03.08.18

Pärnu linnapea rikkus korruptsioonivastast seadust!

Pärnu linnapea  rikkus  korruptsioonivastast seadust andes 16. 01. 2018 käskkirja  nr 4.2-2/39 millega otsustas ise enda lähetamise ja omale päevaraha ja lähetuskulude maksmise.

Kohaliku omavalitsuse mõlema organi (volikogu esimehe ja linnapea ) juhi puhul on tegu ametiisikuga korruptsioonivastase  seaduse (KVS)  § 2 lõike 1 mõttes.

KVS § 11 lõike 1 punkti 1 järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine (selle kohta vt KVS § 2 lõige 2), kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Teenistuslähetusse saatmise otsustamine ja lähetusaruande kinnitamine ei kuulu toimingupiirangu kohaldamata jätmise aluste hulka (KVS § 11 lõige 3). Seega laieneb neile teenistuslähetusse saatmise otsustamisel ja lähetusaruande kinnitamisel KVS-s ettenähtud toimingupiirang.  
Täpselt sellise seisukoha on andnud ka õiguskantsler oma kirjas Jõgeva vallavolikogule.

Ja siin linnapea käskkiri.
Peale selle ei ole käskkirjal märgitud selle andmise õiguslikku alust ega viidatud vastavale korrale mis reguleerib Pärnu linnas  teenistuslähetusse saatmist ja lähetuskulude hüvitamist.   Viidatud on ainult avaliku teenistuse seaduse  (ATS) § le 44 kuid mitte vastavale lõikele. ATS § 44 sisaldab 5 lõiget, millist lõiget linnapea silmas pidas,  ka see tulnuks märkida.

Maja on juriste ja muid tegelasi täis aga dokumentide vormistamine  linnavalitsuses alla igasugu arvestust. Ei ole ju tegemist mõne pisikese vallaga vaid suure Pärnu linnaga.

20.06.2018 edastan Pärnu linnavalitsusele märgukirja soovides konkreetset vastust
-kas Pärnu linnavalitsus nõustub,  et ise enda lähetuse üle otsustamise ja sellekohase käskkirja andmisega on linnapea rikkunud korruptsioonivastast seadust.
Samuti soovin teada 
-kas on õiguspärane et käskkirjal ei ole viidatud  avaliku teenistuse seaduse  § 44 vastavale lõikele
- kas on õiguspärane, et käskkirjal  ei ole viidatud vastavale korrale  mis reguleerib Pärnu linnas  teenistuslähetusse saatmist ja lähetuskulude hüvitamist.


06.07.2018  tuleb vastuskiri nr 4.3-7/10004-1. Loomulikult ei taha Pärnu linnavalitsus tunnistada korruptsioonivastase seaduse rikkumist. Ega ma lootnudki. 

Kas keegi leiab  sellest mulast vastused minu 3 le küsimusele.

Kopeerin 06.07.2018 vastuskirjast

Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmist ja lähetuskulude hüvitamist reguleerib hetkel Pärnu Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määrus nr 10 „Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/426032013042).
Määruse § 3 lõike 1 alusel võib volikogu liikme ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saata avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt vormistatakse Linnavalitsuse liikme (sealhulgas linnapea) välislähetus linnapea käskkirjaga.
Oleme teadlikud õiguskantsleri 30.01.2018 seisukohast, mistõttu on ettevalmistamisel Pärnu Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 10 muutmise eelnõu, et volikogu esimehe teenistuslähetusse saatmise ja lähetusaruande kinnitamise otsustaks volikogu ning linnapea teenistuslähetusse saatmise ja lähetusaruande kinnitamise volikogu esimees

Kus siin siis need vastused olid? 
Ja uus kiri läheb teelePärnu Linnavalitsus             10.07.2018

Vastamata küsimused


Teie vastuskirjast 06.07.2018 nr 4.3-7/10004-1 ei leidnud vastuseid oma

küsimustele. Allakirjutanu ei soovinud teada kas, millal, miks ja millist
määrust muudate vaid palutud oli argumenteeritud vastuseid konkreetsetele
küsimustele. 
Palun vastake vastamata küsimustele või põhjendage miks ei
ole seda võimalik teha.
Vastamata küsimused:
1. Vastuskirjast ei lugenud välja kas nõustute, et Pärnu linnapea rikkus korruptsioonivastast seadust kui otsustas 16. 01. 2018 nr 4.2-2/39 käskkirjaga ise enda lähetamise ja päevaraha ning lähetuskulude määramise? Soovin konkreetset vastust - kas nõustute või mitte.
2. Sama käskkirja 16. 01. 2018 nr 4.2-2/39 andmise õigusliku alusena on märgitud Avaliku teenistuse seaduse § 44 kuid viitamata on vastavale lõikele. ATS § 44 sisaldab 5 lõiget. Soovin teada millisest ATS § 44 lõikest käskkirja andmisel lähtusite ja miks vastavale lõikele ei olnud käskkirjas viidatud? Kas lõikele viitamata jätmine on õiguspärane. Jaatavat vastust palun põhjendada.
3. Käskkirjas 16. 01. 2018 nr 4.2-2/39 ei ole viidatud ka kehtivale korrale ( 21. märtsi 2013 määrus nr 10 „Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“) millega on reguleeritud, kes ja kuidas kinnitab Pärnu linnapea lähetused. Soovin teada kas sellele korrale viitamata jätmine on õiguspärane? Kui olete seisukohal, et vastavale korrale viidata ei olnud kohustust ega vajalik siis palun põhjendage sellist
seisukohta.

Vastuskiri e postile

Lugupidamisega
Anne Seimar


Vastus peaks tulema hiljemalt 10.08.2018. Kas mõni ebamugav küsimus saab lõpuks ka vastuse? Oh,  ära mõtle välja!!!!!