13.11.17

Lisatasu maksmine ei vastanud õigusaktides kehtestatule

Aasta lõpp käes ja  nagu ikka makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat lisatasu nime all.
31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks kõigile valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel. 
Ära ütle, või et kõik täitsid lisaülesandeid! Kas samuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). Tuleta meelde siin ja siin  


Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkt 7.4 (Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord)
Mis  ütleb palgajuhendi punkt 7.4 (siin vi Lisa 2) ? Millistel tingimustel võib maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest?

Punkt  7.4 kohaselt ettepaneku lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse

Nuhin dokumendiregistris -  kas leian mõne  vahetu juhi ettepaneku  - ei leia!
Kas leian mõne dokumendi kus oleks fikseeritud täiendavad tööülesanded ja ajavahemik millal seda täideti - ei leia!
Seda oligi arvata , M.O.T.T

Seega maksis vallavanem Siim Suursild  järjekordselt lisatasu õigusvastaselt  mis ei olnud kooskõlas Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkti 7.4 toodud  nõuetega. 

Jälle tekib tahtmine võrrelda - Savisaar saab kahtlustuse linna raha enda kasuks pööramises aga Suursild jagab  ilma õigusliku aluseta palju tahab ja kellele tahab.

06.11.2017 edastasin teabenõude ja palusin :
"Edastada iga lisatasu saanud isiku kohta dokument (vahetu juhi ettepanek vm) kus on fikseeritud täpselt tema täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik missuguse aja jooksul täiendavat ülesannet täideti. Kui mõne isiku osas selline dokument puudub keelduda selle isiku osas teabenõude täitmisest ja põhjendada keeldumist. Sellisel juhul anda selgitused vastavalt MSVS -miks dokumente ei ole vormistatud nagu näeb ette palgajuhendi punkt 7.4.2 ja kas sellisel juhul ilma vastavate dokumentideta lisatasu maksmine on õiguspärane? -millist konkreetset ülesannet iga lisatasu saanud isik täpselt täitis ja millisel konkreetsel ajavahemikul.Palun kirjeldada iga lisatasu saanud isiku puhul tema täpset täiendavat teenistusülesannet." 

Teabenõudele vastamise tähtaeg on möödas kuid vastust loomulikult netu, Seega tuleb edastada järjekordne vaie Andmekaitse Inspektsioonile. 
Jätkan postitust kui kui olen vastuse saanud.