21.01.10

Mõnda unelmate Kalakasvatuse pahupoolelt

Tänane Pärnu Postimees lausa ärgitab kirjutama.

Uskumatult tore, et vallavanem minu aja pärast muretseb. Pole hullu, ei kulu mul selle Kalafarmi peale seda ajakest sugugi nii palju, rohkem ikka läheb teda ühe korrumpeerunud vallavalitsuse kinnisvaraarendajate mustade tegude avalikustamisele.

Püüan oma aega säästa tehes copy/paste kurikuulsa Audru Kalafarmi detailplaneeringu aruannete mõningatest lõikudest. Seda materjali on sadade lehekülgede viisi ja pole vast palju neid, kes viitsinuks kõike lugeda.

Ajab väikestviisi hirmu peale .... maailma suurim!
....... aga kui midagi juhtub.

Vallavanem:“oi, ei osanud ette näha „
Siim (Suursild) ei tea loomulikult midagi, sest tema oli kloostri taga metsas.
Arendaja kaob kui kalajälg vees.

Hüvasti Valgerand!! Eesti ilusaim rand läheb kaubaks välismaiste ärimeeste solgitoru vastu. Toodang 0%, kalajäätmed ja sõnnik 100% on vahetuskaup.

Üks maailma suuremaid ujuvaid prügimägesid, nn Trash Vortex asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel. See on umbes 680 tuhande ruutkilomeetri suurune ehk suurem kui kogu Prantsusmaa. Vaadake kilpkonna, kes lapsepõlves sattus plastikrõnga sisse ja kuidas ta koos sellega kasvanud on.


Kui peale järgmiste ridade lugemist ka kellelgi ei teki küsimusi siis ...........soovin õnne !!


Mõned andmed kalakasvatuse detailplaneeringust.
Sööt 230 t päevas. Toodang 167 t päevas. Kalajäätmed 133 t päevas. Kalasõnnik (sete) 246,5 t päevas või 739,7 t päevas (olenevalt kuivainesisaldusest).

Metanool (puupiiritus) nädalas 65 tonni ehk 260 t kuus, (väga tuleohtlik ja mürgine) 25 mahutit a´ 5t. Formaliinilahus 74% 14,5 l nädalas. Hapniku 1000 t/a ( hoiustatav kogus 25 mahutit a` 5 tonni )
Võimalik ka teiste kemikaalide kasutamine pH reguleerimisel - seebikivi, lupja, soolhapet.

Selle taustal tuuakse aruandes välja suur transpordikoormus : 63 veokit, 600 sõiduautot ja 24 bussi ööpäevas ehk kokku ca 700 sõidukit ööpäevas, mis liiguvad tööpäevadel.

Käitis on „Kemikaaliseaduse“ tähenduses ohtlik ettevõte. Hapnik, metanool ja vedelad naftasaadused kuuluvad tule- ja plahvatusohtlike kemikaalide rühmitisse, mistõttu on oluline ka erinevate kemikaalide koostoime. Lähtudes kasutatavate kemikaalide kogustest, saab käitis olema ohtlik ettevõte juba peale I etapi valmimist .
Pole tehtud ühtegi riskianalüüsi kemikaaliseaduse tähenduses.

Seoses kemikaalide kasutamisega desinfitseerimisel on oht, et puhasti rikke korral vabaneb vähemalt osa kemikaalidest otse merre, puhastusseadme rikkega kaasneva mõju olulisust võib suurendada, kui puhastisse suunataks ka asula reovesi, mis võib muu hulgas sisaldada erinevaid kemikaale, fekaale (koos assotsieeruvate mikroorganismidega) ning kodukeemiat. Puhastusseadmete rikkega võib kaasneda ka bioloogiline reostus (kasvatavate liikide ja nende haiguste/parasiitide vabanemine vabasse loodusesse).

Kõige suuremat mõju on oodata Pänu lahe kohalikele kaladele, kelle tähtsad kudealad paiknevad selles piirkonnas, ning mõju on ilmselt vähemolulisem kaladele kelle peamine levikuala ei piirdu vaid Pärnu lahega (st. potentsiaalselt kõige enam ohustatuks võib pidada koha).

Üheks olulisemaks riskiks on avariisituatsioonide puhul kasvatavate kalade ja muude organismide pääs loodusesse, mille mõju võib ulatuda kogu Läänemerele. Teiseks oluliseks riskiks on puhastusseadmete rike, millega kaasnev mõju võib laieneda kogu ökosüsteemile ja võib suure tõenäosusega mõjutada kogu Liivi lahte.

Seega tuleb sarnaselt paljude teiste kalatööstustega pidada haisu teket
õhusaaste seisukohalt kõige olulisemaks probleemiks.

Keskmiselt suureks ohuks on KSH aruande järgi peetud haiguste ja parasiitide levikut.

Kalakasvatuste ja kalatöötlemisettevõtete heitvete ärajuhtimine ning sellest tulenev reostuskoormus on üheks suuremaks antud tööstussektori keskkonnamõju allikaks.

Planeeringu menetlemisel ei maandatud mingeid riske. Omavalitsus ei tellinud ühtegi uurimust. On ainult hinnangud (arendaja tellitud) mis peegeldavad eksperdi arvamusi, mis tulenevad vastava ala haridusest. Harva esindavad hindamised teaduslikke fakte, pigem visiooni tõenäolisest arengust.

Riske lindudele hindasid ornitoloogid aga inimene kui üks looduse osa, tema elu ja tervis, ohud, hirmud, tulevik, ei läinud omavalitsusel korda.

Audru kohalik omavalitsus oleks pidanud planeeritavale Kalakasvatusele tervikuna ja seda teenindavatele infrastruktuuridele sõltumatu riskianalüüsi koostamise korraldama, kaasa arvatud stsenaariumid võimaliku suurõnnetuse korral, ja avalikustama selle analüüsi tulemused. Ette nägema häiresüsteemi rajamise ümbruskonna elanike operatiivseks teavitamiseks kõrgendatud ohu olemasolu korral ning ohuolukorras käitumise juhiste koostamise ja avalikustamise.
Ette nägema vähemalt püsiseiresüsteemi rajamise, mis võimaldaks mistahes ajahetkel tuvastada merevee saaste ja mille teave oleks inimestele reaalajas jälgitav.

Avalikustamisel olnud KSH aruandes (koostanud eksperdid M. Kose ja M.Ellermaa ) jõuti järeldusele, et kalakasvatuse sellise planeeringulahenduse ellurakendamisel kaasneb oluline negatiivne mõju.
Niisugune tõlgendus ei sobinud, ja et kindlustada (KSH) aruande heakskiitmine asus Keskkonnaministeerium (KKM) ise EL direktiive vääralt tõlgendama ja KSH eksperdile survet avaldama, juhinduda Natura hindamisel õigusaktide sellisest tõlgendamisest, mis Keskkonna Õiguse Keskuse (KÕK) hinnangul on vale (kasutati tugeva subjektiivse komponendiga hinnanguid ).
Seega oli KSH aruande koostaja faktiliselt olukorras kus Keskkonnaministeeriumi (KKM) arvamust mitte arvestades, oleks KSH aruanne jäetud keskkonna­teenistuses heaks kiitmata. KKM ametnike niisugust sekkumist ja KKM ametnike poolt KSH eksperdile õigusvastase tõlgenduse esitamist, ei saa lugeda õiguspäraseks.

Selle tulemusel muudeti 18.12.2008 kardinaalselt, avalikustatud KSH aruande Natura hindamise osa ja sellega seonduvaid osasid nii, et jõuti hoopis vastupidisele tulemusele avalikustatud aruande tulemustest.

Heakskiidetud KSH aruandes jõutakse järeldusele, et kalakasvatuse planeeringulahenduse ellurakendamisel ei kaasne negatiivset mõju.

Vaata Keskonna Õiguse Keskuse analüüsi, mulle paistab et nemad jõudsid samale järeldusele, et tegu on väikestviisi pettusega.
Kuidas aruanne surve all ilusaks kirjutati saad lugeda lk 16,17, 18 leheküljelt. KÕK-i õiguslikslik analüüs Audru kalakasvanduse keskkonnamõjude hindamise õiguspärasuse kohta