14.12.16

Ei saa jagada katastriüksusi mida juba ammu ei eksisteeri !


 31. märts 2015 on Audru vallavalitsus andnud korraldused nr 126, 127, 128, 129, 130
„Katastriüksuste jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine“.
Korralduste kohaselt jagatakse kaheks katastriüksuseks hoonestamata Rüüsa kinnistu (15904:001:0321), Kiitsa kinnistu (15904:001:0090), Krantsu kinnistu (15904:001:0122), Aadu Ans kinnistu (15904:001:0304) ja Andrese kinnistu (15904:001:0011) mis kõik paiknevad Audru valla
hajaasustusega piirkonnas, kinnistute senine sihtotstarve on maatulundusmaa 100%.
Jagamise tulemusel moodustatavatele maaüksustele on taotletud ehitusõigust elektrituulikute püstitamiseks.
Korralduste priambulas on viidatud õigusliku alusena mh maakatastriseadusele § 18 lg 7.

Mis ütleb maakatastriseadus § 18 lg 7 ?
Vastavalt „Maakatastriseaduse“ § 18 lõikele 7, kui soovitakse maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele, millel ei asu ehitisi, püstitada ehitis, siis moodustatakse iseseisev ehitise alust ning
selle teenindamiseks vajalikku maad hõlmav katastriüksus, mille sihtotstarbe määrab detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral kohaliku omavalitsuse volikogu .

Seega lähtudes maakatastriseaduse § 18 lg 7 oli jagatavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine Audru vallavolikogu pädevuses ja kuna maakatastriseadus § 18 lg 7 ütleb üheselt, et sihtotstarbe
määrab volikogu ning edasivolitamise õigust ei anna siis ei olnud Audru vallavalitsusel pädevust 31.märts 2015 korralduste 126, 127, 128, 129 ja 130 alusel katastriüksustele sihtotstarbeid määrata.

15.09.2016 teen vallale vastava pöördumise kus teatan, et vallavalitsus on jälle ületanud pädevust, asunud täitma volikogu ülesandeid ja  palun minu poolt toodule vallavalitsuse argumenteeritud seisukohta.
-Kas Audru vallavalitsus nõustub, et 31.märts 2015 korraldustega 126-130 on katastriüksustele sihtotstarvete määramisega vallavalitsus ületanud oma pädevust kuna sihtotstarbed oleks pidanud määrama volikogu. Juhul kui ei nõustu palun mittenõustumist põhjendada ja viidata õiguslikele alustele millest lähtutakse ning kas ja kuidas plaanib Audru vallavalitsus viia 31.03.2015 antud haldusaktid 126- 130 seadusega kooskõlla.

Vastust ei tule ega tule kuigi vastamistähtaeg on 30 päeva. Teen kaebuse halduskohtule taotlusega kohustada Audru vallavalitsust vastama 15.09.2016 pöördumisele.

14.11.2016 saabub lõpuks vastuskiri  nr 17-3.3/2085-1  ( siin ) millega  teatatakse, et vallavalitsus nõustub, et 31. märts 2015 korralduste 126-130 andmisega  on vallavalitsus ületanud oma pädevust ja sihtotstarbed oleks pidanud määrama volikogu, ja et Audru vallavalitsus suunab samasisulise resolutsiooniga eelnõud detsembrikuu volikogusse.


Maaameti kodulehelt nähtub, et nimetetud Rüüsa (katastritunnus 15904:001:0321) , Kiitsa (15904:001:0090) , Krantsu (15904:001:0122)  , Aadu Ansu (,15904:001:0304)  ja Andrese (15904:001:0011)   kinnistud on aga juba vallavalitsuse poolt pädevust ületades antud korralduste alusel ammu jagatud, neile uued sihtotstarbed määratud ning seniste numbritega katastriüksusi enam ei eksisteeri.  Audru vallavalitsus on aga esitanud volikogu homsele istungile (15.12.2016) otsuste eelnõud ( Rüssa  siin , Kiitsa siin , Krantsu siin , Aadu Ansu siin, Andrese siin ) millega tahetakse jagada katastriüksuseid mida tegelikult ei eksisteerigi. Volikogu otsuste eelnõud tulnuks vormistada arvestades tegelikku olukorda ja õigusselguse printsiibist lähtudes anda haldusaktis ka vastavad selgitused. Antud juhul on homme volikogus vastuvõetavad otsused tühised algusest peale kuna ei saa jagada midagi mida olemaski pole.