilma lisadeta  ning ettepanekute ja vastuväidete esitamise aja jätavad ka rahuliku südamega määramata.
 
Vaata siin otsustab 07.03.2013 Audru volikogu suunata Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingu projekti  (lisa 1) avalikule väljapanekule alates 12.03.2013 kuni 02.04.2013
Vaata siin otsustab 12.03.2012 Lavassaare vallavolikogu suunata Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingu avalikule väljapanekule 12.03.2013 kuni 02.04.2013
Kuna Lavassaare vallavalitsus  võttis 12.03.2013 istungil alles otsuse vastu siis  avaliku väljapaneku aeg minimaalselt 3 nädalat  ei ole ka täidetud.

Audru vallavolikogu ei ole põhjendanud miks ta jättis seaduses nõutud lisad avalikustamata ja ettepanekute ja vastuväidete esitamise aja määramata.
Peale selle ei korraldanud Audru vald mitte ühtegi ühinemislepingut tutvustavat koosolekut.

Eirati ühinemisprotsessi üht olulisemat seadusest tulenevat nõuet - avalikustamine. (jälgi postitusi, näed kuidas edaspidi lausa valetama hakatakse).
Mõned näited teistelt:
Kõue vallavolikogu suunas ühinemislepingu koos lisadega avalikule väljapanekule ja määrab ettepanekute vastuväidete esitamise aja (siin )
Risti Vallavolikogu otsus suunata ühinemisleping koos lisadega avalikule väljapanekule ja määrata ettepanekute vastuväidete estamise aeg (siin )
 
Haldusterritoriaalne reform on täna üleriigiliseks prioriteediks.
Ühinemist tuleks võtta step-by -step, et kõnnak saaks õige. Vallajuhtide arvamus ükskõiksest vallarahvast ei anna õigust rikkuda seadusega paikapandud ühinemisprotsessi menetlemisnorme .
Ühinemisprotsessi seaduslikkust ei kontrolli keegi ja Siseministeeriumi ainus mure paistab olevat „tehke ometi ära,  ükskõik kuidas“
järgneb

15.5.13

Vallarahva tahtega ei arvestata niikuinii............

10.01.2013 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse, et  nõustub Lavassaare valla liitumisega (siin).  Sama otsusega määrati  Audru valla ja Lavassaare valla vahelistel liitumisläbirääkimistel Audru valda esindama volikogu esimees Jaanus Põldmaa, volikogu aseesimees Mati Sutt, vallavanem Siim Suursild ja abivallavanem Priit Annus ( Kuldne Nelik) ning volitati  liitumisnõustajaga nõustamislepingut (töövõtulepingut) sõlmima vallavanem Siim Suursild.
Volikogu otsused on täitmiseks ja seda tuleb teha ka vallavanemal.  
Vallavanem Siim Suursilda eiras  volikogu otsust ja jättis nõustamislepingu sõlmimata, mis eeldavalt mõjutas edaspidist ühinemisprotsessi seaduspärast läbiviimist.
(Minu teabenõue siin, Siim Suursild  vastuskiri siin ).

07. 02. 2013 volikogu otsusega  nr 11 (siin ) moodustati Audru valla ja Lavassaare valla ajutine ühinemiskomisjon ja nimetati Audru valla esindajad ühinemiskomisjoni.
Kes need esindajad küll võiksid olla?
Otse loomulikult, Kuldne Nelik: Siim Suursild, Mati Sutt, Priit Annus, Jaanus Põldmaa.
Ühinemiskomisjon loodi jälle kitsalt volikogu ja valla juhtide baasil kuid võinuks olla laiapõhjaline kaasates koostöökogemustega organisatsoonide juhte (nagu mitmes teises vallas)  millega oleks välditud ühinemise liigset politiseeritust.
Selles, et enamus neist haldusterritoriaalse korralduse muutmisest midagi ei tea ja pole ka lühikese ajaga  õpivõimelised, minu jaoks midagi üllatavat ei ole.  Audru vald vajab selliseid eredaid tähti kes on kindlad oma jõus, ilus ja oskustes. 

07.01.2013 kinnitati ühinemiskomisjoni põhimäärus siin
Põhimääruse kohaselt kuulub ühinemiskomisjoni ülesannete hulka ka muuhulgas informatsiooni kogumine ühinemisprotsessi kohta ning selle esitamine volikogudele ja elanikele,  korralduslike normdokumentide ühtlustamise koordineerimine, ühinemislepingu eelnõu väljatöötamine ning selle esitamine volikogudele ja muud vajalikuks peetavad küsimused.
Ühinemiskomisjoni  Põhimääruse § 7 lg 2  (siin ) kohaselt komisjoni esimees või aseesimees annab tehtud tööst aru oma volikogu ees igal volikogu istungil. 

Hallooo... leiutajad, Jaan Tatikad.  „Annab tööst aru igal volikogu istungil“.
Ühtegi aruandmist volikogu ees pole toimunud, volikogu liikmed pole isegi teadlikud kes on selle „Jaan Tatika“ komisjoni esimees, kes aseesimees ja mida seal on leiutatud.

Kuna seaduse kohaselt tuli läbi viia  rahvaküsitlus siis 07.02.2013 võeti vastu määrus
"Audru valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord"  siin millega määrati ühinemist  tutvustavate koosolekute toimumise ajad ja kohad samal ajal toimuvate rahvaküsitlustega -  poolt või vastu.

Audru vallas oli koosolekutest ja rahvaküsitlusest osavõtt pea olematu (59 vallakodanikku). Arvamuse avaldanutest oli enamus ühinemise poolt. 07.03.2013 kinnitas Audru vallavolikogu Audru  elanike küsitlustulemused siin
 
Vallavanem S. Suursild ja tema lilleneiu  Jaanus arvasid, et meil ongi selline ükskõikne ja kummaline vallarahvas.  
Ah nii. Aga kes kires volikogu istungil ja kuulutas mööda valda,  et pole oluline mida rahvas tahab või otsustab, seadus annab ühinemisega seoses  volikogule  ainuotsustamise õiguse.
Ja siis see rahvas peaks mängima klouni ja roomama härradele oma arvamust avaldama, millest ei sõltu midagi. 

Lavassaare vallas avaldas oma arvamust suhteliselt rohkem vallakodanikke. Ühinemise vastaseid oli rohkem (3) kui ühinemise pooldajaid. Mingil kummalisel põhjusel aga sellest ei räägita ega kirjutata.
Ajalehed pasundavad Audru ja Lavassaare valla ühinemisest kuid ei sõnagi, et tegelikult Lavassaare vallarahvas ühinemist ei pooldanud.
Kodulehelt,  kus koos kõik ühinemisega seotud dokumendid, ei leia just seada Lavassaare vallavolikogu  dokumenti - Lavassaare valla elanike küsitlustulemuste kinnitamine.

Kas seda kutsutaksegi avalikustamiseks?

järgneb
 

 

14.5.13

Ühinemisprotsess Audru vallas on algusest peale toimunud õigusvastaselt

Nüüd on siis Audru ja Lavassaare vald niikaugel, et ühinemine on sama kui toimunud.

Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisval.

Sõnad  “seaduste alusel” ei taha kuidagi mõnele pähe ära mahtuda. Millimalli ei ole ühinemise vastane kuid ei nõustu sellega kuidas see läbi viidi. Et asjast on kõige rohkem huvitatud Vabariigi Valitsus siis otsus ühinemise kohta oli juba ette ära tehtud, soperdati veel ainult kokku mõningad dokumendid. Volikogu liikmed arvasid, et  sellise ühinemise võinuks jokkis peaga viinapitsi taga korda ajada.
Juba ühinemisprotsessi algatamine  ei toimunud õiguspäraselt.

Lavassaar Vallavolikogu otsus 11.12.2013 nr 40 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek“ ( siin  ja  siin),  mis on kogu protsessi  aluseks,  ei ole seadusega kooskõlas.

Nimetatud otsuses ei ole viidet mitte ühelegi seadusesättele mis oleks otsuse andmise õiguslikuks aluseks.

Õiguskantsler ja Riigikohtu halduskolleegiumi (kohtuasjas  nr 3-3-1-18-96) on märkinud,et  haldusakt peab olema kontrollitav.  Selleks aga, et haldusakt oleks kontrollitav, peab ta olema motiveeritud ja sisaldama viidet konkreetsele seadusesättele.

Sellise õigusliku aluse puudumisel on haldusakt ebaseaduslik.
Seega juba ühinemisprotsessi algatamine ei toimunud õiguspärase haldusakti alusel.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi lühendatult ETHS) §9 lg 3 (siin ) kohaselt tuli otsus saata 10 päeva jooksul  ka maavanemale ja Sisseministeeriumile. Miks ei nähtud, et otsus ei ole seadusega kooskõlas ega tehtud ettepanekut seda parandada?
 
Vaata kuidas Taebla vald  teeb Ridala ja Oru vallavolikogule ettepanekut ja kuidas ta vormistab otsuse preambula viidates korrektselt  seaduse sätetele siin )

järgneb