12.02.15

Audru vallavanem rikkus kehtestatud korda ja sahkerdas maha vallale kuulunud sõiduauto.

(eelmise postituse kohta.  Volikogu lükkas otsustamise edasi loodame, et mõistus jääb koju ja sotsiaalteenuste hinnad abivajajatele ei tõuse plaanitud kõrgustesse).

Jaanuari volikogu istungil pani vallavanem, Siim Suursild volikogu fakti ette, tema tahab uut autot ja volikogu andku selleks luba. 
No midagi poleks ka  juhtunud kui Siim oleks lihtsalt auto liisinud ja  volikogu (Kilplat) sellest hiljem möödaminnes lihtsalt teavitanud.

Mis sai aga Mazdast mis oli seniajani vallavanema kasutuses ja mis Audru vallavara valitsemise  korra kohaselt tuli panna enampakkumisele kuna vald seda enam ei vajanud. Mitmed isikud tundsid auto vastu huvi ja pidasid ostuplaane oodates millal vallavalitsus kuulutab välja enampakkumise nagu kord ette näeb.
Aga............
Ära mõtle välja - ei mingit enampakkumist. Vallavanem sahkerdas  valla auto lihtsalt maha, ilma enampakkumiseta, tehes seda otsustuskorras ja rikkudes jämedalt Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korda.

29. jaanuar 2015 korraldus  nr 26  ( siin    kopeerin põhilise)
Müüa otsustuskorras Hotsnow OÜ’le (registrikood 11656548) Audru Vallavalitsuse
omandis olev sõiduauto Mazda 6 hinnaga üks tuhat viissada (1500) eurot.


Audru Vallavolikogu poolt (13.05.2010)  kehtestatud "Vallavara valitsemise kord" ütleb  täpselt millal tohib vallavara müüa otsustuskorras ja ei pea korraldama enampakkumist.

Audru vallavara valitsemise kord siin  (kopeerin)
§ 97.  Otsustuskorras vara võõrandamine
 (1) Otsustuskorras võib võõrandada vallavara, kui:
 1) võõrandatav vara võib rikneda või hävida enne enampakkumise lõpuleviimist;
 2) enampakkumise korras võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemusi;
 3) vallavara võõrandaja pakub (osutab) vallale kohaliku omavalitsuse seadusjärgsete põhiülesannete täitmiseks vajalikke töid või teenuseid.
 4) vara võõrandatakse selle senisele kasutajale, kes on kasutanud vara või kelle kasutusse on antud vara enam kui seitsmeks (7) aastaks ning kes on vara omal kulul parendanud.
[RT IV, 02.07.2014, 6 - jõust. 05.07.2014]

Millise põhjuse, neljast võimalikust, vallavanem Siim Suursild leidis otsustuskorras valla sõiduauto võõrandamiseks -  ühelegi punktile korralduses ei viidatud.  Kas auto hakkas riknema, läks hapuks ja vallavanem oma hea südamega ei tahtnud vallarahvale õnnetust kaela  jättes seepärast enampakkumise korraldamata ? Eksole?

(NB Mazda 6,  2005 va, sama läbisõiduga autode hinnad ei jää alla 2500 pigem  üle 3000 eur.  ( Auto 24))

Vallavanem Siim Suursild  võõrandas valla sõiduauto Mazda 6  õigusvastaselt otsustuskorras OÜ -le Hostnow (1500 eur)   kuigi oleks pidanud korraldama enampakkumise, et osaleda saanuks  kõik huvilised ja turuhind  selgunuks nende vahel enampakkumise korras.   Seega tekitas vallavanem vallale ka varalist kahju. 

Kus on meie volikogu  kes peaks kontrollima kuidas vallavalitsus  täidab volikogu poolt kehtestatud õigusakte ( sh vallavara  valitsemise korda)   -   ( Kilpla)!?
Aga Audru vallavolikogu revisjonikomisjon - NETU,  tühi koht,  pole kunagi olnud !?

Ja nüüd läheb valetamiseks ja vassimiseks. Ära arva, et Siim rikkumist tunnistab. Jätkan postitust kui saan asjaosaliste seisukohad.