07.10.18

Ässitaja ei ole aga ...... Lindi ja Liu sadama kinnistute kaasomanikud, kasutage oma ostueesõigust !!!!

Nagu teada võõrandas Audru vallavalitsus (vallavanem Siim Suursild)PRIA toetuste abil rajatud Liu ja Lindi sadama kinnistute kaasomandi osad seadust ja Audru vallavara valitsemise korda rikkudes 1 euriga MTÜ dele, kus tal olid isiklikud majandushuvid.

Enampakkumist ei korraldatud kuigi enampakkumise kohustus tuli otseselt Audru vallavara valitsemise korrast ja seadusest.

Et Liu ja Lindi sadama kinnistud on kaasomandis siis Audru valla kaasomandi osa müügi korral oli igal kaasomanikul ostueesõigus.

Ostueesõiguse teostamiseks peab aga ostueesõigust omavale isikule olema tagatud võimalus teada saada müügilepingu sõlmimisest.

Võlaõigusseaduse kohaselt peab müüja(antud juhul Audru vallavalitsus)teatama ostueesõigust omavale isikule viivitamata ostjaga sõlmitud müügilepingust ja selle sisust ning ostueesõigust omava isiku nõudmisel esitama ka müügilepingu.

Kuna ostueesõigust võib teostada kahe kuu jooksul pärast eelnimetatud teate saamist, on müügilepingust ja selle tingimustest teada saamise ajahetk väga oluline.

Oluline on ostueesõiguse puhul veenduda,et kõik kaasomanikud saavad teate tehingu sõlmimise kohta kätte ning ostueesõiguse algusperiood oleks seega fikseeritud.

Audru vallavalitsus ei ole seniajani teavitanud Liu ja Lindi sadama kaasomanikke oma kaasomandiosa võõrandamisest.

Seega Lindi ja Liu sadama kaasomanikud saavad ikka veel kasutada oma ostueesõigust.

Ostueesõigust omavale isikule peab sõlmitud lepingust teatama viisil, mis võimaldaks hiljem teatamise aega ja fakti vaidluse korral tõendada.
Riigikohus on oma otsustes märkinud, et võimalike vaidluste korral peab müüja tõendama, et ostueesõigusega isikut on teavitatud nii müügilepingu sõlmimisest kui ka selle lepingu tingimustest.Kuna selle tõendamine ei pruugi olla lihtne, oleks otstarbekas eelistada ostueesõigusega isikule lepingu koopia esitamist.

Veel tuleb riigikohtu arvates müügilepingu sisusse kuuluvaks lugeda kõik müügilepingu tingimused, millest võib oleneda ostueesõiguse teostamine. Selliste tingimuste hulka ei pruugi kuuluda mitte üksnes müügieseme hind,vaid ka näiteks müüdava eseme kvaliteet, maksetingimused ja võimaliku vastutuse välistamise kokkulepped.

Kui müüja poolt esitatud teade ei sisaldanud kõiki müügilepingu olulisi tingimusi, ei hakka ka ostueesõiguse teostamise tähtaeg kulgema.

Selle info saamisest kahe kuu jooksul on kaasomanikel õigus kasutada ostueesõigust,st asuda piltlikult öeldes ise lepingusse ostja asemele.

Selleks peab huvitatud kaasomanik minema notari juurde,tegema ostueesõiguse teostamise avalduse ning deponeerima ostuhinna ( mis Lindi ja Liu sadama kinnistute puhul oli 1 eur)notari ametiarvel (deposiidis.

Lindi ja Liu sadama kaasomanikud kasutage oma ostueesõigust - saate Audru valla poolt võõrandatud kaasomandi osad 1 euriga.