10.02.19

Millisel õiguslikul alusel jätab Politsei ja Piirivalveamet teadlikult kuriteoteated dokumendiregistris registreerimata?

Vastavalt uuringule on politseinikud ja poliitikud üks kõige korrumpeerunum grupp Eestis. Need samad korrumpeerunud politseinikud poliitikud, kohtunikud, advokaadid on kellegi parteikaaslased, sõbrad, sugulased, tuttavad.
Mõned kuriteod mätsitakse kinni vaikitakse maha või jäetakse hoopis registreerimata. Kõik oleneb kes ja millisel positsioonil sa oled.
Kaitsepolitseiameti kodulehel on kirjas: Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametiisik on Teile teadaolevalt rikkunud seadust, võimu kuritarvitanud või muu õigusrikkumise toime pannud.

Tule taevas appi. Ärge nähke teatamisega vaeva. Kõigepealt uurige millisesse parteisse rikkuja kuulub - kui võimuparteisse siis unusta ära .... kui sa ise ka just nomenklatuuri ei kuulu.

Pole ju mõtet aretada teemat, millest tüli võiks tõusta ja tolku ei midagi.

21.07.2017 edastasin KAPO- le kuriteoteate võimalikest korruptsioonijuhtumitest Audru vallas. Lisasin tõendid ja asjaga seotud dokumendid, kolme kuriteoepisoodi kohta. (postitused eespool aga lühidalt meeldetuletuseks)
1.episood
Audru vallavanem Siim Suursild otsustas aastaid ainuisikuliselt pädevust ületades teha pea igakuiseid märkimisväärseid makseid MTÜ-le Pärnumaa Õpilasmalev, väidetavalt ühistranspordi, õpilasveo ja muude majandusvedude eest mille kohta ei olnud sõlmitud vallaga ühtegi lepingut,ei olnud korraldatud hanget ega võetud pakkumusi teistelt võimalikelt transporditeenuste osutajatelt. MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleval puudus õigus ja vastavad load õpilasvedu ja ühistransporditeenust osutada, puudus nõuetele vastav buss ja kvalifikatsioon.
Tehingud olid tehtud korruptsioonivastast seadust rikkudes.
MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva juhatuse liikmed (sh asustajad) olid :
-Mati Sutt kes oli samal ajal ka Audru vallavolikogu aseesimees, volikogu hariduskomisjoni esimees, revisjonikomisjoni liige ja Jõõpre kooli direktor.
-Peep Tarre - Audru vallavalitsuse liige ja sotsiaalnõunik.
Raamatupidamist tegi MTÜ- le Pärnumaa Õpilasmalev Audru vallavalitsuse liige, finantsjuht Ülle Kaljumäe.
(seal kus korruptsioon , valed ja pettused seal ka MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev)

II episood:
Valla eelarvest maksti ilma mingi õigusliku aluseta kinni ka Mati Suti sõidukulud MTÜ Pärnumaa õpilasmaleva sõiduautoga, otsust ega muud dokumenti, mis lubanuks Mati Suti sõidukulu kompenseerida ei eksisteerinud. Mati Suti poolt esitatud sõidupäevikus toodud väidetavad sõidud koosolekutele ja majandusveod ei olnud tõesed. Kontrollimisel ilmnes, et sõidupäevikus märgitud päevadel tegelikult selliseid koosolekuid ei toimunud ja kilometraaž oli mitmeid kordi paisutatud. Audrust Pärnusse näidatud 50 km, tegelikult max 10 km.

III episood.

Audru valla pangakonto (100100 ) väljavõttelt nähtub, et MTÜ- le Korteriühistu Maa Sool (Lihula mnt 14, Audru vald, Malda küla) on antud renoveerimistoetust (Danskepank 24.08.2016 maksekorraldus 4055 arve 24.08.2016) summas 18 705 euri. Renoveerimistoetuse maksmise võimalust ei olnud Audru valla õigusaktidega ette nähtud ja ühtegi sellekohast otsust ei olnud vastu võetud. Seega puudus renoveerimistoetuse maksmiseks õiguslik alus ja vallavanem Siim Suursild otsustas maksmise pädevust ületades ainuisikuliselt.
Äriregistri andmetel on MTÜ Korteriühistu Maa Sool juhatuse liige Kai Oraste kes oli tol ajal ka Audru vallavolikogu liige. Raamatupidamist tegi MTÜ-le KÜ Maa Sool vallavalitsuse liige, finantsjuht Ülle Kaljumäel. Seega oli renoveerimistoetuse maksmine vastuolus ka korruptsioonivastase seadusega.

Kuriteoteate saatmisest oli möödunud 5 kuud kuid ei kippu ega kõppu. KrMS 198 lg 1 sätestab (Kuriteoteatele vastamine):„Uurimisasutus või prokuratuur on kohustatud kuriteoteate saamisest alates kümne päeva jooksul teatama kuriteoteate esitajale kriminaalmenetluse alustamata jätmisest käesoleva seadustiku § 199 lõike 1 või 2 kohaselt.

Kuna teadet kriminaalmenetluse algatamata jätmise kohta ei saadetud siis oli põhjust arvata, et järelikult algatati kriminaalmenetlus.

Et aga tegemist oli kuriteoteatega kus peategelased IRL "ausad" vallaametnikud siis ei jäänud erilist võimalust kahelda, et asi püütakse kinni mätsida.

21.12.2017 tegin järelepärimise KAPO- le. Soovisin teada kas minu kuriteoteate alusel on algatatud menetlus, millises järgus see on ja kes ametnikest sellega tegeleb.

Nagu selgus oli KAPO edastanud kuriteoteate Pärnu Korruptsioonikuritegude büroole kuna uurimine ei kuuluvat KAPO alluvusse.

Otsisin Pärnu Politsei ja Piirivalveameti dokumendiregistrist millisel kuupäeval ja mis numbri alla minu kuriteoteade registreeriti.

Ei leia – mida pole seda pole. Mis see siis on - kõik sissetulevad ja väljaminevad kirjad tuleb ka politsei dokumendiregistris registreerida aga minu kuriteoteadet netu.  Olin küll kuulnud, et tavapärane on praktika jätta registreerimata need kuriteoteated ja avaldused mis plaanitakse kinni mätsida (et jälge maha ei jääks ) kuid ...........

Kui tahad teada mis edasi, tule homme tagasi.