30.11.10

Kui vaja saab üldplaneeringust näpukas

Audru kohalik omavalitsus ei häbene ka miskit.
Oi, millise odava triki või nipiga muudeti valla üldplaneeringut, serveerides seda muutmist kui ebatäpsuse parandamist. Kõik ikka arendaja, mitte vallarahva huvides.

Ometi tahetakse jätta muljet, et neil läheb korda....... ja nagu poliitikutelgi tavaks, tunti loomulikult Audru valla pärast muret juba põlvpükstes mööda lehmakakist rukkivälja joostes või kummikeksu hüpates.

Kui lugesid eelmist postitust siis nägid, olin välja toonud ja rõhutanud üldplaneeringus olevat lõiku " Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala"

Selline sõnastus, kus on arvnäitaja „5“, jookseb läbi kõigis üldplaneeringu menetluse etappides ja üldplaneeringuga seotud dokumentides.
Juba üldplaneeringu menetlemise algetapis on selgelt väljendatud eesmärgipärast tahet, et üle 5 krundiga elamuala rajamisel tuleb tagada vähemalt 1 keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala.

Üldplaneeringu eskiisi tutvustamise protokollis ( lk 2 lõpus )http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/protokoll_2008_04_22_YP_avalik_arutelu.doc „Inimesed tulevad siis valda elama, siis sellepärast, et siin on rohelisem ja privaatsem kui linnas. Sellepärast on ka järgmine tingimus.
Üle 5 krundiga elamualal ..........“

KSH aruanne punkt 8 alap 4 kirjas
( http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/Audru_YP_KSH_aruanne.pdf )
5 või enama uue elamukrundiga ........"

Nüüd kui üldplaneering heaks kiidetud ja kehtestatud, avastas valimisliit Audru, et arvnäitaja "5" ei sobi kohe mitte enam ja see tuleks kuidagi asendada 10 ga.
Aga üldplaneeringut niisama muuta ei tohi. Leiti, et nutikas on teha see muudatus paranduse nime all.
Aga see ei sobi millimallile, sest millimalli ja proua Inda arvavad teadvat mis on ebatäpsuse parandamine, mis muutmine. Majakarp majakarbi otsas, ilma piisava üldmaata mänguväljakutele ja palliplatsidele ei oleks saanud ka meie poolthääli.

Hoopis imelikul kombel ilmus Audru valla ehitusmäärusele veel üks mõttetu Lisa 6/2 kuhu lihtsalt kopeeritud vaidlusalune lõik, kuid arv 5 asendatud arvuga 10. Tekib küsimus miks tekitati ehitusmäärusele juurde üks mõttetu lisa.

Määruse lisadele tuleb viidata määruse tekstis. Audru valla ehitusmäärusel on 7 lisa, milledele kõigile on määruse tekstis viidatud kuid lisa 6/2 pole ehitusmääruses sõnagagi mainitud. Niisugust lisa 6/2 ei olnud ehitusmääruse kehtestamisel volikogus, see on vormistatud juurde hiljem. Täiendava lisa vormistamisega püüti näidata nagu oleks ehitusmääruse lisas viidatud arvnäitajale 10. Väga tobe, ja mõttetu vaev juba sellepoolest, et ehitusmäärusega (veel vähem selle väidetava lisaga) ei saa reguleerida seda valdkonda mis tuleb paika panna üldplaneeringuga.

Hoolimata kõigist võttis Audru Vallavolikogu 04.11.2010 vastu määruse nr 30 (http://avalik.amphora.ee/AUDRUVV/document.aspx?id=20282)
mille kohaselt parandatakse (loe muudetakse) Audru valla üldplaneeringu peatükis 2.2.3 kuuendas lõigus olev ebatäpsus 5 ja asendatakse see 10 ga.

Sõnastus üldplaneeringus peale parandamist (muutmist): „Vähemalt 10 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala

(huvitav, kuidas "parandatakse" KSH aruanne, kas järjekordne ebatäpsus, või jäetakse hoopis parandmatta).

Määruse preambulis on viidatud Haldusmenetluse seaduse § 59 Ilmse ebatäpsuse parandamine haldusaktis https://www.riigiteataja.ee/akt/13184742
Haldusorgan parandab seadusega haldusakti muutmiseks ettenähtud menetluskorda järgimata haldusaktis kirjavea ja muu ilmse ebatäpsuse, mis ei mõjuta haldusakti sisu. Haldusorgan teeb haldusakti parandamise teatavaks haldusakti adressaadile“

Vastavalt HMS §59 võib parandada ainult ilmse ebatäpsuse.
Kuidas on arv „10„ täpsem kui arv „5“.

HMS § 59 kohaselt ilmse ebatäpsuse parandamine ei tohi mõjutada haldusakti sisu.
Käesoleval juhul mõjutas see "parandamine" oluliselt haldusakti sisu.
Kas keegi julgeb väita, et pole oluline kas haljasala krunt tuleb moodusta alates 5-ndast või alates 10-ndast elamukrundist.

Hallooo ......................vallavolikogu, tarkade klubi - helistage sõbrale või perearstile.

Muudeti ja mõjutati oluliselt kehtestatud üldplaneeringu sisu kuid avalikkusel ei antud võimalust kasutada seadusest tulenevat õigust, esitada muudatuste kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Üldplaneeringu niisugune räige muutmine, on õigusvastane.

Millimalli ei saa aru, miks alati arvestatakse arendaja mitte vallakodaniku huvidega. Paljudel juhtudel on tegemist mitte kohalike arendajatega, kelle jaoks siinne keskkond suuremat väärtust kui toodetav kasum ei omagi.
Aga kõik on lubatud kui sul RAHA on?
Pisike soov - kähku rikkaks saada, parem, kui enne lõunat, sest ei tea, kas õhtusöögile enam jõuabki.

Ilus üldplaneering aga tegelikkus ............??

Audru Vallavolikogu kehtestas 13.05.2010 määrusega nr 19 uue valla üldplaneeringu http://www.audru.ee/?id=75

Teen üldplaneeringu mõnest kohast copy/paste, näed siis kui ilus, hiljem näed mis on reaalsus. Audru vald kui terviklik ja harmooniliselt arenenud omavalitsus, kus on loodud inim- ja loodussõbralik, puhas, rahulik, turvaline ja säästva arengu põhimõtetele vastav elukeskkond.
Kontrollimatu ja suunamatu asustuse kasv võiks seada ohtu traditsioonilise looduslähedase elukeskkonna säilimise ning senise elanikkonna eluviisid. Selle vältimiseks on mõistlik elamute ehitamiseks kehtestada kruntidele miinimumsuurused ja suunata asustust selleks sobilikesse kohtadesse
ILUS!!
Ja aina paremak läheb.

Üldplaneeringu punkt 2.2.3 Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala

Sama lõik on toodud ka KSH aruandes.

Nii et arendaja, kas said ikka aru, pole siin enam midagi nii, et karp tuleb karbi otsa ja lastel pole kusagil mängida. Nüüd on reeglid paigas, kui rajad elamuala, kus üle 5 elamukrundi, pead ühe keskmise suurusega krundi jätma üldmaaks ja iga järgmise elamukrundi puhul 20 % üldmaale otsa.
Arendajale karm - aga inimsõbralik.

Juba üldplaneeringu eskiisi tutvustamisel avalikkusele ütles planeeringu koostaja Kaur Lass kuldsed sõnad mis on protokollitud nii ( lk 2 lõpus )http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/protokoll_2008_04_22_YP_avalik_arutelu.doc
Kaur Lass : „Inimesed tulevad siis valda elama, siis sellepärast, et siin on rohelisem ja privaatsem kui linnas. Sellepärast on ka järgmine tingimus.

Üle 5 krundiga elamualal rajamisel tuleb tagada vähemalt 1 keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala.
Iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala.“

Et seda ilusat arvestataks ka nende planeeringute puhul mis juba menetluses, kuid veel kehtestamata, toodi üldplaneeringusse punkt 5

Kõikide nende detailplaneeringute puhul, mille menetlus on pooleli tuleb arvesse võtta käesolevat üldplaneeringut. Juhul kui menetletav detailplaneering on vastuolus käesoleva üldplaneeringuga tuleb see viia vastavusse üldplaneeringuga enne kui see esitatakse vastuvõtmiseks, avalikustamiseks või kehtestamiseks

TEGELIK ELU
1.Audru vallavolikogu kehtestas 7. oktoober 2010 otsusega nr 75 Kabriste külas Põlde kinnistu detailplaneeringu ( http://avalik.amphora.ee/audruvv/html.aspx?df=19538 )

kus 9,92 ha suurune kinnistu jagatakse kruntideks mille tulemusel moodustatakse muuhulgas
8 elamumaa krunti - AGA MITTEÜHTEGI ÜLDMAA KRUNTI
MAAVANEMA JÄRELEVALVE TULEMUSENA ON KÕIK OK!!!!!!

2. 04.11.2010 kehtestas Audru Vallavolikogu Audru aleviku serval Lille 9 detailplaneeringu
(http://avalik.amphora.ee/audruvv/html.aspx?df=20574)
millega moodustati 34 elamukrunti. Keskmine suurus elamukundil 1388 ruutu. Seega oleks pidanud olema üldmaa suurus 9549,44 ruutu. Tegelikult aga moodustati ainult üks üldmaa krunt, suurusega 2229 ruutu.
Kuidas siis Audru Vallavalitsus põhjendas üldplaneeringus toodud tingimustega mittearvestamist, Lille 9 detailplaneeringu kehtestamisel.

Midagi nii napakat ei ole varem kuulnud.

"Lähedal " (3,5 km) olevat Valgerand kus uue elamuala lapsed võivat käia mängimas, samuti olevat lähedal Audru alevik (700 m) kus asub mänguväljak suurusega 3052 ruutu ja ka seda saavat Lille 9 elamuala lapsed kasutada.

Lõpuks tuuakse võrdlus, et kui Audru aleviku mänguväljaku suurus on 3052 ruutu siis pidavat Lille 9 elamualale piisama 2229 ruudust.

Terves Audru alevis ei ole niipalju maju (34) kui uues elamurajoonis.

Lille 9 esimene arendaja läks pankrotti, toppis pillid kotti ja müüs arenduse Harjumaa meestele. Mis muutis vallavalitsuse meelt, et uuele arendajale ei esitatud nõudmist üldmaa suuruse osas? Muidugi ei ole arendaja huvitatud üldmaast kuna seda ei saa elamukrundina maha müüa.

Kulla Audru alevi elanik, ära siis pahanda kui uue elamurajooni 34 maja lapsed tulevad alevi väikesele mänguväljakule nügelema. Aga see ei ole veel kõik. Teised arendajad (kui nad on nutikad) nõuavad võrdset kohtlemist ja keelduvad samuti üldmaa moodustamisest, (võrdne kohtlemine on põhiseadusest tulenev õigus) seega kus lapsed ikka mujal mängima hakkavad kui alevi mänguväljakul.

Kas ilus jutt rohelisest, turvalisest ja lapsesõbralikust Audrust kaob kohe kui avanevad arendajate rahakotirauad? Nii lihtne see ongi!!!!

Pärnu Maavalitsus on järelevalve teostanud ja kõik on täpsellt nii nagu peab!! Aga selle planeeringu juurde tuleme hiljem tagasi.