Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai 14, 2018 postitused

Volikogu ei taha kontrollida .........

07.05.2018 edastasin pöördumise Pärnu Linnavolikogule ja revisjonikomisjonile kus osutasin haldusakti (23.märts 2017 korraldus nr 74) vastuolule Audru vallavolikogu määrusega " Vallavara valitsemise kord", millega võõrandati Audru vallale kuulunud skandaalse Liu Sadama kinnistu kaasomandi osad , otsustuskorras ja 1 euroga, õigusvastaselt TÜ le Liu Sadam. Palusin volikogu hinnata kas haldusakt on kooskõlas volikogu määrusega.  Hr Metsoja leiab, et volikogul ei ole pädevust pöördumisele vastata ja kontrollida haldusaktide vastavust volikogu määrusele ning viitab seejuures täiesti asjakohatule seadusesättele KOKS § 30 lg 1 p 3 mille kohaselt lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse, valla- või linnavalitsus. Hr Metsoja avastas , et haldusakti vastavust volikogu määrusele on pädev kontrollima ja vastama linnavalitsus ja edastas minu pöördumise linnavalitsusele. Ah et hr Metsoja arvates on haldusakti õiguspärasuse hindamine kohaliku el