07.10.21

Kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringut ei ole järgitud.

Linnal tuleb järgida kehtivaid planeeringuid. Planeering on haldusakt ning kehtiv haldusakt on siduv. Linn peab kõigis menetlustes seisma selle eest, et planeering kui terviklik ruumilahendus viidaks ellu nii, nagu näeb ette kehtestatud planeering.

Mõistagi võivad vajadused aja jooksul muutuda ‒ see, mis võis olla vajalik 10−15 aastat tagasi ja mis detailplaneeringus endiselt kehtib, ei pruugi praegu enam vajalik olla. Sellele vaatamata tuleb arvestada kehtiva detailplaneeringuga: kõiki sellest tulenevaid nõudeid tuleb täita ja linnal ei ole õigust neid moonutada, muuta ega loobuda nende täitmise nõudmisest. Kindlasti ei saa planeeringut muuta arendajaga sõlmitava kokkuleppega. Planeeringut saaks muuta üksnes õiguspärase haldusaktiga.

Pärnu Linn ei ole järginud kehtestatud detailplaneeringut Papsaare külas Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistutel ( nagu teate on see vallavanem Siim Suursilla erastatud maa detailplaneering )

Kehtestatud detailplaneeringuga nähti ette 1 transpordimaa

Kehtestamise otsusesMaaameti geoportalist aga nähtub, et moodustati tegelikult 4 transpordimaa krunti


62401:001:0333
LähiaadressJõesuudme põik T3
AsustusüksusPapsaare küla
ValdPärnu linn
MaakondPärnu maakond
Registreerimise aeg02. august 2018. a.
Muudatuse registreerimise aeg22. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1Transpordimaa 100


Tunnus16001:001:0145
LähiaadressJõesuudme tee T1
AsustusüksusPapsaare küla
ValdPärnu linn
MaakondPärnu maakond
Registreerimise aeg08. oktoober 2015. a.
Muudatuse registreerimise aeg22. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1Transpordimaa 100%


Tunnus16001:001:0146
LähiaadressJõesuudme tee T2
AsustusüksusPapsaare küla
ValdPärnu linn
MaakondPärnu maakond
Registreerimise aeg08. oktoober 2015. a.
Muudatuse registreerimise aeg22. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1Transpordimaa 100%


Ja veel see Jõe puhkealale, rajatud juurdepääsutee millel puudub ehitusluba ja igasugune muu õiguslik alus, mis ei ole ka maakatastris registreeritud.


Vähe sellest, et kogu kupatus on planeeritud ehituskeeluvööndisse ei ole ka mingilgi määral järgitud kehtestatud detailplaneeringut .

All toodud korraldusega on Siim Suursild jaganud selliselt, et tekkis 2 transpordimaad. Millaski on ta veel ühe juurde tekitanud, sest kokku on 4 transpordimaad aga detailplaneeringu järgi peaks olema ainult üks. Ise otsustan ja jagan just nii kuidas tahan.
(Väljavõte korraldusest)Aga see ei ole veel kõik.