20.11.14

Lapsevanemad, teadke ja kasutage oma õigusi

Audru vallas ei ole kõigil lastel tagatud võimalus käia teeninduspiirkonna järgses valla lasteaias. Mitmed lapsevanemad on kurtnud, et kohtade puudumise tõttu on soovitatud neil viia laps kas Aruvälja või Jõõpre lasteaeda mis aga ei jää nende elukoha teeninduspiirkonda.

Koolieelse lasteasutuse seadus § 10 lg 1 sätestab siin :  
Valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.

Audru valla lasteaedade teeninduspiirkonnad on kinnitatud siin

Kopeerin;  
 Kinnitada valla munitsipaalomandis oleva koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonnad alljärgnevalt:
 1) Aruvälja Lasteaed Algkool  - Aruvälja, Ahaste, Kärbu, Põhara, Soeva ja Kihlepa küla;
 2) Audru Lasteaed - Audru alevik, Lemmetsa, Liiva, Papsaare, Valgeranna ja Põldeotsa küla;
 3) Jõõpre Kool - Jõõpre, Ridalepa, Malda, Oara ja Saari küla;
 4) Lavassaare Lasteaed Algkool  - Lavassaare alev ja Saari küla;
 5) Lindi Lasteaed-Algkool  -  Kõima, Tuuraste, Eassalu, Kihlepa, Soomra, Lindi, Liu, Saulepa, Kabriste ja Marksa küla.


Omavalitsus peab katma eralastehoiu kulud kui lapsel ei võimaldata käia teeninduspiirkonnaks määratud valla lasteaias.

Kohus on langetanud otsuse, mis taas kord annab õiguse lasteaiakohata jäänud lapse vanematele. Seekord läks kohus kaugemalegi – lisaks kohustusele leida lapsele koht munitsipaallasteaias, peab vald maksma kinni erahoiu ja munitsipaallasteaia hinna vahe.

Tallinna halduskohtus leiab tänaseks jõustunud otsuses, et omavalitsus peab kohtlema kõiki 1,5–7aastaseid lapsi võrdselt. Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi peab omavalitsus vanema soovil tagama kõikidele selles vanuses lastele, kes elavad tema haldusterritooriumil, võimaluse käia valla teeninduspiirkonna lasteasutuses. Pärnumaal Sauga vallas see nii ei ole ja pere, kus üks laps käib valla lasteaias, teine Pärnus erahoius, kaebas valla kohtusse.

Kohtuotsus kõlas: Sauga vallavalitsus peab looma ka pere teisele lapsele võimaluse käia valla Jänesselja lasteaias ja kuni vastava võimaluse loomiseni finantseerima tema vanematele eralasteaia või lapsehoiuteenust igakuiselt summas, mis ületab samal ajal Jänesselja lasteaias käivate laste vanemate omaosaluse ja toiduraha summat. Vanemate enammakstud raha peab vald kohtu otsuse järgi kompenseerima tagasiulatuvalt. 


Lingid

Ülenurme vallalt välja mõistetud kulud lapsevanema kasuks

Kohtuotsus Sauga vald