22.5.13

Ühinemislepingut ei tutvustatud, lisad jäeti avalikustamata ja ettepanekute vastuväidete esitamise aega ei määratud

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus § 3 lg 1 selgitab mis on ühinemine ja mis liitumine.
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine  on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil (tekib üks uus  vald)  liitumine aga  kui ühe haldusüksusega liitub üks või mitu teist haldusüksust kusjuures haldusüksus kellega liitutakse jääb alles  teised (liitujad)  lõpetavad eksisteerimise.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse  (edaspidi ETHS) §9 1lg 1 (siin)  kohaselt tuleb  ühinevatel valdadel  koostada peale palju muu ka ühinemisleping. Nagu eelmises postituses kirjutasin otsustas  Audru Vallavolikogu ühinemislepingu koostamise  kohustuse  anda ühinemiskomisjonile ( S.Suursild, P. Annus,  M. Sutt, J.Põldmaa- kuldne nelik ).  
IT ajastul ja juhul kui teema  käib üle jõu on mõnus teha   copy /paste mõne teise, ühineva  valla kodulehelt. Natuke siit, natuke sealt, asendada nimed ja kohendada.
Just nii tehtigi aga isegi spikerdada peab oskama.  
Meie ühinemiskomisjoni  ei tee vahet mõistetel -  ühinemine ja liitumine.
Leping on peakirjastatud „Audru valla ja Lavassaare valla ühinemisleping" kuid  lepingu punktis 1.1.4 väidetakse, et see on hoopis liitumisleping.
Mõisteid liitumine ja ühinemine kasutatakse läbisegi - nagu pudru ja kapsad.
Lepingus esineb ka suuri ja põhimõttelisi vigu ja vasturääkivusi (sellest  edaspidi). 
Kui ühinemislepinguga (projektiga ) saadi kuidagi hakkama siis  ühinemislepingu lisad jäeti hoopis koostamata ja avalikustamata. 
Seaduse (ETHS § 91lg 2 siin  ) kohaselt tuli  ühinemislepingu juurde  koostada ka järgmised lisad : 
-seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste elanike arv
-ühinevate valdade majandusaasta auditeeritud aruanded;
-kaart mõõtkavas 1:50 000, kuhu on märgitud uued ja vanad piirid
-Kui ühinevad vallad kavatsevad ühinemistoetust kasutada investeeringute tegemiseks, tuli  ühinemislepingule lisada ka investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve.
 
Ühinemisleping ja selle lisad tuli panna välja avalikkusele tutvumiseks, määrata neile ettepanekute ja vastuväidete esitamise aeg mis ei võinud  olla lühem kui 3 nädalat  (ETHS § 91lg 4  siin )
Audru Vallavilikogu ja Lavassaare Vallavolikogu aga suunavad avalikule väljapanekule ainult ühinemislepingu ilma lisadeta  ning ettepanekute ja vastuväidete esitamise aja jätavad ka rahuliku südamega määramata.
 
Vaata siin otsustab 07.03.2013 Audru volikogu suunata Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingu projekti  (lisa 1) avalikule väljapanekule alates 12.03.2013 kuni 02.04.2013
Vaata siin otsustab 12.03.2012 Lavassaare vallavolikogu suunata Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingu avalikule väljapanekule 12.03.2013 kuni 02.04.2013
Kuna Lavassaare vallavalitsus  võttis 12.03.2013 istungil alles otsuse vastu siis  avaliku väljapaneku aeg minimaalselt 3 nädalat  ei ole ka täidetud.

Audru vallavolikogu ei ole põhjendanud miks ta jättis seaduses nõutud lisad avalikustamata ja ettepanekute ja vastuväidete esitamise aja määramata.
Peale selle ei korraldanud Audru vald mitte ühtegi ühinemislepingut tutvustavat koosolekut.

Eirati ühinemisprotsessi üht olulisemat seadusest tulenevat nõuet - avalikustamine. (jälgi postitusi, näed kuidas edaspidi lausa valetama hakatakse).
Mõned näited teistelt:
Kõue vallavolikogu suunas ühinemislepingu koos lisadega avalikule väljapanekule ja määrab ettepanekute vastuväidete esitamise aja (siin )
Risti Vallavolikogu otsus suunata ühinemisleping koos lisadega avalikule väljapanekule ja määrata ettepanekute vastuväidete estamise aeg (siin )
 
Haldusterritoriaalne reform on täna üleriigiliseks prioriteediks.
Ühinemist tuleks võtta step-by -step, et kõnnak saaks õige. Vallajuhtide arvamus ükskõiksest vallarahvast ei anna õigust rikkuda seadusega paikapandud ühinemisprotsessi menetlemisnorme .
Ühinemisprotsessi seaduslikkust ei kontrolli keegi ja Siseministeeriumi ainus mure paistab olevat „tehke ometi ära,  ükskõik kuidas“
järgneb

Kommentaare ei ole: