23.11.11

Audru valda juhitakse töövõtulepingu alusel

2011 oktoober astub vallavanem Margus Joonas tagasi ja vallavanemaks valitakse
Siim Suursild ( hr Kokkuhoid)
Vahur Kobolt ja Eino Ojandu uude valitsusse ei pääsenud.  Kas Suursild tegi  lubatud kokkuhoidu ja jättis oma valimisliidu võitluskaaslased tühjade kätega ?
Suursild on mees kes seadust ei tea ega pea ja oskab ikka jälle üllatada.

14.11.2011 sõlmib vallavanem, Siim Suursild, maailma "vaimukama"  töövõtulepingu endise vallavalitsuse liikme,  Vahur Koboltiga (siin)
(tuletaks meelde mis on  töövõtulepingul)
Töövõtuleping - Tellija ja Töövõtja (võlaõiguslik mõiste)  -  Tellija ja töövõtja lepivad kokku mingi kindla töö osas mis töövõtja kokkulepitud tähtajaks ära teeb.Töövõtja korraldab oma tegevust ise. Valib, kus ja kuidas ta tellimuse täidab. Tellijat huvitab vaid tähtajaks tehtud töö tulemus, mitte see kuidas see saavutatakse. Töövõtja ei pea tööd tegema isiklikult ta võib kasutada kolmanda isiku abi. Raha saab kui töö tehtud ja üle antud. Lepingus tuleb tuua teostatavate tööde kirjeldus.Seega töövõtja kohustub tegema mingi kindla töö ära.(reguleerib võlaõigusseadus)

Lepingu punktis üks seisab:
1. Tellija tellib ja Töövõtja kohustub lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras
tegema alljärgnevad tööd:
Korraldama valla teedega, haljastusega, tänavavalgustusega ja koerte ning kasside seotud küsimusi.


Tule taevas appi. Kus siin on töö, mis tuleb ära teha. Kas korraldamine...........? Korraldamine ja küsimuste lahendamine käib ikka juhtimise alla !! (Vallavanem annab töövõtulepinguga osa valla juhtimisest üle eraisikule?

Töövõtulepingu  alusel ei saa ega tohi  delegeerida eraisikule kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete, küsimuste lahendamist ja korraldamist. 

Kui härra Kobolt oleks töövõtulepingu alusel pidanud näiteks: niitma muru, puhastama teed, püüdma hulkuvaid koeri, kasse, hiiri , mida eales - olnuks kõik OK.
Aga korraldama vallavalitsuse pädevuses olevaid  küsimusi, töövõtulepinguga ............?
Halloooo......!! 

Tulenevalt Põhiseaduse § 3 seaduslikkuse nõudest saab avalik- õiguslike ülesannete delegeerimine toimuda üksnes seaduses sisalduva volitusnormi alusel

Eelmise valitsuse ajal oli vallavalitsuse liikmete tegevusvaldkonnas ka valla teedega, haljastusega ja tänavavalgustusega seotud küsimuste korraldamine (siin), siis nüüd jäeti need valdkonnad ettenägelikult välja (siin), et  valimisliidu varupingil istujatel ka midagi korraldada jääks, kasvõi ebaseaduslikult.

Lepingus punkt 4
 Tellija kohustub Töövõtjale tasuma teostatud tööde eest pärast tööde vastuvõtmist
brutona 811,87 (kaheksasada üksteist eurot ja 87 senti) kuus.

Ka varem, vallavalitsusse kuulumise ajal oli   Vahur Kobolti hüvitise suuruseks 12703 krooni ehk 811,87 eurot  (siin ja täiendav hüvitis  siin Ametlik tööaeg oli meestel mõni tund päevas, sellepärast ka nirum palk.

Hr Kobolt osaleb oma töövõtulepinguga isegi vallavalitsuse istungitel (siin )
Audru valda juhitakse töövõtulepinguga !!
Ega millimallil hr Kobolti vastu küll midagi pole, aga vallavanem Siim ajagu asju seaduslikult.
Soovitus vallavanemale.
Kui keegi pärima hakkab, ütle:  EI  KOMMENTAARI"