10.04.12

Pane need esimesed käpad ka siis juba maha

Mulle ka ei meeldi mõningaid asju teha. Kui on võimalus valida siis ma valin aga kui ei ole siis tuleb teha nii nagu oled lubanud või seadus ette kirjutab.

Paar päeva tagasi kogesin Siim Suursilla nägemust mis on "põhjus ja tagajärg".
Helistasin valda, et anda edasi teade seoses valla päevadega. Sekretär - asjaajaja võttis toru ja ma ei olnud jõudnud veel oma nime ütlemist lõpetada kui ta teatas, "mul ei ole aega" ja viskas toru hargile.
Kummaline,  vallavanem Suursild ei tauninud ametniku sellist käitumist. Vastupidi,  ta nautis seda ja tundus, et oligi lausa soovitanud  sellist käitumist.
Miks ka mitte!
See olevat nüüd ""põhjus ja tagajärg" , sest millimalli kirjutavat vallale pidevalt igasugu kirju ja arupärimisi.  Minu küsimusele, kuidas ma siis vajaminevat informatsiooni saan, oled keelanud isegi kellaaega mulle suuliselt öelda, vastas Suursild, et infot saad kodulehelt.

Aitäh,  aga mind huvitab hoopis "peenem" informatsioon kui vallamaja lahtioleku ajad.

Siiski  enamik vallaametnikke ei ole nii "kuulekad"  ja käituvad ametnikule kohaselt.
No mis sa oskad jälle kosta - ega ei oskagi. Võibolla ka üks mõte -  võiks panna siis juba need esimesed käpad ka maha.

Audru vald soetas riigi poolt eraldatud toimetulekutoetuse raha eest omale bussi

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele mida vallavalitsus maksab riigieelarve vahenditest.Audru vallavalitsus ei ole kasutanud  riigi poolt eraldatud raha sihtotstarbeliselt.  

Üle 10 aasta võimul olnud valimisliit "Audru" on minetanud kõik seaduse ja eetilisuse piirid.
Riigi poolt eraldatud toimetuleku raha  pannakse häbenematult huugama vallale põhivara soetamiseks.

14.detsember 2006 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse nr 214 ( siin) mille kohaselt otsustati soetada vallale buss hinnaga 400 000 krooni. Raha otsustati näpata riigi poolt eraldatud  puudusekannatajatele ettenähtud toimetulekutoetustest.
Ei tohi -  muidugi ei tohi. Aga proovida võib ikka.

Kui see bussi ostmise otsus veel nii ilusti ja südantlõhestavalt  sõnastada ( eakate ja puudega inimeste, lastega perede ja ajutiselt toimetulekuraskustesse sattunud perede inimväärse elu tagamiseks),  võtab ju jalad nõrgaks.

Nüüd tagab juba aastaid  omale selle bussiga inimväärset elu, eakas ja puudega, lastega  ja  toimetulekuraskustesse sattunud Peep  (ta ei ole ainuke, valla musta autoga tagavat omale inimväärset elu toimetulekuraskustesse sattunud Siimu pere liikmed).

Bussi ei kohaldatud vanurite, invaliidide trantspordiks nagu lubati,  sellega ei sõidutata hooldekodu vanureid arstile ega osutata muid sotsiaalvaldkonda kuuluvaid transportteenuseid.

Bussi kasutab sotsiaalnõuniku Peep Tarre isikliku sõiduautona, igapäevasteks sõitudeks - ka puhkepäevadel ja puhkuse ajal.

Vanuritekodu juhataja aga tellib lamavate vanurite transpotrtimiseks invatakso,  liikumisvõimelisi vanureid trantspordib juhataja oma isikliku sõiduautoga.

Loe volikogu sotsiaalkomisjoni koosoleku protokolli 05.03.2012  ( siin) kus osales ka Jõõpre vanurite kodu juhataja
(kopeerin)2. Hooldekodu tarbeks auto ostmine. Jõõpre Vanurite Kodul puudub oma transport. Vajadusel sõidutatakse eakaid linna arstile, kultuuriüritustele eraautodega. Mitmed kliendid on ratastoolides, nende transportimiseks ostetakse teenust SA Pärnu Haiglalt. Hooldekodul võiks olla oma transport, mis oleks kohandatud selliselt, et saaks transportida ka ratastoolides kliente.

Sotsiaaltoetuste määramisel ja maksmisel tuleb lähtuda sotsiaalhoolekande seadusest, mille kohaselt tohib riigieelarvest valla- ja linnaeelarvetele toimetulekutoetuste maksmiseks eraldatud vahendeid ja nende vahendite ülejääki kasutada üksnes abivajavatele isikutele sotsiaaltoetuse maksmiseks või sotsiaalteenuse osutamiseks. Riigieelarvest toimetulekutoetuste maksmiseks eraldatud vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuste maksmine muudel eesmärkidel ei ole lubatud.

Nii kirjutab õiguskantsler teostades kontrolli sotsiaaltoetuste maksmise üle Kohtla Järvel (siin). Pane tähele,  seal oli probleem hoopis pisem, maksti toetust riigi poolt eraldatud sots rahadest pensionäridele (võinuks maksta ainult abivajajatele pensionäridele).  Aga Audru vallas - tule taevas appi- ostetakse selle raha eest hoopis buss.

Sotsiaalhoolekandeseaduse § 7 lg 2 Maavanem või tema volitatud isik teostab järelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

Mida arvab Audru valla "kõige suurem sõber" sellisest inimväärse elu tagamisest, puudusekannatajate arvelt?
Ei saa teada, kui ei küsi.

Loomulikult teen vallavalitsusele ka sellekohase arupärimise ja loomulikult tean milline vastus sealt tuleb. Ikka Audru vallavalitsusele kohane. (siin)   
(Kopeerin)

 Punkt 2-e osas teatame, et valla väikebussi kasutatakse abivajavatele vallaelanikele,sealhulgas ka vanurite kodu elanikele sotsiaalteenuste osutamiseks. Töö iseloomust sõltuvalt tuleb bussi kasutada ka puhkepäevadel ja tööpäevadel pärast kella 16.30 osutamaks abi toimetuleku-raskustes lastega peredele ja eakatele vallaelanikele. Jõõpre Vanurite Kodu juhataja ei pea oma isikliku sõiduautoga vanurite kodu elanikke arstile sõidutama. Selleks otstarbeks on temal alati võimalus tellida vallamajast sõidukit. SA Pärnu Haigla lamavate klientide sõidutamiseks kohandatud väikebussi kasutatakse erandkorras.
Vastutus väikebussi korrasoleku ja kasutamise eest on pandud humanitaarnõunik hr Peep Tarrele.

Väikebussi ostmine on sotsiaalhoolekande seadusega (§ 42 lg 4) kooskõlas.

No näed siis,  Jõõpre vanurite kodu juhataja valetab -  oi, oi, oi  ja vallarahvas, eesotsas millimalliga, on pime.

Vallavanem Siim leidis isegi sotsiaalhoolekande  seaduse  §-i (§ 42 lg 4)  mis tema meelest lubab riigi poolt abivajajatele eraldatud toetuse arvelt vallale põhivara soetada. 

Mis imeline § see siis on.
(Kopeerin)


Sotsiaalhoolekandeseaduse § 42 lg 4 
käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vahendite ülejäägi korral võib valla- või linnavalitsus maksta abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi või osutada sotsiaalteenuseid kohaliku omavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

.......ja kus siin oli  kirjas, et võib vallale põhivara (bussi)  soetada.

Vaesus ei ole häbiasi aga lollus küll - eriti kui see tuleb vallavanema sulest.

Nüüd teeb Simmu kenasti rahakoti rauad lahti ja maksab mitte sihipäraselt kasutatud raha (400 000 krooni ) riigile tagasi.


Tule homme tagasi, saad teada kuidas Audru vald rikub riigihangete korraldamise seadust ja millised ettekäänded siis tuuakse