22.5.13

Lisatasu maskmine ei olnud õigusaktidega kooskõlas

Aasta lõpp käes ja  jälle makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat, lisatasu nime all.
31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel. 

Ära ütle või kõik täitsid lisaülesandeid kas niisamuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). tuleta meelde siin ja siin  
Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendile punkt 7.4 Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord
Vaatame mis ütleb palgajuhendi punkt 7.4 millised on tingimused ja kord lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete täitmise eest. 

Audru valla palgajuhendi (siin vi Lisa 2) punkt 7.4 kohaselt: Ettepaneku lisatasu maksmise täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile teenistuja vahetu juht. Ettepanekus peavad olema täpselt fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, missuguse aja jooksul ülesannet täidetakse. Lisatasu määramise, lisatasu suuruse ja ajavahemiku, mis aja jooksul lisatasu makstakse, otsustab asutuse juht. 
Nuhin dokumendiregistris -  kas leian mõne  teenistuja vahetu juhi ettepaneku  - ei leia!
Kas leian mõne dokumendi kus oleks fikseeritud täiendav tööülesanne ja ajavahemik millal seda täideti - ei leia! Seda oligi arvata , M.O.T.T

Seega maksis vallavanem Siim Suursild  järjekordselt lisatasu õigusvastaselt  mis ei olnud kooskõlas Audru vallavalitsuse palgajuhendi punkti 7.4 toodud  nõuetega. 

Jälle tekib tahtmine võrrelda - Savisaar saab kahtlustuse linna raha enda kasuks pööramises aga Suursild jagab  ilma õigusliku aluseta palju tahab ja kellele tahab.

06.11.2017 edastatud teabenüudega soovisin :
"Edastada iga lisatasu saanud isiku kohta dokument (vahetu juhi ettepanek vm) kus on fikseeritud täpselt tema täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik missuguse aja jooksul täiendavat ülesannet täideti. Kui mõne isiku osas selline dokument puudub keelduda selle isiku osas teabenõude täitmisest ja põhjendada keeldumist. 
Sellisel juhul anda selgitused vastavalt MSVS 
-miks dokumente ei ole vormistatud nagu näeb ette palgajuhendi punkt 7.4.2 ja kas sellisel juhul ilma vastavate dokumendita lisatasu maksmine on õiguspärane? 
-millist konkreetset ülesannet iga lisatasu saanud isik täpselt täitis ja millisel konkreetsel ajavahemikul.

Teabenõudele vastamise tähtaeg on möödas, vastust loomulikult netu, Tuleb edastada jälle vaie Andmekaitse Inspektsioonile. 

Jätkan postitust kui kui olen vastuse saanud. 


1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

naljakas