22.05.13

Lisatasu maskmine ei olnud õigusaktidega kooskõlas

Aasta lõpp käes ja  jälle makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat, lisatasu nime all.
31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel. 

Ära ütle või kõik täitsid lisaülesandeid kas niisamuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). tuleta meelde siin ja siin  
Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendile punkt 7.4 Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord
Vaatame mis ütleb palgajuhendi punkt 7.4 millised on tingimused ja kord lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete täitmise eest. 

Audru valla palgajuhendi (siin vi Lisa 2) punkt 7.4 kohaselt: Ettepaneku lisatasu maksmise täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse. Lisatasu määramise, lisatasu suuruse ja ajavahemiku, mis aja jooksul lisatasu makstakse, otsustab asutuse juht. 
Nuhin dokumendiregistris -  kas leian mõne  teenistuja vahetu juhi ettepaneku  - ei leia!
Kas leian mõne dokumendi kus oleks fikseeritud täiendav tööülesanne ja ajavahemik millal seda täideti - ei leia! Seda oligi arvata , M.O.T.T

Seega maksis vallavanem Siim Suursild  järjekordselt lisatasu õigusvastaselt  mis ei olnud kooskõlas Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkti 7.4 toodud  nõuetega. 

Jälle tekib tahtmine võrrelda - Savisaar saab kahtlustuse linna raha enda kasuks pööramises aga Suursild jagab  ilma õigusliku aluseta palju tahab ja kellele tahab.

06.11.2017 edastatud teabenüudega soovisin :
"Edastada iga lisatasu saanud isiku kohta dokument (vahetu juhi ettepanek vm) kus on fikseeritud täpselt tema täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik missuguse aja jooksul täiendavat ülesannet täideti. Kui mõne isiku osas selline dokument puudub keelduda selle isiku osas teabenõude täitmisest ja põhjendada keeldumist. 
Sellisel juhul anda selgitused vastavalt MSVS 
-miks dokumente ei ole vormistatud nagu näeb ette palgajuhendi punkt 7.4.2 ja kas sellisel juhul ilma vastavate dokumendita lisatasu maksmine on õiguspärane? 
-millist konkreetset ülesannet iga lisatasu saanud isik täpselt täitis ja millisel konkreetsel ajavahemikul.

Teabenõudele vastamise tähtaeg on möödas, vastust loomulikult netu, Tuleb edastada jälle vaie Andmekaitse Inspektsioonile. 

Jätkan postitust kui kui olen vastuse saanud. 


Majandusaasta aruanne kadunud

Audru valla Põhimääruse § 70 lg 11 (siin ) kohaselt esitab vallavalitsus  heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 15. maiks.

Täna 22 mai. Nädal tähtajast möödas aga majandusaasta aruannet ikka ei kuskil. Millega vallavalitsus põhjendab valla Põhimääruse sellist rikkumist?

Valimisliidu liikmetele piisab kui majandusaasta aruande pakk neile volikogu istungi algul kätte antakse. Nemad hoomavad kohe mitu lehetäit arve korraga, pole isegi seletuskirja tarvis,  piisab lihtsalt arvudest mis jutustavad neile minevikust, olevikust ja tulevikust.  Istungi juhataja ei saa suudki lahti kui käed juba tõusevad.

Millimalli oma piiratud mõistusega tahaks ikka majandusaasta aruannet ka veits näppida, sest keegi sama piiratud mõistusega olend nii  Põhimäärusesse kirjutas -  15 maiks.  

Vaatame millal siis tuleb!

Ühinemislepingut ei tutvustatud, lisad jäeti avalikustamata ja ettepanekute vastuväidete esitamise aega ei määratud

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus § 3 lg 1 selgitab mis on ühinemine ja mis liitumine.
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine  on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil (tekib üks uus  vald)  liitumine aga  kui ühe haldusüksusega liitub üks või mitu teist haldusüksust kusjuures haldusüksus kellega liitutakse jääb alles  teised (liitujad)  lõpetavad eksisteerimise.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse  (edaspidi ETHS) §9 1lg 1 (siin)  kohaselt tuleb  ühinevatel valdadel  koostada peale palju muu ka ühinemisleping. Nagu eelmises postituses kirjutasin otsustas  Audru Vallavolikogu ühinemislepingu koostamise  kohustuse  anda ühinemiskomisjonile ( S.Suursild, P. Annus,  M. Sutt, J.Põldmaa- kuldne nelik ).  
IT ajastul ja juhul kui teema  käib üle jõu on mõnus teha   copy /paste mõne teise, ühineva  valla kodulehelt. Natuke siit, natuke sealt, asendada nimed ja kohendada.
Just nii tehtigi aga isegi spikerdada peab oskama.  
Meie ühinemiskomisjoni  ei tee vahet mõistetel -  ühinemine ja liitumine.
Leping on peakirjastatud „Audru valla ja Lavassaare valla ühinemisleping" kuid  lepingu punktis 1.1.4 väidetakse, et see on hoopis liitumisleping.
Mõisteid liitumine ja ühinemine kasutatakse läbisegi - nagu pudru ja kapsad.
Lepingus esineb ka suuri ja põhimõttelisi vigu ja vasturääkivusi (sellest  edaspidi). 
Kui ühinemislepinguga (projektiga ) saadi kuidagi hakkama siis  ühinemislepingu lisad jäeti hoopis koostamata ja avalikustamata. 
Seaduse (ETHS § 91lg 2 siin  ) kohaselt tuli  ühinemislepingu juurde  koostada ka järgmised lisad : 
-seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv
-ühinevate valdade majandusaasta auditeeritud aruanded;
-kaart mõõtkavas 1:50 000, kuhu on märgitud uued ja vanad piirid
-Kui ühinevad vallad kavatsevad ühinemistoetust kasutada investeeringute tegemiseks, tuli  ühinemislepingule lisada ka investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve.
 
Ühinemisleping ja selle lisad tuli panna välja avalikkusele tutvumiseks, määrata neile ettepanekute ja vastuväidete esitamise aeg mis ei võinud  olla lühem kui 3 nädalat  (ETHS § 91lg 4  siin )
Audru Vallavilikogu ja Lavassaare Vallavolikogu aga suunavad avalikule väljapanekule ainult ühinemislepingu ilma lisadeta  ning ettepanekute ja vastuväidete esitamise aja jätavad ka rahuliku südamega määramata.
 
Vaata siin otsustab 07.03.2013 Audru volikogu suunata Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingu projekti  (lisa 1) avalikule väljapanekule alates 12.03.2013 kuni 02.04.2013
Vaata siin otsustab 12.03.2012 Lavassaare vallavolikogu suunata Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingu avalikule väljapanekule 12.03.2013 kuni 02.04.2013
Kuna Lavassaare vallavalitsus  võttis 12.03.2013 istungil alles otsuse vastu siis  avaliku väljapaneku aeg minimaalselt 3 nädalat  ei ole ka täidetud.

Audru vallavolikogu ei ole põhjendanud miks ta jättis seaduses nõutud lisad avalikustamata ja ettepanekute ja vastuväidete esitamise aja määramata.
Peale selle ei korraldanud Audru vald mitte ühtegi ühinemislepingut tutvustavat koosolekut.

Eirati ühinemisprotsessi üht olulisemat seadusest tulenevat nõuet - avalikustamine. (jälgi postitusi, näed kuidas edaspidi lausa valetama hakatakse).
Mõned näited teistelt:
Kõue vallavolikogu suunas ühinemislepingu koos lisadega avalikule väljapanekule ja määrab ettepanekute vastuväidete esitamise aja (siin )
Risti Vallavolikogu otsus suunata ühinemisleping koos lisadega avalikule väljapanekule ja määrata ettepanekute vastuväidete estamise aeg (siin )
 
Haldusterritoriaalne reform on täna üleriigiliseks prioriteediks.
Ühinemist tuleks võtta step-by -step, et kõnnak saaks õige. Vallajuhtide arvamus ükskõiksest vallarahvast ei anna õigust rikkuda seadusega paikapandud ühinemisprotsessi menetlemisnorme .
Ühinemisprotsessi seaduslikkust ei kontrolli keegi ja Siseministeeriumi ainus mure paistab olevat „tehke ometi ära,  ükskõik kuidas“
järgneb