21.9.21

Pärnu linn palkas kampaanias osalema suunamudija Brigitte Susanne Hundi.

Makstes osalemise eest 1750 euri ja tagades suunamudijale tasuta transpordi, majutuse, toitlustuse, tegevused ja elamused sihtkohas.

On see ikka mõistlik maksumaksja raha kulutamine? Mina ei tea! Revisjonikomisjon peaks selliste kulutuste otstarbekust hindama. Või siis, et  ega hunt Hunti murra.  

Rahanappust ei paista Pärnu linnal tõesti olevat. Miks siis mitte pillata.

(copy/paste koostööleping) siin

KOOSTÖÖLEPING nr 3-13.6/46/2021

(allkirjastatud digitaalselt)

Pärnu linn (linnavalitsuse kaudu), registrikood 75000064, asukohaga Suur - Sepa 16, Pärnu, keda esindab arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp, kes tegutseb arenguteenistuse põhimääruse alusel (edaspidi Linn) ühelt poolt

Ja BSH OÜ, registrikood 14346357, asukohaga Harjumaa, Tallinn linn, Keskuse tn 14a-50, 12911, keda esindab juhatuse liige Brigitte Susanne Hunt (edaspidi Suunamudija), koos nimetatud Pooled, sõlmisid alljärgneva lepingu (edaspidi Leping):

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Lepingu sõlmimise eesmärgiks on kindlaks määrata Poolte õigused ja kohustused seoses Pärnu sihtkoha rahvusvahelises sotsiaalmeedia kampaanias „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021” osalemisega 28.06.-02.07.2021.

2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

2.1. Suunamudija õigused

2.1.1. saada tasuta transport Pärnusse ja tagasi;

2.1.2. saada tasuta kokku lepitud majutus ja toitlustus sihtkohas;

2.1.3. saada tasuta kokku lepitud tegevused ja elamused sihtkohas;

2.1.4. saada kampaanias „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ osalemise eest tasu.

2.2. Suunamudija kohustused

2.2.1. viibima 28.06.-02.07.2021 Pärnus;

2.2.2. tootma kogu üritusest fotod ja videod ning postitama vähemalt 4 fotot ning 5 storyt oma sotsiaalmeedia kontodele;

2.2.3. looma üritusest Instagram ja/või TikTok lugusid ja jagama neid oma kontol (vähemalt üks lugu päevas);

2.2.4. kasutama kõikides sotsiaalmeedia postitustes teemaviidet “#visitparnu” ning „@visitparnu“;

2.2.5. järeltöötlema materjalid ja andma üle Pärnu Linnavalitsusele hiljemalt 24. juuli 2021:

2.2.5.1. vähemalt 15 kõrgekvaliteedilist fotot;

2.3. Linna õigused

2.3.1. Ettevõtja annab Linnale õigused reklaamvideot ja fotosid:

    1.1.1. reprodutseerida trükistes ja visuaalsetes kujundustes;

    1.1.2. levitada;

    1.1.3. teha üldsusele kättesaadavaks trükistes, trüki-, liikuv- ja              

välireklaamides, esitlustes, veebilehtedel, sotsiaalmeedias, blogides ja teistes elektroonilistes kanalites;

    1.1.4. kasutada kogumikes ja kataloogides;

    1.1.5. avalikult esitada;

    1.1.6. eksponeerida;

    1.1.7. kasutada toodetud materjali Visit Pärnu kontekstis;

    1.1.8. teha tuletatuid teoseid ja töötlusi;

    1.1.9. kasutada kommertslikul eesmärgil.

2.3.2. Ettevõtja annab Linnale litsentsi videote ja fotode autori(te) isiklike ja varaliste õiguste kasutamiseks autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks;

2.3.3. Ettevõtja annab Linnale tähtajatu Litsentsi;

2.3.4. Linnal on all-litsentsi andmise õigus;

2.3.5. Linnal on õigus kampaania „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ ära jätta või edasi lükata juhul, kui Eesti Vabariigis kehtestatakse häda- või eriolukord või seatakse muud piirangud, mille tõttu ei ole kampaania teostamine algselt kokku lepitud perioodil mõistlik või võimalik. Samuti on Linnal õigus kampaania „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ ära jätta või muuta kampaania kontseptsiooni juhul, kui Soome, Läti, Leedu suunamudijatel ei ole võimalik kampaania perioodil COVID-19 piirangute tõttu Eestisse reisida.

2.4. Linna kohustused

2.4.1. tagama Ettevõtjale tasuta transpordi, majutuse, toitlustuse, tegevused ja elamused sihtkohas;

2.4.2. viitama võimalusel fotode kasutamisel fotode autorile;

2.4.3. viitama võimalusel videote kasutamisel videote autorile.

2.5. Linn kohustub tasuma Suunamudijale kampaanias „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ osalemise eest tasu 1750 (üks tuhat seitsesada viiskümmend) eurot (sisaldab käibemaksu) Suunamudija arvelduskontole LHV EE187700771002768608 hiljemalt 20. juuliks 2021 peale vastavasisulise arve saamist.

3. POOLTE VASTUTUS

3.1. Pooled vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju eest.

4. LEPINGU RIKKUMISE VABANDATAVUS

4.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma. Nimetatud asjaolu olemasolu peab olema tõendatav ning

vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on Pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vältimiseks.

4.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima edastamise, samas saates välja tähitud kirjaga teate.

5. LEPINGUGA SEOTUD TEATED

5.1. Lepinguga seotud teated edastatakse E-posti teel kontaktisikute aadressidel, va juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate muu vorm. Kirjalik teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

5.2. Iga Lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele Poolele esitatakse kirjalikus vormis.

6. LEPINGU MUUTMINE

6.1. Lepingus võib teha muudatusi ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse Lepingu lisana.

6.2. Pool, kes soovib muuta Lepingut, esitab sellekohase ettepaneku kirjalikult teisele Poolele. Teine Pool on kohustatud vastama Lepingu muutmise ettepanekule 10 (kümne) päeva jooksul, arvates sellise ettepanku saamisest.

7. LEPINGU LÕPPSÄTTED

7.1. Lepinguga reguleerimata küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.

7.2. Vaidlused, mis tekivad poolte vahel seoses Lepingu rakendamisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste teel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtus.


9. POOLTE KONTAKTID


15.9.21

Pärnu linnavalitsus on välja saatnud mittepiisava andmekaitsega firma kaudu suure koguse nii asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet kui ka isikuandmeid.

Eespool on postitus  Kas tead, et riigiasutused ja kohalikud omavalitsuse jälgivad meid  e - kirjade kaudu 

Tuleta meelde.

Iga kord kui e- kirja avad saab saatja teada, mis kuupäeval, mis kellaajal, millisest arvutist (IP) sa e-kirja avasid, kui kaua meili lugesid jne.

Seega oled oma e - kirjade kaudu jälgitav.

Kes uskus kes mitte ? 

Nüüdseks on Andmekaitse Inspektsioon millimalli taotluse alusel  järelevalvemenetluse teostanud ja selgunud on peale e kirjade kaudu isikute jälgimise ka asjaolu, et Pärnu linnavalitsus on välja saatnud mittepiisava andmekaitsega firma kaudu suure koguse nii asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet kui ka isikuandmeid. 

Seega ei ole ma paranoiline. Kõik mis  blogis kirjas on kontrollitud ja tõene - alati. 

Ja siin Andmekaitse Inspektsiooni kiri.


27.8.21

Ida prefektuuri politseiametnike massiline politseiteenistusest vabastamine

See on nüüd küll kummaline ja enneolematu, et 20  Ida prefektuuri politseiametnikku korraga teenistusest lahkuvad. 

Ei ole vandenõuteooria, lisan dokumendi.


Ja veel30.7.21

Tööandjatel ei ole seadusest tulenevat alust nõuda töötajalt infot covidi diagnoosi või vaktsineerituse kohta.

Mis pull see minister Anneli Oti vaktsineerimisandmete ümber käib. On rida haigusi mille puhul on vaktsineerimine rangelt vastunäidustatud. Ma ei saa aru, kas tahetakse, et minister oma haigusloo pesunöörile riputaks.

Muuhulgas.

Andmekaitse Inspektsiooni jurist Kadri Levand on oma kirjas  12.07.2021 nr 2.1.-5/21/2429 andnud seisukoha, et vaktsineerimisandmed (sh teave kas isik on vaktsineeritud või mitte) on käsitletavad eriliigiliste isikuandmetena (terviseandmetena). AKI hinnangul ei ole praegusel hetkel tööandjatel seadusest tulenevat alust nõuda töötajalt infot covidi diagnoosi või vaktsineerituse kohta. 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 9 alusel saab siseriikliku õigusaktiga näha küll ette täiendavaid aluseid eriliigiliste, sh terviseandmete töötlemiseks, kuid antud juhul sellist IKÜM-i tingimustele (näeb ette ka täiendavad kaitsemeetmed andmete töötlemisele) sätet ei ole Eestis siseriiklikul tasandil vastu võetud.

Seega võib tööandja eriliigilisi isikuandmeid töödelda vaid selgelt vabatahtliku nõusoleku alusel, nt kui töötaja/külastaja ise andmed omal initsiatiivil töötlejale annab. Tööandja enda küsimisel ei loeta nõusolekut enam vabatahtlikuks.


29.7.21

Riigikontroll peaminister Kaja Kallasele - on kummaline, et valitsusele esitatavad iganädalased vaktsineerimise ülevaated ei sisalda kõige olulisemat...

Panen ülesse riigikontrolli tähelepanekud ja ettepanekud vaktsineerimise korralduse kohta mis on saadetud  Kaja Kallasele  27.07.2021 

Kes ei ole veel lugenud tutvuge terviktekstiga  siin

Peamised probleemid ja ettepanekud

1. Vahemikus 1.–19. aprillini puudus ning alates 1. juulist puudub riigil ajakohane avalikustatud vaktsineerimisplaan. Kogu COVID-19 vastu vaktsineerimise protsessi jooksul tuleb tagada kehtiva vaktsineerimisplaani olemasolu. Uus vaktsineerimisplaan peaks olema kokku lepitud ja kinnitatud enne vana plaani kehtivuse lõppu.

2. Kõik vaktsineerimisplaanides esitatud eesmärgid ei ole selged ega mõõdetavad, mistõttu ei ole ka selge, mida soovitakse saavutada. Vaktsineerimisplaanis esitatud eesmärgid tuleb seada selgelt ja mõõdetavalt.

3. 8. juulil 2021. aastal tervise- ja tööministri poolt valitsuskabineti nõupidamisele esitatud uue vaktsineerimisplaani eesmärgid ei hõlma kõiki kriitilisi sihtrühmi – alaealisi ning vähe vaktsineeritud piirkondade elanikke. Vaktsineerimise eesmärgid peavad hõlmama kõiki kriitilisi sihtrühmi ning seda dokumenti tuleks täiendada

4. 8. juulil valitsuskabinetile esitatud vaktsineerimisplaani projektis on lehekülgede kaupa erinevat taustainfot, kuid see ei sisalda infot, kuidas on kavas vaktsineerimisplaanis toodud eesmärgid saavutada. Eesmärkide kõrval peaks olema just see plaani tuum. Soovitan muuta vaktsineerimisplaani kompaktsemaks, jättes mahuka taustainfo plaanist välja ning seada fookus vaktsineerimise eesmärkidele ja nende saavutamise viisile.

5. On kummaline, et valitsusele esitatavad iganädalased vaktsineerimise ülevaated ei sisalda kõige olulisemat – infot vaktsineerimisplaanis kokku lepitud eesmärkide täitmise kohta. Valitsus peaks kokku leppima, mis info on oluline valitsuse tasemel vaktsineerimisprotsessi strateegiliseks juhtimiseks, ning nõudma info esitamist selges ja hoomatavas formaadis.

6. Vaktsineerimisplaanis esitatud pikaajalistele vaktsineerimise eesmärkidele ei ole seatud vahe-eesmärke ning järgmiste nädalate arvulisi vaktsineerimiseesmärke. Tervise- ja tööministril tuleks valitsuskabineti nõupidamisele esitada vahe-eesmärgid, mis võimaldavad hinnata eesmärgi suunas liikumist.

7. Vaktsineerimise korraldus on olnud jäik ning erinevad paindlikud võimalused vaktsineeritute hulga suurendamiseks on jäänud kasutamata või on paindlikke võimalusi rakendatud tarbetu viiteajaga. Vaktsineerimiseks tuleks luua veelgi rohkem kodulähedasi ja kättesaadavust suurendavaid võimalusi. Lisaks suuremate linnade kaubanduskeskustele ja keskväljakutele ning muudele kohtadele, kus inimesed oma igapäevatoimetuste tõttu käivad, tuleks kasutada samalaadset lähenemist ka väiksemates kohtades – panna just mööda väikseid maakohti, külasid ja asulaid sõitma vaktsineerimisbussid, vaktsineerida väikelinnades-asulates-külades, – mitte eeldada, et inimesed peaksid sealt sõitma suurematesse keskustesse. Tihti on just maal tegu vanemate ja kehvema tervisega inimestega, kelle haigestumine võib tuua just kõige raskemaid tagajärgi. Seega on oluline vaktsineerimine kohapeal ja ka kodudes. Nende võimaluste leidmiseks ja rakendamiseks tuleb kaasata erasektori ressurssi ning kogemust. Erasektori esindajad tuleks kaasata vaktsineerimise juhtrühma.

8. Tagada, et erinevates ametlikes infoallikates oleks ajakohane info vaktsineerimise kohta.


16.6.21

Pool aastat survestamist, et volikogu viiks linna põhimääruse seadusega kooskõlla.

Peale minupoolset pidevat  survestamist  on Pärnu linnavolikogu sunnitud lõpuks homsel istungil (17.06.2021)  muutma 2017 aastal  vastuvõetud Pärnu  linna  põhimäärust (volikogu esimees oli siis Andres Metsoja)  ja viima selle seadusega kooskõlla. 

Hämmastav, et ei volikogu liikmed, linnavalitsus ega linnasekretär, kelle otsene ülesanne on jälgida, et linna õigusaktid vastaksid seadustele, pole nelja aasta jooksul teinud mingit ettepanekut linna põhimääruse kooskõlla viimiseks seadusega.  

Milles siis asi.

Märkasin, et Pärnu linnavalitsus ei ole registreerinud oma dokumendiregistris  linnavalitsuse istungite protokolle samuti komisjonide koosolekute protokolle ega teinud neid igaühele kättesaadavaks kuigi seadus seda kohustab.  Linnasekretär Tiina Roht valetab nagu ei peakski linnavalitsuse istungi protokolle  dokumendiregistrisse kandma ja avalikustama, sest protokollid sisaldavat salajast teavet ja neid saavat küsida ainult teabenõude korras. Aga selleks, et neid ei saaks küsida ka mitte teabenõude korras  ei ole neid linnasekretäri väitel kantud ka mitte avalikku dokumendiregistrisse ( kuidas sa küsid kui ei tea täpselt mida küsida).

Pidavat piisama sellest, et Pärnu linna kodulehel olevat toodud ülevaade igast linnavalitsuse istungist. Aitäh aga  mina näiteks linnasekretäri ei usalda ja tema toodud ülevaade istungist on sama aus nagu ta isegi. 
15.4.21

Karma ikka on olemas. Tubli Korobeinik!


Nautisin üle hulga aja Pärnu Linnavolikogu istungit. Isamaa sai just seda mis oli ära teeninud. 

Tubli Korobeinik – lase edasi samas vaimus. Las tulevad pilvedest maa peale. 

Kuidas tunne oli hr J. Põldmaa ja  S. Suursild.  

Ah et S. Suursillal on ka volikogu juhtimise kogemused.

Või et Siim Suursild  tahtis nüüd enne küsimuse esitamist selgitada ja kommenteerida oma küsimust - ärge segage.

Äkki tuletad meelde Audru vallavolikogu istungeid kus J. Põldmaa ja oma isamaalise jõuguga möllasite.

Muutsite naeruväärseks volikogu töökorra, tehes selles muudatusi, et võtta kahel opositsiooni liikmel võimalus esitada arupärimisi, muudatusettepanekuid ega häbenenud lisada töökorda lausa naeruväärset ja häbematut muudatust  mille kohaselt tuli opositsiooni liikmel alustada küsimuse esitamist küsisõnaga, võimaldamata oma küsimust selgitada, kommenteerida.

Oma jõugu liikmed võisid laterdada ja vahutada suvalistel teemadel niikaua kui tatti jätkus – protesti peale irvitasite -  nemad võivad, nemad on omad. 

Jäädes päris ausaks siis selline üleolev käitumine oli omane rohkem S.Suursilla õpivõimetul lilleneiul, Jaanus Põldmaal. Aga kõik nautisid sellist irvitamist. 

Olen Audru vallavolikogu istungeid salvestanud ja ka blogis kajastanud.
Tuletage meelde. Siin üks neist.

https://millimalli.blogspot.com/2012/04/peaasi-et-laps-ei-nutaks.html


Väljavõte 


08.03.2012 istungi päevakorra kuues päevakorrapunkt oli Audru Vallavolikogu töökorra muutmine.

Oma ettekannet alustades teatas Jaanus Põldmaa, et kuna kõik volikogu esimehed on töökorda muutnud siis tema tahaks nagu ka.


Mida ja kuidas siis Põldmaa oma  kambaga töökorras muutis.

1. Kuna millimalli oli teinud volikogu esimehele mitmeid märkusi, et volikogu korralised istungid ei toimu töökorras ettenähtud ajal, vaid nagu jumal juhatab, siis suure vihaga  otsustas J. Põldmaa  oma pandega muuta töökorda nii, et tema otsustab mis kuupäev ja kellaaeg  järgmine volikogu istung toimub. 

2. Volikogu töökorrast võeti välja  § 6 lg 5 mis lubas volikogu liikmetel pärast päevakorra kinnitamist saada sõna arupärimiste ja avalduste esitamiseks.
See olevat J. Põldmaa selgituse kohaselt võetud välja millimalli arupärimiste ja sõnavõttude  takistamiseks. (Peale millimalli ei olnud keegi ühtegi avaldust ega arupärimist volikogule esitanud).

3. Volikogu töökorda muudeti veel nii, et 
küsimusi võis (opositsioon)  esitada ainult selliselt, et küsimus pidi algama küsisõnaga.
Küsilause peab olema lihtlause ja oma küsimust kommenteerida ei tohi. Istungi juhatajal on õigus kõrvaldada iga küsimus, mille käigus asub küsija avaldama omapoolseid kommentaare.
See kehtis ainult 2 opositsiooni liikme kohta. Teised võisid vahutada palju tahtsid, millal tahtsid, kaua tahtsid ja mis teemal tahtsid.

4.Volikogu liikmete (opositsiooni)  poolt tehtavad sisulised muudatusettepanekud eelnõudele tuli volikogu töökorra muudatuse kohaselt esitada  hiljemalt istungi toimumise nädala esimese tööpäeva kella 14.00-ks  (seega esmaspäev kella kaheks).
Laupäeval või pühapäeval sai millimallil  postkasti volikogu materjalid aga esmaspäeval, kella kaheks, tuli võimalikud muudatusettepanekud viia juba valla kantseleisse. 

Volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul selgitas volikogu esimees seda muudatust selliselt:

Volikogu esimees J. Põldmaa: 
Selle muudatusettepaneku esitasin selleks, et väljaspoolt tulev inimene ei saaks esitada eelnõudele muudatusettepanekuid"
Mina: 
Mida tähendab väljaspoolt tulev inimene? Muudatusettepanekuid saavad ju esitada ainult volikogu liikmed. Mis sa selle "väljaspoolt tulev inimene" all mõtled.
Põldmaa: 
No ma mõtlesin opositsiooni
Mina: 
Mind ja Indat siis?
Põldmaa: 
Loorits ka
Mina
Mina siis olen volkogu mõistes väljaspoolt tulev inimene, mitte Audru vallavolikogu liige.
Põldmaa: 
Jah, te ei ole valimisliit "Audu" liikmed.

Vot selline pidev mõnitamine ja seaduste rikkumine toimus Audru vallavolikogus võimul olnud Isamaa pande poolt. Ja nüüd need samad  aferistid  oigavad Pärnu linnavolikogus - mul on piinlik, topeltstandardid! 
Kas tõesti, oi kui tundlikuks muutunud?

Ära mõtle välja! 
14.4.21

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed võivad tekkida enam kui ühel 10-st - et siis kuni üheksal 10-st või?

 

Teen väljavõtte Covid -19 vaktsiini Comirnty pakendi infolehelt  juhuks kui keegi vajab selle kohta infot


Pakendi infoleht: teave kasutajale
Comirnaty süstedispersiooni kontsentraat
COVID-19 mRNA vaktsiin (nukleosiidiga modifitseeritud)

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik vaktsiinid, võib Comirnaty põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda enam kui ühel inimesel 10-st
• valu ja turse süstekohas
• väsimus
• peavalu
• lihasevalu
• liigesevalu
• külmavärinad, palavik

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st
• punetus süstekohas
• iiveldus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st
• lümfisõlmede suurenemine
• halb enesetunne
• valu jäsemetes
• unetus
• sügelus süstekohas

Harva esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st
• ajutine ühepoolne näonärvihalvatus

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
• raske allergiline reaktsioon

12.4.21

Hoonestusõiguse seadmine Pärnu Tulbi 16 Kivimägi

Keegi palus saata.  Lubasin - enam ei mäleta kellele.  Siin see dokument siis on. 

Hoonestusõigus aga mis ajani? Mis on sellest hoonestusõigusest edasi saanud? 
6.4.21

Kaja Kallase Reformierakond keeldub jätkuvalt väljastamast teavet riigilt saadud toetuse kasutamise kohta .

järg postitusele  Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad.  Miks ka mitte.

Nagu arvata oligi, keeldus Reformierakond ka Andmekaitse Inspektsiooni vaideotsuse - ettekirjutuse alusel minu teabenõude täitmisest, asudes ekslikult seisukohale nagu ei kohustakse seadus neid teabenõudes palutud teavet väljastama.

Loomulikult ei ole see õiguspärane ega minu jaoks aktsepteeritav. Nüüd on Andmekaitse Inspektsiooni etteaste. Kas tuleb kohtuvaidlus AKI ja Refi vahel ja luuakse pretsedent või hakkab AKI otsima nõkse ja võimalusi taganemiseks, viskab püssi põõsasse ja kapituleerub Refi invasiooni ees.

Siin siis Reformierakonna keeldumine teabenõude täitmisest.Kirja koostanud isik on eksiteel, tegemata vahet teabe kohustuslikul avalikustamisel erakonnaseaduses ette nähtud määral ja viisil, ning sellel, et Avaliku teabe seaduse (AVTS) alusel saab teabenõude korras küsida ka sellist teavet, mida erakond ise ei ole küll kohustatud avalikustama kuid mis tuleb väljastada teabenõude esitamisel.


Kummaline, mis peaks olema Reformierakonnal vastu kui soovitakse teada kuidas erakond kasutas riigilt saadud toetust. Kas on midagi varjata?
25.3.21

AS Pärnu Vesi on 2022 aastasse planeerinud vee hinnatõusu.

 AS Pärnu Vesi nõukogu poolt kinnitati 2018 aasta lõpul 5 aasta (2019-2023) äriplaan milles toodu kohaselt on elukallituse tõusuga seoses planeeritud 2022 aastasse hinnatõus. 

Ette on nähtud 2022 aasta tariifide tõus 11,1%, sealhulgas veeteenusele 14,3% ja kanalisatsiooniteenusele 9,1%.

AS Pärnu Vesi äriplaanis on peale 2022. aasta hinnatõusu veeteenuse hind 3.0 euri/m3 koos käibemaksuga .

Vee- ja kanalisatsiooni hinnatõus, oleks küll see viimane asi mis praegu võiks koroonast kurnatud inimestele kaela sadada.

Jääb siis üle oodata kas ja millal AS Pärnu Vesi esitab veeteenuse hinna ettepaneku kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. 

19.3.21

Kas tead, et riigiasutused ja kohalikud omavalitsuse jälgivad meid e - kirjade kaudu

Eespool on toodud üks postitus (pooleli) kriminaalasjast kus Pärnu Linnavalitsuse ametnik Reet Heldja võltsis dokumenti,asendades originaaldokumendil adressaadi nime ja postiaadressi uue nime ja postiaadressiga ning esitas võltsitud dokumendi tõendina riiklikus järelevalvemenetluses, püüdes jätta muljet nagu oleks Pärnu Linnavalitsus vastamiskohustuse isiku ees täitnud. 

Mitte sellest ei taha ma praegu kirjutada see tuleb siis kui õige aeg. 
Aga .....
Selle kriminaalasjaga seoses on üle kuulatud Pärnu linnavalitsuse ametnikud. Teabenõude korras on saadud üks selline ülekuulamise protokoll, mille esialgu kuidagi lohakalt  diagonaalis läbi lugesin, siis unustasin kuid miski hakkas mind häirima.   
Ühel päeval võtsin selle uuesti kätte. 

Jah, ma saan aru, et avaliku sektori asutused, nagu ka Pärnu linnavalitsus, tahavad teada kas kodanik on nende saadetud e-kirja ikka kätte saanud ja seepärast soetavad programme mis annavad teada kui adressaat on e- kirja avanud.
See huvi peaks olema ühekordne - kiri on avatud ja kõik. 

Aga ei! Sellest ei piisa, nemad tahavad sind ikka täiega jälgida. Soetatakse mooduleid mis võimaldavad e-kirjade kaudu palju ulatuslikumat jälgimist. 
Iga kord kui e- kirja avad saab saatja teada, mis kuupäeval, mis kellaajal, millisest arvutist (IP) sa e-kirja avasid, kui kaua meili lugesid jne. 

Siin väljavõte sellest Pärnu linnavalitsuse ametniku ülekuulamise protokollist. 
 

Niisiis oleme ka e -kirjade kaudu jälgitavad. 

Vastav avaldus on tehtud Andmekaitse Inspektsioonile kellele paistis see olevat uudis kuid kes nüüd asjaga tegeleb. 

On üks lihtne samm, mille igaüks saab teha, et vältida enamikku trackeritest, et sinu e-kirju ei saaks jälgida.

Peata e-kirjades sisalduvate nähtamatute piltide automaatne avamine, sest peamiselt on need jälitavad pikslid just piltides.

Tee nii. 
Logi oma postkasti sisse. 
Ava üleval paremas nurgas sakiline ratas (Seaded)
Vali "kuva kõik seaded"
Vali vasakult ülevalt esimene silt "Üldine" (eeldavalt on see sul juba avades ees)
Keri allapoole 
Pildid:
Kuva alati välised pildid - Lisateave
Küsi enne väliste piltide kuvamist - See valik keelab ka dünaamilise meili

Pane täpp "Küsi enne väliste piltide kuvamist"
Ära unusta salvestamist "salvesta muudatused"
(kui sul juba oli täpp selles valikus siis eeldavalt ei saadud sinu e-kirju jälgida). 

Miks see oli vajalik 
Kui saadetakse e-kiri välja, lisatakse e-kirjale üks nähtamatu pilt. Kui e-kirja adressaat teeb e-kirja lahti, siis antud pilt laetakse meili rakenduse poolt. 


11.2.21

Iga kuulsust ihkav lennuvõimetu lind võib saada peaministriks või presidendiks.

Kui kedagi usaldad pead alati arvestama võimalusega reedetud saada.
Inimene on kaval ja aldis oma kasuks teisi ära kasutama. Tuleb iseendas kindel olla ja veenduda, et see keda usaldad seda usaldust ka ikka väärt on. 

Pime usaldus – on enesepetmine, mille korral eitatakse ilmselgeid negatiivseid asitõendeid, mida küll nähakse, kuid keeldutakse tunnistamast.

Peaprokurör Parmas: me ei hakka tööle poliitikutele sobivas tsüklis.
Muidugi ei hakka prokuratuur tööle poliitikutele sobivas tsüklis ega seda keegi arvanudki vaid ikka ainult teatud poliitikutele sobivas tsüklis. 

Eestimeelne, korrumpeerumata EKRE tuli võimult kõrvaldada. Riigipööre korraldati ära 2021 jaanuaris Venemaa rüppe ihkavate ja pedofiilsete kalduvustega oravate ja sotside poolt koos reeturite, topeltagentide ja kaporatuuri abiga nagu ka riigikogu kõrgest puldist Eestimaa rahvale mitmeid kordi on maha öeldud. 

Ma ei ole veel seniilne, mõtlen oma peaga ja mäletan väga hästi aastate eest toimunud prokuratuuri uskumatult sarnast etlemist televisioonis, täpselt sama õigustus, õige ajastus poliitikasse sekkumiseks ja selle mõjutamiseks teatud poliitikutele sobivas suunas. 

Arvate, et küll onu Heinod ja tädi Maalid metsatalust seda leierdatud muinasjuttu usuvad. Ära mõtle välja!! 

Põlvpükste aeg peaks nendel meestel möödas olema. 
Kop,kop,lahti tee. Punamütsike sõi hundi ära.

Kui KaKA ja KeKa jõugud korraldavad kaporatuuriga riigipöörde siis mida peaksin mina, truualamlik riigikodanik sellest kõigist arvama, keda veel usaldama, millesse üldse uskuma. 

Veel ühed äraostmatud või?

Valet tuleb tõestada aga TÕDE kuulub faktide valda.

Jätkuks mõnel omatigi mõistust mis ütleb, et alati pole mõistlik teha seda, mida ma teha võiksin mis võib kahjustada usaldust, mida on aastaid toidetud.

No on ikka riik! Pole midagi imestada kui noored siit pagevad ja teatavad, et nemad siia pommiauku enam tagasi ei tule. 

Iga kuulsust ihkav  lennuvõimetu lind võib siin saada peaministriks või presidendiks. Pagan, minge Rannamajja  oma kuulsusejanu rahuldama.  

 

9.2.21

Miks peaks maa inimene saama valida ainult neid kanditaate kes elavad maal ?

Aeg möödub kiiresti. Juba 3 aastat viimastest kohalikest valimistest ja kohe, kohe on uued ukse ees. Hirm seekord volikokku valituks mitte saada võtab isamaa  saadikute seas võimust. 

Pärnu linnavolikogu otsustas, et 2021 aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad ühes- mitte kahes valimisringkonnas. See on demokraatlik ja kuidas teistmoodi üldse võinukski. Miks peaks maa inimene saama valida ainult neid kanditaate kes elavad maal mitte talle meelepärast kanditaati linnast ja vastupidi?  Isamaa saadikutele see aga kuidagi ei sobi, nemad lootsid siiani, et püsivad võimul igavesti kui piiravad maainimeste  vaba valikut  valida volikogusse just see keda soovitakse, olenemata sellest kas ta elab maal või linnas.  Eriti kõvasti, agaralt ja ogaralt võttis sõna isamaa volinik Jaanus Põldmaa.  

Oh kuidas tema küll uskus ja lootis, et peetakse kinni oma aja äraelanud  2017 a ühinemislepingust ja moodustatakse ikka kaks valimisringkonda - maa ja linn eraldi.  Ja siis ikka see leierdatud fraas - mul on häbi, mul on tõesti häbi.  

Ja peabki olema häbi aga mitte sellepärast, et volikogu tegi õige otsuse ja otsustas moodustada ühe valimisringkonna (linn ja maakond koos) vaid sellepärast, et  kadunuke Audru vald, löödi isamaalaste poolt kirstu just ahnusest saada riigilt ühinemistoetust, kopsakad rahad vallavanemale, aseesimehele ja teistele ametnikele  kellele lubati ka soojad kohad ühinenud Pärnu linnavalitsuses. 

Nüüd siis enne valimisi hauakaevajad räägivad jälle kohalike nimel,  osavaldade kaitsest ja osavallakogude vähesest otsustusõigusest. 

Tõde on see, et  osavallakogudel ei olegi mõtet seega ei tasu karta, et nende mõte tulevikus ära kaob. Mida ei ole see ei saa ka kaduda. 

Mul on hea meel, et  isamaalaste eneste relvad  pöördusid nende endi vastu. 

5.2.21

Issanda loomaaed on ikka tõesti suur.

Teen väljavõtte ühest Andmekaitse Inspektsiooni vaideotsusest. Vaide on esitanud Minufirma OÜ - pärast teist pudelit.Et siis meie folkloor või? 
29.1.21

Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad. Miks ka mitte.

Kapo abiga võimule kepselnu arvates peaks erakondade kulutused olema läbipaistvad ja kontrollitavad. Tubli. Miks ka mitte. Mind ka huvitab kuhu, kuidas ja milleks täpsemalt reformierakond riigiraha kulutab. 

Erakond on MTÜ, seega kehtib talle ka mittetulundusühingute seadus ja riigilt saadud raha osas avaliku teabe seadus (AvTS)  

Vaatame kas Ref täidab AvTS sätestatut ja kui aldis ta on ise oma erakonna kulutusi avalikustama.


Eesti Reformierakond          24.01.2020
Tõnismägi 9, Tallinn 10119
info@reform.ee
Tel: +372 680 80 80

Teabenõue
AvTS sätestatu kohaselt on Eesti Reformierakond teabevaldaja.

Eesti Reformierakond on saanud riigilt toetust 2020 aastal kokku 1 788 536 euri.Soovin teada kuidas täpsemalt on seda riigilt saadud raha kasutatud.

Esitan teabenõude lähtuvalt AvTS- st
Reformierakonna 2020 a majandamiskulud olid kokku 231 174 euri ja muud poliitilise tegevuse kulud 9 6 183 euri. Soovin teada milliseid konkreetsed kulutused sisalduvad majandamiskuludes ja millised muudes poliitilise tegevuse kuludes?

Palun väljastada väljavõte raamatupidamiskontodest (vm dokumentidest) kus on toodud (algdokumentide alusel) majandamiskulud ja kus muud poliitilise tegevusega seotud kulud - kus oleks toodud vähemalt arve number ja kuupäev, tehingu kuupäev, tehingu osapooled, tehingu sisu ja summa.

Vastuskiri palun edastada ettenähtud 5 tp jooksul e postile

Lugupidamisega
 

Vastust ei tule, saadan 03 veebruar 2021 meeldetuletuse.
(väljavõte)


Võtan ühendust ka telefoni teel, võib juhtuda, et minu teabenõue ei ole kohale jõudnud. 
 
Ametlikult registreeritud numbril vastab reformierakondlane kes teatab ,et reformierakond on hoopis eraettevõte, nemad teabenõuetele vastama ei pea ja Andmekaitse Inspektsiooniga ei maksa neid hirmutada, sest AKI tegelevat hoopis isikuandmete kaitse küsimustega ja pole pädev kohustama reformierakonda vastama.

Sellised tarkpead siis seal AS-is Oravad.  Kui teised erakonnad on MTÜ-d siis Ref on AS või OÜ.

Vastus aga tuleb .... 
suunatakse samale veebilehele kust just andmed võtsingi kuid millest ei selgu mingit detailsust.
(väljavõte)


Kuna palutud teavet ei väljastatud edastan täiendava teabenõude ja tuletan meelde, et palusin väljavõtet raamatupidamise kulukontost. 
(väljavõte)
 

Reformierakond ei suvatse vastata. 

12.02.2021 edastan vaide Andmekaitse Inspektsioonile ja palun kohustada Reformierakonda vastama ja palutud teave edastama. 

22.02.2021 teatega pikendab Andmekaitse Inspektsioon vaide menetlemise tähtaega ja lubab teha vaideotsuse 24.03.2021.

Nüüd 25.03.2021 saabus VAIDEOTSUS JA ETTEKIRJUTUS-HOIATUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/21/567 mis suunatud vastutavale isikule, erakonna esimehele, seega siis Kaja Kallasele ja millega rahuldati minu vaie:
  
1) teen vaideotsuse vaie rahuldada; 2) teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
Vaadata uuesti läbi vaide esitaja 24.01.2021 ja 09.02.2012 korduv teabenõue ning väljastada soovitud teave kui see on võimalik ja puudub alus keeldumiseks. Juhul kui Reformierakond keeldub vaide esitaja soovitud kujul teabe väljastamisest, siis viidata keeldumise alusele ja põhjendada keeldumist
3) määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 5. aprill 2021

Tule siia tagasi ja saad teada - kas Reformierakonnale kehtivad samad seadused mis teistele teabevaldajatele riigilt saadud toetuse kasutamise osas, kas Andmekaitse Inspektsioonil jätkub julgust ja selgroogu Reformiga piike ristata või mõeldakse üheskoos välja mõni oravatrikk, et Ref ei peaks palutud andmeid väljastama.

Vaie ja vaideotsus siin

26.1.21

RISKISLAPSED

 Kes on riskislaps?

Riskis lastele ja noortele suunatud programmist loen, et riskis olevate laste ja noorte all mõeldakse peamiselt neid gruppe :
-vähemate võimalustega noored keelelise ja rahvusliku, geograafilise või majandusliku olukorra tõttu;
-käitumisraskustega noored, sh alaealised õigusrikkujad ja riskeeriva käitumisega noored;
-vanemliku hoolitsuseta noored või tänavanoored;
-mitteaktiivsed ja sotsiaalselt tõrjutud lapsed ja noored, sh poolelijäänud haridusega;
-haridusliku erivajadusega õpilased.

Toon väljavõtted kirjast 25.11.2020 ja linnavalitsuse nimel vastanud linnasekretär Tiina Roht vastused 28.12.2020 nr 4.3-7/10428-2

Pärnu linnavalitsus on sõlminud lepinguid nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikutega läbi viima huvitegevust riskis laste ja noortega. Soovin sellega seoses alltoodud teavet 2019 ja 2020 aasta (sh oktoober) kohta:

1.Mitu sellekohast lepingut (arvuliselt) on linnavalitsus sõlminud 2019 ja mitu 2020 aastal (sh oktoober) 

Vastus: 2019. ja 2020. aastal on linnavalitsus sõlminud 19 lepingut.

Seega kummalgi aastal 19 käsunduslepingut.

1. Mitu riskilast ja noort on linnavalitsuse arvestuse kohaselt Pärnu linnas? Kas nende kohta peetakse arvestust ja esitatakse kellelegi aruandeid ?

-Pärnu linna haridusosakonna andmeil õpib Pärnu linna üldhariduskoolides 2020. aasta novembri seisuga 6291 õpilast, kellest 7% on haridusliku erivajadusega. Üldiselt vajab õppimises lisatoetust või abi 24,5% koolide õpilastest.

NB Kas tõesti 1/4 lastest!!!

2. Millised tingimused (kvalifikatsiooninõuded) on seatud isikutele kellega sõlmitakse leping riskilaste ja noortega tegelemiseks - kuidas seda kontrollitakse.

-Asutuse või organisatsiooni juht vastutab selle eest, et tööle on võetud kvalifikatsiooninõuetele või vajalikele pädevustele vastav töötaja.Riskilastega ja noortega töötavatele isikutele kohalduvad samad seadused ja standardid kui teistele lastega ja noortega töötavatele spetsialistidele

Või et palgatakse kohe spetsialistid, ei mingeid koolitusi ja et samad seadused?!!

3. Kui palju oli selleks tegevuseks eelarves ette nähtud vahendeid 2019 aastal, kui palju 2020 aastal ja kui palju tegelikult selliste lepingute alusel väljamakseid tehti 2019 aastal ja palju 2020 aastal.

NB Pane tähele artikkel 50 on personalikulud ja 55 majandamiskulud (kuhu siis enamus raha läheb?)

Vastus:
2019 eelarve
- RTF (riigi toetusfond) huviharidus 18 090 eurot (art 50) ja 3610 eurot (art 55); 
- Riskilaste programm 36 980 eurot (art 50) ja 9000 eurot (art 55). 
2019 tegelik
 - RTF huviharidus 18 063 eurot (art 50) ja 3625,88 eurot (art 55); 
- Riskilaste programm 36 825,36 eurot (art 50) ja 9357,49 eurot (art 55).

2020 eelarve
- RTF huviharidus 19 940 eurot (art 50) ja 2500 eurot (art 55);
- Riskilaste programm 44 050 eurot (art 50) ja 9000 eurot (art 55);
- SPIN programm 18 500 eurot (art 45).

 2020 tegelik (seisuga november tekkepõhine)
- RTF huviharidus 15 547,56 eurot (art 50) ja 1982,03 eurot (art 55):
- Riskilaste programm 31 068,60 eurot (art 50) ja 3662,29 eurot (art 55);
- SPIN programm 18 500 eurot (art 45).


4.Kas ja kui palju on eraldatud selleks tegevuseks vahendeid riigieelarvest (samuti välisabi jt isikud eraldi 2019 ja 2020) ja millised lepingud on riigieelarvest raha eraldamise kohta sõlmitud. Kas need on avalikustatud (viidata neile või edastada) kui ei ole siis miks (milline on juurdepääsu piirangu alus).

2019. a - riskis ja HEV noortele huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimaldamine 21 700 eurot, koolitused juhendajatele ja teistele võrgustikuliikmetele 11 000 eurot.

2020. a - riskis ja HEV noortele huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimaldamine 22 440 eurot, koolitused juhendajatele ja teistele võrgustikuliikmetele 15 000 eurot (sh HEV ja riskis laste juhendajate koolitused 10 000 eurot). Lepingut riigieelarvest raha eraldamise kohta ei sõlmita.

Mis pagana koolitused, punktis 2 väideti, et juhendajad  palgatakse kohe spetsialistid.

Mõningad käsunduslepingud juhendajatega siin 

Arva ise mis arvata tahad.

Lisan 2020 aastal sõlmitud 19 käsunduslepingut. Kõik sõlmitud riskislastele teenuse osutamiseks perioodil sept - dets 2020. Vaata, võrdle ja mõtle!!! 💀

2020 a käsunduslepingud siin 
12.1.21

Eksitatakse, hirmutatakse - ei mingit trahvi


Minu poole on pöördunud mitmed hirmunud inimesed - eriti vanemad inimesed. Püüan selgitada, rahustada, hirmu maha võtta. Möödunud nädalal jälle üks ehmunud proua- appi mis saab.

Kirjutan nüüd sellest hirmust vahelduseks ka siin blogis. Kui on abiks on hästi kui ei usu, ära usu, värise edasi- mul vahet pole. 

On ilmunud mitmeid artikleid mis räägivad riiklikest trahvidest, mis ähvardavat inimesi, kui neile kuuluvate ehitiste andmed ei ole ehitisregistris korrastatud 1. jaanuariks 2020 või on selleks tähtajaks puudu ehitise kasutusluba.

Need artiklid on eksitavad ja suurem osa neist suunatud ainult oma teenuse müümisele - et ikka telliksid .

Väidetav 500-eurone trahv selle eest, et andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu ühelegi riiklikule haldusaktile.

NB Riigilõivuseaduse § 
3316
kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku jõustumist (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil) ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest riigilõivu 500 eurot.

Juhin tähelepanu, et see riigilõiv kohaldub ainult ebaseaduslikele ehitistele. Ehitise andmete puudumine ehitisregistrist ei tähenda, et ehitis on seepärast ebaseaduslik. Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (näiteks enne 1995. aasta 22. juulit valdavalt ehitusloa nõuet ei olnudki) 

Ei pea paika ka väide, et riik nõuab kõigile hoonetele kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020. 

(Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus ja see ei ole muutunud).

Kuigi andmete korrastamine registris on väga oodatud ja soovituslik  siis riik ei ole andmete korrektsuse nõude tagamiseks ette näinud ühtegi rahalisi sanktsioone.


Arge laske ennast ärimeestel hirmutada nemad muidugi loodavad, et ostaksite nende teenuseid.

11.1.21

Nagun tatt sõrmede küljes, maha ei tule ja pühkida pole ka kuhugi.

Lugesin täna neid sotside nn muudatusettepanekuid mis kõik pidavat olema esitatud nii, et neile tuleks vastata "EI "

KaKA "ei" kampaania! Haaa... haa... haaa...  

MIKS KA MITTE!

Esiteks kordusid ühed ja samad küsimused - ikka tuhat paar vahet ja jälle samad. Kuidas siis nii, loodrid? Petsite käskijannat.

Mul ka õnged sees, kuulsin, kuulsin kuida neid tobedusi välja mõeldi ja siis oma ja teiste "vaimukuste" üle naerdi. Nüüd olete aga KAKA - ga koos ja häbis. Polnuks olnud vaja roojata.

Millistele sotside küsimustele siis  "EI" tulnuks vastata. Kopeerin mõningad küsimused (muudatusettepanekud). 

„Kas Eesti püsib igavesti?““; EI
„Kas eesti rahval on tulevikku?““;:EI
„Kas Eestis on hea elada?““; EI
„Kas EV kodanikul on õigus ise otsustada, kellega abiellub?““ EI
„Kas Eesti Vabariigi territooriumil poest asju ostes makstakse nende eest? EI
„Kas on oluline säilitada eestikeelne kõrgharidus ja eesti teaduskeel?““ EI
„Kas palgavaesus tuleks Eestis likvideerida?““; EI
„Kas kultuuripärand on Eesti riigile oluline?““ EI
„Kas looduslikke pühapaiku tuleb paremini kaitsta?““ EI
„Kas tuleb peatada kohalike liikide väljasuremise?““ EI
„Kas veelindude tapmine lõbu pärast peaks olema keelatud?““EI
„Kas maailm peab jääma elatavaks ka meie lastelastele?““ EI
„Kas Eestis peaks olema vähem vaimse tervise probleeme?““ EI
„Kas Eesti praegune valitsus peab tegelema olulisemate asjadega kui seni?““ EI
„Kas kõik peavad olema seaduse ees võrdsed?““ EI
„Kas kõigil Eesti elanikel peab olema õigus omandada kõrgharidust?““ EI
"Kas Jüri Ratase juhitav valitsus peaks tagasi astuma?““ EI
„Kas miski saab olla püha?““ EI
„Kes see elab metsa sees?““ EI

No nii. Et selline "EI" kampaania siis.


Mehed, naised, emmed, issid, papad, mammad - sotsidest "riigikogu liikmed". Kuidas oma lastele otsa vaatate, mida neile ütlete, milliseid tõdesid õpetate?  
Rõve, nagu tatt sõrmede küljes, maha ei tule ja pühkida pole ka kuhugi.

10.1.21

Kas Toomas Kivimägi unistab 12 aastasega abiellumisest ja Ligi surnutega seksimisest ?

Riigireetmisest, pedofiiliast, nekrofiiliast ja polügaamiast unistavate reformarite ja sotside rämps on ujunud pinnale. Õudus millised muudatusettepanekud. Kas tõesti ükski reformi ja sotsi saadik ei öelnud "ei"? Milliste haigete  labasustega ollakse võimu nimel nõus kaasa minema. 
Toomas Kivimägi unistab islami toomisest Eestisse,12 aastaste lastega abiellumisest ja seksimisest - pedofiilia legaliseerimisest ja teeb riigikogule sellekohase ettepaneku. Nüüd siis avalik saladus. Kuningas on alasti.

Jürgen Ligi unistab aga surnutega seksimisest, nekrofiilia seadustamisest ja tema teeb  riigikogule sellekohase ettepaneku.

Kui Kivimägi unistus ei peaks täituma on tal siiski mingi võimalus - rääkida oma unistusest naisega ehk saavad kokkuleppele, variante on.

Aga vaene Ligi - kas ta naine ikka on nõus surema mehe naudingu nimel ja korduvkasutus pole ka võimalik. Aitaks muidugi parteikaaslaste poolt riigikogule tehtud ettepanek - polügaamia seadustamine. Mitu naist on ikka mitu surnud naist.

Pedofiil on isik, kes tunneb huvi laste vastu, just nimelt eelpuberteediealiste laste, alla 13-aastaste vastu.
ÜRO lapse õiguste konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas. Vanemad on need, kellel on esmane kohustus last hoida, kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng. Täiskasvanud,kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest.

Vot ei teagi kas sellel Toomas Kivimägil ka lapsed on? Kas selline isend on ka kellegi isa, mees. Kas ta pani oma lapsed juba 10 aastaselt mehele/naisele.

Sõna peaks võtma ka lastekaitseliit. Miks vaikib kriminaalbüroo lastekaitsetalitus?
ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 24 kohaselt on tegemist kuriteole kihutamisega.
Tundub,et pedofiilid on juba riigikogusse roninud.

Kui refid ja sotsid arvasid, et teevad nalja millega riigikogu tööd takistada ja mis onu Heinole ja tädi Maalile peale läheb siis see teema ei ole labase nalja tegemise koht. See solvas mind ja häbivääristas meie riiki. See tekitas minus õudu ja hirmu tuleviku ees - riigikogulased tahavad maha müüa meie riigi, tahavad legaliseerida pedofiilia, nekrofiilia, polügaamia. Ma ootan vastavate ametite reageerimist ja loodan, et see tuleb.

Ma teen ka nalja kui ütlen, et selline süldikeeduvesi - arulage, lame ja labane refi ja sotsi rämps tuleks kokku siduda ja koos orissaare seenelisega (kes nüüd on vait kui kult rukkis) allavett lasta.

Aga mina teen seda oma köögilaua taga mitte riigikogus. 

7.1.21

RIIGIKOGUS LEVIB ERITI OHTLIK VIIRUS MIS VÕTAB PEALE LÕHNA JA MAITSE KA MÕISTUSE

Püha jumal!! Mis haigust nad põevad - ega see nakkav ole? Kas ongi muteerunud Covid? Kui  enamusel võtab lõhna ja  maitse siis riigikogus leviv viirus võtab kõigepealt mõistuse.  

Loe  opositsiooni muudatusettepanekuid siit 


4.1.21

Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta.

jätkan eelmist postitust

Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutelt saanuks väljapääsu avalikule Kaudasadama teele taotleda läbi tol ajal rootslastele kuuluva Ihna kinnistu (kust kraavi äärt mööda kulges senine tee). 

AÕS § 156 lg-st 2 tuleneb, et tee (juurdepääsu) määramise võimalusi, ühenduse pidamiseks avalikult kasutatava teega, kaalutakse selle kinnisasja piires, mille kaudu ühendus seni toimus. Seega pidanuks Siim Suursild ja M. Post taotlema oma Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele juurdepääsuõigust läbi rootslastele kuuluva Ihna kinnistu. 

Oleks totter arvata, et vallavanem Siim Suursild oleks  erastanud maa millele pole juurdepääsu avalikult teelt kui tal poleks tagataskus mõnd plaani varuks.   

Kui oled  volikogu esimees ja vallavanem faktiliselt ühes isikus ja kogu see naksitrallide sõpruskond pöörleb, tiirleb just sulle meelepärases taktis siis oma kinnistu tarbeks avaliku juurdepääsutee, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise võimaluse leidmine, polnud küll mingi eriline projektikirjutamine. Pealegi sooviti seda kõike teha ilma mingite ehitus- kasutus- ja kaevelubadeta, ilma projekti ja  kooskõlastusteta,  seadustest ja õigusaktidest mööda minnes.   

Plaan oli siis selline.
Jõesuudme maaüksuse  ning Vana - Pärnu reoveepuhastusjaama  vaheline riigimaa taotleti riigilt (Maa-amet) Audru valla omandisse ettekäändega, et just seda maad on vallal vaja spordi ja laste mänguväljakute rajamiseks.

Tegelikult taotleti riigimaa (hiljem nimega Jõe puhkeala) valla munitsipaalmaalomandisse põhjusel, et üle selle ehitada Päikesemetsa ja Jõesuudme elamurajooni tarvis juurdepääsutee avalikule Kaubasadama teele ja rajada sealt kaudu ka vee ja kanalisatsioonitrassid Kaubasadama teeni kust need edasi vedada ja ühendada Audru valla  ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassidega. 

Puhkeala reoveepuhastusjaama kõrval!!! Miks ka mitte.  Hädasti on ju vaja spordi- ja  laste mänguväljakuid just reoveepuhastusjaama kõrvale  mille lehk aastaid Vana - Pärnu elanikke haisuvangis hoidnud ja mis sest, et ümberringi polegi maju kust tuleks lapsed kes seal mängiks või spordiks. 

Aga oh häda. Oma kirjaga teatab Maaamet vallale,  et õigus maa kasutamise ja käsutamise üle otsuseid langetada tekib vallal alles pärast seda, kui vald on saanud maa omanikuks 

Maa reformimine ja omandiõiguse muutmine võtab aga kõvasti aega. Reoveepuhastusjaama kõrval asuv riigimaa registreeriti Audru valla omandisse alles 14 märts 2017   -  Jõe  puhkealana.

Vald saatis Maa-ameti  pikalt ja asus ikka riigimaale juba 2014 aastal õigusvastaselt,  ilma ehitusloata, kaeveloata, projektita   ja kooskõlastusteta vee ja kanalisatsioonitrasse rajama

Võibolla Maa-amet mõtles ümber. Teabenõudega palun väljastada  ehitusluba, kaeveluba ja  kooskõlastused seoses riigi omandis olevale maale rajatud veetorustike, tehnovõrkudega. Kirjaga 28.07.2020 nr 4.3-7/6383-1 (kiri dok registris) teatab Pärnu linnavalitsus (valla õigusjärglane). " Keeldume teabenõude täitmisest AvTS § 23 lõike 1 punkti 2 alusel, kuna ei valda selliseid dokumente.Seda, miks  vastavatelt asutustelt ei ole ühtegi kooskõlastust  võetud ei oskavat aga linnavalitsus kommenteerida kuigi kõik endise Audru valla asjamehed sh vallavanem Siim Suursild mugavlesid nüüd linnavalitsuse soojadel toolidel.

Eks loodeti, et Maaamet ei saa teada ja kui maa juba munitsipaalomandisse saadud siis...... 

Paistab aga, et nii lihtne see polegi, sest Jõe puhkeala (endine riigimaa) kinnistule rajatud trasside osas haigutab ehitisregistris ikka alles dokumentide osas tühjus. Millegipärast ei saa Pärnu linnavalitsus nüüd neid riigimaale ebaseaduslikult rajatud trasse ehitisregistrisse kantud. 

Ka Pärnu linnale  kuuluva Kaubasadama tee piiridesse  rajati 2014 a.. vee- ja kanalisatsioonitrassid (Jõesuudme ja Päikesemetsa arendusala tarvis). EhS § 99 kohaselt tuleb tehnovõrkude rajamisel tee piirides, ehitusprojekt kooskõlastada tee omanikuga. Küsisin kas Audru vald kooskõlastas ehitusprojekti Pärnu linnaga kui 
Kaubasadama tee omanikuga ja palusin kooskõlastused edastada?
Kirjaga 03.07.2019 nr 4.3-7/4147-11 (leiad dok registrist) teatas Pärnu linnavalitsus.
Keeldume teabenõude täitmisest AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel, kuna ei valda sellist dokumenti. 

Nüüd on häda majas paha, paha millimalli tahab olematuid dokumente näha. Mis linnavalitsus muud üle jääb kui valetada, hämada või dokumente võltsida. Need variandid kõik sobivad  ja on järele proovitud.  Ega keegi viitsigi eriti dokumendi sisusse süveneda, anna Pärnu Postimees kätte ütle, et Piibel ja küll see jumalasõna ja maailma loomise lugu sealt ka ülesse leitakse.  

Veendu, et  sellel (siin 2014 aastal vallavanem Siin Suursilla poolt antud korraldusel ei ole antud vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks luba riigimaale vaid ainult Kaubasadama teele ja Päikese ja Jõesuudme kinnistutele. 

Puust ja punaseks - kopeerin korralduselt

Anda välja ehitusluba SLP OÜ´le (registrikood 10021 291) Papsaare külas Kaubasadama teel, Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutel vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks;

Ehitusluba siin    (ei ole ka kirjas riigimaad) 

 Seega rajati 2014 aastal, Jõesuudme  ja Päikesemetsa kinnistuomanike huvidest lähtuvalt,  riigi maale, hoolimata maaomaniku (Maaameti)  keelust, ebaseaduslikult  vee ja kanalisatsioonitrassid  ja seda kõike veel ilma ehitusloata, kaevelubadeta, kooskõlastusteta  ning järgimata seejuures mingilgi määral ehitusseadustikus kehtestatud nõudeid.

Nagu eespool toodud siis 14 märts 2017   saadi riigimaa Audru valla munitsipaalomandisse - Jõe puhkealana. Nüüd oli võimalus hakata ilma takistusteta rajama juurdepääsuteed Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele. 

2017  aasta sügisel ootas  ees ühinemine Pärnu linnaga. Tuli tegutseda kiirelt, aga takistuseks korruptsioonivastane seadus. Ei saa anda ise korraldusi,  otsustada lubade andmist või andmata jätmist.    Mis sina teeksid? Kas müüksid kinnistud tankistile. Arvan, et see oleks hea mõte. 

Krunte keerutatakse käest kätte. 

Kõigepealt müüb S. Suursild oma Päikesemetsa kinnistu Tildre Arendus OÜ -le. ( tol ajal tehtud äriregistri väljavõtte kohaselt juhatuse liikmed   Väino Hallikmägi ja Margus Post) aga e - postiaardess, äriregistri väljavõttel Siim Suursilla oma seega mängis Suursild ka ise OÜ- s Tildre Arendus võib-olla kolmandat viiulit.   

Tildre Arenduse OÜ le kuulus/kuulub (oli müügis ei tea kas on müüdud) maa Pärnu linna piiril, kahe elava liiklusega Pärnu-Lihula maantee vaheline ala, Mauri Tehnoküla ja Audru ringraja läheduses ja koosneb üheteistkümnest kinnistust mis moodustavad ühtse terviku. Kinnistute üldpindala on 33 824 m2, ehitusaluse pinnaga 13 430 m2. Tildre Arenduse OÜ müüs aga Päikesemetsa koheselt edasi Marko Koppelile.
Kes on Marko Koppel. 
Googeldan ja esimesena tulevad välja artiklid. 
Teeneka varga lubatud meeleparandus jäi tulemata
https://www.postimees.ee/term/72502/marko-koppe
https://www.postimees.ee/186762/vilunud-varas-paneb-imeks-inimeste-hooletust

Tule homme tagasi kui tahad teada mis edasi juhtuma hakkab. 10.12.20

Mis toimub Pärnu linnavalitsuses - korruptsioon nahhaalsus või mõlemad?

2019 aasta alguses tekitas nii mõneski küsimusi uus rajatav asfaldeeritud tee Vana-Pärnu veepuhastusjaama lähedale mis algab Kaubasadama teelt ja jõuab välja Audru jõe äärde. Asja uurides jõudsin järjekordse s--a sisse.

Lugu sai alguse Audru valla ajast.

JÕESUUDME JA PÄIKESEMETSA ERASTAMINE
 
Läbi asendamiste ja tagastamiste molliti Siim Suursillale ja tema sõbrale Vana-Pärnu veepuhastusjaama ligidale, mere ja otse Audru jõe kaldale, kõrvutiasuvad Päikesemetsa 3,18 ha (Siim Suursild)ja Jõesuudme 1,89 ha (M.Post) kinnistud. Koheselt kirjutas OÜ SLP, mille juhatuse liige oli Siim Suursilla abikaasa avalduse kinnistutel detailplaneeringu algatamiseks, elamuala arendamise eesmärgiga. Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele planeeriti 10 elamumaa, 1 üldkasutatav maa, 2 tootmismaa, 1 transpordimaa krunt.

Olulisem detailplaneeringust, mis omab edaspidi tähtsust

JÕESUUDME JA PÄIKESEMETSA DETAILPLANEERING

Detailplaneeringus toodu kohaselt:
-planeeringuala piirneb läänest ja põhjast Ihna kinnistuga mis on eramaa ja kuulub detailplaneeringu koostamise aeg rootslastele,
-idast riigi vaba maaga, reformimata maa
-lõunast Audru jõega
-planeeritavale maa-alale puudub (ametlik) juurdepääs. Detailplaneeringu koostamise hetkel pääseb planeeritavale alale Kauba-sadama teelt üle rootslaste eraomandis oleva Ihna kinnistu äärt pidi kulgevat maaparanduskraavi äärset teed.
-enne elamutele ehituslubade väljastamist tuleb arendajal rajada juurdepääsutee ja planeeritud tehnovõrgud.

Polegi väljapääsu avalikule teele. Kui pole väljapääsu teele on jama majas aga mitte siis kui oled volikogu esimees või vallavanem.

Jätkan homme, tule siia tagasi saad teada mis edasi juhtuma hakkas.