16.05.18

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja peaks tundma oma tööga seotud õigusakte või hoidma suu kinni.

Seda postitust ajendas kirjutama Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppeli ebaprofessionaalne ja tõsiselt mittevõetav artikkel Pärnu Postimehes "Meil ei planeerita linna tagaselja". Kas teadlikult või teadmatult on Kaido Koppel levitanud Pärnu Postimehes valeinformatsiooni.

Artiklis on lausa rasvaselt trükitud lause "Detailplaneeringut ja selles sisalduvaid maa sihtotstarbeid ei tohi omaniku nõusolekuta muuta, sest omand on Eesti Vabariigis püha ja puutumatu"

Tohib ikka küll ja maa sihtotstarbe kooskõlla viimisel kehtestatud õigusnormidega ei ole mingit pistmist eraomandi pühaduse ja puutumatusega.

Maa-amet edastas 2008 aasta lõpul kõigile omavalitsustele kirjad  „Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määruse nr 155 rakendamine”  kus tõi ära nimekirja, iga konkreetse kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvatest katastriüksustest, millede sihtotstarbed ei vastanud Määruse §-s 6 sätestatud sihtotstarbe liikidele ning milliste liitsihtotstarbed ei olnud kooskõlas Määruse §- 7 sätestatuga.


Et jõuda selgusele, mida seaduseandja on iga konkreetse õigusakti või seaduse kehtestamisega täpselt soovinud ja kuidas seda tõlgendada, tuleb minna algandmete juurde ehk siis lugeda vastava õigusakti eelnõu seletuskirja. Antud juhul on kohane lugeda Vabariigi Valitsuse määruse " Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord" eelnõu juurde lisatud seletuskirja (siin
Teen väljavõtted olulistest ja antud teemat puudutavatest kohtadest mis kummutavad Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppeli kuulujutud - puust ja punaseks.M.O.T.T - kohalikul omavalitsusel on õigus ja kohustus omaalgatuslikult ........
M.O.T.T

Ja väljavõte Tallinna linnavalitsuse  kirjast kus selgitatakse maa sihtotstarvete muutmist. 


Veel teadmiseks.
Väga paljud inimesed arvavad ja elavad usus, et eraomand on püha ja puutumatu. Põhiseaduse järgi see nii aga ei ole. Eraomand annab küll õigused, ent annab ka kohustused. Samuti omaniku õigused võivad olla kitsendatud seaduse või teiste isikute õigustega. 

Kui Audru kohalik omavalitsus ei tahtnud/ või ei julgenud,  ilma maaomanike nõusolekuta, omal algatusel, maade sihtotstarbeid Määrusega kooskõlla viia, olnuks võimalik rakendada sunnimeetmeid.
Võimalik olnuks teha kasvõi ettekirjutusi.  Ühtegi sellekohast ettekirjutust selle 10 aasta jooksul tehtud ei ole. On ilmne, et Audru kohalikul omavalitsusel ei olnud teadlikult tahtmist teatud maade sihtotstarbeid õigusaktiga kooskõlla viia. 

Valgeranna golfiväljaku sihtotstarbest 

Kaido Koppeli seisukoht, et golfiväljak  võikski olla üldkasutatava maa sihtotstarbega  (mis on sotsiaalmaa üks alaliik ) ei ole õiguslikult millegagi põhjendatud. 
Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“  § 6 punkti 13 kohaselt on sotsiaalmaa maa (alaliik  üldkasutatav maa) , millelt ei taotleta kasumit. 
Sama Määruse § 6 punkt 2 sätestab aga, et ärimaa on ärilisel eesmärgil kasutatav maa.
(Ah et hr Koppeli arvates golfiväljaku  omanikud sülitavad kasumile ja teevad heategevust )

Äriettevõtte maa, millel toimub äritegevus, ei saa olla üldkasutatav maa!!!! On ilmselge, et golfiväljaku rajamine saab olla põhjendatud vaid ärilisel eesmärgil ja on kasumlik projekt.
Isegi Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja ei saa olla nii rumal, et seda mitte mõista. Aga mis on hämamise eesmärk. Kas põhjust  võiks otsida /leida Valgeranna golfi liikmete nimekirjast.