31.01.14

Audru vallavalitsus pani pädevust ületades ja tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi Jõõpre lasteaias käivate laste vanematele

Koolieelse lasteasutuse seadus (KELS ) §27 lg 3 sätestab, et  muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub  valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Sama § 27 lg 4 sätestab, et  vallavolikogu võib kehtestada nende kulude osaliseks katmiseks lastevanemate poolt  kaetava osa määra (siin )

Loe ja veendu, et seaduseandja on pannud otsustamise kohustuse ja õiguse  volikogule mitte vallavalitsusele. Kui seadus ütleb volikogu siis ei saa seda teha mitte keegi muu kui volikogu ja  kohustust ei saa delegeerida edasi vallavalitsusele.

Vaata aga vaata  Audru vallavalitsust - "kõrgekvaliteedilise" teenuse osutajat.

05. detsember 2013 andis Audru vallavalitsus (mitte volikogu) korralduse   nr 520
„Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine“(siin ). Vaata ja imesta korraldusel punktis 3 kirjas, et korraldust  rakendatakse tagasiulatuvalt 1 novembrist 2013. (tagasiulatuvalt ei saa panna ega suurendada ühtegi kohustust)

 Seega Audru vallavalitsus ületas oma pädevust andes välja haldusakti mille andmine kuulus volikogu pädevusse ja seejuures pani  sellega Jõõpre kooli lasteaias käivate laste vanematele õigusvastaselt  tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi ( suurendas tagasiulatuvalt lasteaia maksu)

Kui nüüd Jõõpre lasteaias käivate laste vanemad seisaksid pisutki oma õiguste eest, tuleks neil kirjutada vabas vormis avaldus rohkem tasutud raha tagasisaamiseks  või tasaarveldamiseks järgneva kuuga. Ei hakka vallavalitsus ise teile seda pakkuma - põhjendus, lapsevanemad ei ole soovinud.

 Tegin  taotluse järelevalve algatamiseks Audru vallavalitsuse 05.12.2013 korralduse nr 520 üle ka Pärnu maavanemale, jätkan seda postitust kui vastus saabunud.

 

 

Audru vallavolikogu seitsmeliikmelise komisjoni kaheksas liige


Kui eelmises postituses toodu oli lihtsalt koomiline  ja  see otseselt midagi ei mõjutanud siis Mercedes Merimaa saamine kultuurikomisjoni liikmeks on juba õigusaktidega vastuolus. Ei ole nii, et proua kangesti tahab mitmes volikogu komisjonis osaleda ja seda talle igaljuhul võimaldatakse.
Komisjonides osalemine peaks ikka täitma mingit eesmärki mitte rahakotti. Isegi volikogu alaliste komisjonide moodustamine käib Jaanus Põldmaal üle jõu.
 
Audru vallavolikogu järgmine aps.
07.11.2013 otsustas  Audru vallavolikogu moodustada alatised komisjonid 7 liikmelised (otsus  siin )
Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Kai Oraste (siin )
aseesimeheks valiti Ado Kirsi (siin )
veel kinnitati sellesse komisjoni  Marge Tuul, Merle Lillak,  Õie Killing, Kaie Seger, Anu Kurm (siin )

Kui ma nüüd lugeda oskan siis  saan 7 kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liiget  nii nagu volikogu otsusega lubatud. 
 
 Aga ...............  16.01.2013 otsusega kinnitati   vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni liikmeks veel   Mercedes Merimaa  siin 

Keegi volikogus ei võtnud vaevaks  mõelda   -  kuhu, kuhu, kuhu -  lubatud arv 7 on täis.
Oi oi oi  .... hr Põldmaa,  volikogu esimees võiks 7 -ni ikka lugeda osata.

Igas pulmas pruut ja igal peiel kadunuke oleks pidanud enne kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni tikkumist sealt kellegi välja puksima või teinud volikogule ettepanek  jälle   alaliste komisjonide liikmete arvu suurendada - miks mitte kohe 10- ni.

Vaata ka valla kodulehele  kus toodud kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni 7 liikme asemel 8 liiget siin (seniks kuni seda pole veel  muudetud)

Saadaks siis  jälle maavanemale  järelevalvesse, vaataks kuidas parteikaaslane hakkab  8-st 7 väänama või otsib põhjuse järelevalvet mitte algatada.