7.5.18

Skandaalse Liu sadama kinnistu kaasomand müüdi otsustuskorras ja 1 euroga, ilma mingi enampakkumiseta.

Jätkuks eelmisele postitusele
Õigusvastane korraldus, millega  Audru vallale kuulunud Liu sadama kinnistu kaasomand  2/200 otsustuskorras 1 euroga maha parseldati on allpool. Äriregistris on TÜ Liu Sadama juurde märgitud  kustutamishoiatus. Juhatuse liikmena figureerib jälle Arne Taggo.

Korraldus on igati vastuolus kehtiva õigusega. Toon ära oma pöördumise Pärnu Linnavolikogu ja revisjonikomisjoni poole milles toon põhjendused ja õigusliku alusel millele tuginedes seda väidan.

Pärnu Linnavolikogu             07.05.2018
Hr Andres Metsoja
Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjon
Hr Heldur Paulson

Õigusvastase haldusakti alusel vallavara võõrandamine.

23. märts 2017 andis Audru vallavalitsus korralduse nr 74 „ Vallavara võõrandamine otsustuskorras“ millega võõrandati Audru valla kaasomandi osa (2/200) Liu sadama kinnistust otsustuskorras 1 euroga tulundusühistule, TÜ Liu Sadam. Muutmiskanne on tehtud kinnistusraamatusse 23.04.2018 notari 2.11.2017 kinnistamisavalduse alusel.

Haldusakt (23. märts 2017 nr 74 „vallavara võõrandamine otsustuskorras) ja selle alusel tehtud tehing on õigusvastased järgmistel põhjustel:
  1. Haldusakt ei ole kooskõlas Audru vallavara valitsemise korra § -ga 61 p 4 mille kohaselt võib vallavara võõrandada otsustuskorras selle senisele kasutajale, kes on kasutanud seda enam kui seitse (7) aastat ning vara omal kulul parendanud.
    Audru vallale kuulunud kaasomandi osa Liu Sadama kinnistust ei olnud TÜ Liu Sadama senises kasutuses ja TÜ Liu Sadam ei ole teinud omal kulul parendusi, sest Audru vallavolikogu 13. mai 2010 otsusega nr 53 on Audru valla kaasomandi osale Liu sadama kinnistust seatud hoonestusõigus hoopis MTÜ Liu Sadamaarenduse kasuks.
    Seega saanuks Audru vald kaasomandi osa otsustuskorras võõrandada ainult MTÜ -le Liu Sadamaarendus juhul kui MTÜ oleks teinud omal kulul parendusi.
  2. Audru vallavara valitsemise kord § 58 lg 5 kohaselt müügihinna määramisel, võetakse alghinna määramisel aluseks eeldatav turuväärtus või eksperdi hinnang, erandjuhtudel ka vara erilised omadused. Audru vallavalitsus müüs Liu sadama kinnistu kaasomandi (2 /200) 1 euroga , haldusaktilt ei selgu kas see on turuhind või mõne eksperdi hinnang. Arvestades asjaolu, et PRIA toetuste (ligi 1 milj) abil teostatud töödega, tõusis Liu Sadama kinnistu turuväärtus tunduvalt, seega ka Audru valla kaasaomadi osa väärtus, ei saaks võõrandamise hinnaks kujuneda kuidagi 1 eur . Millisel õiguslikul alusel määrati hinnaks 1 euro? Hinna määramine ei olnud kooskõlas Audru vallavara valitsemise korraga.
Seega, Audru valla kaasomandi osa 2/200,  Liu Sadama kinnistust, oleks olnud õiguspärane võõrandada ainult enampakkumise korras. Ootan Pärnu linnavolikogu argumenteeritud seisukohta minu poolt toodule. Kas nõustute, et Audru vallavalitsuse korraldus 23. märts 2017 nr 74 on õigusvastane ning kas ja mida võetakse ette haldusakti kehtiva õigusega kooskõlla viimiseks ja õigusliku olukorra taastamiseks.
Vastuskiri e postile 
Lugupidamisega
Anne Seimar