05.03.14

Volikogu liikme kolmele kirjale mittevastamine koormas vallavalitsust

"Olla Audru vallavolikogu liige on uhke ja hää"

14.10.2013 on edastatud vallavalitsusele teabenõue kus muuhulgas on palutud:
saata väljavõte  dokumendiregistrist kust nähtuks kokkuvõtlikult  kõik  volikogu liikme   Anne Seimari poolt 2013 aastal saadetud arupärimised, kirjalikud pöördumised, samuti tuua välja need milledele ei ole vastatud.

22.10.2013 vastuskirjaga vallavalitsus palutud väljavõtteid ei saada vaid teatab, et kirjad on avalikustatud dokumendiregistris (otsi ise).

16.12.2013 uuesti teabenõue (kopeerin)
Palun saata
1.1 Väljavõte dokumendiregistrist ( metaandmed)  2013 aastal volikogu liikme Anne Seimari poolt  Audru vallavalitsusele ja volikogule saadetud kõigist arupärimistest ja kirjalikest küsimustest.
1.2 Väljavõte dokumendiregistrist (metaandmed)  nendest volikogu liikme Anne Seimari 2013 a kirjadest , arupärimistest  milledele ei ole  veel vastatud. 
Kirju saata ei ole vaja (ainult metaandmed,  kuup nr )


23.12.2013  kirjaga nr 21.3-10/2998-1  väljavõtteid  metaandmetest ei saadeta vaid viidatakse jälle kodulehele (otsi ise).
 (kopeerin vastusest)
1.1 Väljavõtte volikogu liikme Anne Seimari poolt Audru Vallavalitsusele ja vallavolikogule saadetud kirjadest leiate valla dokumendiregistrist aadressil: http://avalik.amphora.ee/audruvv/msgsearch.aspx?org=116&unit=-1
1.2 Väljavõtte volikogu liikme Anne Seimari kirjadest millele ei ole vastatud leiate valla dokumendiregistrist aadressil: http://avalik.amphora.ee/audruvv/msgsearch.aspx?org=116&unit=-1
Miks Siim väljavõtteid saata ei taha.   Võibolla kulub palju paberit ja see tekitab vallale suuri kulutusi?  Kõik ju teavad kuidas volikogu liige A.S oma kirjadega valla postkasti ummistas ja neile vastamine segas juba valla tööd.
 
AvTS 17 lg 4 sätestab, et teabenõudja nõudel peab teabevaldaja väljastama teabe (sealhulgas
avalikustatud teabe) ametliku kinnitusega.   Tuleb kasutame seda seadusesätet Siimu "alistamiseks"

05.01.2014  teabenõudega palutakse saata ametlikult kinnitatud väljavõtted.  

Nüüd ei tohiks  Siim enam viidata ümbmääraselt kodulehele (otsi ise) vaid väljavõtted tuleb saata  ametlikult kinnitatult -  pitsati ja allkirjaga. Mis vallavanem  Siim ette võtab?
Ära mõtle välja ..... ta ei anna alla, ükskõik kui tobe see ka poleks

13.01.2014 tuleb vallavanema  vastuskiri nr  21.3-10/31-1 kus  jälle kirjas:
(kopeerin)   
Teie poolt nõutud kirjad asuvad Audru vallavalitsuse ametlikus dokumendiregistris Amphora, kasutades otsingumootorit leiate kõik vajalikud Anne Seimar`it puudutavad kirjad aadressil:
http://avalik.amphora.ee/audruvv/msgsearch.aspx?org=116&unit=-1

Ei saadeta väljavõtteid

15.01.2014  uuesti teabenõue ja palutud täita teabenõue  koheselt või keelduda teabenõude täitmisest ja keeldumist põhjendada (kopeerin kirjast)
Palun täitke teabenõue 05.01.2014 koheselt,  teabenõudes palutud viisil või keelduge selle täitmisest ja põhjendage keeldumist.

22.01.2014 nr 6-17/142-1 vastuskirjaga  püütakse  tobukest  „mängida“  nagu  poleks aru saadud  mida on küsitud  ja saadetakse väljavõte  mitte volikogu liikme A. Seimari kirjadest ja vastustest vaid tema erakirjadest.  

24.01.2014 edastatud teabenõue  on juba ähvardusega pöörduda  Andmekaitse Inspektsiooni poole (kopeerin kirjast)
- Palutud ei olnud väljavõtet eraisik Anne Seimari kirjade metaandmetest vaid ainult volikogu liikme Anne Seimari 2013 aasta pöördumiste metaandmetest (valla dokumendiregister annab võimaluse nende eristamiseks).
-Palutud oli ka väljavõte 2013 aastal volikogu liikme Anne Seimari poolt saadetud kuid seni vastamata pöördumiste metaandmetest, kuid seda ei saadetud (ka selleks annab valla dokumendiregister võimaluse).
Jätsite järjekordselt teabenõude täitmata ja edastasite jälle teadlikult mitte palutud teabe.
Rohkem kauplelema ei hakka, teen vaide AKI-le

24.01.2014  (samal päeval) saadetakse vastus  kauaoodatud väljavõtetega .  NB  vastust  (väljavõtteid ) ei kanta  dokumendiregistrist läbi, sest neid ei taheta avalikustada.  Teen sellekohase märkuse.  Väljavõtted kantakse dokumendiregistrist läbi ja avalikustatakse  alles 05.03.2014

Et siis  kolm ja pool kuud ja 5 teabenõuet, et saada kaks „väärtuslikku“ väljavõtet.
näed siit (  siin )

1  väljavõte    ( LISA1  siin )   kõik  2013 aastal volikogu liikme A Seimari poolt Audru valda saadetud kirjad   (3 kirja )
02.09.2013 arupärimine
20.05.2013 arupärimine
16.04.2013 arupärimine

neist vastamata
2 väljavõte  (LISA 2)  
02.09.2013 arupärimine
20.05.2013 arupärimine
16.04.2013 arupärimine

Head anekdooti tahad
 
"Suitsu teed?""Ei tee"
"Aga topsi paned?"  "Ei pane"
"No kurat - siis oled kange naistemees?" "Vat pole elusees olnud"
"Siis oled mängur, jah?" "Pole kunagi proovinud..."
 "No mine ........  - mingi viga peab sul ju küljes olema!!!"
"On küll..."
 "No MIS siis?
"Ma valetan kogu aeg..."      


EI LEIA KODULEHELT  EI SEDA EGA TEIST ......................

Avaliku teabe seadus (edaspidi AvTS) § 28 lg 1 punkt 16 kohaselt  on  kohalik omavalitsus kohustatud avalikustama oma kodulehel  kohaliku omavalitsuse organite määruste eelnõud, koos seletuskirjadega, enne nende vastuvõtmiseks esitamist.
Loomulik, sest vallarahvas peab saama eelnõudega tutvuda ja oma  arvamust avaldada enne nende  vastuvõtmist.

Peale pikki vaidlusi avati Audru valla  kodulehel link - vallavolikogueelnõud .
Esimene sissekanne on  22.09.2011 volikogu istungi eelnõud  (seaduse kohaselt pidanuks olema esimene kanne aastal  2007). 

Aga .... 
seadus ütleb, et  kohaliku omavalitsuse organite  eelnõud.....
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) §  4 kohaselt on  kohaliku omavalitsuse organid volikogu ja valitsus.  

Seega tuleb avalikustada kodulehel ka vallavalitsuse määruste eelnõud koos seletuskirjadega ja enne nende vastuvõtmist
Vot ei leia Audru valla kodulehelt isegi mitte  kohta (linki ) kus  võiksid  olla avalikustatud vallavalitsuse määruste eelnõud  ja nende seletuskirjad.  
Vallasekretär lubad  - „jah, teen kohe,  panen ülesse“,  mööduvad  kuud  „jah panen ülesse,  ma pole jõudnud.  Läheb aasta,  sama jutt,  läheb teine - ikka sama jutt. Kaua võib?  Seadust tuleb täita kohe.    
 
05.02.2014 hakkan jälle pihta  edastan vallavalitsusele teabenõude  ja palun  
viidata asukohale valla kodulehel kus on avalikustatud vallavalitsuse määruste eelnõud ja nende seletuskirjad vastavalt AvTS § 28 lg 1 p 16 sätestatule.

 03.03.2014 saadab naljamees Siim sellise vastuse (siin).
 Kõik vallavalitsuse määruste eelnõud ei ole avalikustatud valla kodulehel. 
 
Ah, et kõik pole!!!  Aga kes on küsinud kas avalikustatud on  kõik või osaliselt, paluti viidata asukohale kodulehel kus need asuvad ( kasvõi osaliselt) 

ja jälle uus kiri  ja siis jälle uus kiri, jne

Nii käib informatsiooni saamine vallast. Aga see on alle köki möki, on valusaid teemasid mis jooksevad juba mitu aastat. Kõik oleneb sellest mida teada tahad.

Hea anekdoot
Hull istub katusel ja püüab maja süüdata. Lõpuks see tal õnnestub. Kohale tormavad kiirabi, tuletõrje, päästeamet ja ümbruskaudsed inimesed. Hull karjub neile solvunult „Ah nüüd ronite kõik kohale, sooja tahate küll saada  aga tuld  ei tulnud keegi appi tegema“
 

Audru vallavalitsusel tuleb oma korraldus kehtetuks tunnistada

Eelmise 31.01.2014 postituse täiendamine
„Audru vallavalitsus pani pädevust ületades ja tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi Jõõpre lasteaias käivate laste vanematele „ 
Lubasin jätkata   31.01.2014 postitust  kui olen saanud maavanemalt vastuse  oma taotlusele milles palusin teostada järelevalvet  Audru vallavalitsuse  05.12.2013 korralduse  nr 520 üle.
Vastus on käes, maavanem on otsuse teinud ja edastanud selle ka Audru vallavalitsusele 10.02.2014  
Pärnu maavalitsus avalikustas maavanema järelevalveotsuse oma kodulehel  nagu seaduses ette nähtud (saad lugeda siit )
Juhuks kui sa ei viitsi tervet otsust lugeda,  või sellele nüüd juurdepääsupiirang seatakse, kopeerin  järelevalveotsusest olulise osa.
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 lõike 3 alusel teeme Audru Vallavalitsusele ettepaneku tunnistada Audru Vallavalitsuse 05. detsembri 2013 korraldus nr 520 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” kehtetuks.

 Kui vallavalitsus ei ole 30 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist haldusakti kehtetuks tunnistanud, seda õigusnormidega kooskõlla viinud, võib maavanem esitada protesti halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Ootame ja vaatame kas Pärnu maavanema otsus läheb  Audru vallavalitsusele korda   või saadab vallavalitsus maavanema jälle pikalt.

Veel üks asi
Kõik jõustunud  järelevalve otsused tuleb avalikustada valla  kodulehel ja neile ei tohi paigaldada juurdepääsupiirangut.

Aga vaata siia  (siin) Piirang kehtib kuni  10.02.2089        (piirang eemaldati 10.03.2014)
Loomulikult ei taha Audru vallavalitsus avalikustada, et millimalli tegi jälle  ära aga  mis teha,  seadust tuleb tunda ja täita.