09.03.12

Pole lepingut, pole korda pole ........................(jätkub)


Meeldetuletuseks (siin)
Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 otsuse nr 69 alusel on eraldatud reservfondist raha MTÜ dele avalike teenuste osutamiseks.

MTÜ Eassalu-Neitsi külaselts 112 435 krooni -
 volikogu revisjonikomisjoni esimees Mrecedes Merimaa (valimisliit Audru)

MTÜ Aruvälja Suurküla Selts 67 556 krooni -
volikogu esimees Jaanus Põldmaa,(valimisliit Audru)

MTÜ Lindi Külaselts 95 837 krooni - valimisliit"Audru" Jüri Kivirand

Püüame saada jälile kas ja millist avalikku teenust osutati või hoopis ................
Kümneid  teabenõudeid, aga ei midagi.
Lepinguid - pole ühtegi.
Milliseid teenuseid osutati -  keegi ei tea.
Kalkulatsioone millistest teenustest need summad koosnevad - ei ole.
Vassimine - on.

Miks just igale selline summa.  Esitame veel  iga MTÜ kohta eraldi teabenõude.
Eelmine postitus lõppes sellega, et esitasin teabenõude ja sooovisin vallamajas kohapeal materjalidega tutvuda.
Teabenõue
Audru Vallavolikogu otsuse 10. juuni 2010 nr 69 alusel eraldati reservfondist raha MTÜ Eassalu- Neitsi külaseltsile 112 435 krooni avalike teenuste osutamise eest. Vastavalt AvTS soovin tutvuda kalkulatsiooniga kuidas kujunes summa 112 435 krooni, kus millal ja milliseid avalikke teenuseid osutati.Kalkulatsiooniga soovin tutvuda kohapeal 7 märtsil 2012 aastal vallamajas.Palun kindlustada materjalide olemasolu ja juurdepääs. Selleks palun eelnevalt teatada isik, kelle käest saan vajalikud kalkulatsioonid ja vajadusel abi teabe leidmisel, e- posti aadressil XXXXXXXX

(olen eelnevalt korduvalt palunud juurdepääsu sellele teabele kuid vallavalitsus ei ole seda võimaldanud, ega põhjendanud keeldumist, teabenõue tuleb täita hiljemalt 5 tp jooksule)

Mingit teadet mailile ei tule - kas ja kes mind materjalidega tutvustab ja teabe leidmisel abistab - ei teatata.

Sellest hoolimata olen 07.03.2012 kohal nagu nuhtlus.
Vallamajas  pole keegi kuulnud minu tulekust ja mingeid materjale ka ei esitata.

Aga saadetakse järgmise sisuga kiri (siin )
(kopeerin)

Vastus teabenõudele
Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 nr 69 alusel eraldati reservfondist raha MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni avalike teenuste osutamiseks s.t. ettevalmistustöödeks, mis on vajalikud teha enne avalike teenuste osutamist. Milliseid töid antud summa eest tehakse on kajastatud taotluses Audru Vallavolikogule. Kalkulatsiooni küsimist otsuse tegemiseks ei ole Audru Vallavolikogu pidanud vajalikuks ning seetõttu ei ole Audru vallavalitsusel neid Teile ka esitada.
Info avalike teenuste osutamise ettevalmistava projekti kohta on üleval MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsi kodulehel www.eassalu-neitsi.ee.
Halloo...........
Uskumatu! ....... või et avalike teenuste osutamisest saab nüüd 2 aastat hiljem  „st ettevalmistustöödeks"(otsus siin ja sellel pole juttu mingitest ettevalmistustöödest vaid avalike teenuste osutamisest

Mis olid need ettevalmistustööd- ei sõnagi. MIKS?
Kus on taotlus Audru Vallavolikogule - ei saadetud. Miks? Millimalli muidugi tukastas sel ajal volikogus
Nagu lubasin, rohkem lunima ei hakka. Läheb Andmekaitsesse.

Neitsi külaseltsi koduleht, kus siiani  "tegemisel ja koostamisel", hakkas kihama.
Tulevad infopäevad. Ka Millimallile saadetakse meilile  kutse, tulla infopäevale " Teema - Avalike teenuste pakkumine MTÜde poolt ja vallavalitsuse poolne delegeerimine"

Aitäh, aga see teema ei ole uudne ega eruta mind enam.
Internet on sellekohast informatsiooni täis.

Miks sellist tsirkust veel vaja. Vallarahvas ei ole ju totu.
Pigem aususe ja väärikuse küsimus.

Aga 2 teist MTÜ d? Kas nende poolt 2 aastat tagasi „osutatud avalikud teenused“ saavad ka uue nime  „st ettevalmistustööd“

Halloo..........Volikogu esimees Jaanus Põldmaa!!!
Millised  on sinu, MTÜ Aruvälja Suurküla Selts,   poolt „osutatud  avalikud teenused“.  Milliseid infopäevi sina korraldama hakkad.
Kas tulevad talgud või infopäevad  teemal „ Valla raha delegeerimine, valimisliit Audru liikmetele, läbi  MTÜ- de“ ?

See ihaldatud kodanikühiskond oma MTÜ-dega, tuleb ikka päris  Eesti Vabariigi nägu.
Kirjutan siitsamast edasi kui vastused teabenõuetele saabunud.............


(jätkan kirjutamist 22.03.2012)
19.03.2012 saabusid  vastused teabenõuetele (tegelikult vastust ei olnudki) 
Ühtegi dokumenti, kust nähtuks kas ja milliseid avalikke teenuseid volikogu esimehe, Jaanus Põldmaa   ja teiste volikogu liikmetega seotud MTÜ- d vallarahvale osutasid,  saata ei olnud ja ühtegi osutatud avalikku teenust nimetada ei osatud.
 Sulleritel on tekkinud pisike probleem.
 Vallamajas toimunud lausa salajane arutelu mida millimallile vastata ja kuidas antud olukorrast välja keerutada. Simmu teinud päris kummalisi ettepanekuid.  
Suursild, ei tea milliste "avalike teenuste" eest maksti. Raamatupidaja peaks teadma aga tema ka ei tea. Otsustati ikka edasi vassida, mitte vastata küsimustele, saata suvalisi dokumente jne.  
Raamatupidaja arvanud, et saadame asja ähmastamiseks mõlemale teabenõudele vastuseks uuesti sellesama 10 juuni 2010 otsuse (siin ) millega raha reservfondist eraldati.
( otsus millest ajendatuna millimalli teemat alustas, mis dokumendiregistris avalikustatud ja millele olen oma postitustes mitmel korral viidanud)
(Kopeerin )
 Audru Vallavolikogu o t s u s t a b:  1. Vähendada reservfondi summas 275 828 krooni..
2. Eraldada valla eelarve reservfondist avalike teenuste osutamiseks:
2.1 MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni;
2.2 MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837 krooni;
2.3 MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556 krooni

Kus ta siin siis on kirjas see avalik teenus   mida  volikogu esimees Põldmaa  oma kambaga vallarahvale osutas. Ei näe. Aga vallavanem Suursild ja raamatupidaja Kaljumäe näevad,  nemad oskavad lugeda ka ridade vahelt. Tegemist siis hoopis ilukirjandusega -  kasuta fantaasiat ja loe ridade vahelt.
 
No ei leia ...... aga kui ma nüüd hästi hoolega vaatan siis nagu oleks ridade vahel tõesti midagi  kirjutatud..............
  „meelehea volikogu esimehele, võimuloleva valimisliidu volikogu liikmetele ja revisjonikomisjoni esimehele,  kes eales ühtegi viga pole leidnud ega oskagi midagi leida“
 
Küsime kas Andmekaitse Inspektsioon  luges välja mis teenust osutati.  (NB Andmekaitse Inspektsioon  tegi 13.03. 2012 Audru Vallavalitsusele ettekirjutuse).

Teen veel mõned kirjad siia ja sinna, (see  ju nüüd  mu "elutöö"`?!!)  kui vastused käes püüan saada vastavatelt  institutsoonidelt  seisukohta - kas  vallakodanikul on ( ei  ole ) asja teada,  millist  "avalikku teenust" volikogu liikmete  MTÜ d vallas osutanud.

(jätkan mõne aja pärast)
02.04.2012
27.03.2012 läheb teel järgmine teabenõue, ikka veel tahaks teada milliseid avalikke teenuseid on MTÜ väidetavalt vallarahvale osutanud siin 
  
Teabenõue

Hoolimata suurest hulgast teabenõuetest ei ole saanud vajalikku teavet.
Vallavalitsus on võtnud nõuks mitte avaldada, mis olid need avalikud teenused mida
väidetavalt on osutanud MTÜ- d ja mille eest neile eraldati 10 juuni 2010 otsuse nr
69 alusel raha reservfondist. Tundub, et vallakodanikul ei ole õigus seda teada.
10 juuni 2010 otsusel nr 69 „Raha eraldamine reservfondist“ on kirjas

2. Eraldada valla eelarve reservfondist avalike teenuste osutamiseks:
2.1 MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni;
2.2 MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837 krooni;
2.3 MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556 krooni.

Kahjuks ei ole siin märgitud, mis olid need avalikud teenused mida MTÜ- d osutasid.
Seega uuesti
Vastavalt AvTS palun järgmist teavet
1. Kas on jäädvustatud mingil moel, mis on see avalik teenus mida osutas MTÜ Lindi Külaselts, mille eest talle maksti 95 837 krooni. Kui on, siis palun saata see teave kui ei ole siis palun sellekohast kinnitust.                      
2. Kas on jäädvustatud mingil moel, mis oli see avalik teenus mida osutas  MTÜ Aruvälja Suurküla Selts, mille eest talle maksti 67 556 krooni. Kui on siis palun saata see teave kui ei ole siis palun sellekohast kinnitust.

Vastus palun saata e- posti aadressil

Lugupidamisega

Kiri sai vormistatud nii, et tegemist oleks teabenõudega millele tuleb vastata 5 tp jooksul. Mingeid selgitusi, millele seadus näeb ette vastamise 30 p jookul, ei ole küsitud.
02.04.2012 tuleb vallavanem Siim Suursilla vastus siin
Vastus teabenõudele

Punkt 1-2: Sellist teavet Audru Vallavalitsus ei oma. Sellekohase Audru Vallavolikogu otsuse oleme Teile saatnud kirjaga 19.03.2012 nr 21.3-10/660-1.
Samuti juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Teie kirjas küsitud selgitustele ei saa vastata Audru Vallavalitsus kuna vastavad otsused on teinud Audru Vallavolikogu. Audru Vallavolikogu on demokraatlikult valitud organ, kes võtab vastu otsuseid oma istungitel hääletamise teel häälteenamuse alusel.

Lugupidamisega
Siim Suursild
vallavanem

Ülla, ülla !!!
Hr ei tea mis avalikud teenused need olid ja sellist teavet polevat  ka kusagile jäädvustatud, selliste küsimustega tulevat pöörduda  hoopis volikogu poole kes otsuse tegi ja  rahad eraldas.

(NB halenaljakas aga Siim Suursild oli ise tolle otsuse tegemise ajal volikogu esimees)
Küsime siis selgitusi volikogult ja jääme vastust ootama.
 
Audru Vallavolikogu                                                              02.04.2012
Pärna allee 7, Audru alev
Pärnumaa
Selgitustaotlus
Audru Vallavolikogu on võtnud 10 juuni 2010 vastu otsuse  nr 69 „Raha eraldamine reservfondist“ . Otsuse kohaselt eraldatakse raha  MTÜ dele avalike teenuste osutamise eest järgmiselt.
MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni:
MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837 krooni;
MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556 krooni
Hoolimata pikast  kirjavahetusest ei ole õnnestunud saada vallavalitsuselt teavet mis olid need avalikud teenused  mida väidetavalt osutasid  MTÜ- d mille juhatustes on valitsevast valimisliidust volikogu liikmed,  praegune vallavolikogu esimees  J.Põldmaa ja revisjonikomisjoni esimees M. Merimaa.
 Lõpuks 02.04.2012 kirjaga 848-1 teatab vallavanem Siim Suursild (üllatavalt),  kes otsuse nr 69 tegemise ajal 10.06.2010 oli volikogu esimees, et tema ja vallavalitsus ei oma teavet mis olid need avalikud teenused mida  MTÜ-  d olevat osutanud ja mille eest tema juhitud volikogu neile raha eraldas.  Vallavanem Siim Suursild  soovitab pöörduda nendes küsimustes  praeguse volikogu esimehe  poole. Väga huvitav.
Seega loodan, et praegune volikogu esimees Jaanus Põldmaa (kelle MTÜ oli ka  rahasaaja) ja tollane volikogu esimees Siim Suursild,  lepivad kenasti kokku ja neile meenub, kas Audru vallas on MTÜ de poolt üldse  avalikke teenuseid osutatud ja kas volikogu on avalike teenuste osutamist MTÜ- dele üldse  delegeeerinud.

Seega minu küsimused
1.Millise avaliku teenuse osutamise eest sai  MTÜ Eassalu-Neitsi külaselt, ( kellele, kus, millal avalik teenus osutati) 112  435 krooni (MTÜ juhatuse liige on  revisjonikomisjoni esimees M. Merimaa).
2. Millised olid need avalikud teenused mida osutas MTÜ Lindi Külaselts ( kellele, kus ja millal) saades selle eest  95 837 krooni
3. Millised on avalikud teenused mida osutas MTÜ Aruvälja Suurküla Selts ( kellele, kus, millal avalik teenus osutati) saades selle eest  67 556 krooni (MTÜ juhatuse liige on  vallavolikogu  esimees  J. Põldmaa  )
4. Vallavalitsus on ühes eelnevas kirjas teatanud, et Eassalu Neitsi Külaselts ei ole avalikku teenust osutanud vaid ta sai raha ettemaksuna (tulevikus hakkab osutama). Kas volikogu tegi  tõesti kaks aastat tagasi sellise ettemaksu ja kuidas see  raamatupidamises kajastub?
Palun kõigile 4- le küsimusele sisulist vastust e-posti aadressil  
Lugupidamisega
Kuu aja pärast peaks saabuma vastus.