04.04.10

Millimalli avastab tühised maatehingud !!!!

Kui sa seda seadust lugeda ei viitsi, ei saa sa tuhkagi aru!

Aga kuna sa seda niikuinii ei tee, siis lühidalt......

1.aprillil 2003 jõustus "Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus" mille üheks eesmärgiks oli vähendada spekulatsiooni põllumajandus- ja metsamaaga, sest Eestis on maa ja eriti põllumajandusmaa olnud traditsiooniliselt odav. Maa odavus oligi peamine põhjus miks selle müüki välismaalastele piirati.

Nüüdseks on seadust muudetud mitmeid kordi aga meie lähtume siin viimasest redaktsioonist.

Seadus kitsendab nende kinnisasjade ostmist mille kõlviklises koosseisus on põllumajandus või metsamaad 10 hektarit või rohkem ja mille sihtotstarve on maatulundusmaa.

Loe seadust siin

Ei hakka lahkama kõiki juhtumeid. Kuna käesoleval juhul teen juttu juriidilistest isikutest, siis vaatame (lühidalt) mis seadus ütleb juriidiliste isikute kohta.

I. (põllumajandusmaa omandamine)

Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandusmaad 10 hektarit või rohkem, võib täiendavate tingimusteta omandada:

Eesti äriregistrisse kantud juriidiline isik, kes on tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast majandusaastat (asutamislepingu lisas I loetletud) põllumajandustoodete tootmisega (§2 lg2 p 3)

II. (metsmaa omandamine)

Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on metsamaad 10 hektarit või rohkem, võib täiendavate tingimusteta omandada:

Eesti äriregistrisse kantud juriidiline isik, kes on tegelenud Eestis vähemalt kolm viimast majandusaastat metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses või (asutamislepingu lisas I loetletud) põllumajandustoodete tootmisega (§2 lg 3 p 3).

Näed väikest erinevust, mõlemal juhul peab olema täidetud „kolm viimast majandusaastat“ tingimus kuid põllumajandusmaa taotleja peab raudselt olema tegelenud põllumajandustoodete tootmisega, metsamaa taotleja võis kolm viimast aastat olnud tegelenud kas põllumajandustoodete tootmisega või metsa majandamisega (või mõlemiga).

Kui need tingimused täidetud (Keskkonnaameti / Maksuameti tõend, kolme viimase majandusaasta aruanne), siis oma tõendid kaasa ja padavai notarisse, kes tõendeid kontrollib ja saadki oma maad ostetud (§2 lg 6 p2,3).

Jamaks läheb siis kui juriidiline isik nendele tingimustele ei vasta aga taotleb üle kümne hektari põllumajandus või metsamaad (maatulundusmaad).

Kui isik (juriidiline) ei vasta eespool toodud nõuetele siis võib ta omandada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandus- või metsamaad 10 hektarit või rohkem, üksnes maavanema loal.

Aga ka sellisel juhul kehtestab seadus omad piirid (§4) millest maavanem üle astuda ei tohi (loed allpool).

Juriidiline isik teeb taotluse maavanemale kes siis edastab selle taotluse kohalikule omavalitsusele seisukoha võtmiseks (mitme päeva jooksul midagi teeb - jätan vahele)

Maavanem hindab taotleja vastavust eespoolmainitud tingimustele ja võtab arvesse täiendavad hindamiskriteeriumid.

-Taotleja esitatud tegevuskava, et taotleja hakkaks ikka seda taotletud põllu või metsamaad ka sihipäraselt selleks otstarbeks kasutama.

-Taotleja kasutuses olevaid vahendeid (sh finantsvahendeid) põllumajandustoodete tootmiseks või metsa majandamiseks. Ja muid tingimusi.

Luba antakse, kui juriidiline isik on tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega vähemalt ühe aasta ja täiendavad kriteeriumid on loa andja hinnangul piisaval määral täidetud, et tagada kinnisasja efektiivne ja sihtotstarbeline kasutamine.

Seega, maavanem võis anda loa kui juriidiline isik on tegutsenud vastaval alal vähem kui eespool nõutud kolm aastat kuid mitte vähem kui 1 aasta (siis 1-3 aastat maavanema pädevus anda luba).

Kui juriidiline isik on tegutsenud alla aasta vastaval alal, ei saa luba anda ka mitte maavanem.

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse
§ 5. Kitsendusi rikkuva tehingu tühisus
(1) Käesolevas seaduses sätestatud kinnisasja omandamise kitsendusi rikkuv tehing on tühine.
(2) Kitsendusi rikkuva tehingu puhul on kinnisasja asukohajärgne maavanem kohustatud riigi nimel taotlema kinnistusraamatu kande parandamist ja pöörduma vaidluse korral kohtusse tehingu tühisuse tunnustamiseks

JA NÜÜD ASJAST

11.03.2010 Audru vallavolikogu istungil tehti otsus anda nõusolek OÜ-le Tambira 5 kinnistu omandamiseks, vastavalt kinnisasja omandamise kitsendamise seadusele (eespool kirjeldatud).

Mingit seletuskirja, mis ettevõttega tegu, ega muid andmeid, eelnõule ei lisatud. Volikogu majandus-ja planeerimiskomisjoni (hr Jaanus Põldmaa) plaat mängis ikka sama – majandus- ja planeerimiskomisjon toetab kinnisasja omandamise taotluse rahuldamist.

Aga millimalli ei ole rahul.

Kuna lõpliku otsuse teeb ja korralduse annab välja maavanem siis avaldus maavaanemale järelevalve teostamiseks ja korralduse tühistamiseks.

Kiri

PÄRNU MAAVALITSUS 22.03.2010
AKADEEMIA
280088 PÄRNU
MAAVANEM ANDRES METSOJA

AVALDUS

järelevalve teostamiseks

11.03 2010 võttis Audru vallavolikogu vastu otsuse „Kinnisasja omandamiseks nõusoleku andmine“ OÜ-le Tambira.

Otsus on antud õigusvastaselt, rikkudes kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse sätteid § 2 ja 4, kuna OÜ Tambira ei ole tegutsenud (nõutud miinimum) 1a.vaid nimetatud OÜ on registreeritud alles juulis 2009 a.

Kuna kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 5 kohaselt on kitsendusi rikkuv tehing tühine, siis tuleb viga koheselt parandada, et ei tekiks juhust, kus vea ilmnemisel aastate pärast, võiks tehingu tühisus tuua OÜ-le kaasa probleeme.

Palun kontrollida Audru vallavolikogu otsuse õigsust 11.03.2010 „kinnisasja omandamise nõusoleku andmine“ OÜ-le Tambira.

Palun ka Teie kirjalikku seisukohta

Lugupidamisega
Audru vallavolikogu liige
Anne Seimar

Maavanem (uus maavanem) reageerib suht kiiresti ja tühistab korralduse. Maad OÜ Tambira praegu kahjuks/õnneks, ei saa.

Maavanema vastus loe siin

LK 1 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMGM4YmViMTktYzc5My00YTRmLTkxYjktNjU4NzA1N2IwZjI1&hl=enLK

LK 2 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYWUzNzcwZjUtMmZiYS00OGRmLTgzNWUtZDZmOTM4NjEyOTUw&hl=en

Ja nüüd hakka karjuma kui õel ja hirmus millimalli.

Ära ole loll, külamees!

Kas arvad, et paar kuud oodata ja siis seadusega kooskõlas maad osta on hullem kui ükskord avastada, et tegelikult on sinu maade ostutehing tühine. Sa ju lugesid § 5 , et kitsendusi rikkuv tehing on tühine. Või arvad, et maavanem naljaviluks korralduse tühistas. OÜ Tambira on õnnega koos, et millimalli õigel ajal valla lolluse avastas ja maavanem tehingu tühistas.

Millega Audru vallavolikogu ( „Valimisliit Audru“) tegeles ja tark, aus, õiglane planeerimis- ja majanduskomisjoni?????

Kas igal kuul mõni tühine või õigusvastane valla õigusakt??

Aga järgmises postituses vaatame mis mängu Kivimägi Fjordfresh Holdinguga mängis ja tõestame, et Audru Kalakasvatuse maade ost, Fjordfresh Holdingu poolt, on tühine tehing!!


Tule homme tagasi !!!