Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 13, 2013 postitused

Lavassaare lastevanemate lasteaiamaks tõuseb peale liitumist ja valimisi üle 100 %

Koolieelse lasteasutuse seadus § 27 lg 3 sätestab, et peale koolieelse lasteasutuse kulude katmise valla- või linna eelarvest,   kehtestab volikogu veel   lapsevanema poolt kaetava osa suuruse   mis ei või ületada 20 protsenti Vabariigi   Valitsuse   kehtestatud   eelmise aasta palga alamm äärast      Audru vald, kelle jumal on „raha“     on kehtestanud   lapsevanema poolt kaetavaks määraks     8 % ,   alampalgast  siin  (va   Jõõpre kool kus oli 5% kuid mis nüüd peale uue koolimaja osa valmimist viiakse   samuti    8% peale)   Seega pidi Audru valla lapsevanem   lasteaiakulude katmisel välja käima    290*8%= 23,20 eur e 23 eur   (290 eurot oli 2012 aasta palga alammäär). 2013 aastal on alampalk   320 eurot   seega tõuseb alates 2014 aastast lasteaiamaks   veel 3 eurot       so 26 euroni Väike Lavassaare vald, kus lähtuti   lapsest   ja lapsevanema võimalustest on kehtestanud lapsevanema poolt kaetava osa   rahasummana mitte % -na,   milleks on ühes kuus 7 eurot   si