30.11.10

Kui vaja saab üldplaneeringust näpukas

Audru kohalik omavalitsus ei häbene ka miskit.
Oi, millise odava triki või nipiga muudeti valla üldplaneeringut, serveerides seda muutmist kui ebatäpsuse parandamist. Kõik ikka arendaja, mitte vallarahva huvides.

Ometi tahetakse jätta muljet, et neil läheb korda....... ja nagu poliitikutelgi tavaks, tunti loomulikult Audru valla pärast muret juba põlvpükstes mööda lehmakakist rukkivälja joostes või kummikeksu hüpates.

Kui lugesid eelmist postitust siis nägid, olin välja toonud ja rõhutanud üldplaneeringus olevat lõiku " Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala"

Selline sõnastus, kus on arvnäitaja „5“, jookseb läbi kõigis üldplaneeringu menetluse etappides ja üldplaneeringuga seotud dokumentides.
Juba üldplaneeringu menetlemise algetapis on selgelt väljendatud eesmärgipärast tahet, et üle 5 krundiga elamuala rajamisel tuleb tagada vähemalt 1 keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala.

Üldplaneeringu eskiisi tutvustamise protokollis ( lk 2 lõpus )http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/protokoll_2008_04_22_YP_avalik_arutelu.doc „Inimesed tulevad siis valda elama, siis sellepärast, et siin on rohelisem ja privaatsem kui linnas. Sellepärast on ka järgmine tingimus.
Üle 5 krundiga elamualal ..........“

KSH aruanne punkt 8 alap 4 kirjas
( http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/Audru_YP_KSH_aruanne.pdf )
5 või enama uue elamukrundiga ........"

Nüüd kui üldplaneering heaks kiidetud ja kehtestatud, avastas valimisliit Audru, et arvnäitaja "5" ei sobi kohe mitte enam ja see tuleks kuidagi asendada 10 ga.
Aga üldplaneeringut niisama muuta ei tohi. Leiti, et nutikas on teha see muudatus paranduse nime all.
Aga see ei sobi millimallile, sest millimalli ja proua Inda arvavad teadvat mis on ebatäpsuse parandamine, mis muutmine. Majakarp majakarbi otsas, ilma piisava üldmaata mänguväljakutele ja palliplatsidele ei oleks saanud ka meie poolthääli.

Hoopis imelikul kombel ilmus Audru valla ehitusmäärusele veel üks mõttetu Lisa 6/2 kuhu lihtsalt kopeeritud vaidlusalune lõik, kuid arv 5 asendatud arvuga 10. Tekib küsimus miks tekitati ehitusmäärusele juurde üks mõttetu lisa.

Määruse lisadele tuleb viidata määruse tekstis. Audru valla ehitusmäärusel on 7 lisa, milledele kõigile on määruse tekstis viidatud kuid lisa 6/2 pole ehitusmääruses sõnagagi mainitud. Niisugust lisa 6/2 ei olnud ehitusmääruse kehtestamisel volikogus, see on vormistatud juurde hiljem. Täiendava lisa vormistamisega püüti näidata nagu oleks ehitusmääruse lisas viidatud arvnäitajale 10. Väga tobe, ja mõttetu vaev juba sellepoolest, et ehitusmäärusega (veel vähem selle väidetava lisaga) ei saa reguleerida seda valdkonda mis tuleb paika panna üldplaneeringuga.

Hoolimata kõigist võttis Audru Vallavolikogu 04.11.2010 vastu määruse nr 30 (http://avalik.amphora.ee/AUDRUVV/document.aspx?id=20282)
mille kohaselt parandatakse (loe muudetakse) Audru valla üldplaneeringu peatükis 2.2.3 kuuendas lõigus olev ebatäpsus 5 ja asendatakse see 10 ga.

Sõnastus üldplaneeringus peale parandamist (muutmist): „Vähemalt 10 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala

(huvitav, kuidas "parandatakse" KSH aruanne, kas järjekordne ebatäpsus, või jäetakse hoopis parandmatta).

Määruse preambulis on viidatud Haldusmenetluse seaduse § 59 Ilmse ebatäpsuse parandamine haldusaktis https://www.riigiteataja.ee/akt/13184742
Haldusorgan parandab seadusega haldusakti muutmiseks ettenähtud menetluskorda järgimata haldusaktis kirjavea ja muu ilmse ebatäpsuse, mis ei mõjuta haldusakti sisu. Haldusorgan teeb haldusakti parandamise teatavaks haldusakti adressaadile“

Vastavalt HMS §59 võib parandada ainult ilmse ebatäpsuse.
Kuidas on arv „10„ täpsem kui arv „5“.

HMS § 59 kohaselt ilmse ebatäpsuse parandamine ei tohi mõjutada haldusakti sisu.
Käesoleval juhul mõjutas see "parandamine" oluliselt haldusakti sisu.
Kas keegi julgeb väita, et pole oluline kas haljasala krunt tuleb moodusta alates 5-ndast või alates 10-ndast elamukrundist.

Hallooo ......................vallavolikogu, tarkade klubi - helistage sõbrale või perearstile.

Muudeti ja mõjutati oluliselt kehtestatud üldplaneeringu sisu kuid avalikkusel ei antud võimalust kasutada seadusest tulenevat õigust, esitada muudatuste kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Üldplaneeringu niisugune räige muutmine, on õigusvastane.

Millimalli ei saa aru, miks alati arvestatakse arendaja mitte vallakodaniku huvidega. Paljudel juhtudel on tegemist mitte kohalike arendajatega, kelle jaoks siinne keskkond suuremat väärtust kui toodetav kasum ei omagi.
Aga kõik on lubatud kui sul RAHA on?
Pisike soov - kähku rikkaks saada, parem, kui enne lõunat, sest ei tea, kas õhtusöögile enam jõuabki.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Sitaks mul seda üldmaad vaja. lapsed mängigu oma toas või oma aias. Aga Audru poisid oma paneeringutega on kuulsad, isegi ümbrikega seal joostud.arendaja