Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 27, 2019 postitused

Miks Pärnu linnavolikogu esimees, A . Metsoja hoidis revisjonikomisjoni linnavalitsuse töö kontrollimisest eemale?

Kujutis
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS)§48 lg4 kohaselt täidab revisjonikomisjon oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või  volikogu ülesande l  Kirjas 22.08.2018 1-9/11083-3 on volikogu esimees A, Metsoja teatanud järgmist: Pärnu Linnavolikogu  revisjonikomisjonile annab ülesandeid Pärnu Linnavolikogu. Millised ülesanded siis Metsoja juhitud Pärnu linnavolikogu 2018 aastal revisjonikomisjonile andis? Dokumendiregistrist  ühtegi sellekohast dokumenti ei leidnud.  Ei saa teada kui ei küsi!   17.10.18 edastan volikogule teabenõude kus punktis 3 soovin teada: 3.Millal ja millised ülesanded on volikogu andnud revisjonikomisjonile 2018 aastal? 3.1  Väljastage volikogu istungi protokoll , volikogu istungi päevakord vm dokument kust nähtuks volikogu poolt ülesannete andmine revisjonikomisjonile. 3.2  Väljastage dokument kus volikogu poolt revisjonikomisjonile antud ülesanded kirjas. Juhul kui Pärnu linna