27.02.19

Miks Pärnu linnavolikogu esimees, A . Metsoja hoidis revisjonikomisjoni linnavalitsuse töö kontrollimisest eemale?

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS)§48 lg4 kohaselt täidab revisjonikomisjon oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesande

Kirjas 22.08.2018 1-9/11083-3 on volikogu esimees A, Metsoja teatanud järgmist:
Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjonile annab ülesandeid Pärnu Linnavolikogu.

Millised ülesanded siis Metsoja juhitud Pärnu linnavolikogu 2018 aastal revisjonikomisjonile andis?
Dokumendiregistrist  ühtegi sellekohast dokumenti ei leidnud. 

Ei saa teada kui ei küsi!  


17.10.18 edastan volikogule teabenõude kus punktis 3 soovin teada:

3.Millal ja millised ülesanded on volikogu andnud revisjonikomisjonile 2018 aastal?

3.1 Väljastage volikogu istungi protokoll, volikogu istungi päevakord vm dokument kust nähtuks volikogu poolt ülesannete andmine revisjonikomisjonile.

3.2 Väljastage dokument kus volikogu poolt revisjonikomisjonile antud ülesanded kirjas.

Juhul kui Pärnu linnavolikogu ei ole andnud revisjonikomisjonile ühtegi ülesannet 2018 aastal, keelduge teabenõude täitmisest ja viidake keeldumise aluse vastavale sättele.

23.10.2018 tuleb volikogu esimehelt Andres Metsojalt vastuskiri.
(teen väljavõtte) 

Ha... ha... haaaaa...... Miks ka mitte. 

Metsaoja juhitud linnavolikogu ei olegi 2018 aastal  revisjonikomisjonile ühtegi ülesannet andnud!!!! 

Seega revisjonikomisjonil pole olnud võimalust oma tööd teha. 

Miks volikogu esimees Andres Metsoja IRL, Isamaa) hoidis 2018 aastal revisjonikomisjoni linnavalitsuse töö kontrollimisest eemale. 

Täieline EV. 

Valides Andres Metsoja (Isamaa) saate olla kindlad, et midagi ei tehta ja seadusi ei täideta.