17.11.10

Riigihanke algatamisega pandi täiega mööda

Küll on ikka jama. Audru kohalikus omavalitsuses ei ole võimalik volikogule selgeks teha mis on volikogu pädevuses ja mis vallavalitsuse pädevusse kuulub - igaüks jäägu oma liistude juurde. Aga ei, kus sa sellega, ikka tahetse teise eest otsustada ja siis ongi pahandus käes, sest pädevust ületades antud otsused, korraldused on õigustühised.

Kui seadust ei tea, siis seadust ei pea ja läheb ikka vana soojaga edasi.
Halloo .....vallavalitsus, ära püüa otsustada asju mis on antud volikogu pädevusse.
Halloo volikogu esimees .... vaata nüüd mis sa oma naksitrallidega jälle korda saatsid.

Kardan, et see mis nüüd tuleb on igav lugeda vallakodanikul.

Tegin puust ja värvisin punaseks

Audru Vallavalitsus andis 22.juuni 2010.a korralduse 231 „Riigihanke korraldamine“ millega algatati riigihanke menetlus Audru vallas asutustele soojusenergia ostmiseks.

Riigihange korraldati õigusvastaselt kuna riigihanke algatamiseks volikogult luba ei küsitud. Mitte nii et, oi,oi mis te nüüd tegite, volikogu solvunud ................

1. Riigihanke algatamiseks, mille puhul sõlmitakse leping tähtajaga üle ühe eelarveaasta, annab loa volikogu.

- Hankeleping sõlmiti 10 aastaks ( aastaks 2020)

Õigusakt mida rikuti : (vt link postituse lõpus)
Vastavalt Audru vallavolikogu määrusele 13.mai 2010 nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ § 10 lg 2 kohaselt „Riigihanke algatamiseks, mille puhul sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta, annab loa volikogu“.

Käesoleval juhul sõlmiti hankeleping 10 aastaks. Volikogu oleks pidanud andma loa riigihanke algatamiseks - aga vallavalitsus volikogult luba ei küsinud.

2. Varaliste kohustuste võtmise otsustab volikogu, kui varalisi kohustusi võetakse üle 100 000 krooni või kui võetakse varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

- 2010 a Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarves on eraldatud rahalisi vahendeid soojatootmiseks 901 000 krooni.
- Riigihankeleping sõlmiti (varaline kohustus) summas 8 976 000.- krooni.

Õigusakt mille vastu eksiti (vt ling postituse lõpus)
Vastavalt Audru vallavolikogu määrusele 13.mai 2010 nr 20 § 11 lg 2 p 1 kohaselt muude varaliste kohustuste võtmise otsustab volikogu, kui varalisi kohustusi võetakse üle 100 000 kroonivõi kui võetakse varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes.

- varalisi kohustusi võeti üle 100 000 krooni (8 976 000 milj )
- 2010a eelarve kuludes ei ole soojaenergiale ette nähtud 8, 976 milj kr vaid ainult 901 000.-

Ka summast lähtuvalt oleks pidanud riigihanke algatamiseks loa andma volikogu kuid volikogult luba ei küsitud.

3. Kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks vallavolikogu .

Hankelepingult nähtub, et selle on allkirjastanud vallavanem (Margus Joonas). See on õigusvastane, volikogu ei olnud M. Joonasel andnud lepingu sõlmimiseks volitust.

Õigusakt mille vastu eksiti (vt link dokumendile postituse lõpus)
Audru Vallavolikogu määrus 11.detsember 2008 nr 37 „Audru Vallavalitsuses ja valla hallatavates asutustes hankemenetluse läbiviimise kord“ § 8 lg 2 sedastab, kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks vallavolikogu.

Käesoleval juhul võeti rahalisi kohustusi 8,976 milj mis ei olnud ette nähtud jooksva aasta eelarves ja volikogu ei olnud hanke korraldamiseks luba andnud. Vallavalitsusel (M. Joonas) ei olnud õigust lepingut sõlmida

Niisugust õigusaktide mittetundmist ja juriidilist kirjaoskamatust ei tohiks eksisteerida kohalikus omavalitsuses.

Jääb üle oodata ja vaadata mis maavanem järelevalve tulemusel kostab..

Loe ka milline on õiguskantsleri seisukoht pädevust ületades antud haldusaktide kohta.
Pädevusnormide järgimisel kui haldusakti formaalse õiguspärasuse eeldusel on äärmiselt oluline tähtsus. Seda põhjusel, et kui pädevust on ilmselgelt ületatud, on selline haldusakt tühine (HMS §63 lg 2 p 3).

Menetluse algatamise otsus pole haldusakt, vaid menetlustoiming. Menetlustoimingu sooritamisel pädevuse ületamine on käsitletav menetlusveana. Menetlusviga toob kaasa haldusakti tühisuse, kui see on nii raske, et sellise vea tegemise tulemusel pole võimalik haldusakti õiguspärasust tagada. Pädevuse ületamine menetluse alustamisel on raske menetlusviga, sest see menetlusviga mõjutab kogu edasise menetluse legitiimsust. Sellise menetlusvea puhul on ilmselge, et lõpliku haldusakti õiguspärasust pole võimalik tagada

Kuna Audru vallavalitsus ületas riigihanke algatamisel talle antud pädevust, on Audru vallavalitsuse riigihanke algatamine õigusvastane.

Lingid dokumentidele
Audru vallavolikogu määrus 13. mai 2010 nr 20 "Audru vallavara valitsemise kord"
http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/vallavolikogu/Vallavaravalitsemisekord13.05.2010AA.doc

Audru vallavolikogu määrus 11. detsember 2008 nr 37
"Audru vallavalitsuses ja valla hallatavates asutustes hankemenetluse läbiviimise kord"
http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/dokumendid/Hankemenetluselabiviimisekord11.12.2008.doc
Pakkumuse maksumuse tabel
https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdNDI5YzU1YTgtM2U1OS00YmM5LWJjZWItZjMxMGFmNmYwOGQ3&hl=en