17.12.10

Enne teen, siis küsin luba

Ükskõik mida vaatad, ikka jama. Miskit kergitad, seal haiseb.

Põhiline, mitte tunnistada, et millimallil õigus aga kohapoisid panid mööda.

Mis siis jälle juhtus - ei saa mitte vaiki olla.
Tekkis väike probleem valla munitsipaalmaade jagamisel volikogu (valimisliit Audru ) liikmetele. Õnneks esialgu ikka hoonestusõiguse seadmisel, volikogu liikmete MTÜ- dele.

Valla maadele on seatud enampakkumiseta, tasuta hoonestamisõigus vallavolikogu esimehe, hr Siim Suursilla, revisjonikomisjoni esimehe, pr Mercedes Merimaa ja volikogu aseesimehe hr Mati Suti MTÜ- de kasuks.

Kui hoonestusõigus juba seati, tulnuks seda teha kõiki seadusi ja õigusakte järgides.

Kuidas seadust rikuti?

Vastavalt MRS § 25 lg 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/13335379
võib kohalik omavalitsus munitsipaali antud sotsiaalmaa (üldmaa alaliik) sihtotstarbega maad hoonestusõigusega koormata üksnes Keskkonnaministri või Vabariigi Valitsuse loal. (olenevalt siis sellest kelle otsusega omavalitsusele maa anti )

Pandi mööda, mingit luba ei küsitud. Volikogu seadis hoonestusõiguse ilma, et oleks järginud seadusest tulenevat kohustust - Keskkonnaministri loa olemasolu (ühel juhul ka Vabariigi Valitsuse luba) aga loa puudumine ei olnud ainuke viga.

Millimalli püüdis selgitada istungil, käis vallavalitsuses ja palus näha lube, esitas teabenõude aga keegi ei pannud tähele ega tahtnud aru saada - mis luba, milleks, pole midagi vaja.

Millimalli segab süstemaatiliselt vallavalitsuse tööd. Valitsus hävitab süstemaatiliselt millimalli ajurakke. Kohapoisid mängivad trips -traps-trulli, nagu lapsed.

Nüüd, kui millimalli on kirjad pädevatele asutustele kontrolli algatamiseks saatnud, hakkas liikumine pihta.

Dokumendiregistrist nähtub, et aastase hilinemisega palutakse ka Keskkonnaministrilt luba.
(http://avalik.amphora.ee/audruvv/message.aspx?id=21078)

Kõigepealt seame hoonestusõiguse ja kui seaduserikkumisega vahele jääme, küsime loa.

Või mis viga see kah.......kosmeetiline iluviga!

Aga volikogu revisjonikomisjon.... halloo ...... pr Mercedes Merimaa.
Ups....revisjonikomisjoni aastane töö - poole lehekülje pikkune "akt"või "Pakt" - vigu ei leitud, kõik on OK - kontrollimisele kuulus 4 arvet (sellest hiljem).


Miks ka mitte!