Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai, 2013 postitused

ALATI VÕIDAB SEE HUNT, MIDA TOIDAD

Üks vana indiaanlane õpetas lapselast: "Pane tähele, et igas inimeses käib võitlus, mis sarnaneb kahe hundi võitlusega. Üks hunt sümboliseerib kurjust (vale, pettus, ahnus jne), teine hunt sümboliseerib headust ( armastus, ausus jne)". Vanaisa sõnad avaldasid väikesele indiaanipoisile sügavat muljet, ta jäi mõttesse ja küsis siis: "Aga vanaisa, kumb hunt lõpuks võidab?" Vana indiaanlane naeratas: "Alati võidab see hunt, mida toidad. Audru ja Lavassaare valla ühinemise ajal puuduvad Lavassaare vallal laenud (pikaajalised kohustused), Audru vald aga ägab laenude ja kohususte koorma all mis tähendab, et peale ühinemist hakkavad Lavassaare valla elanikud osalema Audru valla laenude ja kohustuste tagasimaksmisel kuigi ise nad mingeid hüvesid ei saanud. Seepärast ongi Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingusse sisse kirjutatud punkt 13.2 ( siin ), kus lepitakse kokku, et kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani, ei võta kumbki vald kohustusi ( laenud, ka

Lisatasu maskmine ei olnud õigusaktidega kooskõlas

Kujutis
Aasta lõpp käes ja  jälle makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat, lisatasu nime all. 31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel.  Ära ütle või kõik täitsid lisaülesandeid kas niisamuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). tuleta meelde  siin  ja  siin    Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendile punkt 7.4 Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord Vaatame mis ütleb palgajuhendi punkt 7.4 millised on tingimused ja kord lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.  Audru valla palgajuhendi ( siin  vi Lisa 2) punkt 7.4 kohaselt: Ettepaneku lisatasu maksmise täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile  teenistuja vahetu juht.  Ettepanekus peavad

Majandusaasta aruanne kadunud

Audru valla Põhimääruse § 70 lg 11 ( siin ) kohaselt esitab vallavalitsus   heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 15. maiks . Täna 22 mai. Nädal tähtajast möödas aga majandusaasta aruannet ikka ei kuskil. Millega vallavalitsus põhjendab valla Põhimääruse sellist rikkumist? Valimisliidu liikmetele piisab kui majandusaasta aruande pakk neile volikogu istungi algul kätte antakse. Nemad hoomavad kohe mitu lehetäit arve korraga, pole isegi seletuskirja tarvis,   piisab lihtsalt arvudest mis jutustavad neile minevikust, olevikust ja tulevikust.   Istungi juhataja ei saa suudki lahti kui käed juba tõusevad. Millimalli oma piiratud mõistusega tahaks ikka majandusaasta aruannet ka veits näppida, sest keegi sama piiratud mõistusega olend nii   Põhimäärusesse kirjutas -   15 maiks.   Vaatame millal siis tuleb!

Ühinemislepingut ei tutvustatud, lisad jäeti avalikustamata ja ettepanekute vastuväidete esitamise aega ei määratud

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus § 3 lg 1 selgitab mis on ühinemine ja mis liitumine. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine   on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil (tekib üks uus   vald)   liitumine aga   kui ühe haldusüksusega liitub üks või mitu teist haldusüksust kusjuures haldusüksus kellega liitutakse jääb alles   teised (liitujad)   lõpetavad eksisteerimise. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse   (edaspidi ETHS) §9 1 lg 1 ( siin )   kohaselt tuleb   ühinevatel valdadel   koostada peale palju muu ka ühinemisleping.   Nagu eelmises postituses kirjutasin otsustas   Audru Vallavolikogu ühinemislepingu koostamise   kohustuse   anda ühinemiskomisjonile ( S.Suursild, P. Annus,   M. Sutt, J.Põldmaa- kuldne nelik ).     IT ajastul ja juhul kui teema   käib üle jõu on mõnus teha    copy /paste mõne teise, ühineva   valla kodulehelt. Natuke siit, natuke sealt, asendada nimed ja kohendada. Just nii tehtigi aga ise

Vallarahva tahtega ei arvestata niikuinii............

10.01.2013 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse, et   nõustub Lavassaare valla liitumisega   ( siin ).   Sama otsusega määrati   Audru valla ja Lavassaare valla vahelistel liitumisläbirääkimistel Audru valda esindama volikogu esimees Jaanus Põldmaa, volikogu aseesimees Mati Sutt, vallavanem Siim Suursild ja abivallavanem Priit Annus ( Kuldne Nelik) ning volitati   liitumisnõustajaga nõustamislepingut (töövõtulepingut) sõlmima vallavanem Siim Suursild. Volikogu otsused on täitmiseks ja seda tuleb teha ka vallavanemal.    Vallavanem Siim Suursilda eiras   volikogu otsust ja jättis nõustamislepingu sõlmimata, mis eeldavalt mõjutas edaspidist ühinemisprotsessi seaduspärast läbiviimist. (Minu teabenõue siin , Siim Suursild   vastuskiri siin ). 07. 02. 2013 volikogu otsusega   nr 11 ( siin ) moodustati Audru valla ja Lavassaare valla ajutine ühinemiskomisjon ja nimetati Audru valla esindajad ühinemiskomisjoni. Kes need esindajad küll võiksid olla? Otse loomulikult, Kuldn

Ühinemisprotsess Audru vallas on algusest peale toimunud õigusvastaselt

Nüüd on siis Audru ja Lavassaare vald niikaugel, et ühinemine on sama kui toimunud. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisval. Sõnad   “seaduste alusel” ei taha kuidagi mõnele pähe ära mahtuda. Millimalli ei ole ühinemise vastane kuid ei nõustu sellega kuidas see läbi viidi. Et asjast on kõige rohkem huvitatud Vabariigi Valitsus siis otsus ühinemise kohta oli juba ette ära tehtud, soperdati veel ainult kokku mõningad dokumendid. Volikogu liikmed arvasid, et    sellise ühinemise võinuks jokkis peaga viinapitsi taga korda ajada. Juba ühinemisprotsessi algatamine   ei toimunud õiguspäraselt. Lavassaar Vallavolikogu otsus 11.12.2013 nr 40 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek“ ( siin   ja   siin ),   mis on kogu protsessi   aluseks,   ei ole seadusega kooskõlas. Nimetatud otsuses ei ole viidet mitte ühelegi seadusesättele mis oleks otsuse andmise