14.05.18

Volikogu ei taha kontrollida .........

07.05.2018 edastasin pöördumise Pärnu Linnavolikogule ja revisjonikomisjonile kus osutasin haldusakti (23.märts 2017 korraldus nr 74) vastuolule Audru vallavolikogu määrusega " Vallavara valitsemise kord", millega võõrandati Audru vallale kuulunud skandaalse Liu Sadama kinnistu kaasomandi osad , otsustuskorras ja 1 euroga, õigusvastaselt TÜ le Liu Sadam. Palusin volikogu hinnata kas haldusakt on kooskõlas volikogu määrusega. 

Hr Metsoja leiab, et volikogul ei ole pädevust pöördumisele vastata ja kontrollida haldusaktide vastavust volikogu määrusele ning viitab seejuures täiesti asjakohatule seadusesättele KOKS § 30 lg 1 p 3 mille kohaselt lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse, valla- või linnavalitsus. Hr Metsoja avastas , et haldusakti vastavust volikogu määrusele on pädev kontrollima ja vastama linnavalitsus ja edastas minu pöördumise linnavalitsusele.

Ah et hr Metsoja arvates on haldusakti õiguspärasuse hindamine kohaliku elu küsimuste lahendamine ja korraldamine.  (Tule taevas appi )

Et siis selline mees see eks Pärnu maavanem, volikogu esimees A. Metsoja.

Tutvustan KOKSi volikogu esimehele
-KOKS § 22 lg 1 p 6 kohaselt kuulub volikogu pädevusse valla- või linnavara valitsemise korra kehtestamine;

-KOKS § 24 sätestab :
Seaduste ja volikogu määruste ning otsuste ja valla- või linnavalitsuse määruste ning korralduste täitmist kontrollivad seaduses ja valla või linna põhimääruses sätestatud korras volikogu ja valitsus.

Kuna "vallavara valitsemise kord" on volikogu poolt antud  määrus peab selle täitmise üle kontrolli teostama ka volikogu. Seega on Pärnu linnavolikogu pädev kontrollima kas volikogu poolt vastuvõetud määrust (Audru vallavara valitsemise kord) täideti Audru vallavalitsuse korraldus 23.märts 2017 nr 74 andmisel.

Pärnu Linnavolikogu esimees, Andres Metsoja, õiguslikku hinnangut sõber Siimu sahkerdamistele anda ei taha ja libistab palli linnavalitsuse väravasse, jätkates maavanemaks oldud ajal praktiseeritud taktikat. Siim ise hoiab muidugi ohutusse kaugusesse.