02.11.10

Revisjonikomisjon - mis see veel on?

Täna (27.10.2010) ilmusid millimalli ja proua Inda suure protesti peale valla kodulehele kaks revisjonikomisjoni koosoleku protokolli. Juuni kuu omad, mis mõlemad vormistatud 27.10.2010 seega neli kuud hiljem. Miks ka mitte? Ikkagi edasiminek. Kevadel oli rev komisjoni protokollide kaustas mõni üksik dokument, viimane aastast 2008.

Traditsiooniliselt ja demokraatia põhimõtteid hindavas omavalitsuses kuuluvad revisjonikomisjoni opositsiooni liikmed, keegi ei saa/tohi ennast ise kontrollida. Ära arva, et millimalli unistus olnuks sinna kuuluda. Millimallil pole ambitsioone, ta saab ilma ühegi komisjoni abita kätte kõik, mis teda huvitab.

Kõige suuremat tööd eeldav komisjon. Asjaosaliste ütlust mööda pole koosolekuid toimunud, ühtegi kontrolli teostatud. Näed siis,saab ka kergemalt, eriti kui tekk on ühine.Tekk on paks ei paista läbi, teki all ei ole häbi“. Raamatupidaja poolt koostatud aruandest väike copy/paste ja näidend volikogus ees võib alata - "siilike udus"

Tõehetk tuleb detsembris – revisjonikomisjoni aastaaruanne.
Kas õnnetul rev komisjonil antakse ka mõni väike veake "töötegemise" tõestuseks - ai, ai, ai vallalehele kulutati 10 kr rohkem kui ette nähtud. Nutikas oleks aruandesse pikkida millimalli poolt juba avalikustatud rikkumisi ja siis teha nägusid – vaata mind, vaata mind.

Ja miks mulle tundub, et rev komisjoni esimees kaitseb tulihingeliselt, kõiki rikkumisi. Sõidupäevikute täitmise kohustus tuli ka pr Merimaa arvates just alles ja sellepärast seda vallas ei olevat täidetud.
Halloo .. kas 1 märts 2003 on tõesti „alles“?
Korruptsioonivastane seadus – mis loom see veel on, meie vallas neid elukaid ju ometi ei liigu.
Siim seisab kui raudpolt, juhatab istungit ja hääletab kaasa kui otsustatakse temaga seotud MTÜ le tasuta hoonestusõiguse seadmine. Pr Merimaa aga asub kaitsesse.
Kogemuslikult võin öelda, et revisjonikomisjoni raamatupidamislikud teadmised piirduvad - deebet aknapool, kreedit uksepool.

Audru valla revisjonikomisjon eksisteerib ainult paberil ja palgalehel.
Hallo ... hr Siim, kas jäid sinna POL-i nukkuma, miks revisjonikomisjoni tööplaan pole isegi veel aasta lõpuks volikogu poolt kinnitatud.

Tulemus ja tiitel - maakonnas kõige rohkem korrumpeerunud vald, sousti saavad kaela need kes sigaduste tegemise ajal pumba juures polnudki.

Põhjuse ja tagajärje seos. Kontroll. Puudub minimaalsemgi sisekontrollisüsteem. Need kes pidanuks kontrollima, jagama juriidilist poolt, sekretär ja revisjonikomisjon on - KÖKI – MÖKI.

Aga siin meie selgitustaotlus, millele sisulise vastuse ootamine on millimalli arvates sama mõttetu kui kella keeramine.


Audru vallavolikogu revisjonikomisjon 21.10.2010
Pr Mercedes Merimaa

Audru Vallavalitsus
Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnumaa

Selgitustaotlus ja teabenõue (revisjonikomisjoni tööplaan )

Audru valla põhimääruse § 40 lg 1 kohaselt teostab revisjonikomisjon kontrolli volikogu poolt kinnitatud revisjonikomisjoni tööplaani või volikogu otsuse kohaselt .

Asjast huvitatud vallakodanikena oleme hoolega lugenud kõiki volikogu protokolle kuid ei ole leidnud nende päevakorras revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamist või volikogu otsust kus on toodud mida revisjonikomisjon on kohustatud sellel aastal kontrollima. Aasta saab läbi kuid revisjonikomisjoni tööplaani ei ole volikogu veel kinnitanudki!!
Kuna oleme teadlikud, et revisjonikomisjonil ei ole õigust oma pädevust ületada ja ise otsustada mida kui palju kontrollida, siis on tekkinud mure kas meie vallavolikogu revisjonikomisjon üldse eksisteerib rohkem kui paberil ja palgalehel.

Palun saata nõutud dokument ja vastata esitatud küsimustele.

1.Palun saata koopia revisjonikomisjoni tööplaanist mille alusel teostate käesoleval aastal kontroll. Kui tööplaani saata ei ole, siis palun selgitage miks seda ei ole, mille alusel teostate kontrolli.
2. Kelle poolt tööplaan on koostatud, kas see isik oli pädev otsuatama mida kontrollida, viidake ka vastavale õigusakti sättele.
3. Meile teadaolevalt ei ole revisjonikomisjon sellel aastal veel ühtegi kontrolli teostanud ega isegi mitte alustanud, kas see vastab tõele? Kui ei vasta siis palun tuua valdkonnad mida olete juba kontrollinud ja mis veel sellel aastal kontrollimisele kuulub ning kelle ülesandel just neid valdkondi kontrollite.
(ei ole küsitud kontrolli tulemuste kohta, vaid tööplaani mis volikogu oleks pidanud kinnitama, nii et vastus a` la ei tohi avalikustada, ei ole passlik)

4. Olete valitseva „Valimisliit Audru“ liige. Üks nendest, kes olnud volikogu liige kõige kauem ja kes saanud vallalt kõige rohkem soodustusi ja toetusi MTÜ- dele kuhu kuulute.
Peaksite olema teadlik korruptsiooniseaduses sätestatust kuid hääletanud ikka poolt kui otsustatud raha eraldamist ühingutele, mille juhatusse kuulute. Olete teadlik ka paljudest teistest rikkumistest kuid vaadanud seda õigustavalt või vaikides pealt, revisjoniaktides on rikkumised välja toomata. Sellepärast on sõltumatu revisjonikomisjoni esimehena teid väga raske ette kujutada ja demokaatiast on asi väga kaugel.
Kas te ei leie, et eesti rahva vanasõna „koer ei hammusta peremehe kätt kes teda toidab“ on siin kohane,pealegi kui üks „pime“ revisjoniakt (copy paste maj aasta aruanndest) on üllitatud. Tõdedes kui suure hulga puudusi ja ebaseaduslikkust on välja toonud teised intstantsid ja opositsioon, revisjonikomisjon aga ei midagi, on vallakodanike niisugune arvamus põhjendatud.

Palume vastata kõigile 4 punktis toodule sisuliselt ja põhjalikult
Punktis 1 nõutud koopia palume saata teabenõudele vastamise tähtajast kinnipidades 5 tp jooksul..

Lugupidamisega

Volikogu liikmed