7.10.21

Kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringut ei ole järgitud.

Linnal tuleb järgida kehtivaid planeeringuid. Planeering on haldusakt ning kehtiv haldusakt on siduv. Linn peab kõigis menetlustes seisma selle eest, et planeering kui terviklik ruumilahendus viidaks ellu nii, nagu näeb ette kehtestatud planeering.

Mõistagi võivad vajadused aja jooksul muutuda ‒ see, mis võis olla vajalik 10−15 aastat tagasi ja mis detailplaneeringus endiselt kehtib, ei pruugi praegu enam vajalik olla. Sellele vaatamata tuleb arvestada kehtiva detailplaneeringuga: kõiki sellest tulenevaid nõudeid tuleb täita ja linnal ei ole õigust neid moonutada, muuta ega loobuda nende täitmise nõudmisest. Kindlasti ei saa planeeringut muuta arendajaga sõlmitava kokkuleppega. Planeeringut saaks muuta üksnes õiguspärase haldusaktiga.

Pärnu Linn ei ole järginud kehtestatud detailplaneeringut Papsaare külas Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutel ( nagu teate on see vallavanem Siim Suursilla erastatud maa detailplaneering )

Kehtestatud detailplaneeringuga nähti ette 1 transpordimaa

Kehtestamise otsusesMaaameti geoportalist aga nähtub, et moodustati tegelikult 4 transpordimaa krunti


62401:001:0333
LähiaadressJõesuudme põik T3
AsustusüksusPapsaare küla
ValdPärnu linn
MaakondPärnu maakond
Registreerimise aeg02. august 2018. a.
Muudatuse registreerimise aeg22. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1Transpordimaa 100


Tunnus16001:001:0145
LähiaadressJõesuudme tee T1
AsustusüksusPapsaare küla
ValdPärnu linn
MaakondPärnu maakond
Registreerimise aeg08. oktoober 2015. a.
Muudatuse registreerimise aeg22. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1Transpordimaa 100%


Tunnus16001:001:0146
LähiaadressJõesuudme tee T2
AsustusüksusPapsaare küla
ValdPärnu linn
MaakondPärnu maakond
Registreerimise aeg08. oktoober 2015. a.
Muudatuse registreerimise aeg22. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1Transpordimaa 100%


Ja veel see Jõe puhkealale, rajatud juurdepääsutee millel puudub ehitusluba ja igasugune muu õiguslik alus, mis ei ole ka maakatastris registreeritud.


Vähe sellest, et kogu kupatus on planeeritud ehituskeeluvööndisse ei ole ka mingilgi määral järgitud kehtestatud detailplaneeringut .

All toodud korraldusega on Siim Suursild jaganud selliselt, et tekkis 2 transpordimaad. Millaski on ta veel ühe juurde tekitanud, sest kokku on 4 transpordimaad aga detailplaneeringu järgi peaks olema ainult üks. Ise otsustan ja jagan just nii kuidas tahan.
(Väljavõte korraldusest)Aga see ei ole veel kõik. 


2.10.21

RIIGIKONTROLLI HÄVITAV HINNANG KAJA KALLASELE

Terviseametis ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tervikuna ei ole kunagi loodud võimekust selleks, et hädaolukorra puhul tavapärasest keerukamate ülesannetega toime tulla. Paberil kavandatud kriisiaegne töökorraldus ning juhtimisstruktuur on olnud ressursiga katmata. Petlik pabervalmisolek tekitas olukorra, kus kriisi süvenemisel muutus kriisi lahendajaks kavandatud asutus hoopis ise abivajajaks.

Tervik Riigikontrolli hävitav hinnang Kaja Kallasele siin1.10.21

Ihna detailplaneeringuga püütakse seadustada korruptiivse detailplaneeringuga , täielikult ranna ehituskeeluvööndisse kavandatud, vallavanema poolt erastatud maad.

Eelnevad postitused, et suudaksid toodus orenteeruda ja saaksid dokumentidega uuesti tutvuda.
10.12.20 Mis toimub Pärnulinnavalitsuses - korruptsioon nahhaalsus või mõlemad? siin 
4.01.21 Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta.

1. Nüüd on siis nii, et linnavalitsus on sunnitud lõpuks tunnistama, et kogu Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga planeeritu, kavandati teadlikult ranna ehituskeeluvööndisse, hoolimata käesoleva postituse autori (kes oli tol ajal volikogu liige) sellekohastest protestidest ja märkustest.

Kogu tolleaegne Audru vallavolikogu liikmete isamaaline kamp, hoidis suu kinni ja nõustus vaikides õigusvastase detailplaneeringu kehtestamisega (ei pannud tähele).

Keskkonnaamet oli seenil või korjas metsas käbisid, tema ei märganud ka midagi õigusvastast ja kooskõlastas  ranna ehituskeeluvööndisse kavandatu Päikesemetsa ja Jõesuudme detailplaneeringu. Miks ka mitte - käsi peseb kätt.

Isamaaline, aus maavanem, hr Andres Metsoja, kes pidi teostama detailplaneeringu üle riiklikku järelevalvet, kiitis kommentaarideta, erakonnakaaslase ja sõbra S. Suursilla, Audru jõe äärde, ranna ehituskeeluvööndisse planeeritud detailplaneeringu heaks (siin).

Kui see ei ole korruptsioon - siis mis see on?

Kui kahju - kõigil jäi kahe silma vahele, keegi peale millimalli ei märganud, et Audru jõe suudme vasakkaldal on Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringu hoonestusalad täies ulatuses kavandatud ranna ehituskeeluvööndisse. (või nagu linnavalitsus nüüd kirjutab "on sattunud ehituskeeluvööndisse".

2. Jõesuudme ja Päikesemetsa elamurajooni teenindavad kinnistuvälised vee- ja kanalisatsioonitrassid, rajati õigusvastaselt riigimaale 2014 a, ilma maaomaniku (Maaamet) loata, ehitusloata, kaevelubadeta, projektita ja ühegi kooskõlastuseta.
Vaata 2014 aastal andis vallavanem Siim Suursild korralduse (siin ) anda välja ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks Kaubasadama teele ja Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele.
Korraldusel ei ole märgitud, et vee ja kanalisatsioonitrasse võiks rajada ka tol ajal (2014) riigi omandis olevale maale (edaspidi Jõe puhkeala) ega saanudki olla, sest Maaamet oli keelanud riigimaad kasutada enne kui see ei ole läinud valla omandisse (siin). Ehitusloal ei ole samuti riigimaad märgitud. Riigi maa läks valla omandisse aga alles 2017 aastal. Seega ebaseaduslikud rajatised - korruptsioon.

3. Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutele juurdepääsutee, avalikult Kaubasadama teelt, rajati munitsipaalmaale, Jõe puhkealale ( 2017 aastani riigimaa) mille rajamiseks ei ole väljastatud ühtegi luba - ei ehitusluba, ei kaeveluba, ei maaomaniku nõusolekut (ei riigi ega valla) ei ühtegi kooskõlastust.

Ehitusluba anti välja vallavanema Siim Suursilla 02. 11.2017 korraldusega nr 358 siin OÜ’le Teehoiu Partnerid (Hallikmägi) Jõesuudme elamurajooni sisetee ehitamiseks.

Aga Jõesuudme tee, ei ole sisetee see on rajatud hoopis vallale kuuluvale maale ja sellele ei ole väljastatud tee rajamiseks ei ehitusluba ega ühtegi muud luba, puuduvad ka kõik nõutud kooskõlastused.

Nüüd siis väidab linnavalitsus (osavald Audru P. Annus), et see on S. Suursilla näpukas, tegelikult olevat selle ehitusloaga lubatud ka valla maale Jõesuudme tee rajamine. Inimene eksis - no mis teha.

Vaatame kas keegi veel eksis. Kuidas see kollektiivne arutamine ja otsustamine välja nägi.Kas seal ka kõik eksisid?

Vaatame Pärnu linnavalitsuse 02.11.2017 nr 2.1/39 istungi protokolli siin. Punkt 5. KUULATI: ettekannet tee ehitusloa andmise kohta Papsaare külas Jõesuudme elamurajooni sisetee ehitamiseks. Ja jälle on arutamise all (S. Suursild, P. Annus, P. Tarre ja Kaljumäe) ehitusloa andmine ainult siseteede ehitamiseks. Ka nemad eksisid!

Ka ehituskomisjoni liikmed eksisid, protokolli kohaselt arutati jälle siseteedele ehitusloa andmist.

Riigi Teatajas avaldatu kohaselt määrab vallavanem Siim Suursild juba 2014 a tol ajal veel riigi omandis olnud maale rajatud teele nime "Jõesuudme tee" siin (kas siis olematule teele.

Nüüd siis, kui asi on tulnud avalikuks, Jõesuudme Päikesemetsa elamurajooni elamumaa ostnutel probleeme kuhjaga, proovitakse hakata Ihna kinnistu detailplaneeringuga korruptsiooni kuidagi seadustama.


21.9.21

Pärnu linn palkas kampaanias osalema suunamudija Brigitte Susanne Hundi.

Makstes osalemise eest 1750 euri ja tagades suunamudijale tasuta transpordi, majutuse, toitlustuse, tegevused ja elamused sihtkohas.

On see ikka mõistlik maksumaksja raha kulutamine? Mina ei tea! Revisjonikomisjon peaks selliste kulutuste otstarbekust hindama. Või siis, et  ega hunt Hunti murra.  

Rahanappust ei paista Pärnu linnal tõesti olevat. Miks siis mitte pillata.

(copy/paste koostööleping) siin

KOOSTÖÖLEPING nr 3-13.6/46/2021

(allkirjastatud digitaalselt)

Pärnu linn (linnavalitsuse kaudu), registrikood 75000064, asukohaga Suur - Sepa 16, Pärnu, keda esindab arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp, kes tegutseb arenguteenistuse põhimääruse alusel (edaspidi Linn) ühelt poolt

Ja BSH OÜ, registrikood 14346357, asukohaga Harjumaa, Tallinn linn, Keskuse tn 14a-50, 12911, keda esindab juhatuse liige Brigitte Susanne Hunt (edaspidi Suunamudija), koos nimetatud Pooled, sõlmisid alljärgneva lepingu (edaspidi Leping):

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Lepingu sõlmimise eesmärgiks on kindlaks määrata Poolte õigused ja kohustused seoses Pärnu sihtkoha rahvusvahelises sotsiaalmeedia kampaanias „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021” osalemisega 28.06.-02.07.2021.

2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

2.1. Suunamudija õigused

2.1.1. saada tasuta transport Pärnusse ja tagasi;

2.1.2. saada tasuta kokku lepitud majutus ja toitlustus sihtkohas;

2.1.3. saada tasuta kokku lepitud tegevused ja elamused sihtkohas;

2.1.4. saada kampaanias „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ osalemise eest tasu.

2.2. Suunamudija kohustused

2.2.1. viibima 28.06.-02.07.2021 Pärnus;

2.2.2. tootma kogu üritusest fotod ja videod ning postitama vähemalt 4 fotot ning 5 storyt oma sotsiaalmeedia kontodele;

2.2.3. looma üritusest Instagram ja/või TikTok lugusid ja jagama neid oma kontol (vähemalt üks lugu päevas);

2.2.4. kasutama kõikides sotsiaalmeedia postitustes teemaviidet “#visitparnu” ning „@visitparnu“;

2.2.5. järeltöötlema materjalid ja andma üle Pärnu Linnavalitsusele hiljemalt 24. juuli 2021:

2.2.5.1. vähemalt 15 kõrgekvaliteedilist fotot;

2.3. Linna õigused

2.3.1. Ettevõtja annab Linnale õigused reklaamvideot ja fotosid:

    1.1.1. reprodutseerida trükistes ja visuaalsetes kujundustes;

    1.1.2. levitada;

    1.1.3. teha üldsusele kättesaadavaks trükistes, trüki-, liikuv- ja              

välireklaamides, esitlustes, veebilehtedel, sotsiaalmeedias, blogides ja teistes elektroonilistes kanalites;

    1.1.4. kasutada kogumikes ja kataloogides;

    1.1.5. avalikult esitada;

    1.1.6. eksponeerida;

    1.1.7. kasutada toodetud materjali Visit Pärnu kontekstis;

    1.1.8. teha tuletatuid teoseid ja töötlusi;

    1.1.9. kasutada kommertslikul eesmärgil.

2.3.2. Ettevõtja annab Linnale litsentsi videote ja fotode autori(te) isiklike ja varaliste õiguste kasutamiseks autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks;

2.3.3. Ettevõtja annab Linnale tähtajatu Litsentsi;

2.3.4. Linnal on all-litsentsi andmise õigus;

2.3.5. Linnal on õigus kampaania „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ ära jätta või edasi lükata juhul, kui Eesti Vabariigis kehtestatakse häda- või eriolukord või seatakse muud piirangud, mille tõttu ei ole kampaania teostamine algselt kokku lepitud perioodil mõistlik või võimalik. Samuti on Linnal õigus kampaania „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ ära jätta või muuta kampaania kontseptsiooni juhul, kui Soome, Läti, Leedu suunamudijatel ei ole võimalik kampaania perioodil COVID-19 piirangute tõttu Eestisse reisida.

2.4. Linna kohustused

2.4.1. tagama Ettevõtjale tasuta transpordi, majutuse, toitlustuse, tegevused ja elamused sihtkohas;

2.4.2. viitama võimalusel fotode kasutamisel fotode autorile;

2.4.3. viitama võimalusel videote kasutamisel videote autorile.

2.5. Linn kohustub tasuma Suunamudijale kampaanias „VISIT PÄRNU EXPERIENCE 2021“ osalemise eest tasu 1750 (üks tuhat seitsesada viiskümmend) eurot (sisaldab käibemaksu) Suunamudija arvelduskontole LHV EE187700771002768608 hiljemalt 20. juuliks 2021 peale vastavasisulise arve saamist.

3. POOLTE VASTUTUS

3.1. Pooled vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju eest.

4. LEPINGU RIKKUMISE VABANDATAVUS

4.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma. Nimetatud asjaolu olemasolu peab olema tõendatav ning

vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on Pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vältimiseks.

4.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima edastamise, samas saates välja tähitud kirjaga teate.

5. LEPINGUGA SEOTUD TEATED

5.1. Lepinguga seotud teated edastatakse E-posti teel kontaktisikute aadressidel, va juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate muu vorm. Kirjalik teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

5.2. Iga Lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele Poolele esitatakse kirjalikus vormis.

6. LEPINGU MUUTMINE

6.1. Lepingus võib teha muudatusi ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse Lepingu lisana.

6.2. Pool, kes soovib muuta Lepingut, esitab sellekohase ettepaneku kirjalikult teisele Poolele. Teine Pool on kohustatud vastama Lepingu muutmise ettepanekule 10 (kümne) päeva jooksul, arvates sellise ettepanku saamisest.

7. LEPINGU LÕPPSÄTTED

7.1. Lepinguga reguleerimata küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.

7.2. Vaidlused, mis tekivad poolte vahel seoses Lepingu rakendamisega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste teel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtus.


9. POOLTE KONTAKTID


15.9.21

Pärnu linnavalitsus on välja saatnud mittepiisava andmekaitsega firma kaudu suure koguse nii asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet kui ka isikuandmeid.

Eespool on postitus  Kas tead, et riigiasutused ja kohalikud omavalitsuse jälgivad meid  e - kirjade kaudu 

Tuleta meelde.

Iga kord kui e- kirja avad saab saatja teada, mis kuupäeval, mis kellaajal, millisest arvutist (IP) sa e-kirja avasid, kui kaua meili lugesid jne.

Seega oled oma e - kirjade kaudu jälgitav.

Kes uskus kes mitte ? 

Nüüdseks on Andmekaitse Inspektsioon millimalli taotluse alusel  järelevalvemenetluse teostanud ja selgunud on peale e kirjade kaudu isikute jälgimise ka asjaolu, et Pärnu linnavalitsus on välja saatnud mittepiisava andmekaitsega firma kaudu suure koguse nii asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet kui ka isikuandmeid. 

Seega ei ole ma paranoiline. Kõik mis  blogis kirjas on kontrollitud ja tõene - alati. 

Ja siin Andmekaitse Inspektsiooni kiri.


27.8.21

Ida prefektuuri politseiametnike massiline politseiteenistusest vabastamine

See on nüüd küll kummaline ja enneolematu, et 20  Ida prefektuuri politseiametnikku korraga teenistusest lahkuvad. 

Ei ole vandenõuteooria, lisan dokumendi.


Ja veel30.7.21

Tööandjatel ei ole seadusest tulenevat alust nõuda töötajalt infot covidi diagnoosi või vaktsineerituse kohta.

Mis pull see minister Anneli Oti vaktsineerimisandmete ümber käib. On rida haigusi mille puhul on vaktsineerimine rangelt vastunäidustatud. Ma ei saa aru, kas tahetakse, et minister oma haigusloo pesunöörile riputaks.

Muuhulgas.

Andmekaitse Inspektsiooni jurist Kadri Levand on oma kirjas  12.07.2021 nr 2.1.-5/21/2429 andnud seisukoha, et vaktsineerimisandmed (sh teave kas isik on vaktsineeritud või mitte) on käsitletavad eriliigiliste isikuandmetena (terviseandmetena). AKI hinnangul ei ole praegusel hetkel tööandjatel seadusest tulenevat alust nõuda töötajalt infot covidi diagnoosi või vaktsineerituse kohta. 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 9 alusel saab siseriikliku õigusaktiga näha küll ette täiendavaid aluseid eriliigiliste, sh terviseandmete töötlemiseks, kuid antud juhul sellist IKÜM-i tingimustele (näeb ette ka täiendavad kaitsemeetmed andmete töötlemisele) sätet ei ole Eestis siseriiklikul tasandil vastu võetud.

Seega võib tööandja eriliigilisi isikuandmeid töödelda vaid selgelt vabatahtliku nõusoleku alusel, nt kui töötaja/külastaja ise andmed omal initsiatiivil töötlejale annab. Tööandja enda küsimisel ei loeta nõusolekut enam vabatahtlikuks.


29.7.21

Riigikontroll peaminister Kaja Kallasele - on kummaline, et valitsusele esitatavad iganädalased vaktsineerimise ülevaated ei sisalda kõige olulisemat...

Panen ülesse riigikontrolli tähelepanekud ja ettepanekud vaktsineerimise korralduse kohta mis on saadetud  Kaja Kallasele  27.07.2021 

Kes ei ole veel lugenud tutvuge terviktekstiga  siin

Peamised probleemid ja ettepanekud

1. Vahemikus 1.–19. aprillini puudus ning alates 1. juulist puudub riigil ajakohane avalikustatud vaktsineerimisplaan. Kogu COVID-19 vastu vaktsineerimise protsessi jooksul tuleb tagada kehtiva vaktsineerimisplaani olemasolu. Uus vaktsineerimisplaan peaks olema kokku lepitud ja kinnitatud enne vana plaani kehtivuse lõppu.

2. Kõik vaktsineerimisplaanides esitatud eesmärgid ei ole selged ega mõõdetavad, mistõttu ei ole ka selge, mida soovitakse saavutada. Vaktsineerimisplaanis esitatud eesmärgid tuleb seada selgelt ja mõõdetavalt.

3. 8. juulil 2021. aastal tervise- ja tööministri poolt valitsuskabineti nõupidamisele esitatud uue vaktsineerimisplaani eesmärgid ei hõlma kõiki kriitilisi sihtrühmi – alaealisi ning vähe vaktsineeritud piirkondade elanikke. Vaktsineerimise eesmärgid peavad hõlmama kõiki kriitilisi sihtrühmi ning seda dokumenti tuleks täiendada

4. 8. juulil valitsuskabinetile esitatud vaktsineerimisplaani projektis on lehekülgede kaupa erinevat taustainfot, kuid see ei sisalda infot, kuidas on kavas vaktsineerimisplaanis toodud eesmärgid saavutada. Eesmärkide kõrval peaks olema just see plaani tuum. Soovitan muuta vaktsineerimisplaani kompaktsemaks, jättes mahuka taustainfo plaanist välja ning seada fookus vaktsineerimise eesmärkidele ja nende saavutamise viisile.

5. On kummaline, et valitsusele esitatavad iganädalased vaktsineerimise ülevaated ei sisalda kõige olulisemat – infot vaktsineerimisplaanis kokku lepitud eesmärkide täitmise kohta. Valitsus peaks kokku leppima, mis info on oluline valitsuse tasemel vaktsineerimisprotsessi strateegiliseks juhtimiseks, ning nõudma info esitamist selges ja hoomatavas formaadis.

6. Vaktsineerimisplaanis esitatud pikaajalistele vaktsineerimise eesmärkidele ei ole seatud vahe-eesmärke ning järgmiste nädalate arvulisi vaktsineerimiseesmärke. Tervise- ja tööministril tuleks valitsuskabineti nõupidamisele esitada vahe-eesmärgid, mis võimaldavad hinnata eesmärgi suunas liikumist.

7. Vaktsineerimise korraldus on olnud jäik ning erinevad paindlikud võimalused vaktsineeritute hulga suurendamiseks on jäänud kasutamata või on paindlikke võimalusi rakendatud tarbetu viiteajaga. Vaktsineerimiseks tuleks luua veelgi rohkem kodulähedasi ja kättesaadavust suurendavaid võimalusi. Lisaks suuremate linnade kaubanduskeskustele ja keskväljakutele ning muudele kohtadele, kus inimesed oma igapäevatoimetuste tõttu käivad, tuleks kasutada samalaadset lähenemist ka väiksemates kohtades – panna just mööda väikseid maakohti, külasid ja asulaid sõitma vaktsineerimisbussid, vaktsineerida väikelinnades-asulates-külades, – mitte eeldada, et inimesed peaksid sealt sõitma suurematesse keskustesse. Tihti on just maal tegu vanemate ja kehvema tervisega inimestega, kelle haigestumine võib tuua just kõige raskemaid tagajärgi. Seega on oluline vaktsineerimine kohapeal ja ka kodudes. Nende võimaluste leidmiseks ja rakendamiseks tuleb kaasata erasektori ressurssi ning kogemust. Erasektori esindajad tuleks kaasata vaktsineerimise juhtrühma.

8. Tagada, et erinevates ametlikes infoallikates oleks ajakohane info vaktsineerimise kohta.


16.6.21

Pool aastat survestamist, et volikogu viiks linna põhimääruse seadusega kooskõlla.

Peale minupoolset pidevat  survestamist  on Pärnu linnavolikogu sunnitud lõpuks homsel istungil (17.06.2021)  muutma 2017 aastal  vastuvõetud Pärnu  linna  põhimäärust (volikogu esimees oli siis Andres Metsoja)  ja viima selle seadusega kooskõlla. 

Hämmastav, et ei volikogu liikmed, linnavalitsus ega linnasekretär, kelle otsene ülesanne on jälgida, et linna õigusaktid vastaksid seadustele, pole nelja aasta jooksul teinud mingit ettepanekut linna põhimääruse kooskõlla viimiseks seadusega.  

Milles siis asi.

Märkasin, et Pärnu linnavalitsus ei ole registreerinud oma dokumendiregistris  linnavalitsuse istungite protokolle samuti komisjonide koosolekute protokolle ega teinud neid igaühele kättesaadavaks kuigi seadus seda kohustab.  Linnasekretär Tiina Roht valetab nagu ei peakski linnavalitsuse istungi protokolle  dokumendiregistrisse kandma ja avalikustama, sest protokollid sisaldavat salajast teavet ja neid saavat küsida ainult teabenõude korras. Aga selleks, et neid ei saaks küsida ka mitte teabenõude korras  ei ole neid linnasekretäri väitel kantud ka mitte avalikku dokumendiregistrisse ( kuidas sa küsid kui ei tea täpselt mida küsida).

Pidavat piisama sellest, et Pärnu linna kodulehel olevat toodud ülevaade igast linnavalitsuse istungist. Aitäh aga  mina näiteks linnasekretäri ei usalda ja tema toodud ülevaade istungist on sama aus nagu ta isegi. 
15.4.21

Karma ikka on olemas. Tubli Korobeinik!


Nautisin üle hulga aja Pärnu Linnavolikogu istungit. Isamaa sai just seda mis oli ära teeninud. 

Tubli Korobeinik – lase edasi samas vaimus. Las tulevad pilvedest maa peale. 

Kuidas tunne oli hr J. Põldmaa ja  S. Suursild.  

Ah et S. Suursillal on ka volikogu juhtimise kogemused.

Või et Siim Suursild  tahtis nüüd enne küsimuse esitamist selgitada ja kommenteerida oma küsimust - ärge segage.

Äkki tuletad meelde Audru vallavolikogu istungeid kus J. Põldmaa ja oma isamaalise jõuguga möllasite.

Muutsite naeruväärseks volikogu töökorra, tehes selles muudatusi, et võtta kahel opositsiooni liikmel võimalus esitada arupärimisi, muudatusettepanekuid ega häbenenud lisada töökorda lausa naeruväärset ja häbematut muudatust  mille kohaselt tuli opositsiooni liikmel alustada küsimuse esitamist küsisõnaga, võimaldamata oma küsimust selgitada, kommenteerida.

Oma jõugu liikmed võisid laterdada ja vahutada suvalistel teemadel niikaua kui tatti jätkus – protesti peale irvitasite -  nemad võivad, nemad on omad. 

Jäädes päris ausaks siis selline üleolev käitumine oli omane rohkem S.Suursilla õpivõimetul lilleneiul, Jaanus Põldmaal. Aga kõik nautisid sellist irvitamist. 

Olen Audru vallavolikogu istungeid salvestanud ja ka blogis kajastanud.
Tuletage meelde. Siin üks neist.

https://millimalli.blogspot.com/2012/04/peaasi-et-laps-ei-nutaks.html


Väljavõte 


08.03.2012 istungi päevakorra kuues päevakorrapunkt oli Audru Vallavolikogu töökorra muutmine.

Oma ettekannet alustades teatas Jaanus Põldmaa, et kuna kõik volikogu esimehed on töökorda muutnud siis tema tahaks nagu ka.


Mida ja kuidas siis Põldmaa oma  kambaga töökorras muutis.

1. Kuna millimalli oli teinud volikogu esimehele mitmeid märkusi, et volikogu korralised istungid ei toimu töökorras ettenähtud ajal, vaid nagu jumal juhatab, siis suure vihaga  otsustas J. Põldmaa  oma pandega muuta töökorda nii, et tema otsustab mis kuupäev ja kellaaeg  järgmine volikogu istung toimub. 

2. Volikogu töökorrast võeti välja  § 6 lg 5 mis lubas volikogu liikmetel pärast päevakorra kinnitamist saada sõna arupärimiste ja avalduste esitamiseks.
See olevat J. Põldmaa selgituse kohaselt võetud välja millimalli arupärimiste ja sõnavõttude  takistamiseks. (Peale millimalli ei olnud keegi ühtegi avaldust ega arupärimist volikogule esitanud).

3. Volikogu töökorda muudeti veel nii, et 
küsimusi võis (opositsioon)  esitada ainult selliselt, et küsimus pidi algama küsisõnaga.
Küsilause peab olema lihtlause ja oma küsimust kommenteerida ei tohi. Istungi juhatajal on õigus kõrvaldada iga küsimus, mille käigus asub küsija avaldama omapoolseid kommentaare.
See kehtis ainult 2 opositsiooni liikme kohta. Teised võisid vahutada palju tahtsid, millal tahtsid, kaua tahtsid ja mis teemal tahtsid.

4.Volikogu liikmete (opositsiooni)  poolt tehtavad sisulised muudatusettepanekud eelnõudele tuli volikogu töökorra muudatuse kohaselt esitada  hiljemalt istungi toimumise nädala esimese tööpäeva kella 14.00-ks  (seega esmaspäev kella kaheks).
Laupäeval või pühapäeval sai millimallil  postkasti volikogu materjalid aga esmaspäeval, kella kaheks, tuli võimalikud muudatusettepanekud viia juba valla kantseleisse. 

Volikogu sotsiaalkomisjoni koosolekul selgitas volikogu esimees seda muudatust selliselt:

Volikogu esimees J. Põldmaa: 
Selle muudatusettepaneku esitasin selleks, et väljaspoolt tulev inimene ei saaks esitada eelnõudele muudatusettepanekuid"
Mina: 
Mida tähendab väljaspoolt tulev inimene? Muudatusettepanekuid saavad ju esitada ainult volikogu liikmed. Mis sa selle "väljaspoolt tulev inimene" all mõtled.
Põldmaa: 
No ma mõtlesin opositsiooni
Mina: 
Mind ja Indat siis?
Põldmaa: 
Loorits ka
Mina
Mina siis olen volkogu mõistes väljaspoolt tulev inimene, mitte Audru vallavolikogu liige.
Põldmaa: 
Jah, te ei ole valimisliit "Audu" liikmed.

Vot selline pidev mõnitamine ja seaduste rikkumine toimus Audru vallavolikogus võimul olnud Isamaa pande poolt. Ja nüüd need samad  aferistid  oigavad Pärnu linnavolikogus - mul on piinlik, topeltstandardid! 
Kas tõesti, oi kui tundlikuks muutunud?

Ära mõtle välja! 
14.4.21

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed võivad tekkida enam kui ühel 10-st - et siis kuni üheksal 10-st või?

 

Teen väljavõtte Covid -19 vaktsiini Comirnty pakendi infolehelt  juhuks kui keegi vajab selle kohta infot


Pakendi infoleht: teave kasutajale
Comirnaty süstedispersiooni kontsentraat
COVID-19 mRNA vaktsiin (nukleosiidiga modifitseeritud)

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik vaktsiinid, võib Comirnaty põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda enam kui ühel inimesel 10-st
• valu ja turse süstekohas
• väsimus
• peavalu
• lihasevalu
• liigesevalu
• külmavärinad, palavik

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st
• punetus süstekohas
• iiveldus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st
• lümfisõlmede suurenemine
• halb enesetunne
• valu jäsemetes
• unetus
• sügelus süstekohas

Harva esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st
• ajutine ühepoolne näonärvihalvatus

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
• raske allergiline reaktsioon

12.4.21

Hoonestusõiguse seadmine Pärnu Tulbi 16 Kivimägi

Keegi palus saata.  Lubasin - enam ei mäleta kellele.  Siin see dokument siis on. 

Hoonestusõigus aga mis ajani? Mis on sellest hoonestusõigusest edasi saanud? 
6.4.21

Kaja Kallase Reformierakond keeldub jätkuvalt väljastamast teavet riigilt saadud toetuse kasutamise kohta .

järg postitusele  Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad.  Miks ka mitte.

Nagu arvata oligi, keeldus Reformierakond ka Andmekaitse Inspektsiooni vaideotsuse - ettekirjutuse alusel minu teabenõude täitmisest, asudes ekslikult seisukohale nagu ei kohustakse seadus neid teabenõudes palutud teavet väljastama.

Loomulikult ei ole see õiguspärane ega minu jaoks aktsepteeritav. Nüüd on Andmekaitse Inspektsiooni etteaste. Kas tuleb kohtuvaidlus AKI ja Refi vahel ja luuakse pretsedent või hakkab AKI otsima nõkse ja võimalusi taganemiseks, viskab püssi põõsasse ja kapituleerub Refi invasiooni ees.

Siin siis Reformierakonna keeldumine teabenõude täitmisest.Kirja koostanud isik on eksiteel, tegemata vahet teabe kohustuslikul avalikustamisel erakonnaseaduses ette nähtud määral ja viisil, ning sellel, et Avaliku teabe seaduse (AVTS) alusel saab teabenõude korras küsida ka sellist teavet, mida erakond ise ei ole küll kohustatud avalikustama kuid mis tuleb väljastada teabenõude esitamisel.


Kummaline, mis peaks olema Reformierakonnal vastu kui soovitakse teada kuidas erakond kasutas riigilt saadud toetust. Kas on midagi varjata?
25.3.21

AS Pärnu Vesi on 2022 aastasse planeerinud vee hinnatõusu.

 AS Pärnu Vesi nõukogu poolt kinnitati 2018 aasta lõpul 5 aasta (2019-2023) äriplaan milles toodu kohaselt on elukallituse tõusuga seoses planeeritud 2022 aastasse hinnatõus. 

Ette on nähtud 2022 aasta tariifide tõus 11,1%, sealhulgas veeteenusele 14,3% ja kanalisatsiooniteenusele 9,1%.

AS Pärnu Vesi äriplaanis on peale 2022. aasta hinnatõusu veeteenuse hind 3.0 euri/m3 koos käibemaksuga .

Vee- ja kanalisatsiooni hinnatõus, oleks küll see viimane asi mis praegu võiks koroonast kurnatud inimestele kaela sadada.

Jääb siis üle oodata kas ja millal AS Pärnu Vesi esitab veeteenuse hinna ettepaneku kooskõlastamiseks Konkurentsiametile. 

19.3.21

Kas tead, et riigiasutused ja kohalikud omavalitsuse jälgivad meid e - kirjade kaudu

Eespool on toodud üks postitus (pooleli) kriminaalasjast kus Pärnu Linnavalitsuse ametnik Reet Heldja võltsis dokumenti,asendades originaaldokumendil adressaadi nime ja postiaadressi uue nime ja postiaadressiga ning esitas võltsitud dokumendi tõendina riiklikus järelevalvemenetluses, püüdes jätta muljet nagu oleks Pärnu Linnavalitsus vastamiskohustuse isiku ees täitnud. 

Mitte sellest ei taha ma praegu kirjutada see tuleb siis kui õige aeg. 
Aga .....
Selle kriminaalasjaga seoses on üle kuulatud Pärnu linnavalitsuse ametnikud. Teabenõude korras on saadud üks selline ülekuulamise protokoll, mille esialgu kuidagi lohakalt  diagonaalis läbi lugesin, siis unustasin kuid miski hakkas mind häirima.   
Ühel päeval võtsin selle uuesti kätte. 

Jah, ma saan aru, et avaliku sektori asutused, nagu ka Pärnu linnavalitsus, tahavad teada kas kodanik on nende saadetud e-kirja ikka kätte saanud ja seepärast soetavad programme mis annavad teada kui adressaat on e- kirja avanud.
See huvi peaks olema ühekordne - kiri on avatud ja kõik. 

Aga ei! Sellest ei piisa, nemad tahavad sind ikka täiega jälgida. Soetatakse mooduleid mis võimaldavad e-kirjade kaudu palju ulatuslikumat jälgimist. 
Iga kord kui e- kirja avad saab saatja teada, mis kuupäeval, mis kellaajal, millisest arvutist (IP) sa e-kirja avasid, kui kaua meili lugesid jne. 

Siin väljavõte sellest Pärnu linnavalitsuse ametniku ülekuulamise protokollist. 
 

Niisiis oleme ka e -kirjade kaudu jälgitavad. 

Vastav avaldus on tehtud Andmekaitse Inspektsioonile kellele paistis see olevat uudis kuid kes nüüd asjaga tegeleb. 

On üks lihtne samm, mille igaüks saab teha, et vältida enamikku trackeritest, et sinu e-kirju ei saaks jälgida.

Peata e-kirjades sisalduvate nähtamatute piltide automaatne avamine, sest peamiselt on need jälitavad pikslid just piltides.

Tee nii. 
Logi oma postkasti sisse. 
Ava üleval paremas nurgas sakiline ratas (Seaded)
Vali "kuva kõik seaded"
Vali vasakult ülevalt esimene silt "Üldine" (eeldavalt on see sul juba avades ees)
Keri allapoole 
Pildid:
Kuva alati välised pildid - Lisateave
Küsi enne väliste piltide kuvamist - See valik keelab ka dünaamilise meili

Pane täpp "Küsi enne väliste piltide kuvamist"
Ära unusta salvestamist "salvesta muudatused"
(kui sul juba oli täpp selles valikus siis eeldavalt ei saadud sinu e-kirju jälgida). 

Miks see oli vajalik 
Kui saadetakse e-kiri välja, lisatakse e-kirjale üks nähtamatu pilt. Kui e-kirja adressaat teeb e-kirja lahti, siis antud pilt laetakse meili rakenduse poolt. 


11.2.21

Iga kuulsust ihkav lennuvõimetu lind võib saada peaministriks või presidendiks.

Kui kedagi usaldad pead alati arvestama võimalusega reedetud saada.
Inimene on kaval ja aldis oma kasuks teisi ära kasutama. Tuleb iseendas kindel olla ja veenduda, et see keda usaldad seda usaldust ka ikka väärt on. 

Pime usaldus – on enesepetmine, mille korral eitatakse ilmselgeid negatiivseid asitõendeid, mida küll nähakse, kuid keeldutakse tunnistamast.

Peaprokurör Parmas: me ei hakka tööle poliitikutele sobivas tsüklis.
Muidugi ei hakka prokuratuur tööle poliitikutele sobivas tsüklis ega seda keegi arvanudki vaid ikka ainult teatud poliitikutele sobivas tsüklis. 

Eestimeelne, korrumpeerumata EKRE tuli võimult kõrvaldada. Riigipööre korraldati ära 2021 jaanuaris Venemaa rüppe ihkavate ja pedofiilsete kalduvustega oravate ja sotside poolt koos reeturite, topeltagentide ja kaporatuuri abiga nagu ka riigikogu kõrgest puldist Eestimaa rahvale mitmeid kordi on maha öeldud. 

Ma ei ole veel seniilne, mõtlen oma peaga ja mäletan väga hästi aastate eest toimunud prokuratuuri uskumatult sarnast etlemist televisioonis, täpselt sama õigustus, õige ajastus poliitikasse sekkumiseks ja selle mõjutamiseks teatud poliitikutele sobivas suunas. 

Arvate, et küll onu Heinod ja tädi Maalid metsatalust seda leierdatud muinasjuttu usuvad. Ära mõtle välja!! 

Põlvpükste aeg peaks nendel meestel möödas olema. 
Kop,kop,lahti tee. Punamütsike sõi hundi ära.

Kui KaKA ja KeKa jõugud korraldavad kaporatuuriga riigipöörde siis mida peaksin mina, truualamlik riigikodanik sellest kõigist arvama, keda veel usaldama, millesse üldse uskuma. 

Veel ühed äraostmatud või?

Valet tuleb tõestada aga TÕDE kuulub faktide valda.

Jätkuks mõnel omatigi mõistust mis ütleb, et alati pole mõistlik teha seda, mida ma teha võiksin mis võib kahjustada usaldust, mida on aastaid toidetud.

No on ikka riik! Pole midagi imestada kui noored siit pagevad ja teatavad, et nemad siia pommiauku enam tagasi ei tule. 

Iga kuulsust ihkav  lennuvõimetu lind võib siin saada peaministriks või presidendiks. Pagan, minge Rannamajja  oma kuulsusejanu rahuldama.  

 

9.2.21

Miks peaks maa inimene saama valida ainult neid kanditaate kes elavad maal ?

Aeg möödub kiiresti. Juba 3 aastat viimastest kohalikest valimistest ja kohe, kohe on uued ukse ees. Hirm seekord volikokku valituks mitte saada võtab isamaa  saadikute seas võimust. 

Pärnu linnavolikogu otsustas, et 2021 aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad ühes- mitte kahes valimisringkonnas. See on demokraatlik ja kuidas teistmoodi üldse võinukski. Miks peaks maa inimene saama valida ainult neid kanditaate kes elavad maal mitte talle meelepärast kanditaati linnast ja vastupidi?  Isamaa saadikutele see aga kuidagi ei sobi, nemad lootsid siiani, et püsivad võimul igavesti kui piiravad maainimeste  vaba valikut  valida volikogusse just see keda soovitakse, olenemata sellest kas ta elab maal või linnas.  Eriti kõvasti, agaralt ja ogaralt võttis sõna isamaa volinik Jaanus Põldmaa.  

Oh kuidas tema küll uskus ja lootis, et peetakse kinni oma aja äraelanud  2017 a ühinemislepingust ja moodustatakse ikka kaks valimisringkonda - maa ja linn eraldi.  Ja siis ikka see leierdatud fraas - mul on häbi, mul on tõesti häbi.  

Ja peabki olema häbi aga mitte sellepärast, et volikogu tegi õige otsuse ja otsustas moodustada ühe valimisringkonna (linn ja maakond koos) vaid sellepärast, et  kadunuke Audru vald, löödi isamaalaste poolt kirstu just ahnusest saada riigilt ühinemistoetust, kopsakad rahad vallavanemale, aseesimehele ja teistele ametnikele  kellele lubati ka soojad kohad ühinenud Pärnu linnavalitsuses. 

Nüüd siis enne valimisi hauakaevajad räägivad jälle kohalike nimel,  osavaldade kaitsest ja osavallakogude vähesest otsustusõigusest. 

Tõde on see, et  osavallakogudel ei olegi mõtet seega ei tasu karta, et nende mõte tulevikus ära kaob. Mida ei ole see ei saa ka kaduda. 

Mul on hea meel, et  isamaalaste eneste relvad  pöördusid nende endi vastu. 

5.2.21

Issanda loomaaed on ikka tõesti suur.

Teen väljavõtte ühest Andmekaitse Inspektsiooni vaideotsusest. Vaide on esitanud Minufirma OÜ - pärast teist pudelit.Et siis meie folkloor või? 
29.1.21

Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad. Miks ka mitte.

Kapo abiga võimule kepselnu arvates peaks erakondade kulutused olema läbipaistvad ja kontrollitavad. Tubli. Miks ka mitte. Mind ka huvitab kuhu, kuidas ja milleks täpsemalt reformierakond riigiraha kulutab. 

Erakond on MTÜ, seega kehtib talle ka mittetulundusühingute seadus ja riigilt saadud raha osas avaliku teabe seadus (AvTS)  

Vaatame kas Ref täidab AvTS sätestatut ja kui aldis ta on ise oma erakonna kulutusi avalikustama.


Eesti Reformierakond          24.01.2020
Tõnismägi 9, Tallinn 10119
info@reform.ee
Tel: +372 680 80 80

Teabenõue
AvTS sätestatu kohaselt on Eesti Reformierakond teabevaldaja.

Eesti Reformierakond on saanud riigilt toetust 2020 aastal kokku 1 788 536 euri.Soovin teada kuidas täpsemalt on seda riigilt saadud raha kasutatud.

Esitan teabenõude lähtuvalt AvTS- st
Reformierakonna 2020 a majandamiskulud olid kokku 231 174 euri ja muud poliitilise tegevuse kulud 9 6 183 euri. Soovin teada milliseid konkreetsed kulutused sisalduvad majandamiskuludes ja millised muudes poliitilise tegevuse kuludes?

Palun väljastada väljavõte raamatupidamiskontodest (vm dokumentidest) kus on toodud (algdokumentide alusel) majandamiskulud ja kus muud poliitilise tegevusega seotud kulud - kus oleks toodud vähemalt arve number ja kuupäev, tehingu kuupäev, tehingu osapooled, tehingu sisu ja summa.

Vastuskiri palun edastada ettenähtud 5 tp jooksul e postile

Lugupidamisega
 

Vastust ei tule, saadan 03 veebruar 2021 meeldetuletuse.
(väljavõte)


Võtan ühendust ka telefoni teel, võib juhtuda, et minu teabenõue ei ole kohale jõudnud. 
 
Ametlikult registreeritud numbril vastab reformierakondlane kes teatab ,et reformierakond on hoopis eraettevõte, nemad teabenõuetele vastama ei pea ja Andmekaitse Inspektsiooniga ei maksa neid hirmutada, sest AKI tegelevat hoopis isikuandmete kaitse küsimustega ja pole pädev kohustama reformierakonda vastama.

Sellised tarkpead siis seal AS-is Oravad.  Kui teised erakonnad on MTÜ-d siis Ref on AS või OÜ.

Vastus aga tuleb .... 
suunatakse samale veebilehele kust just andmed võtsingi kuid millest ei selgu mingit detailsust.
(väljavõte)


Kuna palutud teavet ei väljastatud edastan täiendava teabenõude ja tuletan meelde, et palusin väljavõtet raamatupidamise kulukontost. 
(väljavõte)
 

Reformierakond ei suvatse vastata. 

12.02.2021 edastan vaide Andmekaitse Inspektsioonile ja palun kohustada Reformierakonda vastama ja palutud teave edastama. 

22.02.2021 teatega pikendab Andmekaitse Inspektsioon vaide menetlemise tähtaega ja lubab teha vaideotsuse 24.03.2021.

Nüüd 25.03.2021 saabus VAIDEOTSUS JA ETTEKIRJUTUS-HOIATUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/21/567 mis suunatud vastutavale isikule, erakonna esimehele, seega siis Kaja Kallasele ja millega rahuldati minu vaie:
  
1) teen vaideotsuse vaie rahuldada; 2) teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
Vaadata uuesti läbi vaide esitaja 24.01.2021 ja 09.02.2012 korduv teabenõue ning väljastada soovitud teave kui see on võimalik ja puudub alus keeldumiseks. Juhul kui Reformierakond keeldub vaide esitaja soovitud kujul teabe väljastamisest, siis viidata keeldumise alusele ja põhjendada keeldumist
3) määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 5. aprill 2021

Tule siia tagasi ja saad teada - kas Reformierakonnale kehtivad samad seadused mis teistele teabevaldajatele riigilt saadud toetuse kasutamise osas, kas Andmekaitse Inspektsioonil jätkub julgust ja selgroogu Reformiga piike ristata või mõeldakse üheskoos välja mõni oravatrikk, et Ref ei peaks palutud andmeid väljastama.

Vaie ja vaideotsus siin