30.11.10

Ilus üldplaneering aga tegelikkus ............??

Audru Vallavolikogu kehtestas 13.05.2010 määrusega nr 19 uue valla üldplaneeringu http://www.audru.ee/?id=75

Teen üldplaneeringu mõnest kohast copy/paste, näed siis kui ilus, hiljem näed mis on reaalsus. Audru vald kui terviklik ja harmooniliselt arenenud omavalitsus, kus on loodud inim- ja loodussõbralik, puhas, rahulik, turvaline ja säästva arengu põhimõtetele vastav elukeskkond.
Kontrollimatu ja suunamatu asustuse kasv võiks seada ohtu traditsioonilise looduslähedase elukeskkonna säilimise ning senise elanikkonna eluviisid. Selle vältimiseks on mõistlik elamute ehitamiseks kehtestada kruntidele miinimumsuurused ja suunata asustust selleks sobilikesse kohtadesse
ILUS!!
Ja aina paremak läheb.

Üldplaneeringu punkt 2.2.3 Vähemalt 5 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala

Sama lõik on toodud ka KSH aruandes.

Nii et arendaja, kas said ikka aru, pole siin enam midagi nii, et karp tuleb karbi otsa ja lastel pole kusagil mängida. Nüüd on reeglid paigas, kui rajad elamuala, kus üle 5 elamukrundi, pead ühe keskmise suurusega krundi jätma üldmaaks ja iga järgmise elamukrundi puhul 20 % üldmaale otsa.
Arendajale karm - aga inimsõbralik.

Juba üldplaneeringu eskiisi tutvustamisel avalikkusele ütles planeeringu koostaja Kaur Lass kuldsed sõnad mis on protokollitud nii ( lk 2 lõpus )http://www.audru.ee/files/documents/planeeringud/protokoll_2008_04_22_YP_avalik_arutelu.doc
Kaur Lass : „Inimesed tulevad siis valda elama, siis sellepärast, et siin on rohelisem ja privaatsem kui linnas. Sellepärast on ka järgmine tingimus.

Üle 5 krundiga elamualal rajamisel tuleb tagada vähemalt 1 keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala.
Iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala.“

Et seda ilusat arvestataks ka nende planeeringute puhul mis juba menetluses, kuid veel kehtestamata, toodi üldplaneeringusse punkt 5

Kõikide nende detailplaneeringute puhul, mille menetlus on pooleli tuleb arvesse võtta käesolevat üldplaneeringut. Juhul kui menetletav detailplaneering on vastuolus käesoleva üldplaneeringuga tuleb see viia vastavusse üldplaneeringuga enne kui see esitatakse vastuvõtmiseks, avalikustamiseks või kehtestamiseks

TEGELIK ELU
1.Audru vallavolikogu kehtestas 7. oktoober 2010 otsusega nr 75 Kabriste külas Põlde kinnistu detailplaneeringu ( http://avalik.amphora.ee/audruvv/html.aspx?df=19538 )

kus 9,92 ha suurune kinnistu jagatakse kruntideks mille tulemusel moodustatakse muuhulgas
8 elamumaa krunti - AGA MITTEÜHTEGI ÜLDMAA KRUNTI
MAAVANEMA JÄRELEVALVE TULEMUSENA ON KÕIK OK!!!!!!

2. 04.11.2010 kehtestas Audru Vallavolikogu Audru aleviku serval Lille 9 detailplaneeringu
(http://avalik.amphora.ee/audruvv/html.aspx?df=20574)
millega moodustati 34 elamukrunti. Keskmine suurus elamukundil 1388 ruutu. Seega oleks pidanud olema üldmaa suurus 9549,44 ruutu. Tegelikult aga moodustati ainult üks üldmaa krunt, suurusega 2229 ruutu.
Kuidas siis Audru Vallavalitsus põhjendas üldplaneeringus toodud tingimustega mittearvestamist, Lille 9 detailplaneeringu kehtestamisel.

Midagi nii napakat ei ole varem kuulnud.

"Lähedal " (3,5 km) olevat Valgerand kus uue elamuala lapsed võivat käia mängimas, samuti olevat lähedal Audru alevik (700 m) kus asub mänguväljak suurusega 3052 ruutu ja ka seda saavat Lille 9 elamuala lapsed kasutada.

Lõpuks tuuakse võrdlus, et kui Audru aleviku mänguväljaku suurus on 3052 ruutu siis pidavat Lille 9 elamualale piisama 2229 ruudust.

Terves Audru alevis ei ole niipalju maju (34) kui uues elamurajoonis.

Lille 9 esimene arendaja läks pankrotti, toppis pillid kotti ja müüs arenduse Harjumaa meestele. Mis muutis vallavalitsuse meelt, et uuele arendajale ei esitatud nõudmist üldmaa suuruse osas? Muidugi ei ole arendaja huvitatud üldmaast kuna seda ei saa elamukrundina maha müüa.

Kulla Audru alevi elanik, ära siis pahanda kui uue elamurajooni 34 maja lapsed tulevad alevi väikesele mänguväljakule nügelema. Aga see ei ole veel kõik. Teised arendajad (kui nad on nutikad) nõuavad võrdset kohtlemist ja keelduvad samuti üldmaa moodustamisest, (võrdne kohtlemine on põhiseadusest tulenev õigus) seega kus lapsed ikka mujal mängima hakkavad kui alevi mänguväljakul.

Kas ilus jutt rohelisest, turvalisest ja lapsesõbralikust Audrust kaob kohe kui avanevad arendajate rahakotirauad? Nii lihtne see ongi!!!!

Pärnu Maavalitsus on järelevalve teostanud ja kõik on täpsellt nii nagu peab!! Aga selle planeeringu juurde tuleme hiljem tagasi.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Mitmed ei saanudki oma planeeringutega asja. Ahnus oli nii suur,ei jõudnd kinni maksta