16.04.10

Volikogu istung - rahulik algus.

Istung algab nagu ikka, päevakorrapunktide kinnitamine. 

Mitu kuud kestnud vaidlus, et määruste juures peaksid olema seletuskirjad oli vilja kandnud. Kiitus, tehtud tublit tööd. 

Päevakorrapunktide kinnitamisel selgub, et eelnõud „Üldplaneeringute ülevaatamine“ päevakorras polegi. Mida päevakorras pole, seda ei tohiks ka arutama hakata. See nõue Audru vallavolikogule ei kehti - mida ei tea, seda ei pea. 

Päevakorras terve rida millimalli ja proua Inda arupärimisi aga keegi pole viitsinud vaadata, et neile arupärimistele on nõutud kirjalikku vastust, mitte suulist istungil. 

Neid, millele nõutud suulist vastust, päevakorras pole. 

Päevakorras „üldplaneeringu esimene lugemine“ –aga sellist eelnõu ei leia. On „üldplaneeringu kehtestamine“ hoopis. 

Kinnitati päevakord. 1.päevakorrapunkt „Detailplaneeringu vastuvõtmine Papsaare külas Kääbaste kinnistul“ 
Läheb ludinal, küsimusi ei teki. 

2. päevakorra punkt „. Detailplaneeringu vastuvõtmine Saulepa külas Reinu kinnistul“ Vastu võetud – küsimusi pole 

Volikogu esimees mainib juba, et kuidas siis täna nii. 

Tekib vist väike hirma, äkki ajakirjanikud on millimalli tummaks ehmatanud, kes nüüd tiksub vaikselt terve istungi

3.Detailplaneeringu vastuvõtmine Lemmetsa külas Aida kinnistul Küsimusi on – on, ja hakkab pihta! 

Selgub, et valla korraldust on vahepeal muudetud. Miks muudeti ja mida muudeti. Kas muudeti maa suurust või midagi muud. Maanõunik hr Annus ei tea, lubab hiljem vaadata ja ütleb, et tegu on korrusmaja teenindusmaaga, kus üks elanik omab majas kahte korterit. Üle 2 hektari teenindusmaad (4krt) korruselamu juurde? Tundub rohkem kui imelik (teenindusmaa = majaalune maa + minimaalne maa selle maja ümber käimiseks e maja teenindamiseks).
Mis tingis valla sellise „lahkuse“ mida seadusega pole ette nähtud. 

Nüüd siis majarahval detailplaneering peal ja maa kruntideks. 

Ega millimallil kade pole aga ennekuulmatu lugu küll. Oleks tahtnud § ka näha. Kuna teised midagi ei tahtnud, siis otsus võeti vastu. 

4. „Detailplaneeringu kehtestamine Saulepa külas Pirsi kinnistul“ Tutvustatakse planeeringut. 

Küsimused. 
Küsimus millimallilt. 
Pirsi kinnistu detailplaneeringu algatamise otsusel kirjas „osaline“ st mitte kogu kinnistu ei ole hõlmatud detailplaneeringuga siin Nüüd, planeeringu kehtestamisel on see „osaline“ kuhugi kadunud ja ei räägita enam osalisest planeeringust.siin 

Tekib väike segadus. „Valimisliit Audru“ ei saa üldse aru millest jutt. Hr Sutt avaldab imestust, et kas seal on siis mingit vahet. No on vahe! 
Hr Annus ja veel mõned saavad väga hästi aru, et kuskil on midagi nihu - aga keda huvitaks. 
Kehtestamise otsus võeti vastu 

5. „ Detailplaneeringu kehtestamine Lindi külas Jõeääre ja Lauda kinnistul“ 
Planeeringu tutvustamine. 
Küsimused. 
Millimallil on küsimus.
Algatamise otsusel märgitud Planeerimisseadus § 8 aga nüüd kehtestamise otsusel § 9. 

Arvad, et tühja see üks number vahet - vahe aga suur ja oluline. 

Algatamise otsusel § 8 tähendas, et Jõeääre ja Lauda kinnistu detailplaneeringuga ei muudeta Audru valla kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu kehtestamise otsusele märgitud § 9 tähendab, et Jõeääre ja Laude planeeringuga muudetakse Audru valla kehtivat üldplaneeringut. 

Kui muudetakse üldplaneeringut (§9) siis peaks detailplaneeringu üle teostama järelevalvet ka maavanem.

Pole võimalik „ei muudeta“ ja siis „ muudetakse“. 

Millimalli teeb ettepaneku võtta eelnõu tagasi ja viia sisse parandused. 

Ei olda nõus. Algatamise otsus siin Kehtestamise otsus siin Otsus võetakse vastu „Valimisliit Audru“ei lase ennast segada. 

6. Audru valla üldplaneeringu 1. lugemine. 

Kutsel märgitud päevakorra punkt 6 “üldplaneeringu 1 lugemine” aga eelnõus, “üldplaneeringu kehtestamine” 

Eelnõul oleks pidanud olema kasvõi ääremärkusena, „esimene lugemine“. Aga ei ole. 

Kuna eelnõu „üldplaneeringu kehtestamine“ võeti vastu, siis juriidiliselt peaks juba kehtima valla uus üldplaneering ja mingitest järgnevatest lugemistest, ei saaks enam juttu olla. 

7. Audru valla ehitusmääruse 3. lugemine ja kinnitamine
Kõik rahul, küsimusi pole. 
On keegi, kes pole kunagi rahul aga põhjust selleks on kuhjaga.

Kuna sõna antakse kaheks küsimuseks, tõin välja olulisema.
Ehitusmääruse mitmed punktid on vastuolus põhiseaduse ja planeerimisseadusega. 
Piirangud, pandud tähtajad ei tulene seadustest ja need on põhiseadusega vastuolus.

Audru valla (08.04.2010) uues ehitusmääruses lk 4 ilmneb vastuolu põhiseaduse, planeerimisseaduse ja HMS -ga järgmis osas 

§ 5 lg 3 „Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks aastat, arvates vallavalitsuse vastava korralduse teatavakstegemisest. Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel pikendada ühekordselt lähteülesande kehtivuse tähtaega ühe aasta võrra. Taotlus lähteülesande kehtivuse tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne lähteülesande kehtivuse tähtaja lõppemist. 

§ 5 lg 11 Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates, kui planeeringu algatamise otsuses ei ole sätestatud teisiti. 

Samuti tuleks parandada Audru valla ehitusmääruses olev vale sõnakasutus

Planeerimisseadus ei tunne sõna „lähteülesanne“ Planeerimisseadus kasutab terminit "planeeringu lähteseisukohad(PlanS § 16 lg 2, 3). 
Põhjendused (viidates seadustele ) Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 154 lõikele 1 otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. 

Põhiseaduse § 154 lg 1 tekstiosa "tegutsevad seaduse alusel" tuleb mõista kui seaduslikkuse nõuet. 

Seega peab kohalik omavalitsus kõik küsimused lahendama vastavuses põhiseaduse ja seadustega.

Ehitusseaduse § 19 lg 4 puntki 5 kohaselt kohalik omavalitsus määrab valla või linna ehitusmääruses kohaliku omavalitsuse ülesannete jaotuse ja tähtajad planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel.

Tsiteeritud volitusnorm ei sisalda volitust seada kolmandatele isikutele mingeid detailplaneeringu menetlemisega seotud tähtaegasid.

EhS § 19 lg 4 punktis 5 nimetatud tähtaegade näol peetakse silmas kohaliku omavalitsuse organite siseste tähtaegade kehtestamist, st ajaperioode, mille jooksul kohalik omavalitsus peab planeerimismenetluses toimingud sooritama.
PS §-st 3 tuleb kohaliku omavalitsuse jaoks kohustus järgida talle delegatsiooninormiga antud volitusi ja neid mitte ületada. 

Seega ei saa Audru kohalik omavalitsus ületada oma volitusi ja kehtestada tähtaegu Audru valla ehitusmääruses (kolmandatele) isikutele. 

Hoolimata põhiseaduslikust riivest kehtestati uus valla ehitusmäärus ( „Valimisliit Audru“ poolt) 

Millimalli ei lepi, et kohalik omavalitsus teeb vallarahvale oma mugavuse tõttu piiranguid määrates tähtaegu, mis ei tulene seadusest. 

Tuleme selle teema juurde tagasi siis kui õiguskantsler on oma sõna öelnud. ( aga need määratud tähtajad, saada kukele) Mõned päevakorrapunktid läksid ägedamaks, neist homme.