17.1.16

Seadusega on sätestatud hulk maid millelt maamaksu ei tule maksta ..

Maamaks laekub 100 % valla eelarvesse. Maamaksu arvutab Maksu- ja Tolliamet talle  valla poolt esitatud andmete alusel. 
Seda,kas vald esitab õiged või valed andmed keegi ei kontrolli ega saagi seda teha, sest kohalikud omavalitsused ei pea mingeid täiendavaid andmeid esitama. 
Täiesti tume maa.
Maksu- ja Tolliametil puudub igasugune võimalus kontrollida soovi korral nt riiklike registrite põhjal, kas esitatud andmed ja nende aluseks olevad arvutused on õiged.

Riigikontroll tuvastas, et kõigis kohalikes omavalitsustes mida kontrolliti, esines maamaksu määramisel vigu, ja et paljud maksuvabastused on jäetud maaomanikele kohaldamata. Kohaliku omavalitsuse poolt esitatud ebaõiged andmed, maade kohta,toovad kaasa  maksumaksjate ebavõrdse kohtlemise. Vara maksustamisel on oluline, et suuremat maksu maksab see, kellel on rohkem vara. 


Kontrolli tulemuste alusel on ka Keskkonnaministeerium järeldanud, et mitmed omavalitsused ei ole
juba aastaid Maksu- ja Tolliametile edastanud täielikke andmeid ning paljud maamaksu maksuvabastused võivad olla jäetud kohaldamata.

Seadusega on sätestatud hulk maid, millelt maamaksu ei tule maksta (Maamaksuseadus § 4  siin )
Näiteks ei maksta maamaksu muuhulgas
-maalt, millel on seadusega majandustegevus keelatud
-kaitsealade loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maalt ning püsielupaikade sihtkaitsevööndi maalt
-avaliku veekogu, avalikult kasutatava veekogu ja avalikult kasutatava tee aluselt maalt;
-üldkasutatava maa sihtotstarbega maalt.
- piiranguvööndi maalt (Looduskaitseseadus§ 31)
- hoiualade maalt
-püsielupaiga piiranguvööndi maalt
-looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt (makstakse 50% maamaksu)

Kui riigikontrolli aruande kohaselt ei ole enamus kontrollitud  kohalikke omavalitsusi maaomanikele kõiki maksuvabastusi arvestanud siis on põhjust karta, et nii võib toiminud olla ka Audru vald.

Kontrolli oma maamaksu arvestust, et veenduda kas sinu maamaks on arvestatud õigesti kõiki vabastusi ja soodustusi arvestades. Kui ei, siis on õigus nõuda rohkem makstud raha tagasi.

Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida.
Kas tead, et Audru vallas maksavad suurmaaomanikud, kes sadu hektareid kokku ärastasid, maamaksu vähem kui sina oma maalapilt.

Et suurärastajaid maamaksuga mitte koormata mindi Audru vallas vastuollu  õigusaktide  ja kehtestatud kordadega.  

Aga sellest juba järgmises postituses. Tule tagasi ja veendu jälle - kui aus vald!