25.05.24

Õiguskantsler leidis, et Pärnu linnavalitsus ja volikogu peavad oma õigusaktid seadustega kooskõlla viima ja järgima isikute pöördumistele vastamisel seadustes sätestatud nõudeid.

Pärnu linnavalitsuse majandusosakond andis otsuseid müügikoha hooajalise laiendamise kooskõlastuseks kus otsuste andmise õigusliku alusena oli otsustel märgitud   Pärnu Linnavalitsuse 16. aprilli 2018. a määrus nr 10 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord”. 

Tutvunud määrusega selgus, et  see on juba ammu kehtivuse kaotanud  kuna selle määruse andmise aluseks  olnud volitusnormid Kaubandustegevuse seadus   ja Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrus nr 22  „Linnavara valitsemise kord”  olid mõlemad juba ammu kehtetuks tunnistatud

 07.03.2023 tegin Pärnu linnavalitsusele sellekohase  pöördumise, tõin faktid,  palusin  võtta minu poolt  toodule seisukoht  ja  küsisin  mida linnavalitsus plaanib ette võtta müügikoha hooajalise laiendamise otsustega, mille andmiseks  kehtiv seaduslik alus tegelikult puudus.  

Loomulikult sai linnavalitsus aru, et  minu poolt toodu oli õige,  kuid Pärnu linnavalitsusel on kombeks -igal juhul  mitte tunnistada vigu. Nii hakati ka sel korral häbi tundmata täiesti totakalt vassima lootes tulutut ehk õnnestub mind ära petta.   

Kirjadele vastas linnasekretär T. Käärid  kes kahetsusväärselt ei oma vist mingeid juriidilisi teadmisi (isegi teabenõude ja selgitustaotluse vahet mees ei tee) kuid on  spetsialist totruste kirjutamisel ja vassimisel. 

Asi võttis ikka päris totaka pöörde kui linnaseketär Taavi Käärid kirjutas: 
"Keeldume pöördumisele vastamisest, kuna küsitud ei ole teavet või, kui leiate, tegemist on siiski teabega, siis Pärnu Linnavalitsus ei valda sellist teavet"
või siis   
"märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest (MSVS )  ei tulene  selgitustaotluse esitaja õigust saada igasugust teavet või vastaja isiklikke seisukohti, vaid õigus saada oma pöördumisele ametlik, tema küsimust ja vastaja ametlikku pädevust arvestav vastus.

või siis 07.11.2023 linnavalitsuse vastuskirjas kirjutatu: 
Puudus teave, missugune on Pärnu Linnavalitsuse plaan seoses nimetatud küsimusega.

Tõesti, tekkis põhjendatud  arvamus- kas inimesel võis olla  vastuskirja kirjutades tekkinud mingi probleem,  terviserike. 

Otsustasin, et huvitav, mis Pärnu linnavolikogu sellistest linnavalitsuse kirjadest ja seisukohtadest arvab ja  edastasin  04.08.2023 kirja linnavolikogu esimehele A. Metsojale ja volikogu aseesimehele Helle Kullerkupule. Mitte, et ma oleks oodanud või lootnud A. Metsojalt mingit normaalset vastust või seisukohta,  vaid tahtsin järjekordselt veenduda selle mehe mõttetusest sellel istekohal. 

Väljavõte minu kirjast Pärnu linnavolikogule: 
03.07.2023 edastasin pöördumise  Pärnu linnavalitsusele. Viitasin dokumendiregistris avalikustatud õigusaktidele mille andmise õigusliku alusena on märgitud Pärnu Linnavalitsuse 16. aprilli 2018. a määrus nr 10 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord” ja teatasin, et määrus on kehtetu kuna määruse aluseks olnud volitusnormid Kaubandustegevuse seadus (kehtetu 01.05. 2021 ) ja Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrus nr 22 „Linnavara valitsemise kord” (kehtetuks tunnistatud 25.04.2019 nr 15 §-ga 30 p 1) olid ära langenud .

Seega ei ole linnavalitsuse 16. aprilli 2018. a määrusel nr 10 enam seadusest tulenevat õiguslikku alust ja tuleks sellisel kujul kehtetuks tunnistada. Üldiselt kaotab määrus automaatselt kehtivuse, kui selle aluseks olnud volitusnorm kehtetuks tunnistatakse (HMS § 93 lg 1).
Kehtetu normi alusel tehtud haldusakti ei tohi täita ega selle sooritamist lõpuni viia. Haldusorgan peab
tühistama haldusakti või lõpetama toimingu.
Palusin anda Pärnu linnavalitsusel seoses allakirjutanu poolt tooduga seisukoht ja õiguslikult motiveeritud selgitused kui linnavalitsus mingil põhjusel allakirjutanuga ei nõustu.

01.08.2023 e - kirjaga nr 4.3-8/6172  teatas linnavalitsus, et keeldub pöördumisele vastamast.

Jättis andmata palutud õiguslikult motiveeritud selgitused miks ta ei nõustu , et Pärnu Linnavalitsuse 16.aprilli 2018. a määrus nr 10 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise
kord” on tühine ja selle alusel ei olnud õigust 03.07.23 pöörumises viidatud müügikoha hooajalise
laiendamise kooskõlastuse otsuseid väljastada.
Antud juhul on pädevus nõuda Pärnu linnavalitsuselt HMS ja MSVS-is toodud nõuete täitmist
Pärnu Linnavolikogul.
Seega on allakirjutanul õigus pöörduda Pärnu linnavolikogu poole, et nõuda Pärnu linnavalitsuselt
HMS ja MSVS sätete täitmist.
Vastuskiri e postile


06.09.2023 kirjaga  nr 1-9/6172-1 vastas volikogu esimees A. Metsoja ühe lausega, 
et võtab info teadmiseks.  ( kiri ja  vastus)

Ei ole aktsepteeritav, et Pärnu linnavalitsus annab välja otsuseid ammu kehtivuse kaotanud õigusaktide alusel. 

11.02.2024 edastan kirja õiguskantslerile paludes kontrollida kas Pärnu linna õigusaktid on kooskõlas kehtiva õigusega sh põhiseadusega ja kas allakirjutanu kirjadele vastamine Pärnu linnavalitsuse ja volikogu poolt oli kooskõlas õigusnormidega ja hea halduse tavaga.

Teen väljavõtted õiguskantsleri kirjast  Pärnu linnavolikogule ja linnavalitsusele. 

Austatud volikogu esimees ja linnapea

Õiguskantsleril paluti kontrollida, kas Pärnu Linnavalitsuse 16. aprilli 2018 määrus nr 10 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord” on õiguspärane ning kooskõlas põhiseadusega. Avaldaja küsis ka hinnangut, kas Pärnu linn on tema pöördumistele vastamisel järginud põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtet, hea halduse tava ning kehtivaid õigusnorme.

Leian, et Pärnu Linnavalitsuse 16. aprilli 2018 määrus nr 10 ei ole õiguspärane, sest see tugineb
kaubandustegevuse seadusele ja Pärnu linnavara valitsemise korrale, mis on nüüdseks kehtetud.

Õigusselguse huvides tuleks linnavalitsuse määrus kehtetuks tunnistada ning linnavolikogul
kehtestada uus kord, mis on seadusega kooskõlas.
Palun andke hiljemalt 29. aprilliks teada, kuidas otsustate määruse kehtiva õigusega kooskõlla
viia.

Pärnu Linnavalitsuse 16.04.2018 määruse nr 10 „Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise
müügikoha paigaldamise kord“ kehtestamise aluseks on kaubandustegevuse seaduse § 14 lõige 3
ning Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud „Linnavara valitsemise
kord” § 112 lõige 21. Kaubandustegevuse seadus on kehtetu alates 1. maist 2021 ja linnavolikogu määrus on tunnistatud kehtetuks alates 15. maist 2019.

Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus jõustus 1. mail 2021, kuid Pärnu linn ei ole senini müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise korda seadusega kooskõlla viinud.

Määrus, mille alusel Pärnu linn endiselt haldusakte annab, on ka eksitav. Selles on viidatud
kehtetule linnavara valitsemise korrale (määruse § 1 lg 2) ja kehtetule kaubandustegevuse
seadusele (määruse § 2 lg 1).


Määruses on ka sätteid, mille sisu ei ühti linna veebilehel avaldatud infoga. Näiteks erineb määruse § 4 lõikes 1 kirjeldatud taotluse esitamise kord sellest, mis on kirjas veebilehel.

Halduspraktikast nähtub, et kooskõlastusi ei anna linna arenguteenistus (määruse § 5 lg 1), vaid linnamajanduse osakond. Eelnevast tulenevalt ei ole määrus õigusselge (põhiseaduse § 10). Määruses võib probleeme olla veelgi, seega tuleks see tervikuna üle vaadata ja ajakohastada.
Seadus sätestab, et müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise korra võib
kehtestada üksnes kohaliku omavalitsuse volikogu. Kuna KOKS § 22 lõike 1 punkti 367 kohaselt on avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuete ja korra kehtestamine volikogu ainupädevuses, pole lubatud volikogul sellekohase määruse kehtestamist linnavalitsusele edasi volitada.

Hea halduse tava järgimine pöördumistele vastamisel
Avaldaja on linnavalitsuse ja volikogu poole pöördunud mitme märgukirja ja selgitustaotlusega.
Linn peab märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamisel järgima märgukirjale ja selgitustaotlusele
vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) sätteid.
Selgitustaotlusele
vastamisel antakse isikule taotluses soovitud teave või õigusalane selgitus või põhjendatakse, miks
selle andmisest keeldutakse (MSVS § 5 lg 8 kolmas lause). Kui linn jätab märgukirjas esitatud
seisukoha või ettepaneku arvestamata, tuleb selgitada, mis on selle põhjus (MSVS § 5 lg 8 teine
lause).

Seaduse ja hea halduse tava kohaselt peavad linna vastused pöördumistele olema sisulised,
seisukohad peavad olema põhjendatud ja selgitused arusaadavad. 
Neile nõuetele ei vasta näiteks avaldajale antud vastus:
 „Nimetatud Pärnu Linnavalitsuse määruse aluseks olnud volitusnorm või volitusnormid olid ära langenud ja lähtuvalt HMS § 93 lõikest 1 ei saanud nimetatud määrus olla enam 2023. aastal antud otsuste andmise õiguslikuks aluseks. Samas tuleb mõista, et nimetatud määrus ei ole tühine, kuivõrd see on kehtivas korras avaldatud ja sellest nähtub selle andnud haldusorgan (HMS § 94 lg 2). Seega olid selle alusel õiguspärane anda ka müügikoha hooajalise laiendamise kooskõlastusi“ (linnavalitsuse 04.10.2023 vastus nr 4.3-8/6172-7).

Seaduse ja hea halduse tavaga pole kooskõlas ka vastus, mille linnavalitsus saatis avaldajale
1. augustil 2023 (nr 4.3-8/6172)
Avaldaja küsis, mida linnavalitsus kavatseb ette võtta kehtivuse kaotanud määruse ja selle alusel antud haldusaktide suhtes. Linnavalitsus vastas: „Keeldume pöördumisele vastamisest, kuna küsitud ei ole teavet või, kui leiate, tegemist on siiski teabega, siis Pärnu Linnavalitsus ei valda sellist teavet.“ 

Seda vastust ei saa pidada arusaadavaks keeldumise põhjenduseks.
Seadus näeb ette, et kohalik omavalitsus peab andma teavet ja ka õigusalaseid selgitusi enda
koostatud õigusaktide, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse ja
õigusloome tegevuse kohta (MSVS § 3). 
Seega on linnavalitsus kohustatud andma selgitusi ka oma õigusloome kohta. Kui linnavalitsusel ei olnud avaldaja pöördumisele vastamise ajal tegevusplaani, kuidas kehtivuse kaotanud määrust muuta, oleks saanud seda avaldajale selgelt öelda.

Palun Pärnu Linnavalitsusel ja -volikogul järgida isikute märgukirjadele ja selgitustaotlustele
vastamisel seaduses sätestatud nõudeid.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Ülle Madise

Ivika Nõukas 693 8418
Ivika.Noukas@oiguskantsler.ee

Kogu  siin 

Piinlik.  EV Õiguskantsler pidi  järjekordselt nõudma linna õigusaktide seadustega kooskõlla viimist, tegema jälle  märkusi,  et Pärnu linnavalitsus ja volikogu järgiks  seadust  isikute  pöördumistele vastamisel.