17.3.17

Inteligentsetele sigadele erastati Valgerannas golfiväljaku tarvis maad

Riik ei anna niisama kellelegi golfiväljaku rajamiseks maad!  Aga osta turuhinnaga   86 ha maad Valgeranda  ........ ? Mis see maksma läheks!!! Saab ka muudmoodi kui sul on mõjukas sõber ja te ei karda pettusega vahele jääda. Tegelikult vahelejäämise võimalust ei olegi aga kui olekski siis ei oota muud kui  15 minutit veel suuremat kuulsust, sest uusi sulisid tuleb iga päev niipalju peale, et vanad unustatakse ära.

06.05.1999 otsusega nr 170 algatab Audru vallavolikogu detailplaneeringu Valgeranna golfiväljaku rajamiseks. Otsuse kohaselt tegi selleks ettepaneku ei keegi muu kui ( (ülla ülla.....!!!) maavalitsus oma 26.01.1999 kirjaga. Et siis tolleaegne maavanem  Hr Toomas Kivimägi ise !! (otsus  siin ). 

Maavalitsus oma ettepanekut näidata ei tahtnud -  ei olevat alles  ja  detailplaneeringu dokumentide juures seda samuti ei ole . (Kadus nagu kala jälg vees).  
Golfiväljaku  detailplaneeringu  seletuskirjaga  saad tutvuda siin05.10.2000 otsusega nr 65  võttis Audru vallavolikogu  juba detailplaneeringu   vastu (siin ja kehtestas 07.12.2000 otsusega nr 84 siin . 

Samal ajal kui käis Valgeranna Golfiväljaku detailplaneeringu menetlemine tegelesid Audru vallajuhid ja "aus"maavanem, Hr Kivimägi,  kes korraldas riigi nimel maa erastamist,  ka  teise projektiga. 

Golfiväljaku rajamisel Valgeranda tuli golfiväljaku alla jäävad maad kuidagi soodsalt riigi käest kätte saada. 

MRS § 221  lg 22 (siin ) lubas põllumajandusliku tootmisega tegeleval isikul ostueesõigusega erastada kuni 50 ha põllumajandusmaad talle kuuluva sihipärases kasutuses oleva loomakasvatushoone juurde. Loomakasvatushoone sellepärast, et maa erastamise eesmärgiks on anda maa omandisse loomade karjatamiseks ja loomadele sööda tootmiseks. Sigalate kohta see ei kehti.  Sigala juurde sai erastada ainult sigala aluse  ja selle teenindamiseks vajaliku minimaalse maa. 

Et OÜ Audru Mõis omandis olid Audru aleviku äärealal, kuhu golfiväljakut ka rajada taheti, mitu sigala komplekti ja üks loomapidamislaut siis otsustati maavanema abiga sahkerdada nende juurde erastamise sildi all terve golfiväljaku täis maad. (Miks ka mitte - golfiväljak Audru inteligentsetele sigadele). 
26.06. 2000  korraldusega nõustus Audru vallavalitsus erastama OÜ-le  Audru Mõis  tema omandisse kuuluvate sigalate juurde  49,2 ha maad,  Jõeääre maaüksus  siin (maa mis planeeriti Valgeranna  golfiväljaku alla). Samal päeval, annab Audru vallavalitsus teisegi korralduse millega  nõustutakse erastama  OÜ- le Audru Mõis talle kuuluva vasikalauda juurde kokku 50 ha maad, Metsaääre maaüksus siin (maa mis planeeriti Valgeranna golfiväljaku alla). Maavanema korraldus  siin

Mis toimus!!! 👀
Kivimägi teadis,  et maid ei hakata kasutama põllumajanduslikul otstarbel, sest ta ise oli teinud ettepaneku rajada nendele maadele hoopis golfiväljak, hoolimata sellest nõustus maavanem golfiväljaku maade erastamisega. 

Esiteks - sigala juurde saanuks erastada ainult sigala aluse maa  ja teenindamiseks vajaliku minimaalse maa, mitte aga 50 ha.
Teiseks - 50 ha maa erastamine saanuks olla õiguspärane juhul kui seda maad oleks hakatud kasutama loomade karjatamiseks ja loomasööda tootmiseks mitte aga golfiväljaku rajamiseks. 

Näed siis kuidas maavanem ettepanekul ja abiga Valgeranna golfiväljaku rajamiseks  maad sahkerdati.

Nüüd olid maad käes aga,,,,,,,
OÜ-le Audru Mõis ei saanud need maad jääda (mingite sigade või lehmade tarvis), sest erastatud maadele oli maavanema ettepanekul ja AS Pajkeri tellimusel juba detailplaneering golfiväljaku rajamiseks algatatud.(Valgeranna  golfiväljaku detailplaneeringu tellis AS Pajker siin )  

Oma esimestes postitustes kirjutasin kuidas OÜ Audru Mõis  nõukogu liige R. Matsalu ja juhatuse liige V. Tamm asutasid sommidega kahasse AS Pajkeri ( kellel endal majandustegevus puudus)  kes nagu vissi tõmbas Oü Audru Mõisa varadest tühjaks. Ikka oli Oü Audru Mõis AS- le  Pajker miljoneid võlgu, võlad tasuti põhiliselt  maaga või hoonetega mille juurde sai Pajker ise maad erastada.

Ka need maad läksid võlgade katteks  AS- le Pajker. 
Oü Audru Mõis majandusaasta aruande lisas 9  siin (lehekülje lõpus)on kirjas: 
"Aruandeaastal AS Pajker ostis OÜ-le Audru Mõis kuulunud neli kinnistut ja Sanga noorkarjalauda hinnaga 2 832 600 krooni mille tulemusena vähendas OÜ Audru Mõis võlgnevust AS-le Pajker pikaajaliste laenude osas 2 832 600 kr. Seisuga 31.12.2001 jääb OÜ Audru Mõis võlgnevus AS- le Pajker 1 439 640 krooni."

Et siis 4 kinnistut mille hulgas ka käesolevas postituses käsitletud kaks kinnistut Valgerannas (49,2 ha  ja 50 ha  golfiväljak ) ja Sanga noorkarjalaut  ainult  2 832 600 krooniga . 
Tule homme tagasi, saad teada mis need kaks golfiväljaku alust kinnistut tegelikult väärt olid.