04.03.12

Vallavalitsuse liikme vabastamine on volikogu ainupädevuses.

03.11.2008 võttis Vahur Kobolt poolt juhitud  Audru Vallavolikogu vastu otsuse  ( "Vallavanema ja vallavalitsuse tagasiastumine.Vallavanema kohusetäitja määramine“  siin ) millest nähtub, et vallavanem Rein Talisoo avalduse alusel   otsustati:

1. lugeda vallavanem Rein Talisoo tagasiastunuks vallavanema ametikohalt alates 03.11.2008 a
2. lugeda Audru Vallavalitsus tagasiastunuks alates 03.11.2008
4. määrata vallavanema ülesandeid täitma, kuni uue vallavanema valimiseni, vallavalitsuse liikme Siim Suursild.

22.09.2011 võttis Siim Suursild poolt juhitud Audru Vallavolikogu vastu otsuse (Vallavanema tagasiastumine
siin ) mille kohaselt vabastatakse ametist vallavanem Margus Joonas tema 07.09.2011 avalduse alusel.

Vallavalitsust tagasiastunuks ei loetud ja vallavanema ülesannete kohusetäitjat ei määratud. 

Samas situatsioonis, kaks erinevat käitumist 

-Kas on õiguspärane, et vallavanema ülesannete täitja määras volikogu (kes on vallavanema tööandja) kuni uue vallavanema valimiseni (Talisoo tagasiastumine) 
või teine variant
-vallavanema tagasiastumisel vallavanema ülesannete täitjat ei määratud vallavanemat asus  asendama  vanim vallavalitsuse liige. Lähtuti valla põhimääruse § 51  mis räägib vallavanema asendamisest juhul kui vallavanem ei saa ajutiselt täita oma ülesandeid.  

Iga selge mõistusega inimene saab aru kumb variant on õiguspärane.
Aga maavanem oma järelevalves võrdsustas vallavanema tagasiastumise ajutise äraolemisega ja leiab,  et nii on õiguspärane. (Miks ka mitte, täna astub tagasi aga homme, ülehomme on platsis jälle). Selge mõistusega pole järelevalvete puhul midagi pistmist. 
Seega maavanema seisukohalt rikkus volikogu, Talisoo tagasiastumisel,  vallavanema ülesannete täitja määramisega,  õigusnorme ?! 
Jäägu see maavanema kompententsuse tunnistajaks
aga veel......

Kui volikogu (Kobolt) tegi Talisoo tagasiastumisel  kohe otsuse lugeda tagasiastunuks ka valitsus  siis Joonase tagasiastumisel volikogu (Suursild) niisugust otsust ei teinud ja vallavalitsus ei esitanud ka ise tagasiastumispalvet.
Seega, vallavalitsuse liikmed jäid kohtadele, sest kellelgi peale volikogu, polnud  õigust neid vabastada, nii ütleb seadus.  

KOHALIKU OMAVALITSUSE KORRALDUSE SEADUS § 22 LG 1 PUNKT 17  (SIIN )
§ 22. Volikogu pädevus
 (1) Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:
17) valitsuse liikmete kinnitamine ja nende vabastamine valitsuse liikmete kohustustest ning palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;

Võin vanduda käsi piiblil, et 
 Audru Vallavolikogu ei ole vabastanud  Joonase valitsuse liikmeid, hr Vahur Kobolt ega Eino Ojandut, valitsuse liikme kohustustest.


Hr  Kobolt on nüüd Siimu valitsuses majandusspetsialistiks aga kuhu on kadunud vallavalitsuse liige Eino Ojandu. 

Kas Siim Suur lasi jälle volikogu esimehele püksi ja ühegi määgimiseta vabastas ise võimupiire ületades  E. Ojandu valitsuse liikme kohustustest? Tahaks näha dokumenti, siis jätkaks seda artiklit siin.

Hr vallavanem Suursild,
Hr vallavalitsus Suursild
Hr volikogu Suursild
Hr volikogu esimees Suursild
Hr Maavanem Suursild


 Audru valla juhtimine - ONE MEN SHOW

Pole lepinguid, pole korda, pole................

Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 otsuse nr 69 alusel on eraldatud reservfondist raha MTÜ dele avalike teenuste osutamiseks. Millist avalikku teenust  MTÜ- d valla  elanikkonnale osutavad, ei ole selge.

Selleks, et vald saaks MTÜ-dele delegeerida avaliku teenuse osutamise õiguse on vaja paika panna  vastav kord,  millist avaliku teenuse osutamist  delegeeritakse, mis tingimustel, kuidas toimub tasustamine, millised on avaliku teenuse osutaja kohustused, vastutus, õigused jne jne.

Kõigile kodanikuühendustele tuleb  tagada võrdsed võimalised  konkurentsis osalemiseks, et selguks parim teenuse pakkuja, mitte kaasata ainult volikogu liikmetele kuuluvaid MTÜ sid.
Audrus ei ole ühegi MTÜ ga sõlmitud halduslepingut ja paika pandud tingimusi.  Raha külvatakse lennukilt.

Ei maksa jälle millimallit materdama hakata,  nii see lihtsalt on ja  sõnumitoojat pole vaja ära süüa. MTÜ-d  muretsevad isegi, et juriidiline pool venib nagu vallavanema jutt  kes ei suuda seada omale jõupäraseid ülesandeid. 

Õpetaja võib meil hakata kinnisvaramaakleriks, agronoom poliitikuks, põllumees tankistiks,  kunksmoor kontrollib valla tööd reguleerivaid õigusakte ning libistab end kenasti, läbi riigikogus istuva sõbranna, presidendi vastuvõtule.
 
Saadetud on kümneid arupärimisi  ja   teabenõudeid saamaks dokumente mille alusel väljamakseid MTÜ dele  tehakse. Arupärimistele ei vastata. Saadetakse asjasse mittepuutuvaid dokumente, ei  ühtegi lepingut.  

Lugu  muutus halenaljakaks. Küsin lepinguid saan koopia kutsest kus vallavalitsust palutakse osalema prügmäe sulgemisele. Sellisest käitumisest nähtub ülbus.
Seega tuli asjasse pühendada Andmekaitse Inspektsioon, kelle seisukoht on ühene - teabenõudjale  tuleb saata nõutud dokument või kinnitus, et selliseid dokumente ei ole.  

 Nüüd saab vallavalitsus Andmekaitse Inspeksiooni abiga  oma langusest üle ja hakkab  jagama, et prügimäe kviitung ei olegi haldusleping  MTÜ ga.
Minu viimane arupärimine siin (kopeerin osaliselt )

 Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 otsuse nr 69 alusel on eraldatud reservfondist raha MTÜ dele avalike teenuste osutamiseks.
Audru vallas ei ole kehtestatud korda ega sõlmitud ühtegi avaliku teenuse osutamise lepingut ühegi MTÜ- ga. Seega soovin järgmist teavet

1.Palun saata koopia või väljavõte aruandest kus oleks kirjutatud lahti millal ja milliseised avalikke teenuseid osutas MTÜ Eassalu-Neitsi külaselts 112 435 krooni eest. Võib saata ka vastava konto väljavõtte.
2. Palun saata koopia või väljavõte aruandest kus oleks kirjutatud lahti millal ja milliseiseed avalikke teenuseid osutas MTÜ Lindi Külaselts 95 837 krooni eest . Võib saata ka vastava konto väljavõtte.
3. Palun saata koopia või väljavõte aruandest kus oleks kirjutatds lahti millal ja milliseiseid avalikke teenuseid osutas MTÜ Aruvälja Suurküla Selts 67 556 krooni eest.Võib saata ka vastava konto väljavõtte

Tuleb  lühike aga tabav vastus  siin 
(kopeerin)

1-3. Nõutud dokumente Audru vallavalitsusel saata ei ole.

Olin  teadlik, et mingeid dokumente ei ole, aga et pole arvestust,  kus oleks kirjutatud lahti,  kuidas summad  kujunesid  ........ei ole võimalik.
Kas  anti just nii palju kui parasjagu pihku mahtus?

Raamatupidamises peab olema iga MTÜ kohta allkonto ja iga saadud summa lahtikirjutatult kajastatud. Valetamine ja petmine hakkab muutuma kummaliseks. Vaatame kaugele Buratino järjekordse petmisega läheb. 

Ah et ei teagi kuidas MTÜ dele makstud summad kujunesid..............

Näis kas vallamajas kohapeal 07.03.2012 õnnestub midagi näha.  Annan edaspidisest teada.Teabenõue  siin  
Kui praegu tundub lõbus valetada ja vassida siis hiljem võib iga  kiri osutuda tõendina väga ebameeldivaks.

Millimalli ei suvatse enam vallavalitsuse murumängudes osaleda. Ei enam mingeid kümneid teabenõudeid ja lunimisi ühe ja sama teabe kohta - kui tähtaegselt ei vastata, nõutud dokumente ei saadeta või ei kinnitata nende puudumist -
läheb kaebus Andmekaitse Inspektsiooni, kasvõi iga nädal. Häbi haldussuutmatuse ja valelikkuse üle  tundku vallavalitsus.