07.11.14

Sõnajaldade tuulikud Saari külas on nüüd reaalsus


Olulise informatsiooni saamine Audru vallas sõltub sellest  kas vallavalitsusel on mugav ja kasulik seda jagada või  avalikustatakse ainult lõpptulemus.  Tuulikute püstitamist Saari külla varjati avalikkuse eest viimase võimaluseni ja alles eile said sellest teada volikogu liikmed.
 Aga peale seda millimalli postitust võtab Siim Suursild vallalehes kindlasti tuulikud kõne alla ja hakkab  neid"laikima"  

Et tuulikud toovad tahes-tahtmata kaasa  keskkonna  muutuse on loomulik,  see aga  tekitab inimestes erinevaid reaktsioone. Tavaliselt  vajab inimene hirmudest üle saamiseks lihtsalt  rohkem informatsiooni ja kaasamist.

01.10.2014 esitas Elektri Energia AS  (volitatud esindaja Andres Sõnajalg)  Audru vallavalitsusele  taotluse lubada neil 5 uue põlvkonna tuulegeneraatori (3 MW, tüüp Eleon 3M165 HH177) püstitamist Audru valda, Saari külla, läbi projekteerimistingimuste, ilma detailplaneeringut algatamata ja avalikkust kaasamata. (taotlus siin )

Audru vallavalitsust ei tulnud kaua  moosida,  juba 16.10.2014 rahuldati  Elektri Energia taotlus ja  kinnitati   projekteerimistingimused (korraldus siin) mis tähendab, et mingit avalikustamist ja rahva kaasamist ei tule, asi aetakse korda ehituslubade väljastamisega. Põhjenduseks toodi avaliku huvi puudumine ning asjaolu, et  Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringuga on juba määratud  tuulepargi võimalik ala Saari külas ja tuulikute minimaalne  kauguse elamust (1km) ja tiheasustusalast (2 km)

Avaliku huvi puudumist on küll kummaline väita kui avalikkust ei ole toimuvast teavitatudki. 

Jutlustame aga ikka edasi kui tähtis on avalikustamine ja kaasamine  ......... nüüd siis tuulepark ilma planeeringuta ja avalikkust kaasamata. Ei tea kus ja millises  ruumis  Audru valla juhid elavad igal juhul ei ole selle nimi  õigusruum.

Asjaolu, et maakonna teemaplaneeringuga  on määratud  võimalik ja eeldatav tuulepargi asukoht  Saari külas ei  tähenda, et enne tuulikute tegelikku püstitamist pole valla tasandil planeerimismenetlus, avalikustamine ja kaasamine kohustuslik.  Vastupidi ,see kohustus tuleneb otseselt valla enda üldplaneeringust ja Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringust. 

Audru valla üldplaneeringus on toodu, et  juhul kui soovitakse Audru valda rajada tuulepark tuleb selle rajamiseks koostada valla osa üldplaneering või teemaplaneering.

Pärnu maavanema 21.11.2013 korraldusega  nr 646  (siin )   on kehtestatud „ Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering ( siin kõik seotud materjalid )  kus kirjas , et teemaplaneering ei anna otsest alust tuulikupargi rajamiseks. Tuulikupargi rajamise aluseks on kohaliku omavalitsuse tasandi planeering, millega määratakse tuulikute arv,  nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud, leevendusmeetmed ja kaalutud  kõiki asjaolusid . 

Terviseamet on kooskõlastanud  maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu tingimusel, et kirjutatakse sisse kohustus  edasiste täpsemate valla planeeringute käigus  uurida põhjalikumalt tuulepargist lähtuva müra ja varjutuse ulatust ja   teostada müra ja varjutuse modelleerimine.

Keskkonnaministri 04.03.2011 määrusega nr 16 võeti vastu “Välisõhu leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded”, millest tuleb lähtuda tuulikuparkide edasisel planeerimisel kohaliku omavalitsuse tasandil. 

Kõik ametid sh  Keskkonnaamet ja  Terviseamet seavad  kohustuse tuuleparkide rajamisel algatada planeering kohaliku omavalitsuse tasandil,  see on selgesõnaliselt välja toodud Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus ja maavanema poolt allkirjastatud selgitustes ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele.

Jälle üks ilus  loosung see maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering, nähti vaeva, kulutati palju töötunde ja  tehti nägu nagu see oleks  edaspidi kellelegi siduv.  Juba loetud kuude pärast Audru vallavalitsus sülitab sellel. Miks ka mitte kui on õige parteipilet ja sobiv jalanumber. Ehk kardetakse  tuulikupargi  avalikku menetlust seepärast, et 22.04.2014 Essalu Neitsi Külakeskuses toimunud  arutelul, tuulikute võimalikkusest Audru vallas,  ei olnud protokolli kohaselt  ühtegi inimest kes oleks tuulikuid pooldanud,  peale arendaja enda.

Koosoleku protokoll siin ja osavõtjate nimekiri koos tuulikute vastu antud häältega  siin

Loe siit kui viitsis lisaks (keri allapoole, leiad  Pärnu maakonna)

Faktid
Vaata kuidas  projekteerimistingimusi väljastati.  Esialgu faktiliselt tühjade lahtritega blankett, alles pärast millimalli protesti täideti lahtrid.  
 Aadu Ansu kinnistule püstitatava tuuliku projekteerimistingimused  enne  (siin )  ja pärast  (siin )
Kiitsa kinnistule püstitavate tuulikute projekteerimistingimused  enne (siin ) ja pärast  (siin
Samasugused olid kolmele teisele tuulikule väljastatud  projekteerimistingimused.

 Vaata milline taktika,  projekteerimistingimuste lahtrid 3 ja 4 kus toodud tuuliku tüüp on vasturääkivad. 

Andrese maaüksusele püstitava tuuliku tüüp väidetakse lahtris  3 olevat Eleon 3M164 HH175 lahtris 4 aga hoopis Eleon 3M165 HH177 (siin)
Aadu Ansu maaüksusele püstitatava tuuliku tüüp lahtri  3 kohaselt Eleon 3M150 HH175 aga lahter 4 kohaselt  hoopis Eleon 3M150 HH177 ( siin  )
Krantsu tuuliku tüüp lahtris 3 Eleon 3M150 HH175 lahter 4 kohaselt Eleon 3M150 HH177 (siin )
Kiitsa maaüksuse tuulik tüüp lahtris 3  Eleon 3M150 HH175  lahtris 4 aga Eleon 3M150 HH177 siin
Rüüsa tuuliku tüüp lahtsis 3 Eleon 3M150 HH175 aga lahtris 4  et hoopis Eleon  3M150 HH177 (siin )

 Mis see siis on,  kas kõigi 5 tuulegeneraatori projekteerimistingimuste väljastamisel eksiti  või on see taotuslik. Ma ei ole paranoiline,  kogemused ütlevad, et see on teadlik eksimus.