13.03.13

Lavassaare lastevanemate lasteaiamaks tõuseb peale liitumist ja valimisi üle 100 %


Koolieelse lasteasutuse seadus § 27 lg 3 sätestab, et peale koolieelse lasteasutuse kulude katmise valla- või linna eelarvest,  kehtestab volikogu veel  lapsevanema poolt kaetava osa suuruse  mis ei või ületada 20 protsenti Vabariigi  Valitsuse  kehtestatud  eelmise aasta palga alammäärast  

 Audru vald, kelle jumal on „raha“   on kehtestanud  lapsevanema poolt kaetavaks määraks   8 %,  alampalgast  siin  (va  Jõõpre kool kus oli 5% kuid mis nüüd peale uue koolimaja osa valmimist viiakse  samuti   8% peale) 

Seega pidi Audru valla lapsevanem  lasteaiakulude katmisel välja käima  290*8%= 23,20 eur e 23 eur  (290 eurot oli 2012 aasta palga alammäär).

2013 aastal on alampalk  320 eurot  seega tõuseb alates 2014 aastast lasteaiamaks  veel 3 eurot    so 26 euroni

Väike Lavassaare vald, kus lähtuti  lapsest  ja lapsevanema võimalustest on kehtestanud lapsevanema poolt kaetava osa  rahasummana mitte % -na,  milleks on ühes kuus 7 eurot  siin  (vahe Audruga , 16 eurot). 

Sellist laristamist Audru vallavanem Siim ja tema lilleneiu Jaanus ei kannata, sest  tulu tuleb teenida nii lastelt kui väetitelt .  

Ühinemislepingusse lisatakse punkt  8.1.2  mis on teadlikult  sõnastatud võimalikult sogaselt.  (kopeerin)

8.1.2. VALLAS kehtestatakse Lavassaare alevikus asuvas lasteaias alates 01.01.2014 koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määraks 5% arvestusperioodile eelnenud eelarveaastal Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäärast. Alates 01.09.2014 eelpoolnimetatud tasu VALLAS ühtlustub.

Lavassaare vallal võetakse kõri pihku - kui tahate ühineda võtate veel enne valimisi ja liitumist  vastu otsuse, et  alates 01.01.2014 hakatakse Lavassaare lasteaias lastevanemate poolt kaetavat osa arvestama 5% eelmise aasta palga alammäärast ( so 320* 5% = so 16 eur ) 

Loomulikult ei taha valimisliit Audru enne valimisi halba reklaami,  seepärast peavadki Lavassaare vallajuhid lasteaiamaksu tõstmisega alustama ise ja just  enne valimisi.  

Kui hääled käes,  pole enam vahet  ja Lavassaare lasteaiamaksu tõstetakse peale liitumist veel  3% palga alammäärast, et see oleks 01.09.2014  Audru valla 8% - ga ühtlustunud.   

Kuidas väike Lavassaare vald suutis hoida nii madalal  lastevanemate poolt kaetava osa   (7 eurot ) ja rikas Audru vald koorib  oma  lastevanematelt kuus   23 eurot? ( vahe 16 eurot).

Milliste põhjendustega suurendatakse nüüd  Lavassaare vallas üle 100% lastevanemate poolt kaetavat osa. Kas Lavassaare lasteaed oli siiani alarahastatud või ei toodagi põhjendusi välja  - lihtsalt seoses liitumisega...... . KOV peab  põhjendama ja põhjuseks ei saa olla lihtsalt liitumine või  ühtlustamine. 

Mulle küll ei jää muljet, et Lavassaare vallajuhid poleks osanud valda juhtida  ja seepärast on vald „pankrotis“ nagu lilleneiu Jaanus istungitel püüdis väita. Valla juhtimine ei seisne valla elanikel maksudega kõri kinnipigistamises. Kui maksumaksjaid vallas napib siis ei saa seda lugeda juhtimisveaks.  

Kui juhtimisest ja raha pillamisest rääkida siis Audru vallavanema palga  pidev põhjendamatu  tõstmine,  mille tulemusel suureneb automaatselt  ka volikogu esimehe palk (1/2 vallavanema palgast)    võiks olla pillamise ja ahnuse ehe näide.
Selles Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingus, millega pannakse kohustusi järgmisele valitavale volikogule (kes ei ole juriidiliselt kohustatud ühegi lepingu punktiga arvestama) on veel ridamisi totraid punkte.