30.04.18

Abilinnapea kohustus vastata volikogu liikme arupärimisele tuleneb nii KOKS - ist kui ka Pärnu Linna põhimäärusest

Ei hakka siin jalgratast leiutama. Otsisin ja leidsin EV Õiguskantsleri sellekohased seisukohad milledega peaks abilinnapea Siim Suursild vägagi kursis olema. Just  millimalli pöördumisega seoses tegi õiguskantsler omalajal Audru vallavolikogule  (Siim Suuursild)  ettepaneku viia valla põhimäärus seadusega kooskõlla - osas mis käsitles ka arupärimistele vastamist.
Kopeerin ja teen väljavõtted mõningatest õiguskantsleri kirjadest.

Tulenevalt sõnastuslikest sarnasustest töökorra ja KOKS § 26 lg 2 vahel järeldan esialgu, et töökorra mõiste "kirjalik arupärimine" on samatähenduslik KOKS § 26 lg 2 mõistega "kirjalik küsimus", s.t töökorra vastavate sätete eesmärk on täpsustada KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist ja mitte luua iseseisvat regulatsiooni (märgin ühtlasi, et kui töökorra nimetatud sätete eesmärgiks oleks luua iseseisev regulatsioon, siis puuduks töökorrast regulatsioon, mis täpsustaks just KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist). 
Sissejuhatuseks selgitan kõigepealt küsimuse olulisust. Põhimõtteliselt oodatakse vallavolikogult kui kõige olulisemalt kohaliku omavalitsuse üksuse organilt vallavalitsuse (laiemas tähenduses, s.t nii vallavanema, vallavalitsuse liikmete kui ka valla ametiasutuste) üle Riigikogu rollist tuleneva parlamentaarse kontrolliga sarnase järelevalve teostamist. Muuhulgas on järelevalve teostamine oluline õigus riigi ülesehitamise seisukohalt. Seda silmas pidades on oluline tagada volikogu liikmele ka kompetents, mille kaudu kontrolli teostada. Sellest tulenevalt on seadusandja muuhulgas andnud volikogu liikmele KOKS § 26 lõikest 2 tuleneva õiguse saada oma kirjalikule küsimusele vastus vallavalitsuselt (kitsamas tähenduses, s.t vallavanemalt ja vallavalitsuse liikmetelt) ning valla ametiasutuselt. 


M.O.T.T