01.10.21

Ihna detailplaneeringuga püütakse seadustada korruptiivse detailplaneeringuga , täielikult ranna ehituskeeluvööndisse kavandatud, vallavanema poolt erastatud maad.

Eelnevad postitused, et suudaksid toodus orenteeruda ja saaksid dokumentidega uuesti tutvuda.
10.12.20 Mis toimub Pärnulinnavalitsuses - korruptsioon nahhaalsus või mõlemad? siin 
4.01.21 Jõesuudme elamurajoon - Vee ja kanalisatsioonitrassid rajati riigimaale ilma igasuguste lubade ja kooskõlastusteta.

1. Nüüd on siis nii, et linnavalitsus on sunnitud lõpuks tunnistama, et kogu Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga planeeritu, kavandati teadlikult ranna ehituskeeluvööndisse, hoolimata käesoleva postituse autori (kes oli tol ajal volikogu liige) sellekohastest protestidest ja märkustest.

Kogu tolleaegne Audru vallavolikogu liikmete isamaaline kamp, hoidis suu kinni ja nõustus vaikides õigusvastase detailplaneeringu kehtestamisega (ei pannud tähele).

Keskkonnaamet oli seenil või korjas metsas käbisid, tema ei märganud ka midagi õigusvastast ja kooskõlastas  ranna ehituskeeluvööndisse kavandatu Päikesemetsa ja Jõesuudme detailplaneeringu. Miks ka mitte - käsi peseb kätt.

Isamaaline, aus maavanem, hr Andres Metsoja, kes pidi teostama detailplaneeringu üle riiklikku järelevalvet, kiitis kommentaarideta, erakonnakaaslase ja sõbra S. Suursilla, Audru jõe äärde, ranna ehituskeeluvööndisse planeeritud detailplaneeringu heaks (siin).

Kui see ei ole korruptsioon - siis mis see on?

Kui kahju - kõigil jäi kahe silma vahele, keegi peale millimalli ei märganud, et Audru jõe suudme vasakkaldal on Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringu hoonestusalad täies ulatuses kavandatud ranna ehituskeeluvööndisse. (või nagu linnavalitsus nüüd kirjutab "on sattunud ehituskeeluvööndisse".

2. Jõesuudme ja Päikesemetsa elamurajooni teenindavad kinnistuvälised vee- ja kanalisatsioonitrassid, rajati õigusvastaselt riigimaale 2014 a, ilma maaomaniku (Maaamet) loata, ehitusloata, kaevelubadeta, projektita ja ühegi kooskõlastuseta.
Vaata 2014 aastal andis vallavanem Siim Suursild korralduse (siin ) anda välja ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks Kaubasadama teele ja Päikesemetsa ja Jõesuudme kinnistutele.
Korraldusel ei ole märgitud, et vee ja kanalisatsioonitrasse võiks rajada ka tol ajal (2014) riigi omandis olevale maale (edaspidi Jõe puhkeala) ega saanudki olla, sest Maaamet oli keelanud riigimaad kasutada enne kui see ei ole läinud valla omandisse (siin). Ehitusloal ei ole samuti riigimaad märgitud. Riigi maa läks valla omandisse aga alles 2017 aastal. Seega ebaseaduslikud rajatised - korruptsioon.

3. Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutele juurdepääsutee, avalikult Kaubasadama teelt, rajati munitsipaalmaale, Jõe puhkealale ( 2017 aastani riigimaa) mille rajamiseks ei ole väljastatud ühtegi luba - ei ehitusluba, ei kaeveluba, ei maaomaniku nõusolekut (ei riigi ega valla) ei ühtegi kooskõlastust.

Ehitusluba anti välja vallavanema Siim Suursilla 02. 11.2017 korraldusega nr 358 siin OÜ’le Teehoiu Partnerid (Hallikmägi) Jõesuudme elamurajooni sisetee ehitamiseks.

Aga Jõesuudme tee, ei ole sisetee see on rajatud hoopis vallale kuuluvale maale ja sellele ei ole väljastatud tee rajamiseks ei ehitusluba ega ühtegi muud luba, puuduvad ka kõik nõutud kooskõlastused.

Nüüd siis väidab linnavalitsus (osavald Audru P. Annus), et see on S. Suursilla näpukas, tegelikult olevat selle ehitusloaga lubatud ka valla maale Jõesuudme tee rajamine. Inimene eksis - no mis teha.

Vaatame kas keegi veel eksis. Kuidas see kollektiivne arutamine ja otsustamine välja nägi.Kas seal ka kõik eksisid?

Vaatame Pärnu linnavalitsuse 02.11.2017 nr 2.1/39 istungi protokolli siin. Punkt 5. KUULATI: ettekannet tee ehitusloa andmise kohta Papsaare külas Jõesuudme elamurajooni sisetee ehitamiseks. Ja jälle on arutamise all (S. Suursild, P. Annus, P. Tarre ja Kaljumäe) ehitusloa andmine ainult siseteede ehitamiseks. Ka nemad eksisid!

Ka ehituskomisjoni liikmed eksisid, protokolli kohaselt arutati jälle siseteedele ehitusloa andmist.

Riigi Teatajas avaldatu kohaselt määrab vallavanem Siim Suursild juba 2014 a tol ajal veel riigi omandis olnud maale rajatud teele nime "Jõesuudme tee" siin (kas siis olematule teele.

Nüüd siis, kui asi on tulnud avalikuks, Jõesuudme Päikesemetsa elamurajooni elamumaa ostnutel probleeme kuhjaga, proovitakse hakata Ihna kinnistu detailplaneeringuga korruptsiooni kuidagi seadustama.