09.10.18

Ametnike suvepuhkus ei anna õigust kodanike pöördumistele tähtaegselt mitte vastata

Seaduses antud tähtaegadest kinnipidamine on oluline osa hea halduse tavast, millest ametnik peab lähtuma. „Kindlasti ei saa pöördumistele vastamise tähtaegadest mittekinnipidamise õigustuseks olla näiteks ametnike suvepuhkus. Igal ametnikul ja omavalitsusel tervikuna on kohustus tagada isikute põhiõigused ja vabadused ning töö tuleb ka sellest lähtuvalt korraldada“, ütles õiguskantsler Allar Jõks.  

Aga tegelikkus on selline. 

Minu 26.06.2017 pöördumine Audru vallavalitsuse poole. 
Vastuskirjaga 22. juuni 2017 nr 6-17/1239-1 pikendasite teabenõudele vastamise tähtaega põhjendades seda finantsjuhi puhkusega kuid jätsite viitamata õiguslikule alusele mis seda lubas. Palun viidake õiguslikule alusele mis lubab teabenõudele vastamise tähtaega pikendada seoses puhkustega.

31.07.2017  vastuskirjaga nr 21.3-10/1322-1 Audru vallavalitsus  vastab nii :
Õiguslik alus rikkumiseks  puudub.

Arvate, et Audru valla liitumine Pärnu linnaga andis võimaluse parema kaadri valikuks ja ametnike kompetentsus tõusis.  Haa... haa...haaa...
Ära mõtle välja!!!

13.07.2018 edastasin Pärnu linnavalitsusele järgmise sisuga pöördumise:
Edastasite 11.07.2018 teate, et pikendate minu 03.07.2018 teabenõuetele vastamise tähtaega seoses linnavalitsuse puhkustega 15 tööpäevani. Kahjuks ei anna AvTS teabevaldajal õigust pikendada teabenõuetele vastamistähtaega seoses haldusorgani puhkustega. 
Palun viidake AvTS vastavale sättele mis lubab teabenõudele vastamise tähtaega pikendada seoses linnavalitsuse puhkustega. Juhul kui sellisele sättele viidata ei ole, põhjendage miks linnavalitsus rikkus AVTS ning kuidas ebapädevat ametnikku karistatakse.

Pärnu linnavalitsuse vastus 24.07.2018 kiri  nr 4.3-7/10641-3 siis selline:

Suvi on puhkuste periood. Kui ligi üks kolmandik linnavalitsuse teenistujatest on puhkusel, tõuseb kahtlemata neid asendavate teenistujate töökoormus. Lisaks võib nõutavat teavet vahetult valdava teenistuja asendajal võtta rohkem aega vajaliku teabe leidmine.


Kas kirjas on viidatud õiguslikule alusele mis lubas teabenõudele vastamise tähtaega pikendada ( seadust rikkuda)  - EI OLE
Kas kirjast nähtub kas ja kuidas ebapädevat ametnikku karistati - EI NÄHTU.

Seega Pärnu Linnavalitsus ei suvatsenud kirjale isegi mitte sisuliselt vastata vaid asus oma rikkumist õigustama. 

Täieline Eesti Vabariik!Seaduste, sh kodanike põhiseadusest tulenevate subjektiivsete õiguste rikkumine,ei ole mingi teema. 

Part,käitub nagu part,prääksub nagu part,aga kui ise ennast pardiks ei tunnista siis part ei ole.