Postitused

Maksu- ja Tolliameti tolliosakond soovib teostatavas riiklikus järelevalves võtta kasutusele vormikaamerad (tuntud ka kui rinnakaamerad)

Nimetatud seade tähendaks tolliametniku vormi külge kinnitatud väikesemõõtmelist kõrgekvaliteedilist heli ja pilti salvestavat seadet, mis töötab laetava akuga ja millel on iseseisev salvestusmälu. MAKSU- JA TOLLIAMET Justiitsministeerium                  Meie 28.10.2021 nr 6-5/027407 info@just.ee Selgitustaotlus korrakaitseseaduse ja haldusmenetluse seaduse kohaldamise võimalustest tolliametnike vormikaamerate kasutuselevõtul 1. Siinne selgitustaotlus tugineb märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 2 lg 2 p-le 2 koostoimes sama seaduse §-ga 3 ning lähtub asjaolust, et Maksu- ja Tolliamet soovib õigusalast selgitust seonduvalt korrakaitseseaduse ja haldusmenetluse seadusega, milliste seaduste väljatöötaja on Justiitsministeerium. 2. Laiemalt on siinne pöördumine kantud: 2.1 . vajadusest järgida Euroopa õigusruumis üldtunnustatud õigusselguse põhimõtet, sealt edasi – põhiseaduse § 13 lg-t 2, mis ütleb, et seadus kaitseb igaühte rii

Covid - Terviseameti andmeid

Kujutis
Lihtsalt teadmiseks Ära jäta elamata  aga.. kui sa ise ennast ei hoia ei hoia sind ka jumal.

MÜÜDAV NAINE- ISAMAA!!

Nüüd siis jõudsin selle ka ära oodata. Senine tulihingeline Audru isamaalane, Priit Annus, astus oma koduerakonnast välja, müüs oma "maailmavaate"  nagu vana kaltsu,  Pärnu linnavalitsuse abilinnapea, Audru osavallakeskuse juhataja koha pärast.  Ja nüüd vut, vut hüpetega põlatud  keskerakonda. Võtnuks siis juba Suursilla ja Suti ka vähemalt kaasa ega head korruptsiooni ei tohi kaotsi lasta.   Kuidas see oligi? Meestel on munad, seedritel käbid. Tee kümme prääksuga kükki.

Kiireloomuline eelnõu - strateegilised sõjalised kaubad sh massirahutuste ohjamiseks mõeldud keemilised ühendid.

Kujutis
  Miks on see eelnõu kiireloomuline?  Väljavõte määrusest  (ML 7 massirahutuste ohjamiseks mõeldud keemilistest ühenditest. Biotoimained või radioaktiivsed materjalid mida on valitud või muudetud, et suurendada nende tulemuslikkust inim- või loomkaotuste põhjustamise eesmärgil.) Kogu sõjalis strateegiliste kaupade nimekiri  siin

Kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringut ei ole järgitud.

Kujutis
Linnal tuleb järgida kehtivaid planeeringuid. Planeering on haldusakt ning kehtiv haldusakt on siduv. Linn peab kõigis menetlustes seisma selle eest, et planeering kui terviklik ruumilahendus viidaks ellu nii, nagu näeb ette kehtestatud planeering. Mõistagi võivad vajadused aja jooksul muutuda ‒ see, mis võis olla vajalik 10−15 aastat tagasi ja mis detailplaneeringus endiselt kehtib, ei pruugi praegu enam vajalik olla. Sellele vaatamata tuleb arvestada kehtiva detailplaneeringuga: kõiki sellest tulenevaid nõudeid tuleb täita ja linnal ei ole õigust neid moonutada, muuta ega loobuda nende täitmise nõudmisest. Kindlasti ei saa planeeringut muuta arendajaga sõlmitava kokkuleppega. Planeeringut saaks muuta üksnes õiguspärase haldusaktiga. Pärnu Linn ei ole järginud kehtestatud detailplaneeringut Papsaare külas Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutel ( nagu teate on see vallavanem Siim Suursilla erastatud maa detailplaneering ) Kehtestatud detailplaneeringuga nähti ette 1 transpordimaa Kehtes

Täiendatud postitust

 Täiendatud postitust  Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta.  siin  

RIIGIKONTROLLI HÄVITAV HINNANG KAJA KALLASELE

Kujutis
Terviseametis ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tervikuna ei ole kunagi loodud võimekust selleks, et hädaolukorra puhul tavapärasest keerukamate ülesannetega toime tulla. Paberil kavandatud kriisiaegne töökorraldus ning juhtimisstruktuur on olnud ressursiga katmata. Petlik pabervalmisolek tekitas olukorra, kus kriisi süvenemisel muutus kriisi lahendajaks kavandatud asutus hoopis ise abivajajaks. Tervik Riigikontrolli hävitav hinnang Kaja Kallasele siin