17.08.23

Isegi Pärnu linnasekretäri koondamise käskkirja ei suudeta vigadeta vormistada.

 

 28.07.2023 linnapea käskkirjaga nr 4.2-1/195 vabastati pikaajaline linnasekretär Tiina Roht linnasekretäri ametikohalt väidetavalt seoses koondamisega. 


Käskkirja preambulas  on viidatud Avaliku teenistuse seaduse § 90 lõike 1 punkti 3 mis sätestab:
§ 90. Teenistusest vabastamine koondamise tõttu
(1) Ametiasutus võib ametniku teenistusest vabastada koondamise tõttu, kui:
3) põhjendatud juhul muudetakse ametijuhendit ulatuses, milles see eeldab ametniku nõusolekut, ja ametnik ei ole seda andnud;

Põhjendatud juhul .....
Kohalik omavalitsus peab oma otsuseid põhjendama. 

1. Mis oli see põhjendatud juhus millest tulenevalt muudeti linnasekretäri ametijuhendit?
2. Kui põhjendatud vajaduse linnasekretäri ametijuhendit muuta tingis mõni seadusemuudatus või õigusakt siis milline seadusesäte täpselt või milline õigusakt.  
3. Millised konkreetsed  muudatused, täiendused tehti linnasekretäri ametijuhendis võrreldes  varasema ametijuhendiga,  mis eeldasid linnasekretäri nõusolekut kuid millele linnasekretär nõusolekut ei andnud. 
Sellised küsimused tekkisid minul. Vaatame kas saan neile ka vastused ja millised?

Käskkirja preambulas on viidatud õigusliku alusena ka Pärnu linnavalitsuse palgajuhendile  (siin )  § 8 lg 1
No mine metsa hr Kukk  Pärnu linnavalitsuse palgajuhendi §-l  8  ei ole ühtegi lg (lõiget) 

Kopeerin palgajuhendi § 8 

§ 8.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

Teenistujale võib määrata lisatasu ametijuhendis fikseerimata täiendavate teenistusülesannete täitmise eest sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu võib maksta uue teenistuja juhendamistasuna kuni 10% juhendatava teenistuja palgast ning arendusprojektide või välisvahenditest rahastatavate projektide raames tehtava töö eest, kui sellised maksevõimalused on projektitingimustes lubatud.


Või et linnasekretär Tiina Roht  täitis ka täiendavaid teenistusülesandeid mille eest teenistuse lõppemisel maksti siis preemiat või?