30.6.19

Maksid kõik kes autoga rannale ligemale tahtsid pääseda

Usutavalt on veel paljudel meeles kuidas aastaid  tagasi Valgeranda  sissesõidu eest tuli maksta. Kett ees ja edasi ei pääsenud - maksa. Maksid kõik kes autoga rannale ligemale soovisid pääseda. Doberani tee ei olnud tol ajal ei eraomandis ega ka veel mitte valla omandis, et vald võinuks seal kamandada. Keegi  ei küsinud miks raha makstes piletit ei antud,  millisel õiguslikul alusel nõuti riigi tee kasutamise eest raha, või et kuhu, kellele  see raha läks. Nõudes vallalt selgitusi ja dokumente, riigitee sulgemise ja raha kasseerimise kohta selgus, et see toimus  hr Matsalu ja vallajuhtide   ühispettuse projekti raames, isikliku kasusaamise eesmärgil. Siis see petuskeem ka hingusele läks.

Aastaid hiljem on katsetanud sellist kerget rahateenimise võimalust Valgerannas  ka mõned teised.  Praegugi veel seisavad omavoliliselt  paigaldatud märgid, Doberani tee ääres, vahetult enne randa. Riigikontroll on juhtinud sellistele  omavoliliselt randa paigaldatud märkidele valla tähelepanu kuid kuna märkide paigaldajatega ei taheta  probleeme, jäetaksegi rikkumised tähelepanuta.

Idee, võimaldada teatud isikutel, läbi skeemide Valgerannas, munitsipaalmaal ärilist tegevust ja teenida kergelt raha, nii et vallakassa sellest ei paisuks,  jäi vallavanem Siim Suursilla nutikal kambal endiselt  tuha alla hõõguma.
Välja mõeldi uus projekt. Ja kes appi tuleb?
Kes muu ikka kui  jälle  Jõõpre kooli direktor, volikogu aseesimees, Mati Sutt oma  MTÜ - ga Pärnumaa Õpilasmalev.

Jätkan homme. Tule tagasi, saad teada - kes, mida ja kuidas. 

25.6.19

Kas hr linnapea on rase?

.....või on rase mõni härra  linnavalitsuse liikmetest.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius on andnud lähetuskäskkirjad (siinsiinsiinsiinsiinsiin)Nagu ikka ei tea linnapea midagi korruptsioonivastasest seadusest (lähetab iseennast) ei tunne linna õigusakte (kes keda võib lähetada) ega tea millistele õigusnormidele tuleks lähetuskäskkirjas viidata.

Linnapea tähelepanu on juhitud asjaolule, et lähetuskäskkirjades tuleb viidata seadusele või õigusaktile mis annab linnapeale õiguse sellist lähetuskäskkirja anda ja  milleks on " Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord” § 3 punkt 5.

Linnapea käskkirjades on aga viidataud ainult  Avaliku teenistuse seaduse(ATS) §-le 44 tervikuna  (viitamata vastavale lõikele ja punktile). 

17.04.2019 kirjas nr 4.3-7/2778-1 kirjutab linnavalitsus
....käskkirjades puudus otsene vajadus viidata ATSile. Samas ei saa pidada valeks viitamist ATS §le 44 tervikuna, sest see sätestab teenistuslähetuse mõiste ja üldised tingimused.

Ah soo,  või Avaliku teenistuse seaduse § 44 tervikuna on asjakohane?

23.04.2019 pöördumine  linnavalitsuse poole 

Kirjutate, et käskkirjades poleks olnudki vaja viidata ATS – ile.
Ometi oli viidatud üldiselt ATS  §-le 44. Miks siis viidati ATS-ile kui vaja polnud, kas kogemata?
Samas kirjutate, et ei olnud vale viidata ka üldiselt tervele ATS §-le 44 . 
Kas §-s 44 (lg 2) raseduse kohta sätestatu ja (lg 4 ) Eoroopa Liidu kohta sätestatu on ka Pärnu linnapea ja linnavalitsuse liikmete lähetamise puhul asjakohane? Kui jah siis kes härrastest oli rase ja kes täitis Euroopa Liidu institutsioonide juures riikliku eksperdi ülesandeid?

Vastust ei antud (võibolla varjatakse veel hr linnapea rasedust).

Vahel ma lausa naudin kuidas linnasekretär sipleb oma valede võrgus. Millist häma ja mula võib sealt tulla. Ei tasu arvata,  et linnavalitsuse ametnikud kõik tunnevad oma tööd, jagavad midagi seadustest ja on targad, ausad -  see on ainult fassaad, Potjomkini küla. Mulle tundub, et linnaametnikuks on trüginud need  kes mujal hakkama ei saa, mula oskab igaüks ajada.


Tule homme tagasi,  plaanin kirjutada Valgerannast

29.5.19

Armastuse skulptuur Valgerannas - vale ja pettuse sümbol. Järgneb

jätkan eelmist postitust


Märkasin, et Danske pangast on makstud MTÜ-le Audru Lastekaitse Ühing märkimisväärne summa 20760 euri ja seda MTÜ poolt esitatud kahe arve alusel.  
Tekkis huvi, mille eest MTÜ Audru Lastekaitse Ühing (juhatuse liige valla sotsiaalnõunik P.Tarre)  Audru vallale selliseid suuri arveid esitab. Palusin arved edastada, mida lõpuks ka tehti. 
Ja teine arve. Samuti koos haljastusega ja veel mingi omaosalus mille kohta linnavalitsus selgitusi ei andnud.  
  Ennäe, Audru vallavalitsus ostis  MTÜ Audru Lastekaitse Ühingu käest Valgeranda püstitatud Armastajate skultuuri  ja veel kenasti koos haljastusega.

Mida paganat! 
Audru vallavalitsus ja MTÜ Audru Lastekaitse Ühing reklaamisid ju meedias, et raha sai MTÜ Audru Lastekaitse Ühing skulptuuri püstitamiseks Leader programmist. 

Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt tuleb tähistada Leader-logoga. 
Valgerannas Armastajate  skulptuuri juures asuval stendil on tõepoolest selline Leader logoga (sh Pärnu Lahe Partnerluskogu logo) tahvel.
Tegin pildi.Teabenõudega küsisin PRIA-lt ja Pärnu Lahe Partnerluskogult  kas nemad on teinud väljamakseid MTÜ  Audru Lastekaitse Ühingu projektile -"Armastajate skulptuur". Mõlemad eitavad  väljamaksete tegemist.

Lähen nüüd nende kahe arve juurde tagasi ja pärin  linnavalitsuselt: 
-miks  skulptuuri ostmiseks, hinnaga  20 760 eur (üle 5000 eur), ei korraldatud ettenähtud korras hanget? 
-miks ostetud skulptuuri ei võetud raamatupidamises arvele  põhivarana vaid summa 20760 euri, kanti hoopis rajatise korrashoiu kulukontole  551240(enne tuleks ikka rajatis  põhivarana arvele võtta ja siis alles saab selle korrashoiuks kulutusi teha). 

Linnavalitsus paljuski vastata ei mõistnud kuid väitis, et skulptuuri ei ostetud MTÜ-lt vaid nende kahe arve näol olevat tegemist hoopis toetuse maksmisega MTÜ-le.

Tere talv! 
Uskumatu, toetuse saamiseks esitab MTÜ vallavalitsusele arved ??!!! Arved esitatakse ikka siis kui on mingit kaupa või teenust müüdud. 

Toetuse saamiseks esitatakse taotlus ja sõlmitakse toetuse  eraldamise leping, toetuse kasutamise tingimuste kohta. 
Teen väljavõtte Pärnu linnavalitsuse vastuskirjast


Või et linnavalitsus ei tea miks Audru vallavalitsus  meedias valetas nagu saanuks MTÜ Audru Lasteklaitse Ühing Armastajate skulptuuri rajamiseks toetust Leader programmist  - eksvallavanem, abilinnapea Siim Suursild teab aga tema  käest ei küsitud. MIKS ?

Linnavalitsus tunnistab, et sellises suures summas toetuse andmine, lepingut sõlmimata, ei ole küll tavapärane kuid ei nõustu andma hinnangut Audru vallavalitsuse tegevusel ja Suursillalt selgitusi ei küsi. MIKS?  

Pada ei anna katla mustusele hinnangut. 


(NB MTÜ Audru Lastekaitse Ühing on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.)

Arveid keerutati edasi. Ja mängu tuleb - KES? 
Kes muu ikka kui MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (M. Sutt) kes sellisteks mängudeks justkui loodud. 

Ülla, ülla !!
MTÜ Audru Lastekaitse Ühingule müüs armastuse skulptuuri MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev kes esitab MTÜ Lastekaitse Ühingule arve. Vot siis, avalikkusele valetati, et  Armastajate  ausamba püstitamiseks saadi raha  Leader programmist, tegelikult püstitati see aga hoopis  valla eelarvest võetud rahadega.

Miks selline petmine,vassimine ja skeemitamine toimus. 

Selgitan lihtsalt ja lühidalt. 
Raha, Armastajate skulptuuri püstitamiseks, Leader programmist, MTÜ Audru Lastekaitse Ühing taotles - kuid ei saanud.

Et Armastajate skulptuuri avamine pidi  olema vallavanem Siim Suursilla ja IRL-i 2017 a valimiskampaania osa, ei saanud seda lihtsalt  kõrvale jätta. 

Seda, et MTÜ Lastekaitse Ühing Leaderist toetust ei saanud, otsustati avalikkuse eest varjata ja reklaamiti Armastuse skulptuuri püstitamist meedias jätkuvalt kui Leader programmist toetatud projekti. Petmiseks paigaldati  isegi Leader loguga tahvel. 

Siim Suursild otsustas raha eraldamise eelarvest omavoliliselt ja ainuisikuliselt aga seda varjata, sest sellise toetuse maksmiseks, eelarves raha ette nähtud ei olnud. 
Raha tuli võtta mõnelt teiselt eelarve realt kust see kohe välja ei paistaks. 

Just seepärast lasigi vald esitada MTÜ Audru Lastekaitse Ühingul need  totakad arved (ega sõlminud toetuse eraldamise lepingut) ja kandis arvete alusel makstud summa 20 760 euri rajatiste korrashoiu kulukontole (nagu oleks  MTÜ Audru lastekaitse Ühing korrastanud 20760 euro eest mingit valla objekti )

Üks osa pettustest ja skeemitamistest käiski Audru vallas läbi MTÜ-de ja MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (asutajad vallaametnikud M.Sutt, P.Tarre) oli kui selleks loodud. Jõõpre kooli direktorina oli M. Sutt mõjutatav ega muidu peetud vallas üleval kahte põhikooli  mis asuvad teineteisest ainult mõne kilomeetri kaugusel ja mõlemad olid alatäidetud.

Seal ta nüüd seisab kui valede ja pettuste sümbol - kurb ja üksildane. Mul on kahju, ilus asi.


Pildiallkirja lisamine

Tohutu kirjavahetus mis toimus, kohutav hämamine, petmine, valetamine, vassimine, varjamine. Kõigi selle kajastamine võtaks päevi.  

Mul läheb süda pahaks. Tegelikult ka. 

24.5.19

Armastuse ausammas Valgerannas - valede ja pettuste sümbol !

2017 aasta kohalike valimiste eel  kerkis Valgeranda skulptuur mis sai nimeks " Armastuse ausammas"
See oli toona Audru vallas võimul olnud vallavanem, Siim Suursilla  partei (IRL) valimiskampaania,  "Meie kingitus EV -le" mille idee autor  olnud Mati Sutt. Kuigi meedias kajastati seda kui PRIA rahadega Leader programmist rahastatavat  projekti  kus raha taotlejaks ja saajaks olevat olnud  MTÜ Audru Lastekaitse Ühing, ei tiksunud PRIA-st sentigi ja tegelikult skeemitati kogu raha, kõiki seadusi rikkudes, valetades ja pettes, Audru valla eelarvest.    

Dokumentide kohaselt oli tegemist  mainekujundus projektiga mis pidi valmis saama just valimiste eel,  septembris 2017 kuid otsustati avada siiski pisut varem, juunis.(Kelle mainet ja kuidas kujundati?) 

Skulptuuri avamisel  mängiti maha ka temaatiline näitemäng kus omale valimisreklaami tegemiseks  osalenud ka tollane vallavanem, praegune abilinnapea, Siim Suursild. Suursild kutsunud noorpaare jäädvustama kuju juures oma tähtsündmust ja avaldanud lootust, et sellest võiks idee kohaselt kujuneda sümboolne paik kus pulmi pidavad noorpaarid peatuksid.

(Just, õige! Tore on jäädvustada noortel oma kooselu algust just pettusega rajatud   kuju juures, mis ongi käesoleval ajal sümboolne). 

Toon mõned meedia kajastused siin.  
Väljareklaamitu kohaselt tellis Armastuse skulptuuri skulptor Rait Pärjalt Leader programmi toetusel Audru vallavalitsus.

Audru valla leht "Kodused Hääled"siin artikkel "Möödunud aastal sai Audru vallast Leader projektitoetuse 8 projekti" viimane lause" Samuti sai toetuse Audru Lastekaitseühingu projekt Valgeranna armastajate skulptuur, summas 18684 eurot"

Jätkan siit homme,  tule tagasi kui tahad teada kuidas skeemitamine toimus ja kes mängu tulevad.

30.4.19

Audru sõbralik, isamaaline ja kaitsetahtega rahvas "unistab" laskemoona ja relvatehasest oma vallas.


Audru osavalla aprilli lehes "Kodused Hääled" selline tore artikkel
"Osaühing Nitrotol soovib rajada Audru valda Eesti esimest sõjalise lahingumoona tehast".

Artikli kohaselt rajatakse sõjalise laskemoona tehas Audru valda just seepärast, et siin olevat sõbralik ettevõtluskeskkond ja vähem oluline ei olevat ka elanike isamaalisus ja kaitsetahe. Jah muidugi, Audru rahvas oma isamaalisuse ja kaitsetahtega  just seda laskemoonatehast, edaspidi ka relvatehast, siia ootab! 

Läbinähtav ja libe.

Liiga sageli osutub kiitus oma tahtmise ja nõusoleku saamise vahendiks.   (Kiida lolli küll loll siis teeb, jookseb ja nõustub! )

Las tuleb paartuhat moslemit ka, sest Audru rahvas on ka nende suhtes väga sõbralik.
Kes sellise haige ja lipitseva artikli kirjutas? Autor puudub! Osavallast kuulen, et artikli autor on laskemoona tehasest huvitatud isik, OÜ Nitrotol juhatuse liige Jens Haug.

Artikli lõpus aga kutsub Pärnu linnavalitsuse Planeerimisosakond rahvast osalema laskemoona tehase detailplaneeringu arutelul Audru osavallakeskuses 13 mail 2019 kell 17.

Et siis linnavalitsuse ja huvitatud isiku artikkel kahasse. Miks ma ei imesta? 

27.4.19

ROMEK MAKSAB TIIALE

Päris kaua ei ole midagi kirjutanud. Suvi ju käes,  toas istumine ja kirjutamine lausa piin. Paar huvitavat lugu ootavad ammu avalikustamist aga ikka on mingeid andmeid veel vaja kontrollida enne kui s--t  vahutama lüüa.
Nüüd ootamatult,  pea tühja koha pealt, lisandus veel üks  kriminaalne lugu-  Pärnu Linnavalitsus võltsis dokumente ja kasutas võltsitud dokumenti järelevalvemenetluses  tõendina. 
Täielik komöödia kuidas linnavalitsus võltsimist varjama asus ja kui halenaljakalt ja läbipaistvalt  Politsei ja Piirivalveamet oma ebaprofesionaalse üllitisega  võltsimist hellitavalt parandamiseks hakkas  nimetama.  Ootan ära prokuratuuri kirja (mis on teadagi mis) siis toon kogu loo koos kõigi üllitiste, tõendite ja dokumentidega  lagedale. Peaks pakkuma lausa Kuuuurijale.
Asi  seda naljakam, et nii väikese asja pärast võttis Pärnu Linnavalitsus sellise võltsimise ette.

Aga seniks ....
Aprilli nalja ei saanudki siin sel aastal teha. Pärnu linnapea käskkirjad (mida linnapea loomulikult ei vormista ise) on alati üks suus aprilli nali. 

Romek maksab Tiiale - miks ka mitte ??!!