15.05.13

Vallarahva tahtega ei arvestata niikuinii............

10.01.2013 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse, et  nõustub Lavassaare valla liitumisega (siin).  Sama otsusega määrati  Audru valla ja Lavassaare valla vahelistel liitumisläbirääkimistel Audru valda esindama volikogu esimees Jaanus Põldmaa, volikogu aseesimees Mati Sutt, vallavanem Siim Suursild ja abivallavanem Priit Annus ( Kuldne Nelik) ning volitati  liitumisnõustajaga nõustamislepingut (töövõtulepingut) sõlmima vallavanem Siim Suursild.
Volikogu otsused on täitmiseks ja seda tuleb teha ka vallavanemal.  
Vallavanem Siim Suursilda eiras  volikogu otsust ja jättis nõustamislepingu sõlmimata, mis eeldavalt mõjutas edaspidist ühinemisprotsessi seaduspärast läbiviimist.
(Minu teabenõue siin, Siim Suursild  vastuskiri siin ).

07. 02. 2013 volikogu otsusega  nr 11 (siin ) moodustati Audru valla ja Lavassaare valla ajutine ühinemiskomisjon ja nimetati Audru valla esindajad ühinemiskomisjoni.
Kes need esindajad küll võiksid olla?
Otse loomulikult, Kuldne Nelik: Siim Suursild, Mati Sutt, Priit Annus, Jaanus Põldmaa.
Ühinemiskomisjon loodi jälle kitsalt volikogu ja valla juhtide baasil kuid võinuks olla laiapõhjaline kaasates koostöökogemustega organisatsoonide juhte (nagu mitmes teises vallas)  millega oleks välditud ühinemise liigset politiseeritust.
Selles, et enamus neist haldusterritoriaalse korralduse muutmisest midagi ei tea ja pole ka lühikese ajaga  õpivõimelised, minu jaoks midagi üllatavat ei ole.  Audru vald vajab selliseid eredaid tähti kes on kindlad oma jõus, ilus ja oskustes. 

07.01.2013 kinnitati ühinemiskomisjoni põhimäärus siin
Põhimääruse kohaselt kuulub ühinemiskomisjoni ülesannete hulka ka muuhulgas informatsiooni kogumine ühinemisprotsessi kohta ning selle esitamine volikogudele ja elanikele,  korralduslike normdokumentide ühtlustamise koordineerimine, ühinemislepingu eelnõu väljatöötamine ning selle esitamine volikogudele ja muud vajalikuks peetavad küsimused.
Ühinemiskomisjoni  Põhimääruse § 7 lg 2  (siin ) kohaselt komisjoni esimees või aseesimees annab tehtud tööst aru oma volikogu ees igal volikogu istungil. 

Hallooo... leiutajad, Jaan Tatikad.  „Annab tööst aru igal volikogu istungil“.
Ühtegi aruandmist volikogu ees pole toimunud, volikogu liikmed pole isegi teadlikud kes on selle „Jaan Tatika“ komisjoni esimees, kes aseesimees ja mida seal on leiutatud.

Kuna seaduse kohaselt tuli läbi viia  rahvaküsitlus siis 07.02.2013 võeti vastu määrus
"Audru valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord"  siin millega määrati ühinemist  tutvustavate koosolekute toimumise ajad ja kohad samal ajal toimuvate rahvaküsitlustega -  poolt või vastu.

Audru vallas oli koosolekutest ja rahvaküsitlusest osavõtt pea olematu (59 vallakodanikku). Arvamuse avaldanutest oli enamus ühinemise poolt. 07.03.2013 kinnitas Audru vallavolikogu Audru  elanike küsitlustulemused siin
 
Vallavanem S. Suursild ja tema lilleneiu  Jaanus arvasid, et meil ongi selline ükskõikne ja kummaline vallarahvas.  
Ah nii. Aga kes kires volikogu istungil ja kuulutas mööda valda,  et pole oluline mida rahvas tahab või otsustab, seadus annab ühinemisega seoses  volikogule  ainuotsustamise õiguse.
Ja siis see rahvas peaks mängima klouni ja roomama härradele oma arvamust avaldama, millest ei sõltu midagi. 

Lavassaare vallas avaldas oma arvamust suhteliselt rohkem vallakodanikke. Ühinemise vastaseid oli rohkem (3) kui ühinemise pooldajaid. Mingil kummalisel põhjusel aga sellest ei räägita ega kirjutata.
Ajalehed pasundavad Audru ja Lavassaare valla ühinemisest kuid ei sõnagi, et tegelikult Lavassaare vallarahvas ühinemist ei pooldanud.
Kodulehelt,  kus koos kõik ühinemisega seotud dokumendid, ei leia just seada Lavassaare vallavolikogu  dokumenti - Lavassaare valla elanike küsitlustulemuste kinnitamine.

Kas seda kutsutaksegi avalikustamiseks?

järgneb
 

 

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

seda kutsutakse sitapead