30.08.17

KORRUPTSIOON AUDRU VALLAS - MTÜ PÄRNUMAA ÕPILASMALEVA VARJATUD TEGEVUSED

-Mati Sutt on Audru vallavolikogu liige, volikogu aseesimees, volikogu hariduskomisjoni esimeesrevisjonikomisjoni liige ja Jõõpre kooli direktor (alates 01.09.2015 ühendab Jõõpre Kool endast Jõõpre Kooli, Jõõpre Lasteaeda, Aruvälja Lasteaeda ja Lavassaare Lasteaeda).
-Peep Tarre on Audru vallavalitsuse liige ja sotsiaalnõunik.
-Ülle Kaljumäe on Audru vallavalitsuse liige ja Audru vallvalitsuse finantsjuht.

Kõik eespool nimetatud vallaametnikud on seotud MTÜ ga Pärnumaa Õpilasmalev.

-Mati Sutt on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige(asutajaliige, juhataja)
-Peep Tarre on MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige (asutajaliige)
-Ülle Kaljumäe teeb MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva raamatupidamist (siin )

MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva eesmärgiks on Põhikirja kohaselt : tööharjumuste kujundamine ja õpilastele töötamise võimaluste loomine erinevates ettevõtetes ning asutustes õpetajate ja kasvatajate juhendamisel, noorte koolivälise vaba aja sisustamiseks mitmesuguste ürituste korraldamine ja selleks võimluste loomine,koostöö tegemine teiste ühingute ja organisatsioonidega.

See on see, mida MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev peaks tegema, milleks ta on ellu kutsutud. Aga millise äriga vallaametnike Mati Suti ja Peep Tarre õpilasmalev peaasjalikult tegelikult tegeleb?

Jõhker korruptsioon - tehingud, lepingud iseendaga. 

Audru valla pangakonto väljavõtetelt nähtub, et juba aastaid tehakse igal kuul Audru valla eelarvest märkimisväärseid väljamakseid MTÜ-le Pärnumaa Õpilasmalev.  
Tekkis küsimus - mille eest?

Teabenõude korras edastatud dokumentidest ja selgitustest selgub, et MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev osutab Audru vallale oma bussi ja autoga tasulisi majandusvedusid, (ühis)transporditeenuseid - nii õpilasveod kui ka juhutransporditeenused,korraldab vallas külaliste vastuvõtte, samuti maksab Audru vald MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevale kinni Mati Suti muud sõidukulud õpilasmaleva autoga.Vallavanema selgituse kohaselt on seda tehtud 3-4 aasta, Mati Suti kirjas toodu kohaselt aga oli ta sellise suulise kokkuleppe sõlminud juba aastast 2009) 
Mitte mingit õiguslikku alust selleks ei ole.

Audru vallavalitsus on teatanud, et puuduvad Audru vallavolikogu ja/või vallavalitsuse otsused tellida MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevalt (ühis)transporditeenuseid või maksta MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevale kinni Mati Suti sõidukulud MTÜ autodega. 

Sõitude kohta esitab MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (Mati Sutt) vallalt raha saamiseks arved (siinsiin)ja sõidupäevikud (2015 bussi ja auto siin, 2016 jaan- juuni siin, 2016 aug-dets siin, 2017 jaan-aprill siin), eraldi bussi kohta millega veetakse inimesi (õpilasveod, liiniveod) ja auto kohta millega teeb Mati Sutt muid talle vajalikke sõite.

Allpool näitena 
väljavõte 2017a jaanuari kuu sõidupäevikust, Mati Suti sõitudest, MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva autoga (mis vald kinni plekib).

Palusin selgitusi (siin) ja viidata õiguslikule alusele mis seda lubab kuid nagu ikka, vallavanem Siim ebamugavatele kirjadele ei vasta. 

Kilomeetrid on paisutatud kordades(klõpsa pildil  näed suuremalt)
RIKUTI KORRUPTSIOONIVASTAST SEADUST (KVS)

Mati Sutt kui Audru volikogu liige, hariduskomisjoni esimees, revisjonikomisjoni liige ja Jõõpre kooli direktor ning ühtlasi ka MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige, (juhataja)ning Peep Tarre kui Audru vallavalitsuse liige ja sotsiaalnõunik ning samas ka MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liige, ning Ülle Kaljumäe kui Audru vallavalitsuse liige, finantsjuht ja ühtlasi MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva raamatupidaja, omades ametiseisundit sõlmisid lepingu ja tegid/teevad tehinguid iseendaga.

Eesti Vabariigis kehtiv korruptsioonivastane seadus toob ära ametiisikutele keelatud tehingud. 

Ametiisikul on keelatud sooritada tehinguid iseendaga ( KVSi § 11 lg 1 p 1 ) või teha muid sellise iseloomu või huvide konfliktiga seotud tehinguid. Seadus täpsustab, et riigi esindaja ametikohalt on keelatud teha varalisi tehinguid mittetulundusühinguga, mille liige ise ollakse.

KarS § 288 kohaselt on ametiisik KarS eriosa tähenduses isik, kellel on ametiseisund riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus, kui talle on pandud haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded.

2. Audru vald on rikkunud riigihangete seadust (RHS)
Vald jättis korraldamata avaliku konkursi või hanke (ühis)transporditeenuse (vedaja) leidmiseks, mistõttu on teised turul tegutsevad selle valdkonna ettevõtted jäetud ilma võimalusest konkureerida. Õigusvastaselt sõlmiti kokkulepe seotud isikutega.

3.Majandustegevuse registri andmetel puuduvad MTÜ-l Pärnumaa Õpilasmalev vastavad load (ühis) transporditeenuseid osutada. 
Ühistransport on tegevusloa alusel korraldatav tasuline sõitjatevedu. MTÜ Õpilasmalev saab tasu vallalt (kuna veab õpilasi) seega osutab ühistransporditeenust kuid luba selleks tegevuseks puudub. 

4. (Ühis)transporditeenuse osutamine ei ole MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva põhikirjaline tegevus.

5.MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva buss ja juhid ei vasta õpilaste ja (ühis) transporditeenuse osutamiseks kehtestatud nõuetele ja kvalifikatsioonile (vallavanema väitel ei olevat seda kontrollitud - veetakse lapsi aga vald ei tea kas sõiduk ja juht vastavad nõuetele!)  samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1071/2009.

6.MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva 2016 a majandusaasta aruandes transporditeenuse osutamist ei ole kajastatud .

7.Audru valla majandusaasta aruannetes lisas „tehingud seotud osapooltega“ tehingud MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevaga ei kajastu (rikutud õigusakte RTJ 2.46-2.49, raamatupidamise seaduse § 4) mis on karistatav karistusseadustiku § 381 prim 1 alusel „raamatupidamise kohustuse rikkumine

8.Vallavanem Siim Suursild on rikkunud haldusmenetluse seadust ja teistest asjakohastest seadustest tulenevat,et valda esindav isik peab oma otsused põhjendama ja dokumenteerima.

Hr Mati Sutt ja Peep Tarre (kes te kanditeerite KOV valimistel vallavanema meeskonnas)- demokraatlikus riigis astutakse selliste rikkumiste korral ametist tagasi. 

21.07. 2017 tegin  selles postituses toodu asjaolude kohta avalduse  KAPO-le. Kas ja mis KAPO ette on võtnud - ametlikud andmed puuduvad. 

Tõenäoline, et vaikitakse maha, mätsitakse kinni.

Tule homme tagasi, saad teada uutest korruptsioonijuhtumitest Audru vallas. 

2015 MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva arved (sh transpordi) siin , siin
MTÜ ÕM 2016a maj aruanne siin
Ü. Kaljumäe teeb MTÜ Õpilasmaleva raamatupidamist siin
MTÜ ÕM äriregistri B kaart väljatrükk siin
MTÜ ÕM Põhikiri siin
kiri 03.05.2017 pöördumine siin