20.03.10

Riigikontrolli auditi aruanne oli volikogu jaoks salajane dokument

Kui millimalli avaldas jaanuaris arvamust, et MTÜ-de (mittetulundusühingute)rahastamine ei käi meie vallas õiguspäraselt, siis reageeris vallavanem Joonas jälle põrutamisega, ukse tagakäe kinnilöömisega, sajatamisega. Joonasele sekundeeris volikogu aseesimees hr Mati Sutt, kes millimalli äärmiselt nahhaalse avalduse peale võinuks rabanduse saada. Ka temal (nagu pea kõigil volikogu liikmetel) on oma MTÜ, mis sai möödunud suvel, volikogu otsusega korruptiivselt, tasuta hoonestusõiguse 30 aastaks, veel ainsana vallale kuulunud maale Valgerannas (teest vasakul, ka parkla). Valla arengukava järgselt ja kehtestatud planeeringu kohaselt ei saanuks hoonestusõigust sellele maale MTÜ kasuks seada. Pisipisi korruptsioon, mis on hästi peidetud mitte iga silma ette toodud.

Kõik ahmisid õhku ja vaatasid millimallit kui kurdi terroristi.

Jälle võinuks süüdistada millimallit valetamises ja laimamises, MTÜ-d kallale ässitada ja "Valimisliit Audru" e vallavolikogu, oleks millimalli grillinud nagu Tänupüha kalkuni ............

................aga keegi, keda ignoreerida ei saanud, jõudis kontrolli tulemusel millimalliga samale tõdemusele.

04.02.2010 volikogu istungi päevakorras oli punkt 10. Ülevaade Riigikontrolli auditi eelnõust” Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö rahastamine valdades ja linnades”.

Selle päevakorra punkti kohta ei olnud lisatud miskit materjali. Huvitav miks? Kus on Riigikontrolli audit, millest juttu tuleb? Istungi algul avaldas millimalli pahameelt, miks riigikontrolli auditit volikogu liikmetele ei esitatud.

Oi, kui loll küsimus see oli!!! Kuidas millimalli ise selle peale ei tulnud. Vallavanem ja volikogu esimees pidid tobukesele selgeks tegema, et see on salajane dokument" ametisiseseks kasutamiseks" nagu öeldi.

Vallavanem Joonas, lahke inimesena, lihtsalt informatiivses korras, räägib natuke auditist ka volikogule. Tore muinasjutt, oma valimisliidu liikmetele, aga
millimalli ei ole millegiga rahul.

Peale istungit - kõne riigikontrolli. Miks riigikontrolli aruandeid siis volikogule näidata ei tohi?
See oli üllatus ka Riigikontrollile, sest läbiviidud auditi aruanne, tulnuks just volikogule esitada, vallas avastatu kohta seisukoha võtmiseks.

Mida vallavanem siis kostis?
Aga loomulikult!
Pole olnud, midagi niisugust pole olnud. Pole midagi keelatud! Lihtsalt materjale ei jõutud ette valmistada. Huvitav, mis materjale?

Ja nüüd mine riigikontrolli kodulehele, loe kogu aruande tervikteksti http://www.riigikontroll.ee/ siis näed, miks ja mida.

Kuna sa seda pikka juttu lugeda ei viitsi, siis teen sulle copy/ paste nendest kohtadest, mis puudutavad Audru valda (usu aga kontrolli).

Auditist

Näiteks oli Audru vald tegevustoetused välja maksnud septembris, kuigi korra kohaselt oleks seda tulnud teha kahe kuu jooksul pärast vallaeelarve kinnitamist.

Valla või linna sisemise töökorralduse nõrkust ja sisekontrolli puudumist ning seejuures kodanikuühenduste võimalikku ebavõrdset kohtlemist näitab ka asjaolu, et tihti oli taotluste esitamise ja lepingute sõlmimise tava ka ühes vallas või linnas väga erinev. Audru ja Suure-Jaani vallas pidid kõik seltsingud toetuse taotlemise hetkeks olema tegutsenud vastavas valdkonnas vähemalt ühe aasta, kuid tegelikult kõigilt seda ei nõutud.

Audru vallas oli 6 seltsingut 7-st alustanud tegevust vähem kui 9 kuud enne toetuse taotlemist, kuigi toetuse taotlemise ajaks pidid seltsingud olema tegutsenud vähemalt 1 aasta.

27. Mitmed toetuse saajad olid pälvinud võrreldes volikogus sätestatuga n-ö erikohtlemise. Sellistel juhtudel viidati valdavalt tavale ja varasematele siduvatele pikaajalistele rahastamiskokkulepetele, kuid sellekohaseid lepinguid polnud sõlmitud. Kogudused, mis on samuti kodanikuühendused, ei pidanud mitmel pool täitma teistele ühendustele esitatavaid nõudeid (Audru ja Tõstamaa vald).

28. Nendel juhtudel, kus taotluste hindajateks on taotlejad ise, võib see kaasa tuua huvide konflikti. Audru vallas kuulusid tegevustoetuste taotluste läbivaatamise eksperdirühma, mis tegi vallavalitsusele ettepanekuid
toetuste määramiseks, mitmed taotlejad ise. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees, kes oli ka mitme toetuse kasutaja, kuulus nii tegevustoetusi kui ka projektitoetusi hindava komisjoni koosseisu.

Samas tuvastas Riigikontroll, et ka volikogud vaatasid valla- või linnavalitsuse rikkumisi pealt, rakendamata sisekontrolli meetmeid.

33. Riigikontrolli soovitus auditeeritud kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudele: näha volikogu revisjonikomisjoni 2010. aasta tööplaanis ette eelarvest toetuste maksmise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontrollimine.

38. Riigikontroll tuvastas, et mõningatel juhtudel konkureerisid kodanikuühendustega toetuste taotlemisel ka valla või linna enda hallatavad asutused ja asutatud ühingud. Näiteks Audru vallas taotlesid ja said projektitoetusi valla hallatavad asutused (rahvamajad), kuigi kord nägi taotlejatena ette vaid MTÜsid, seltsinguid ja valla elanikke.

Tihti on volikogude kinnitatud eelarve ja selle täitmise aruanne sedavõrd üldine, et ei ole võimalik täpselt aru saada, mis kuludeks on vald või linn raha planeerinud. Sageli planeeritakse raha ainult üldiselt valdkondade kaupa ning kulu majandusliku sisu üle otsustavad ametnikud.

46. Auditeeritud omavalitsustes oli kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkonnas makstud n-ö peidetud toetusi kokku vähemalt 2,7 miljoni krooni ulatuses, kõige rohkem Nõo (vähemalt 855 000 krooni), Audru (vähemalt 800 000 krooni ) ja Suure-Jaani (vähemalt 700 000) vallas.

47. Mõnede omavalitsuste eelarve- ja raamatupidamiskorraldus (Audru, Suure-Jaani ja Nõo vald) oli nii puudulik, et seal kajastati kõik sisu järgi kodanikuühenduste toetused vallavalitsuse tegevuskuludena

Toetuste maksmine ei olnud avalikkuse jaoks läbipaistev ning avalik info toetuse saajate kohta polnud tihti kättesaadav. Seetõttu puudub maksumaksjal, riigil ning kodanikuühendustel selge ja tõene info selle kohta, kellele, kui palju ja mis eesmärgil toetust jagatud on.

Näiteks sisaldasid aruanded mõnikord ainult ülestähendust „saadud“ ja „kulutatud“, selgitamata, mis tegevusteks raha sisuliselt kulutati.

64. Aruandluse sisulise hindamise praktika vajab parandamist näiteks Audru vallas, kus üks suurematest toetusesaajatest, olles samas korraga nii raha jagaja kui ka taotleja rollis, andis vormiliselt küll aru, kuid sõltumata projekti sisust koosnes see peaaegu alati projektijuhi bussijuhina tegutseva abikaasa nimel esitatud transpordiarvetest. Olgu tegemist mälumänguturniiri, jõutreeningu suvelaagri või spordipäeva korraldamisega valla territooriumil, olid aruandluseks tuhandetesse kroonidesse ulatuvad transpordiarved. Kuna arvetel ei olnud aga täpsustatud, millise kilomeetrihinnaga bussijuht oma abikaasale teenustööd pakkus, ei olnud rahajagajal võimalik hinnata, kas kogu raha ka tegelikult ära kulus. Selliste arvete esitamine Audru valla esindajate sõnul aga nende jaoks küsimusi raha kasutamise kohta ei tekitanud.

Audru vallas maksti volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe arveldusarvele 2008. aastal kultuuri-, spordi- ja noorsootöörahast kokku üle 115 000 krooni, millest ainult osa oli seotud toetusrahaga. Ülejäänu moodustas raha, mis oleks pidanud kantama hoopis tema abikaasale, kes pakkus vallale transporditeenust.

70. Riigikontrolli hinnangul sisulist aruandlust kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste kasutamise üle omavalitsustes ei rakendata. Aruandlus toetuste kasutamise üle on puudulik või aruandeid ei analüüsita. Samuti ei ole ette nähtud sanktsioone toetuste mittesihipärase kasutamise korral või neid ei rakendata. Vallad ja linnad kurdavad küll raha vähesuse üle, kuid tegelikult ei süüvi, kas toetusi kavandatakse, makstakse ja kasutatakse valla või linna arengukava prioriteetidest ja volikogu seatud põhimõtetest lähtudes, et aidata kaasa omavalitsuse elanike üldistele huvidele ja arengule, või n-ö külvatakse toetusraha lennukilt.

Halloo.... Audru vallavolikogu revisjonikomisjon, kes ikka kusagil paberitel eksisteerib vist - kui vallavanem lubab.