08.07.20

Pärnu linnale kuuluvad ehitised Valgerannas on püstitatud ehitusloata ja neil puudub ka kasutusluba.

Laste mänguväljak

Eeldavasti teab igaüks meist, et ilma ehitusloata ei tohi ehitada kui ehitusluba on nõutav.  Ehitusloata ehitamisele peaksid järgnema sanktsioonid  ja sellistel juhtudel on kohalikul omavalitsusel kohustus riikliku järelevalvemenetluse käigus ehitustegevus peatada. Reeglina vormistatakse selleks ettekirjutus-hoiatus. 

Kohalik omavalitsus teeb järelevalvet planeeringute ja ehitustegevuse üle kuid rikub ise seadust ja sülitab laste ohutusele.  

-Pärnu linnale kuuluv Valgeranna avalik laste mänguväljak on püstitatud ilma ehitusloata. 
10 aastat tagasi (2009) püstitas kohalik omavalitsus saadud toetusrahadega Valgeranda avaliku laste mänguväljaku.  Avalik mänguväljak on ehitusloa kohustuslik ehitis kuid ühtegi luba selle püstitamiseks ja kasutamiseks ei taotletud. 

05.01.2020 pöördumises   soovisin  teada kas Valgeranna laste mänguväljaku  ehitamiseks on väljastatud  ehitusluba kui on siis palusin selle edastada.
14.01.2020 kirjaga  nr 4.3-7/69-1 (leitav dokumendiregistrist) teatab Pärnu linnavalitsus järgmist:  
Vastus: Keeldume teabenõude täitmisest AvTS § 23 lõike 1 punkti 2 alusel, kuna mänguväljaku rajamiseks ei ole eraldi ehitusluba väljastatud.  
(pane tähele sõna eraldi) 


- Mänguväljakule ei ole väljastatud ka kasutusluba.
 Samas 05.01.2020 pöördumises soovisin  teada  kas Valgeranna avalikule  laste mänguväljaku on väljastatud kasutusluba kui on siis palusin selle edastadaKasutusluba väljastatakse mänguväljakule  kui see vastab nõuetele ja on lastele turvaline. 
14.01.2020 vastuskirjaga nr 4.3-7/69-1 (leitav dokumendiregistrist) teatab Pärnu linnavalitsus järgmist:
Vastus: Keeldume teabenõude täitmisest AvTS § 23 lõike 1 punkti 2 alusel, kuna mänguväljaku rajamiseks ei ole eraldi kasutusluba väljastatud.


Pane nüüd tähele kuidas Pärnu linnavalitsus püüdis valetada,  hämada ja jätta muljet nagu mänguväljaku ehitusluba ja kasutusluba oleksid ikkagi olemas kuid mitte eraldi asuva dokumendina. 
.....ei ole eraldi ehitusluba väljastatud
..... ei ole eraldi kasutusluba väljastatud

Loodeti ehk läheb õnneks - aga ei läinud

Mis siis muud kui küsime täiendavalt  mida see eraldi peaks tähendama.

Väljavõte minu 24.01.2020 täiendavast  pöördumisest Pärnu linnavalitsusele:
Teatasite, et ehitusluba mänguväljaku rajamiseks eraldi ei ole väljastatud. Kui eraldi ei ole siis on järelikult “mitteeraldi” millegagi koos. Vastavalt AvTS palun väljastage dokument (või väljavõte dokumendist) mis sisaldab sh ka mänguväljaku ehitamise luba. Kui sellist dokumenti ikkagi väljastada ei ole siis põhjendage valetamist ja selgitage millisel õiguslikul alusel rajati mänguväljak ilma ehitusloata.

3.Teatate, et kasutusluba mänguväljakule eraldi ei ole väljastatud. Kui eraldi ei ole väljastatud siis vastavalt AvTS palun väljastage dokument (või väljavõte mõnest dokumendist) mis sisaldab sh ka mänguväljaku kasutusele võtmise luba. Kui ka sellist dokumenti väljastada ei ole siis põhjendage valetamist ja viidake õiguslikule alusele mis lubab kasutada laste mänguväljakut millele ei ole antud kasutusluba.

4. Teatate, et mänguväljaku rajamiseks ei ole eraldi kooskõlastusi antud. Selgitage mida tähendab, et kooskõlastusi eraldi ei ole antud. Millega koos siis mänguväljakule kooskõlastused anti. Kui eraldi ei ole siis vastavalt AvTS palun väljastage dokument (või väljavõte mõnest dokumendist) mis sisaldab sh ka mänguväljaku kooskõlastusi. Kui ka sellist dokumenti väljastada ei ole siis põhjendage valetamist ja viidake õiguslikule alusele mis lubas jätta kooskõlastused võtmata.

05.02.2020 vastuskirjaga nr 4.3-7/69-3 teatab Pärnu linnavalitsus,  et pole ka selliseid dokumente mille koosseisus eksisteeriks ehitusluba ja kasutusluba.

Mingeid põhjendusi ega selgitusi ei toodud- miks rajati mänguväljak ilma ehitusloata, miks ei ole mänguväljakule 10 aasta jooksul taotletud kasutusluba, miks valetati. 
Väljavõte linnavalitsuse 05.02.2020 vastuskirjast 

Nii käivad asjad Pärnu linnavalitsuses. Aga see ei ole veel kõik. Selgus, et 

- Valgeranna avalik laste mänguväljak on rajatud ka ehituskeeluvööndisse. 

Mänguväljak on ehitusseaduse kohaselt rajatis ning seega pole selle ehitamine looduskaitseseaduse § 38 lg 3 alusel ehituskeeluvööndisse lubatud.

Luba ehituskeeluvööndi vähendamiseks ei ole taotletud ja  Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon ei ole ehituskeeluvööndi vähendamiseks ka luba andnud vaid vastupidi on teinud kohalikule omavalitsusele  märkuse ( http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?  id=10535&op=doc_details&dok_id=528209&asutus_id=1 ) millega teatas , et  ei kooskõlasta Valgeranna laste mänguväljaku rajamist ehituskeeluvööndisse

Kuidas saab kohalik omavalitsus oodata kodanikelt seaduskuulekat käitumist, kui ise annab mõista, et seadused ei olegi täitmiseks ja nende üle võib irvitada.

Aga see ei ole veel kõik ........