30.03.15

Nelja dokumendi edastamine e-postiga on vallale nii koormav, et sunnib valda oma igapäevast tööd ümber korraldama

(Eelmise postituse kohta. Vallavanem tühistas korrlduse ja kuulutas välja enampakkumise. Loomulikult ei olnud huvitatuid, sest tegelikult oli auto juba ammu müüdud ja rahagi vallale laekunud.  Lollitamine! ) 
 
24.02.2015 esitasin Audru vallavalitsusele teabenõude soovides dokumente mida mul ei ole õnnestunud aastate jooksu mitte kuidagi Audru valla dokumendiregistrit ega kodulehelt leida kuid millised peaksid ilmtingimata seadustest lähtuvalt  vallas eksisteerima, olema kättesaadavad kõigile ( minu teabenõude leiad dokumendiregistrist).

Keegi ju ometi ei kahtle, et meie eeskujulikul vallal olulised dokumendid puuduvad, millimalli on lihtsalt ise saamatu - ei mõista otsida ega nulliga jagada .

Nagu oligi arvata, Audru vallavalitsus keeldus kirjaga 05.03.2015 nr 6-17/572-1 teabenõuet täitmast,  põhjendades, et ei suuda valla tööd ümber korraldamata nii suurt hulka dokumente väljastada, see on vallale liiga koormav. 

 
Seda küll ei tahaks, et  Audru vald millimalli pärast  valla töö peab ümber korraldama või hoopis pankrotti läheb.  
Labane vale nagu ikka. 
Seega teabenõue mitmeks osaks  ja uuesti osade kaupa.  

Toon lühidalt  mida teabenõudega küsiti, mis selgus ja  mida vallavalitsus oli sunnitud häbiga tunnistama. Siit ka vastus miks teabenõudele vastamisest loodeti pääseda

1.Audru vallavalitsuse töökord - töökord  puudub.
2.vallavalitsuse komisjonide moodustamise kord ja alused - dokument puudub

3.dokument millega on kehtestatud nõuded valla ametnike haridusele  -   dokumendid puuduvad.
4.ametnike värbamise ja valiku kord   -   dokument puudub.
5.sotsiaalnõuniku (Peep Tarre) ametijuhend   - dokument puudub.
6.dokument kus toodud  sotsiaalnõuniku Peep Tarre  tööülesanded - dokument puudub.
7.dokument millega kehtestati nõuded sotsiaalnõuniku (Tarre) haridusele   -   dokument puudub
8. vallavalitsuse ametnike koolitamise kord   -    dokument puudub
9.dokument mis annab õiguse maksta preemiat juubelite puhul   -    dokument puudub
10.vallavalitsuse korraldused millega on otsustatud lastele jõulupaki väärtus 2010, 2011, 2013 ja 2014 aastal   -   korraldused puuduvad
11.vallavalitsuse istungi protokollid milles nähtub arutelu ja otsustus milline on laste jõulupakkide väärtus aastatel (2010-2014)   -   protokollid  puuduvad

12.Dokument mille alusel vald maksab  juriidiliste teenuste eest igakuiselt vähemalt 260 euri  - dokument puudub
13.maksekorraldus mis tõestab väljamakse tegemist OÜ Liu Paat juhatajale IVO TART`ile Audru vallavolikogu 04.02.2010 nr 24 otsuse alusel vapimärgi omistamise eest ( summas 8751 kr ) - edastati kassa väljamineku order makse kohta Ivo Tart 5000 kr.
14. dokumendid millega anti üle (sh hoiule) ja kanti maha tegevuse lõpetanud valla
hallatavate asutuste Aruvälja Rahvamaja, Kihlepa Rahvamaja, Jõõpre Rahvamaja, Lindi Rahvamaja ja Kihlepa Raamatukogu varad   -   dokumendid puuduvad
15. arved ja maksekorraldused mille alusel on makstud tasu (leping 02.01.2014) Jõerand Siirile juriidiliselt põhistatud vastuste koostamise eest selgitustaotlustele, järelepärimistele, järelevalvemenetlustele jm pöördumistele   -   dokumendid puuduvad
16. Vallavalitsuse liikmetele võib maksta lisatasu ainult volikogu otsuse alusel (KOKS § 49). Edastada volikogu otsus mis oli aluseks lisatasu maksmisel vallavalitsuse liikmetele Peep Tarre, Ülle Kaljumäe, Priit Annus (vallavanema käskkiri 19.12.2013 nr 21.1-1.5/14)  -   dokumendid puuduvad
17.Edastada volikogu otsus millest vallavanem S. Suursild lähtus kui otsustas maksta käskkirjaga 19.12.2013 nr 21.1-1.5/15 preemiat  (395,57) volikogu aseesimehele Mati Sutt volikogu poolt määratud volikogu ülesannete täitmise eest   -    dokument puudub
18.  27. november 2014 korralduse nr 429 alusel eraldati reservfondist 5000 eur jõulukaunistuste ostmiseks. Vastavalt AvTS palun edastada jõulukaunistuste ostmise arved ja maksmist tõendavad dokumendid  - edastati 2 arvet koos maksekorraldustega.

Kus siis see hulk dokumente hr Suursild? No mis sa oskad kosta.  Kus midagi ei ole  ega sealt  ka midagi ei võta. 
Samahästi võiksin kritiseerida raadiot, et  see pilti ei näita.
 
Audru vallavalitsuse  töö vajab tõesti ümberkorraldamist.