31.10.18

Pärnu linnavalitsus kui üldõigusjärglane ei tea ega oska põhjendada .......

.....Audru valla õigusvastaseid haldusakte

Audru vallavolikogu otsusega 12 oktoober 2017 nr 60 (siin ) võõrandati otsustuskorras Audru vallale 87/100 mõttelises osas kuuluv Ahaste külas asuv Ahaste põik 8 kinnistu, hinnaga 521 eurot.

Audru vallavara valitsemise kord  (siin ) § 57 p 1 kohaslelt vallavara võõrandamise otsustab
-vallavalitsus  kui võõrandatava vallavara väärtus on kuni 6000 eur
-volikogu  kui väärtus on vähemalt 6000 euri.

Et vallavara võõrandati hinnaga 521 euri, mis on alla 6000 euri, pidanuks vallavara müügi otsustama vallavalitsus,  mitte volikogu. Seega on volikogu poolt 12.okt 2017 antud otsus nr 60 õigusvastane kuna selle on andnud organ (volikogu) kellel puudus selleks pädevus.

25.10.2018 kirjaga teatab Pärnu linnavalitsus (Audru valla üldõigusjärglane), et ei tea ega oska selgitada miks Audru vallavolikogu ületas pädevust ja otsustas õigusvastaselt vallavara võõrandamise mille üle otsustamise oli volikogu ise  andnud kehtestatud Audru vallavara valitsemise korraga, vallavalitsuse pädevusse. 

Haldusmenetluse seadus 

§ 63. Tühine haldusakt

 (1) Tühine haldusakt on kehtetu algusest peale.
 (2) Haldusakt on tühine, kui:
 1) sellest ei selgu haldusakti andnud haldusorgan;
 2) sellest ei selgu haldusakti adressaat;
 3) seda ei ole andnud pädev haldusorgan;