04.09.13

Audru vald koos maavanema ja siseministeeriumiga plaanib seaduserikkumist


Suvi ja netipuhkus on läbi .  Teen esimesed „juurdeviivad „ harjutused.

Audru ja Lavassaare vallaelanike rõõmupäevad on varsti käes, ühinemine saab teoks ja kõik läheb ikka ja aina paremaks.

Et mitte anda põhjust spekulatsioonideks ütlen kohe ära- millimalli ei ole ühinemise vastu vaid selle vastu kuidas Laali Maldi  (IRL) mehed selle Audrus läbi viisid.

 Kui reformi korraldav Siseministeerium, kelle osa vassimises mitte vähem oluline pole, on oma seisukoha andnud, võtan muinasjutu ” Parasiit ja Peremees “ osadeks.   

See meie ühinemisprotsess oli  omaette logistiline ime - ei midagi liigutamata tehti ei midagi.
Maavanem lubab peale ühinemist  kvaliteetsemat avalikku teenust ei tea kust toodud kõrgelt haritud spetsialistide näol, siseministeerium taob rusikaga vastu rinda ja lubab ühinemisprotsessi läbiviimisel demokraatiat,  läbipaistvust, avalikustamist. Selline roosamannaline mulin,  millel pole saba ega sarvi,  jäägugi “suurte sõnameistrite”  sarja, tegelik elu on midagi muud. 

Kui palju maksab Eestis ausus ? Eurodes palun. 

Ja nüüd faktid.
Millimallil õnnestus hankida  Pärnu maavanem poolt Siseministeeriumile saadetud maavanema arvamus Lavassaare ja Audru valla ühinemisest ( Loe)
Kopeerin sellest olulised read. 
"Lavassaare valla liitumine Audru vallaga annab võimaluse avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks uuenenud Audru vallas . Samas ei muutu oluliselt ka nende teenuste kättesaadavus."

 Seega muutub ühinenud Audru vallas avalike teenuste kättesaadavus halvemaks kuigi mitteoluliselt.

01.07.2013 esitan Audru vallale järelepärimise (siin )  ja palun teatada kas minu kirjas nimetatud avalikke teenuseid (sündide ja surmade registreerimine,  kaevelubade,  ehituslubade, kasutuslubade, vee erikasutuslubade taotlemine ja väljastamine,  registreerimistaotluste esitamine  tegevusalal tegutsemiseks ja vallavanema ning volikogu esimehe vastuvõtt) osutatakse peale ühinemist edasi  ka endisel Lavassaare valla territooriumil (Lavassaare alevis) kus neid seniajani osutati.  

Vastust ei ole siiani, möödas üle kahe kuu (aga kohal ei ole ju ka veel maavanem poolt lubatud kõrgelt haritud spetsialiste  kes teaksid, et kirjadele tuleb vastata vastavalt  MSVS hiljemalt 30p jooksul).
18.08.2013 esitasin kaebuse Halduskohtule kohustamaks Audru vallavalitsust vastama. (lubatud avalikustamist ja läbipaistvust  tuleb nõuda kohtu kaudu.)

Proovin avalikku teavet saada Hr maavanem  käest.

03.07.2013 esitan Pärnu maavanemale järelepärimise siin  ja soovin teada milliste avalike teenuste kättesaadavus uuenenud Audru vallas  halveneb, miks halveneb ja kelle jaoks halveneb. Milliste avalike teenuste mitteolulist halvenemist maavanem siseministeeriumile saadetud arvamuses silmas pidas.

 01.08.2013 tulebki maavanema vastus siin kus ei ole nimetatud konkreetselt ühtegi teenust mille kättesaadavus halveneb vaid mainitakse, et  Lavassaare vallarahvale muutub avalike teenuste kättesaadavus mitteoluliselt halvemaks kuna vallavalitsus hakkab asuma  Audrus.

Miks Audru vallavalitsus ei vasta kirjadele, miks maavanem  vassib ega  nimeta ühtegi konkreetset avalikku teenust mille kättesaadavus peale ühinemist halveneb. Sisseministeerium kui peo korraldaja ja paari panija aga vaikib  -  peaasi, et ühinemine toimuks.  
 
Audru vald koos maavanema ja siseministeeriumiga kavandavad  uuenenud Audru vallas  seaduse rikkumist

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus  (KOÜS  sHYPERLINK "https://www.riigiteataja.ee/akt/778809?leiaKehtiv"iHYPERLINK "https://www.riigiteataja.ee/akt/778809?leiaKehtiv"in ) § 4 sätestab  :
  Ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla või linna elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi vähemalt samal tasemel, mis oli enne omavalitsusüksuste ühinemist.

Avalike teenuste osutamist korraldatakse kõikides asustusüksustes, kus enne ühinemist paiknesid valla- või linnavalitsused.

Seega KOÜS § 4 kohaselt ei tohi uuenenud Audru vallas halveneda  avalike teenuste kättesaadavus  ka mitteoluliselt ja  nii Audru kui ka Lavassaare alevis  (kus enne paiknes vallavalitsus) tuleb korraldada  avalike teenuste kättesaadavust samal tasemel.
Selle ühinemise  korraldamiseks saavad ühinevad vallad riigilt suure nutsu (nn altkäemaksu) millega tuleb tagada ka  avalike teenuste kättesaadavus vähemalt samal tasemel.
 
04.08.2013 esitatud järelepärimisega palun maavanemat selgitada  kuidas on tema poolt  siseministeeriumile esitatud arvamus (avalike teenuste kättesaadavus halveneb mitteoluliselt) kooskõlas KOÜS § 4 tooduga (siin) ja 30.08.2013 proovin Audru vallavalitsuselt saada uuesti teavet milliseid teenuseid peale ühinemist Lavassaare alevis enam ei pakuta (siin)

04.09.2013 tuleb Pärnu maavalitsuse (koostanud Urmas Kase) vastuskiri ( siin )kus pole vaeva nähtud vastamisega vaid kopeeriti täpselt eelmise kirja sisu.
Maavanemale tuleb au anda tema alluvad on kõrgelt haritud spetsialistid kes vähemalt kuupäeva ja kirjanumbri oskasid ja viitsisid ära vahetada. Kirjavahetus jätkub,  millimalli tahab vastuseid (aga see on alles algus, planeeringute spetsialist pr Pärn vastab ühele küsimusele juba mitu aastat  -  on ka põhjust nagu hiljem veendute) 

Nüüd ootame ja vaatame kuidas asjaosalised hakkavad seadust väänama, õigustama , valetama, vassima ja vallakodanike seadusest tulenevad õigusi mutta tampima..
 
Kirjutan edasi kui saan vastused ka  Siseministeeriumilt  ja Vabariigi Valitsuselt.Seniks muudel teemadel.