8.1.13

Väike valge vale

Audru Vallavolikogu  võttis 13.10.2011 vastu määruse nr 25 „Otsustusõiguse delegeerimine“ (siin ) delegeerides  (vastavalt KOKS § 22 lg 2) kõik kohaliku omavalitsuse,  kohaliku omavalitsusüksuse ja kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimused vallavalitsusele  -  kõik korraga.
 
Selline delegeerimine ei ole õiguspärane, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seadust § 22 lg2 tuleb vaadata koosmõjus teiste seadustega eelkõige HMS- ga §91 lg 1 

Audru Vallavolikogu määrus 13.10.2012 nr 25 ei ole kooskõlas normtehnika reeglitega, mis ei luba sedavõrd üldist delegeerimist (umbmäärane, liiga lai tõlgendamine). Delegatsiooninormides tuleb määrata nende rakendusala ja ulatus võimalikult täpselt ehk delegeerida tuleb ükshaaval st välja tuues, milline ülesanne delegeeritakse.

Haldusmenetluse seadus (HMS) § 91 lõige 2 (siin  ) on kirjas, et kui küsimuse otsustamine on seadusega antud kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse, siis igal konkreetsel juhul, kui küsimus ei ole antud valla või linnavolikogu ainupädevusse, võib valla- või linnavolikogu küsimuse otsustamise edasi volitada valla- või linnavalitsusele. Niisiis HMS§ 91 lg 2  lisab KOKS  § -le 22 lg 2 olulise tingimuse  „ igal konkreetsel juhul“

Oh jumal, katsu see neile veel selgeks teha!  Faktiliselt võimatu ettevõtmine - hakka  aga kandilist kuubikut ümmargusse auku ajama.
Abi pole kusagilt loota.
(ma ei hakka viitama sellele suurele kirjade hulgale - kõik on dokumendiregistris kättesaadav)
Jälle pool aastat vaidlusi ja survestamist.  Siim ajab jura ainult jura ajamise pärast, uhkus ei luba teiste nõu kuulda võtta. 
 
Seega annan auru juurde. Teemandid tekivad ainult väga tugeva surve all.

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse (MSVS) § 3 kohaselt annab valitsusasutus tasuta selgitusi tema poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta.

Pöördun järelepärimisega Siseministeeriumi poole saamaks sealt kinnitust, et ei ole õiguspärane kui volikogu delegeerib kõik kohaliku omavalitsuse ülesanded  ühe määrusega  vallavalitsusele.

Tuleb ootuspärane vastus, loomulikult ei aktsepteeri Siseministeerium sellist delegeerimist, vastuskiri siin
Kopeerin
...„ Nagu näha, räägib HMS konkreetsetest juhtudest, mistõttu peab ka kohaliku omavalitsuse volikogu igakordselt kaaluma ning jõudma otsusele, kas antud juhul on edasivolitamine valla- või linnavalitsusele põhjendatud ning otstarbekas.

Sellest lähtuvalt ei saa öelda, et vallavolikogu-poolne üldine kõigi kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste delegeerimine vallavalitsusele ühe määrusega on kooskõlas õigusaktidega.“

Koostan eelnõu Audru Vallavolikogu 13.10.2011 määruse nr 25 „Otsustusõiguse delegeerimine“ kehtetuks  tunnistamiseks, lisan seletuskirja ja Siseministeeriumi kirja ning saadan volikogu esimehele 06.09.2012 volikogu istungi päevakorda võtmiseks ja vallavalitsusele tutvumiseks.
Eelnõu ollakse sunnitud päevakorda võtma  aga niisama lihtsalt  alla ei anta. Mis siis välja mõeldakse.

06.09.2012 volikogu istungil tuleb Suursild  lagedale väitega, et minu esitatud Siseministeeriumi kirja ei usuta,  jumal teab kuda ja mida  ma  varjasin või võltsisin.

Nemad esitasid ise Siseministeeriumile järelepärimise ja nüüd ootavad vastust, sellepärast ei saavat  sellel istungil minu eelnõud edasi  arutada ja selle arutamine lükatakse edasi järgmisele volikogule.

Kopeerin  dokumendiregistrist 06.09.2012 volikogu istungi protokollist.
Siim Suursild: oleme esitanud Siseministeeriumile järelpärimise määruse juriidilise
õiguspärasuse kohta, vastust tänaseks ei ole saanud. Seega puudub seisukoht, kas on vajalik määrus kehtetuks tunnistada või ei. Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku suunata küsimuse otsustamine järgmisele volikogu istungile kuna hetkel puudub juriidiline hinnang.“

Pane tähele, vallavanem väidab, et järelepärimine on saadetud  kuid vastust Siseministeeriumilt praeguseks, istungi  ajaks  (06.09.2012)    ei ole saabunud.

Valla dokumendiregister  järelepärimist Siseministeeriumile ei sisalda. Saan teada, et järelepärimine tehti  läbi Munga Õigusbüroo ( ihujurist). Õige kah, mõtle kui häbi kui Siseministeerium saab teada, et Audru Vallavolikogu ei mõistagi delegeerida.

Siin on järelepärimine mis vald  läbi Munga Õigusbüroo Siseministeeriumile saatis siin

Siin Siseministeeriumi poolt   29.08.2012 saadetud vastuskiri  Munga Õigusbüroole siin
Aga Siim ju väitis, et istungi ajaks 06.09.2012   polnud kirja veel saanud.
Et siis e-mail tuli kohe 9 päeva!!! Miks ka mitte!!   VÄIKE VALGE VALE, KEELATUD EI OLE

 Siseministeeriumilt saadud  kirja sisu täpselt sama mis  millimallilegi saadetud kirjas.
Kopeerin
... Nagu näha, räägib HMS konkreetsetest juhtudest, mistõttu peab ka kohaliku omavalitsuse volikogu igakordselt kaaluma ning jõudma otsusele, kas antud juhul on edasivolitamine valla- või linnavalitsusele põhjendatud ning otstarbekas.

Sellest lähtuvalt ei saa öelda, et vallavolikogu-poolne üldine kõigi kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste delegeerimine vallavalitsusele ühe määrusega on kooskõlas õigusaktidega.“

Aga miks Simmul ja tema lilleneiul Jannul seda kommejanti  ja valet vaja oli  ... vastust ei ole veel saabunud.

Eks ikka selleks, et järgmiseks volikogu istungiks esitada ise eelnõu  Audru Vallavolikogu  13.10.2011 määruse nr 25 „Otsustusõiguse delegeerimine“ kehtetuks tunnistamise kohta.
 „Me ise tegime, me ise otsustasime“.

 Ha .. ha .. ha  .. oluline on ju asja sisu.

Aga kuhu jäi minu poolt  06.09.2012 volikogule esitatud, eelnõu, mis oli päevakorras, menetleti ja suunati järgmisele volikogule. Läheb juba 4 kuu aga eelnõu „ripub“ kusagil.
Siim peab jälle  peenikest naeru oma lilleneiu Jannu  üle, kel pole aimugi, et miski jäi nagu pooleli.  

Selline asi on võimalik  ainult Audru Vallavolikogus.  Volikogu esimees unustab menetluses olevad eelnõud,  sest suures tõstmise ettepanekute  tegemise tuhinas ei jää tal muule aega mõelda - tõstame maamaksu, tõstame abivajajatel sotsiaalteenuste hinda, tõstame .., tõstame ... tõstame !!!

Tõstame selle keskealise lapse autoroolist ja võtame võtmed ära,  las harjutab pealegi edasi traktoriga.