17.1.18

Jätkan postitust "Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi"


Algus siin 

Kui ei viitsi uuesti lugeda siis meeldetuletuseks .
03.09.2017 edastasin Audru vallavalitsusele pöördumise. Teen väljavõtte oma kirja vastavast kohast


Seega vormistasin oma küsimuse selgelt ja arusaadavalt:" KAS SAMA KOOLI LAPS KASUTADES PEALE TUNDE OMA KOOLI SPORDISAALI JA VARUSTUST PEAB SELLEKS PILETI LUNASTAMA ( e raha maksma).

Siis veel vallavanem olnud Siim Suursild vastas selgelt ja üheselt : "SAALIDES VABATEGEVUSES ( PALLIMÄNGUD JM) OSALEMINE ON KÕIKIDEL ÕPILASTEL TASULINE".
(lisan väljavõtte vastuskirjast mille koostas Ene Täht ja allkirjastas Siim Suursild)


Täiendavatele selgitustele, millistel kaalutlustel selline Põhiseaduse ja Audru kooli põhimäärusega vastuolus olev otsus tehti - keeldus hr Siim Suursild vastamast.
08.12.2017 edastasin sellekohase avalduse Pärnu Linnavolikogule (seoses ühinemisega) ja koopia arvamuse saamiseks Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjonile. Ega ma arvanudki, et Siimu suur sõber, värske volikogu esimees hr Metsoja julgeks/ tahaks tunnistada Suursilla järjekordset soperdist millimallil alles värskelt meeles hr Metsoja ausad järelevalved maavanemana.

Ja nii ongi, Metsoja avaldusele vastanud ei ole. 
Küll aga vastas revisjonikomisjon.
Vastuskiri

Lp. Anne Seimar
20.detsembril 2017.a. Toimus Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek, kus arutati teie pöördumist, mille saatsite 08.12.2017.
Ene Täht selgitas meile olukorda ja vastas meie küsimustele.

Jõudsime järeldusele, et Audru kooli õpilastele on kooli spordisaali, varustuse, staadioni ja sauna kasutamine väljaspool õppetöö aega täiesti tasuta. Seda küll ei ole kirjas Audru vallavalitsuse korralduses nr. 230 , aga on kirjas Audru kooli põhimääruses §19, lõige 7.
Soovitasime see tulevikus ära märkida ka Audru kooli vastavas korralduses, et ei toimuks kaksipidi arusaamist.
Lisaks tegi revisjonikomisjon Pärnu linnavalitsusele ettepaneku, et uues loodavas omavalitsuses ( Pärnu linn koos Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallaga) võiks olla kõikide selle omavalitsuse koolide õpilastele selle omavalitsue territooriumil olevate koolide spordisaalide ja staadionite kasutamine olla tasuta, sõltumata sellest , millises selle omavalitsuse koolis nad õpivad.

30.12.2017
Heldur Paulson
Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees

Jääme siis ootama millal parandus tehakse või see soperdis kehtetuks tunnistatakse

Aga ........
Miks kodustatud Ene Täht ja Siim Suursild valetasid kui kirjutasid : SAALIDES VABATEGEVUSES ( PALLIMÄNGUD JM) OSALEMINE ON KÕIKIDEL ÕPILASTEL TASULINE.
Kahjuks revisjonikomisjon neilt seda ei küsinud.

(Et siis see mis on kirjutatud, läheb täide: nad närivad valu pärast keelt, aga nad ei pööra ära oma valedest, silmakirjalikkusest (pisut muudetud piibel))

31.12.17

Aasta viimaste tundide mõtisklused


Hetk iseendaga.
Ja tiksubki juba aasta viimane päev, isegi viimased tunnid.

Mõtled mida oled aastaga korda saatnud, millest oled ilma jäänud, milliseid valikuid teinud ja kes on olnud sinu kõrval. Uude aastasse võtan kaasa ainult ilusad hetked ja inimesed nendes - kellega on hea, turvaline ja lõbus ja võid rääkida ööd hommikuteks.

Mälestustele me toetume, neid ei saa keegi ära võtta, neid ei saa muuta. Tuleb unustada minevikus saadud haavad ja elada tulevikus, ei tohi meenutada halbu asju kogu aeg.

Teen otsuse, et uuel aastal ei võta südamesse enam kõigi probleeme ega kinnista neid oma ajus, muidu lõpetan nagu Nietzsche kes kõik ajastu probleemid enda omaks tegi, kannatas seeläbi peavalude ja nägemishäirete all, kaotas ajurabanduse tagajärjel mõistuse ning veetis eluõhtu hullumeelsena.

„ Mina olen mina! Mina olen vaba!“ - ei mingit teesklust, meeldida tahtmist. Tuleb loobuda inimeste loodud seadustest ja tulla tagasi loodusseaduste juurde.Külva seeme ja see idaneb.

Veel paar tundi ja elangi 2018 aastas – kui elan? Ootan aastavahetuse ära ja siis sukeldun oma raamatusse. Und niikuinii ei tule. Viimasel ajal on mul unega pidevalt tüli majas – õhtul ei taha tulla ja hommikul ei taha ära minna.

Raamatud on siis head seltsilised. Praegu käsil usuteema ja päris põnev on. Mulle meeldivad erinevad, ilusad ja huvitavad teooriad. Üks neist ütleb, et Jeesus ei surnudki 33-aastasena ristipuul, vaid loomulikku, vanadussurma umbes 80-aastasena. Ka Buddha suri 80-aastaselt, kuigi mitte loomulikku surma, vaid seenemürgitusse. Muhamed lahkus 62. eluaastal haiguse tõttu. Hoopis rohkem eluaastaid jagas oma prohvetitele Vana Testament: Mooses oli surres 120-aastane ja esimene heebrealane Abraham, kes on oluline tegelane kõigis kolmes judaistlikus religioonis, elanud koguni 175-aastaseks.

Soovin, et 2018 aasta tuleks kõigile minu blogi lugejatele õnnelik, palju kordaminekuid, tervist ja armastust. Olge mõusad.

HEAD VANA AASTA LÕPPU JA VEEL PAREMAT UUT AASTAT.

13.12.17

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus järg


Jätkan postitust
algus " Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus "

Lõpuks, mitu kuud hiljem, oli Audru osavald Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse alusel ja hoiatusel sunnitud minu teabenõudele vastama.
07. detsember 2017 kirjaga nr 6-17/1883-1 kirjutab Audru osavald  nii:
"keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet (ametiautode kululimiite ei ole kehtestatud).

No näe - ma ei pannudki mööda, just nii nagu arvasin- ei mingeid kütusekulu limiite  - ei  Suursillal ega Tarrel. Ainult Audru vallas oli see võimalik.

Kui  asi läks inetuks ja kütuse kulud olid juba üle mõistuse näitas raamatupidaja osa vallavanema kütusekuludest teistele kuluobjektidele.   
Vot millise või sees härrad Suursild ja Tarre elasid.

Aga miks ka mitte! Meie riigis on kuritegu avalikustamine aga mitte .................. 

8.12.17

Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi

Veel enne hingusele minekut õnnestus  Siim Suursilla juhitud Audru vallavalitsusel Audru lastele käru keerata ja  jõhkralt laste õigusi rikkuda.

Panen ülesse kirja mille edastasin vastvalitud volikogule ja revisjonikomisjonile. Vaatame mis mehed on need. Kas vastatakse, kuidas vastatakse ja mida ette võetakse laste õiguste rikkumisega . S.S sõbra ja kamraadi, vastvalitud volikogu esimehe  A. Metsoja võimed ja  "sõltumatus" maavanemana  on nähtu ja kogetu, vaatame milliste argumentide või hämaga mees nüüd Simmu totrusi õigustades välja tuleb ja  kas revisjonikomisjonil ka küsimusi tekib - näiteks kasvõi arupärimiste näol aselinnapea  Siim Suursillale.

Pärnu Linnavolikogu  08.12.2017
Volikogu esimees hr Andres Metsoja
volikogu @lv.parnu.ee

Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjon
Revisjonikomisjoni esimees hr Heldur Paulson
heldur.paulson@outlook.com

Pärnu Linnas rikutakse Audru koolide õpilaste põhiseadusest tulenevaid õigusi.

1. Põhiseadusega vastuolus olev haldusakt
Audru vallavalitsus andis 10.08.2017 korralduse nr 230 millega kehtestati haridus – ja
kultuuriasutustes osutavate teenuste ja ruumide üürihinnad. Korraldus on Põhiseadusega
vastuolus (samuti mitmeti mõistetav ja kohati arusaamatu).

2. Asjaolud:
03.09.2017 pöördumises palusin Audru vallavalitsusel selgitada seoses 10.08.2017 korraldusega
230
-Kas ka sama kooli laps, kasutades peale tunde oma kooli spordisaali, varustust, staadioni, sauna, peab samuti (laste) pileti lunastama. Kui peab siis millele tuginete kui ei pea siis kust on see haldusaktist 10.08.2017 nr 230 väljaloetav?

03.10.2017 kirjaga nr 6-17/1802-1 vastas Audru vallavalitsus järgmiselt:
Haridusasutuse poolt korraldatud ning koordineeritud juhendatud huvihariduses ja huvitegevuses (ringid) osalevate sama kooli õpilaste käest tasu ei võeta.
Saalides vabategevuses (pallimängud jms) osalemine on kõikidel õpilastel tasuline.

Täiendavaid selgitusi (minu 05.10.2017 kiri) Audru vallavalitsus keeldus andmast.

3. Õiguslik analüüs
Munitsipaalkool võib osutada tasulisi teenuseid (saada neilt tulu), kuid seda tingimusel, et tegu on õppekavavälise tegevusega ning see on kooli põhimääruses ette nähtud.

Seega otsustab tasuliste teenuste osutamise üle põhimääruse kinnitaja.

Siiski seob kooli ja tema põhimääruse kinnitajat seaduse järgimise kohustus – kool ei või võtta tasu teenuselt, kui selle välistab seadus, ning seda sõltumata teenuse seotusest õppekavaga. Nii keelab PGS § 40 lg 2 võtta õpilaselt tasu kooli rajatiste jms kasutamise eest.

PGS § 40 lg 2 sätestab: Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

Sama ütleb Audru kooli põhimäärus § 19 lg7 mille kohaselt : Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spord i-, tehnilisi
ja muid vahendeid.
Sama seisukoha on andnud Eesti vabariigi Õiguskantsler (siin punktis 50)

Palun volikogul (revisjonikomisjonil) anda toodule õiguslik hinnang ja võtta kasutusele meetmed, et haldusakt viidaks seadusega kooskõlla ja lõpetatakse koheselt Pärnu linnas Audru laste seadusest tulenevate õiguste rikkumine (samas tuleks õigusvastaselt saadud raha lapsevanematele tagastada).

Vastuskiri volikogu (revisjonikomisjoni) seisukohaga edastada meilile seimarann@gmail.com
Lugupidamisega
Anne Seimar

Kui vastuse saan siis jätkan
25.11.17

A.METSOJA TOETUSRAHA!

Väljavõte Audru valla pangakontost.

 Küsimus: Kas A. Metsojale maksti varjatud toetust läbi  OÜ Petersport?

Miks ka mitte!!!!

Rumal ametnik on valla häbi ja nuhtlus

 29.08.2017 edastatud teabenõudega soovin muuhulgas teavet Audru vallavalitsuse  ametiautodele (va elektriautod) ja bussile kehtestatud  kütuselimiidtide kohta  ühes kuus aastatel 2013-2017 ja palun väljastada dokumendid millega on limiidid kehtestatud.

Seega  küsisin  Audru valla AMETIAUTODE kütuselimiite.

 03.10.2017 (teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 tp vastuse  saan rohkem kui kuu möödumisel) saabub vallavanem Siim Suursilla allkirjaga vastuskiri  6-17/1754-1 (punkt 4 siin ) kus toodud :

"Audru vallavanema käskkirjaga kehtestatakse isikliku sõiduauto kasutamise hüviti teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõitudeks ja viidatakse dokumendiregistris käskkirjadele milledega on kehtestatud   isikliku sõiduauto kompensatsioon vallaametnikele.

Kuidas saab olla vallavanemaks ja vallasekretäriks ametnik kes on nii rumal, et  ei tee vahet  mis on valla ametiautodele kehtestatud kütuselemiit ja mis isikliku sõiduauto kompensatsioon.

Võimalik vaid Audru vallas !

04.10.2017 edastan täiendava teabenõude ja palun edastada siiski ametiautode kütuselemiidid ja dokumendid millega kütuselemiidid on kehtestatud.

Audru vallavalitsus ei ole seniajani vastanud  ega teatanud mis takistab tal seda tegemast .


On põhjendatud arvanus, et kütuselemiite valla ametiautodele kehtestatud ei olnudki ja seepärast selline hämamine ning vallavanem Siim Suursild  ja sots nõunik Peep Tarre kallasid kütust  igasse paaki piiramatult.

Mis siis teha, tuleb hakata uut Pärnu linnavolikogu ja revisjonikomisjoni pommitama kelle ülesanne on  kontrollida, et Pärnu linna ametiasutused (milleks on ka Audru osavald) täidaksid neile seadusega pandud kohustusi ja vastaksid kodanike kirjadele seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.

16.11.17

Loll jutt suhu tagasi!!!!

16.11.2017 Pärnu Postimehe artiklis "Audru valla ametnikud said 13. kuupalga" ajab Suursild ikka sellist pada, et häbi lugeda.
Audru liivakastis plädistades võis Suursild segast ja sogast  panna aga väärikas koht nõuab väärikat käitumist ja minimaalsetki seaduste tundmist või õigemini ausust . Kas kõik peale Suursilla on lollid ja  neile võib sellist jama ajada - osalesid ühinemiskoosolekutel, töötasid läbi dokumentatsiooni ja ühinemislepingut.
Selle töö tarvis moodustati ühinevate omavalitsuste volikogude poolt vastav komisjon kuhu kuulusid volikogude esimehed ja vallavanemad mitte vallaametnikud.
Koosolekud toimusid Pärnu linnas,  need on protokollitud  ja igaüks võib sealt lugeda Suursilla "tõde ja õigust".  Või peetakse silmas  spaade, restode külastamise koosolekuid kus rosoljet ja konjakit läbi töötati?
Ah et isegi koristaja ja haljastuse töötaja  tegelesid dokumentide ja ühinemislepingu  läbitöötamisega.
Häbi, häbi - häbitunne kadunud  - pikaajaline praktika!


Suursild vaikis aga sellest, et tegelikult ei olnud antud juhul üldse õigust lisatasu maksta kuna täidetud ei olnud   palgajuhendi punktis 7.4 kehtestatud   kohustuslik tingimus - puudus iga lisatasu saanud teenistuja vahetu juhi  ettepanek lisatasu maksmiseks  milles oleks fikseeritud  täpselt täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik mille jooksul täiendavat ülesannet täideti
Kummaline, et ajakirjanik ei küsinud miks maksti lisatasu ilma nõutud vahetu juhi  ettepanekuta kus oleks fikseeritud  täpne lisaülesanne,  vaid rahuldus Suuresilla  naeruväärse  ja halenaljaka hämaga.


Ja muidugi ei olnud eelarvesse sellist lisatasu sisse kirjutatud ega saanudki olla, sest volikogu ei olnud lisatasu maksmist otsustanud ( pole seletuskirjas pole dokumenti) . Et aga  Audru valla eelarve on nagu ikka teadlikult õhku täis kirjutatud siis  pole probleemi,   saab hämada küll.

Ja veel

Volikogu poolt ametisse nimetatud vallavalitsuse liikmetele (Annus, Tarre, Kaljumäe)  ei olnud vallavanemal oma käskkirjaga üldse pädevust mingit lisatasu maksta selle sätestab KOKS ja ATS.

Tegelikult oleks see nüüd uue volikogu (revisjonikomisjoni)  rida, anda õiguslik  hinnang . Opositsioon võik teha aselinnapea Siim Suursillale vähemalt arupärimise aga.....

Siililegi selge, et mingeid lisaülesandeid ei täidetud  vaid kasutati ühinemisega seoses riigilt saadud raha lihtsalt vallaametnikele  täiendava tasu maksmiseks. Mul pole kahju  kui keegi saab rohkem kuid see peaks käima kuidagi ilma valede ja pettusteta.  Masendav - kõik teavad, et selline valetamine ja petmine käib aga keegi ei võta midagi ette. Volikogud ei kuule ega näe - muidugi ise tahaks ju ka. Riik kehtestab seadused kuid nende täitmist ei nõua.   No krt  miks sellist lollust vaja, et kõik selle hambutu riigi kallal näriks või.

13.11.17

Lisatasu maksmine ei vastanud õigusaktides kehtestatule

Aasta lõpp käes ja  nagu ikka makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat lisatasu nime all.
31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks kõigile valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel. 
Ära ütle, või et kõik täitsid lisaülesandeid! Kas samuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). Tuleta meelde siin ja siin  


Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkt 7.4 (Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord)
Mis  ütleb palgajuhendi punkt 7.4 (siin vi Lisa 2) ? Millistel tingimustel võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest?

Punkt  7.4 kohaselt ettepaneku lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse

Nuhin dokumendiregistris -  kas leian mõne  vahetu juhi ettepaneku  - ei leia!
Kas leian mõne dokumendi kus oleks fikseeritud täiendavad tööülesanded ja ajavahemik millal seda täideti - ei leia!
Seda oligi arvata , M.O.T.T

Seega maksis vallavanem Siim Suursild  järjekordselt lisatasu õigusvastaselt  mis ei olnud kooskõlas Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkti 7.4 toodud  nõuetega. 

Jälle tekib tahtmine võrrelda - Savisaar saab kahtlustuse linna raha enda kasuks pööramises aga Suursild jagab  ilma õigusliku aluseta palju tahab ja kellele tahab.

06.11.2017 edastasin teabenõude ja palusin :
"Edastada iga lisatasu saanud isiku kohta dokument (vahetu juhi ettepanek vm) kus on fikseeritud täpselt tema täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik missuguse aja jooksul täiendavat ülesannet täideti. Kui mõne isiku osas selline dokument puudub keelduda selle isiku osas teabenõude täitmisest ja põhjendada keeldumist. Sellisel juhul anda selgitused vastavalt MSVS -miks dokumente ei ole vormistatud nagu näeb ette palgajuhendi punkt 7.4.2 ja kas sellisel juhul ilma vastavate dokumentideta lisatasu maksmine on õiguspärane? -millist konkreetset ülesannet iga lisatasu saanud isik täpselt täitis ja millisel konkreetsel ajavahemikul.Palun kirjeldada iga lisatasu saanud isiku puhul tema täpset täiendavat teenistusülesannet." 

Teabenõudele vastamise tähtaeg on möödas kuid vastust loomulikult netu, Seega tuleb edastada järjekordne vaie Andmekaitse Inspektsioonile. 
Jätkan postitust kui kui olen vastuse saanud. 


Jätkan postitust "Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi"

Algus siin  Kui ei viitsi uuesti lugeda siis meeldetuletuseks . 03.09.2017 edastasin Audru vallavalitsusele pöördumise. Teen väljavõt...