01.09.10

Audru vald teeb pensionäridele tünkat

Meie ajal pole just "uhke ja hää" pensionär olla.
Kui vallal raha napib, või tahaks lihtsalt vallakassat suuremana näha, (kust muidu need vallaametnike ja volikogu esimehe üüratud palgad ja hüvitised) siis ohvriks tuuakse loomulikult pensionärid.

Kulla pensionär, kui sa ei ole endale suutnud soetada maja, vaid elad ikka veel korterelamus, siis häbi, häbi, oledki Audru kohaliku omavalitsuse mõistes II sordi pensionär. Sind koheldakse ebavõrdselt, majaomanikest pensionäridega võrreldes.

Aga sellega ei pea leppima ja Audru valla „nutikad ja targad“ volikogu- ja vallavalitsuse liikmed, (Valimisliit Audru) tuleb panna vastutama, varjatud pettused avalikustada ja ebavõrdsus pensionäride kohtlemisel lõpetada.

Mis siis millimalli avastas?

Maamaksuseaduse § 11 lg 2 järgi võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustsuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Vaata maamaksuseadus http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13255586

(Sama paragrahvi alusel kehtivad samad tingimused ka represseeritutel, kuid neid me siin ei käsitle).
Maamaksu soodustus pensionäridele on kehtestatud pea igas vallas.

Loomulikult tegi seda ka Audru vallavolikogu, kuid nagu ikka, väikese nipiga lootes, et keegi seda kenasti varjatud valla lisasissetulekut ja pensionäride ebavõrdset kohtlemist ei avasta.

Vaata siin on 2004 a kehtestatud Audru vallavolikogu määrusnr 70. http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/vallavolikogu/Maamaksuvabastusetaotlemisekorrakehtestamine.doc

Samuti kehtestab vallavolikogu igal aastal maamaksuvabastuse suuruse.
08.10.2009 määrusega nr 30 kehtestas volikogu maamaksuvabastuse maksimumsuuruseks pensionäridel 400 kr.
http://www.audru.ee/files/documents/valitsemine/dokumendid/AudruVO08.10.2009Maamaksuvabastus.doc

MILLES SEISNEB SIIS AUDRU OMAVALITSUSE POOLT PENSIONÄRIDE EBAVÕRDNE KOHTLEMINE?

- Audru valla kohalik omavalitsus kohtleb pensionäre ebavõrdselt mitte rakendades maamaksu soodustust kortermajas elavatele pensionäridele, kes samuti omavad ja kasutavad Audru vallas mõttelist osa elamumaad.
- Audru valla kohalik omavalitsus teeb seadusest mitte tulenevaid kitsendusi, maamaksu soodustuse andmisel pensionäridele, kelle kasutuses on Audru vallas elamumaad kuid kes ei ole Audru valla isikuregistrisse kantud.

Loe veel kord maamaksuseaduse § 11 lg 2 (siin eespool tumedalt trükitud), kas sa näed?

1. Seaduseandja ei ole sätestanud, et maamaksu soodustust rakendatakse ainult neile pensionäridele kes omavad elumaja kuid mitte neile pensionäridele kes elavad korterelamus. (ka korteri all olev maa on elamumaa.)

Seega saavad maamaksu soodustust taotleda nii elamu- kui ka korteriomanikud, kes vastavad tingimustele (ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu )

2. Seaduseandja ei ole sätestanud lisatingimusi ja sidunud maamaksusoodustuse andmist sõltuvusse valla isikuregistris olemise või mitteolemisega. Seega ei olnud Audru vallavolikogul õigust oma määrusega kehtestada maamaksusoodustuse andmisel lisatingimust Audru valla isikuregistris olemise/mitteolemisega.

Ara unusta, et maamaks laekub puhtalt valla kassasse ja sealt ei saa riik kopkatki, seega nutikas, ebavõrdselt koheldud pensionäride arvelt, puhas tulu.

Et siis juba 2004 aastast kohtleb Audru kohalik omavalitsus pensionäre ebavõrdselt ja täidab vallakassat pensionäride ebavõrdse kohtlemise arvelt.

Natukene juriidilisemalt

Maamaksuseaduse volitusnorm annab kohalikule omavalitsusele aluse otsustada maamaksuvabastuse suuruse üle vaid arvväärtuse osas (seaduses nimetatud piirides maksuvabastusega pindala või maksumäära üle) ning täendavaid tingimusi maksuvabastuse andmisel kohalik omavalitsus sätestada ei tohi.

Põhiseaduse § 12 kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed ning kui kohalik omavalitsus on otsustanud anda maamaksu vabastuse pensionäridele või represseeritutele, tuleb vabastada kõik tingimustele vastavad pensionärid või represseeritud, ei saa pidada õiguspäraseks maamaksuvabastuse piiramist olenevalt sellest kas elamumaa on pensionisaaja korteri või eramu all, kas pensionär on vallaelanikuna registreeritud või mitteregistreeritud.

Maamaksuseaduses on toodud kitsendava tingimusena ainult järgmised klauslid
-maa peab olema soodustust taotleva pensionäri (või represseeritu) kasutuses, taotleja ei tohi saada maa kasutusõiguse alusel rendi või üüritulu ning tegemist peab olema elamumaaga.

Kui kohalik omavalitsus ületab oma pädevust ja asub reguleerima küsimust, mille määratlemine kuulub seaduseandja ehk Riigikogu pädevusse, on tema õigusaktid vastuolus PS § 3 lõikega 1 ja § 154 lõikega 1

Audru vallavolikogu määrusega kaasneb võrdsusõiguse riive, sest eelistatakse osasid elamumaad kasutavaid pensionäre teistele, millega kaasneb ebavõrdne kohtlemine.

Nüüd tuleb Audru vallavolikogul oma määrust muuta mis avaldab kahtlemata mõju tema eelarvele.
Maksumäärade tagasiulatuva (selle aasta algusest) muutmise tulemusel kannatab valla eelarve kuid ebavõrdselt koheldutele tekitatud rahaliselt hinnatav ebaõiglus tuleb hüvitada.
Mida võiks teha
Eelarves tuleb jaotada ümber määratud kulud, algatada eelarve muutmise menetlus kulude tegemiseks milleks eelarves ei ole assingneeringuid määratud, võtta vastu lisaeelarve või käsutada ettenägematute kulude katmiseks reservfondi

Häbi, häbi!!!!
„Valimisliit Audru“ käitub, nagu oleks ta valla omanik.
Nende otsuste läbi on aastaid koheldud pensionäre ebaõiglaselt.
„ Aga nemad totukesed ei taba ega jaga ju midagi, küll valimiste ajaks kõik ununeb“ kas nii arvatakse?
Aga „Valimisliit Audru“ tuleb ja lõhnab jälle kui roos“.

Halloo Audru vallavolikogu ...., maanõunik Priit Annus ...., sotsiaalnõunik Peep Tarre.

Kus sa oled ja millega tegeled nähtamatu ja kuuldamatu revisjonikomisjon, pr M. Merimaa.

Millimallil on arupärimise teinud, torm mühised võimuliidu veeklaasis, sest millimalli on nende järjekordse ai ..ai...ai..avastanud.

Vaatame kas vallajuhid tunnistavad ..... mida võtavad ette ja kas pensionäre hakatakse kohtlema võrdselt. Samuti, kas heastatakse vähemalt viimase aasta pensionäridele tehtud ebaõiglus. Kui seda vabatahtlikult ei tehta, siis millimalli kasutab selleks mõjutusvahendeid.

OOTAME, NÜÜD ON VALLAVOLIKOGU (VALITSUSE ) ETTEASTE!!!!

Kui veepind taas sileneb, siis näed mis praht veel pinnle ujus.

Toon siin ära ka arupärimise millel vastust ei ole veel saabunud.

Audru vallavalitsus 23. august 2010
Päna allee7
Audru, Pärnumaa.

ARUPÄRIMINE MAAMAKSU SOODUSTUSE OSAS

09.detsember 2004 on Audru Vallavolikogu määrusega nr 70 kehtestatud “Maamaksuvabastuse taotlemise kord” .
Korra punkt 1 alusel saavad maamaksuvabastust taotleda riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad nende kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1.0 ha ulatuses, ning punkt 2 alusel okupatsioonirežiimide poolt represeeritud isiku seaduse alusel maamaksuvabastuse saajad nende kasutuses olevalt elamumaalt,

1.Kuigi nimetatud määrus ei välista (ega saagi välistada) soodustuse saajate hulgast korterelamu pensionäre (samuti elamumaa) ei ole Audru vallavalitsus rakendanud seda maamaksusoodustust korterelamu pensionäridele.
1.1 Palun selgitage, miks Audru Vallavalitsus ei lähtu seadusest ja Audru Vallavolikogu määrusest nr 70 vaid kohtleb korterelamute pensionäre ebavõrdselt, rikkudes sellega nende põhiseadusest tulenevat õigust võrdsele kohtlemisele. Korterelamu pensionäre, kelle õigusi rikuti ja kellele oleks pidanud laienema maksusoodustus, on märkimisväärne arv.
1.2 Palun tuua välja kui palju (raha) laekus 2009 a valla eelarvesse maamaksu rohkem selle arvelt, et korterelamu pensionäridele ei rakendatud maamaksusoodustust?

2. Nimetatud volikogu määruse( nr 70) punkt 4 kohaselt peab pensionär kes taotleb maamaksusoodustust olema kantud Audru valla isikuregistrisse.
2.1 Palun selgitage kus maamaksuseaduses nähtub, et seaduseandja seaks pensionäride ja represeeritute maamaksusoodustuse andmise/mitteandmise sõltuvusse kohaliku omavalitsuse isikuregistris olemisest/mitteolemisest.

Maamaksuseadus § 11 lg 2 ja 21 on sätestatud
(2) Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
2 prim 1) Kohalik omavalitsus võib vabastada maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas, kui isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maamaksuseadus § 11 lg 2 ja 21ei seo maamaksusoodustuse andmist tingimusega, et pensionär peaks olema kantud selle kohaliku omavalitsuse isikuregistrisse kus tema kasutuses on elamumaa..

2.2 Kui palju on pensionäre, kes pole Audru valla isikuregistrisse kantud, kuid kes omavad Audru vallas elamumaad

2.3 Kui palju maamaksu laekus 2009 a Audru kohaliku omavalitsuse eelarvesse selle võrra rohkem, et valla isikuregistrisse kandmata pensionäridele ei rakendatud maamaksusoodustust.
Summa peaks olema märkimisväärne kuna paljud Pärnu linna registreeritud pensonärid omavad ja kasutavad Audru vallas suvilaid, mis on elamumaa.

2.4.Kas ja mis vallavalitsus võtab ette aastaid ebavõrdselt koheldud pensionäridele saamata jäänud maamaksusoodustuse osa tagastamiseks.

3. Audru vallavolikogu määruse kohaselt (08.oktoober 2009 nr 39) on 2010 a maamaksuvabastuse maksimumsuuruseks 400 krooni ühe isiku kohta.
3.1 Kuidas mõista maksimumsuurust 400 kr? Seaduse kohaselt antakse maksusoodustust kas 1,0 ha ulatuses (vallas) või kehtestatakse summa mille ulatuses maksusoodustust antakse,
Palun selgitage mida tähendab maamaksuvabastuse maksimumsuurus 400 kr.

Palun kirjalikku vastust kõigile küsimustele ja vallavalitsuse argumenteeritud seisukohta minu poolt toodule.


Lugupidamisega
Volikogu liige
Anne Seimar